DODATOK K
EFSF RÁMCOVEJ ZMLUVE
medzi
BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOMSPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO
ESTÓNSKOU REPUBLIKOUÍRSKOM
HELÉNSKOU REPUBLIKOUŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM
FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU
TALIANSKOU REPUBLIKOU
CYPERSKOU REPUBLIKOU
LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM
MALTSKOU REPUBLIKOU
HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM
RAKÚSKOU REPUBLIKOU
PORTUGALSKOU REPUBLIKOU
SLOVINSKOU REPUBLIKOU
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
FÍNSKOU REPUBLIKOU
A
EURÓPSKYM FINANČNÝM STABILIZAČNÝM NÁSTROJOM
2
TENTO DODATOK (“Dodatok”) EFSF RÁMCOVEJ ZMLUVY
sa uzatvára medzi:
(A) Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou ("Členské štáty eurozóny" alebo " Akcionári EFSF "), a
(B)Európskym finančným stabilizačným nástrojom ("EFSF"), spoločnosťou société anonyme založenou v Luxemburgu, s registrovaným sídlom na 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414) (Členské štáty eurozóny a EFSF ďalej ako "Zmluvné strany").
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Keďže:
(1)Členské štáty eurozóny a EFSF spolu uzatvorili rámcovú zmluvu s cieľom určiť podmienky, na základe ktorých bude EFSF môcť poskytovať úvery členským štátom eurozóny, financovať takéto úvery prostredníctvom vydávania alebo vstupovania do dlhových nástrojov krytých zárukami vydanými ručiteľmi, podmienky, na základe ktorých budú ručitelia vydávať záruky za dlhové nástroje, ktoré EFSF vydá alebo do nich vstúpi, dohody uzatvorené v súvislosti s udalosťou, na základe ktorých je dlžník povinný uhradiť svoju záruku vo väčšej miere, než je vyžadovaná časť záväzkov v rámci dlhového nástroja a ďalšie otázky týkajúce sa EFSF (ďalej len zmluva“)
(2)Členské štáty eurozóny dňa 11. marca 2011 jednohlasne rozhodli, že EFSF môže poskytnúť stabilizačnú pomoc Členským štátom eurozóny prostredníctvom zariadenia nákupu dlhopisov takéhoto Členského štátu eurozóny na primárnych trhoch ako formu finančnej pomoci.
(3)V súlade s článkom 13(8) zmluvy sa Estónska republika stane pristúpením k rámcovej zmluve a prijatím tohto dodatkou zmluvnou stranou rámcovej zmluvy s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti zmien (ako je vymedzený v článku 3(1) tohto dodatku).
(4)Vo vyhlásení z 21. júla 2011 hlavy štátov a vlád eurozóny a inštitúcie oznámili svoj úmysel zlepšiť efektivitu EFSF a riešiť problém nákazy a súhlasili zvýšiť flexibilitu EFSF za splnenia adekvátnych podmienok. V dôsledku toho bude finančná pomoc, ktorá bola predtým poskytovaná výlučne vo forme zmlúv o pôžičke, teraz poskytovaná vo forme zmlúv o finančnej pomoci („Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a každá z nich Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“), ktoré poskytnú finančnú
3
pomoc vo forme poskytnutia úverov, preventívnej pomoci, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií v Členskom štáte eurozóny (prostredníctvom úverov poskytovaným vládam takýchto členských štátov vrátane tých štátov, ktoré zatiaľ nespadajú pod program), pomoci na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch na základe analýzy ECB, ktorá zistí existenciu výnimočných okolností na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability alebo pomoci na nákup dlhopisov na primárnych trhoch (každé takéto využitie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci sa bude označovať ako Finančná pomoc“) a Finančná pomoc poskytnutá na základe všetkých Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci sa bude financovať s výhodou záruk v celkovej hodnote 779 783, 14 miliónov EUR počas obmedzeného časového obdobia. Tento objem vyústi v efektívnu kapacitu EFSF na poskytnutie Finančnej pomoci vo výške 440 000 miliónov EUR.
(5)Členské štáty eurozóny a EFSF sa dohodli, že zmluva sa zmení tak, ako je to stanovené v tomto dodatku a tieto zmeny nadobudnú účinnosť od dátumu nadobudnutia účinnosti zmien (ako je vymedzený v článku 3(1) tohto dodatku).
