VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV- 28672/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
498
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia
nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu
v Európskej únii
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu
v Európskej únii
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2011