Preto sa zmluvné strany dohodli takto:
1.ZMENY ZMLUVY
S účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti zmien (ako je vymedzený nižšie), sa zmluva mení takto:
(1)Estónska republika bude uvedená v zozname členských štátov eurozóny uvedenom na titulnej strane a v odseku (A) zoznamu zmluvných strán rámcovej zmluvy a Helénska republika sa presunie v zozname zmluvných strán a signatárov za Írsko.
(2)V odseku (B) zmluvných strán sa sídlo spoločnosti EFSF zmení na „43, avenue John. F. Kenneddy, L-1855 Luxembourg“.
(3)Odsek (1) úvodných ústanovení rámcovej zmluvy sa mení takto:
(a)na koniec prvej vety sa za slová „Členských štátov“ vloží slovo „eurozóny“.
(b)na koniec prvej vety sa vložia slová „s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu celej eurozóny a aj jej jednotlivých členských štátov“
(c)po slovách „Helénskej republike“ sa vložia slová „8. mája 2010 alebo za takých podmienok, aké sa dohodnú“.
(4)Odsek (2) úvodných ustanovení rámcovej zmluvy sa vymaže a nahradí no nový odsek (2):
4
“EFSF bola založená 7. júna 2010 za účelom poskytovania stabilizačnej pomoci členským štátom eurozóny. Vo vyhlásení z 21. júla 2011 hlavy štátov a vlád eurozóny a inštitúcie deklarovali svoj úmysel zlepšiť efektivitu EFSF a riešiť problem nákazy a súhlasili so zvýšením flexibility EFSF za splnenia adekvátnych podmienok. V dôsledku toho bude finančná pomoc, ktorá bola predtým poskytovaná výlučne vo forme zmlúv o pôžičke, teraz poskytovaná vo forme zmlúv o finančnej pomoci („Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a každá z nich Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“), ktoré poskytnú finančnú pomoc vo forme poskytnutia úverov, preventívnej pomoci, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií v Členskom štáte eurozóny (prostredníctvom úverov poskytovaným vládam takýchto Členských štátov vrátane tých štátov, ktoré zatiaľ nespadajú pod program), pomoci na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch na základe analýzy ECB, ktorá zistí existenciu výnimočných okolností na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability alebo pomoci na nákup dlhopisov na primárnych trhoch (každé takéto využitie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci sa bude označovať ako Finančná pomoc“) a Finančná pomoc poskytnutá na základe všetkých Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci sa bude financovať s výhodou záruk v celkovej hodnote 779 783, 14 miliónov EUR počas obmedzeného časového obdobia. Tento objem vyústi v efektívnu kapacitu EFSF na poskytnutie Finančnej pomoci vo výške 440 000 miliónov EUR. Dostupnosť takýchto Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci bude pre príslušné Členské štáty eurozóny podmienená podpísaním memoránd o porozumení (každé z nich MoP“) s Európskou komisiou, ktorá bude konať v mene Členských štátov eurozóny a ktoré budú obsahovať podmienky ako rozpočtová disciplína a dodržiavanie podmienok hospodárskej politiky a dodržiavanie podmienok takéhoto MoP. S ohľadom na každú Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci sa bude každý prijímateľský Členský štát eurozóny označovať ako Prijímateľský členský štát“. Ak sa Finančná pomoc poskytuje vo forme pomoci na nákup dlhopisov na primárnych alebo sekundárnych trhoch, povaha a podmienky, vrátane oceňovania, podmienok politiky, podmienok využitia a dokumentácie takýchto dojednaní musí byť v súlade s pokynmi, ktoré prijme na základe Článku 2(1)(b) jednohlasne Správna rada EFSF. Podobne, ak sa Finančná pomoc poskytuje vo forme preventívnej pomoci a pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií Členského štátu Eurozóny, Správna rada EFSF prijme k takýmto dojednaniam jednohlasne pokyny v zmysle Článku 2(1)(c). Podmienky MoP určia adekvátne podmienky politiky pre celé trvanie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a neobmedzia sa len na obdobie, počas ktorej je dostupná Finančná pomoc. Podmienky spájajúce sa s poskytnutím Finančnej pomoci od EFSF ako aj pravidlá týkajúce sa monitoringu ich dodržiavania musia byť plne v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právnych predpisov práva EÚ.
(2)(a) 20. júna 2011 sa ministri financií eurozóny zhodli na tom, že štruktúra oceňovania zmlúv o pôžičkách EFSF by sa mala zmeniť nasledovne:
“(a) Emisné náklady EFSF, a
5
(b) Marža
Marža by sa mala rovnať 200 bázickým bodom, pričom sa zvýši na 300 bázických bodov vo vzťahu k akémukoľvek úveru, ktorý ostal nesplatený aj v tretie výročie svojho vyplatenia.
Vo vzťahu k Úverom s fixnou sadzbou a splatnosťou, ktorá bola stanovená na viac než tri (3) roky, sa Marža bude rovnať váženému priemeru 200 bázických bodov za prvé tri (3) roky a 300 bázických bodov za odbobie od (a vrátane) tretieho výročia jeho čerpania do (no bezo dňa) stanovenej splatnosti tohto Úveru.”
21. júla 2011 následne hlavy štátov a vlád eurozóny vyhlásili:
“Rozhodli sme sa predĺžiť splatnosť budúcich úverov poskytovaných Grécku z EFSF na maximálnu možnú dobu zo súčasných 7,5 rokov na minimálne 15 rokov a maximálne 30 rokov s bezúročným obdobím 10 rokov. V tomto kontexte zabezpečíme adekvátny monitoring aj po ukončení programu. Poskytneme úvery z EFSF ekvivalentné tým z nástroja Platobnej bilancie (v súčasnosti približne 3,5%), približne za cenu, no nie však menšiu, emisných nákladov EFSF. Tiež sme sa rozhodli podstatne rozšíriť splatnosť existujúcej pôžičke Grécku. To bude spojené s mechanizmom, ktorý zaručí adekvátne stimuli na implementáciu programu.”
Tiež vyhlásili:
“Úrokové sadzby a splatnosti úverov EFSF na ktorých sme sa dohodli pre Grécko sa budú vzťahovať aj na Portugalsko a Írsko”
(5)Odsek (3) úvodných ustanovení Rámcovej zmluvy sa zmení tak, že za slová „27 Členských štátov“ sa vložia slová „Európskej Únie“.
(6)Odsek (4) úvodných ustanovení rámcovej zmluvy sa zmení takto:
(a)slová „takéto úvery alebo nákupy dlhopisov na primárnych trhoch“ sa nahradia pojmom „poskytovanie Finančnej pomoci“,
(b)na koniec odseku sa vložia slová: „Neočakáva sa, že Členský štát eurozóny podá žiadosť v zmysle Článku 2(7) tejto Zmluvy, ak požiadal o Finančnú pomoc vo forme preventívnej pomoci za predpokladu, že takáto pomoc sa nečerpá ani nevyužíva, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií v takomto Členskom štáte alebo pomoci na nákup dlhopisov takéhoto Členského štátu na sekundárnych trhoch.“
(7) Článok (6) úvodných ustanovení rámcovej zmluvy sa zmení takto:
6
(a) po slovách „ustanovili pravidlá a podmienky, podľa ktorých bude EFSF“ sa vložia slová „uzatvárať Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci,“,
(b) v treťom riadku sa slovo „Úvery“ nahradí slovami dostupnú Finančnú pomoc“,
(c)slová „financovať takéto úvery“ sa nahradia slovami „poskytovať takúto Finančnú pomoc“.
(8) Názov Článku 2 sa odstráni a nahradí slovami: „Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, Poskytovanie finančnej pomoci, Nástroje financovania a vydávanie Záruk“.
(9)Článok 2(1) sa mení takto:
(a)za 2(1) sa vkladá písmeno (a),
(b)v pododseku (a) sa odstránia slová „stabilizačný podporný úver“ po slovách „požiada ostatné Členské štáty eurozóny o“ a pred slovom „Komisia“, ktoré sa nahradia slovami „Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci (vrátane úverov, preventívnej pomoci, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií Členského štátu a akékoľvek opatrenie na nákup dlhopisov na primárnych alebo sekundárnych trhoch“,
(c)v pododseku (a) sa odkaz na „Článok 136“ nahradí odkazom na „Článok 136(1)“,
(d)v pododseku (a) sa všetky slovné spojenia „Zmluva o pôžičke“ nahradia slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ a všetky slová „Dlžník“ sa nahradia slovami „Prijímateľský štát“,
(e)v pododseku (a) sa za slová bude v zásade zodpovedať vzorovej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci“ a pred slová „schválenej Členskými štátmi eurozóny pre účely tejto Zmluvy, a že finančné parametre takejto“ sa vložia slová "(každá prispôsobená konkrétnej forme finančnej pomoci, ktorá sa bude poskytovať príslušnému Členskému štátu eurozóy)”,
(f)v pododseku (a) sa za slová Ustanovenia Článku 3(2) popisujú základ, na ktorom sa budú robiť rozhodnutia v súvislosti s Finančnou pomocou“ vloží slovo „dostupnou“,
(g)v pododseku (a) sa pred bodku a za slová „Ustanovenia Článku 3(2) popisujú základ, na ktorom sa budú robiť rozhodnutia v súvislosti s Finančnou pomocou dostupnou podľa existujúcej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci“ vložia slová „s výhradou akýchkoľvek iných postupov, ktoré môžu byť prijaté v zmysle
7
pokynov, ktoré prijme Správna rada EFSF v zmysle Článku 2(1)(b) alebo 2(1)(c)“,
(h)vloží sa tento pododsek (b): „(b) Finančná pomoc Členskému štátu Eurozóny bude pozostávať z pomoci na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch s cieľom zabrániť šíreniu nákazy, na základe analýzy ECB, ktorá konštatuje existenciu výnimočných okolností na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability alebo prostredníctvom pomoci na nákup dlhopisov na primárnych trhoch. Povaha a podmienky, vrátane oceňovania, podmienok a postupov na vyplatenie alebo využívanie, správy, dokumentácie a monitorovania súladu s podmienkami politiky takýchto dohôd budú v súlade s pokynmi, ktoré jednohlasne prijme Správna rada EFSF. Dlhopisy, ktoré EFSF nakúpi na primárnych alebo sekundárnych trhoch sa môžu buď držať do doby ich splatnosti alebo predať v súlade s príslušnými pokynmi.“,
(i)vloží sa tento pododsek (c): „Aby sa zlepšila efektívnosť EFSF a zabránilo šíreniu nákazy, Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci Členskému štátu eurozóny môžu obsahovať aj preventívnu pomoc alebo pomoc na rekapitalizáciu finančných inštitúcií Členského štátu eurozóny prostredníctvom úveru pre vládu takéhoto členského štátu (bez ohľadu na to, či sa tento štát zúčastňuje programu alebo nie). Ak sa Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci týka takejto Finančnej pomoci, povaha a podmienky takejto zmluvy, vrátane oceňovanie, podmienok a procesov vyplatenia alebo využitia, súladu s podmienkami politiky, správy, dokumentácie a monitoringu súladu s podmienkami politiky budú v súlade s pokynmi, ktoré jednohlasne prijme Správna rada EFSF.“.
(10)Článok 2(2) sa mení takto:
(a)slová „Zmluve o pôžičke“ po slovách „Vo vzťahu ku každej“ a pred slovami „a Úverom podľa nej poskytnutím, Členské štáty eurozóny súhlasia, že EFSF“ sa vymažú a nahradia sa slovami „Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci“,
(b)slová „Úverov Dlžníkom“ sa odstránia a nahradia sa slovami „Finančnej pomoci Prijímateľským členským štátom“,
(c)slová „súvisiace Úvery“ za slovami „v princípe ten istý finančný profil ako“, sa nahradia slovami „súvisiaca Finančná pomoc“, slovo „Úverov“ za slovami „najmä, súm, ktoré EFSF získa z“ sa nahradí slovami „Finančnej pomoci“ a slová „každý Úver“ za slovami „Úroková sadzba, ktorá sa použije na“ sa nahradia slovami „každú Finančnú pomoc“,
(d)tretia veta sa odstráni a nahradí sa touto vetou:
8
„Úroková sadzba pre každý Úver by mala pokryť Emisné náklady a operácie, ktoré vykonalo EFSF a bude v sebe zahŕňať maržu („Marža“).
(e)pred slová „Servisný poplatok“ sa vloží táto štvrtá a piata veta:
„Tá by mala poskytnúť náhradu Ručiteľom a bude špecifikovaná v príslušnej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci. EFSF periodicky prehodnotí cenovú štruktúru pre Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a akékoľvek ďalšie zmeny musia byť odsúhlasené jednohlasným súhlasom Ručiteľov v súlade s článkom 10(5).“
(f)v poslednej vete sa za slová „Servisný poplatok“ pridajú slová „zadržaný v súvislosti s Finančnou pomocou vyplatenou pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien“,
(g)v poslednej vete sa slovo „Dlžníkovi“ nahradí slovami „Prijímateľskému členskému štátu“.
(11)V Článku 2(3):
(a)po slovách „percentuálnej sadzby uvedenej pri názve každého Ručiteľa v treťom stĺpci ("Kvocient príspevku") v Prílohe 2“ sa vloží poznámka pod čiarou znejúca: „Pokiaľ ide o Nástroje financovania, ktoré boli vydané alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien, Kvocient príspevku a Upravený kvocient príspevku sa určí podľa podmienok tejto Zmluvy (vrátane Prílohy 2) v jej znení pred zmenami.“,
(b)v bode (b), sa číslo "120%" upraví na "do 165% („Percentuálny podiel navýšených záruk“) vo vzťahu k Nástrojom financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien“,
(c)v bode (b), sa po "(b)" vloží táto poznámka pod čiarou: "Percentuálny podiel 120% sa bude aj naďalej vzťahovať na Nástroje financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.“,
(d)po slovách Žiadny Ručiteľ nebude mať povinnosť vydať Záruky, ktoré by viedli k tomu,“ sa vypúšťajú slová „že by bol Zárukami vystavený záväzkom vyšším ako jeho celkový Záväzok poskytnúť Záruku (jeho "Záväzok poskytnúť záruku") uvedený pri jeho názve v Prílohe č. 1.“ a nahradia sa slovami „že by jeho Nominálne vystavenie záväzkov zárukami bolo vyššie, než jehho záväzok poskytnúť záruku ("Záväzok poskytnúť záruku") uvedený pri jeho mene v Prílohe 1. Pre účely tejto Zmluvy sa Ručiteľove "Nominálne vystavenie záväzkom zárukami" sa rovná súčtu (i) istiny Nástrojov financovania, ktoré sa vydali, alebo do ktorých sa vstúpilo (vrátane
9
Nástrojov financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo v súlade s akoukoľvek Diverzifikovanou stratégiou financovania schválenou v súlade s Článkom 4(5) a ďalších súm istiny za ktoré sa ručí Zárukami vydanými na iné účely v súlade s Článkom 2(3)) ktoré kryté Zárukami vydanými na základe tejto Zmluvy a ktoré ostávajú nesplatené, a (ii) bez dvojitého zápočtu, súhrn súm ktoré Ručitelia vyplatili na požiadanie na základe Záruk ktoré vydali v zmysle tejto Zmluvy a ktoré Ručiteľom ešte neboli vrátené.“,
(e)V poslednom odseku sa slová „Vystavenie záväzkov zárukami“ nahradia slovami „Nominálne vystavenie záväzkov zárukami“, a
(f)Po poslednom odseku sa pridá nový odsek v tomto znení: „Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že zmeny v tomto Článku 2(3) sa vzťahujú na Nástroje financovania, ktoré boli vydané alebo do ktorých sa vstúpilo v Deň nadobudnutia účinnosti zmien alebo po ňom. Tieto zmeny v žiadnom prípade neznižujú záväzok Ručiteľov (vrátane ktorýchkoľvek Ručiteľov, z ktorých sa stali Odstupujúci ručitelia) voči Zárukám, ktorými ručia za Nástroje financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dňom nadobudnutia účinnosti zmien a voči ktorým je Kvocient príspevku, Upravený Kvocient príspevku a Ručiteľský záväzok každého Ručiteľa taký, ako platil v deň vydania alebo vstupu do príslušného Nástroja financovania.“.
(12)V Článku 2(5)(a) sa slová Úveru (Úverov) schválených nahradia slovami „Finančnej pomoci schválenej“.
(13)V Článku 2(5)(b) sa každý výskyt slov „Zmluva o pôžičke“ nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare.
(14)V Článku 2(5)(d) sa po slovách záväzky vyplývajúce pre Ručiteľa z takejto Záruky vložia tieto slová: „vedúce k Nominálnemu vystaveniu záväzkov zárukami“.
(15)Článok 2(7) sa zmení nasledovne:
(a)slová „o stabilizačný podporný úver od EFSF“ po slovách „ak sa Členský štát eurozóny dostane do takých finančných problémov, že požiada“ sa odstránia a nahradia sa slovami „EFSF o uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci“,
(b)po slovách „aby súhlasili, že takýto Ručiteľ sa nebude ďalej zúčastňovať vydávania Záruk“ sa vložia slová „ani mu nevzniknú nové záväzky ako Ručiteľovi“, a
(c)slová „Zmlúv o Pôžičke alebo poskytnutí akýchkoľvek ďalších Úverov“ po slovách „Rozhodnutie Členských štátov eurozóny ohľadom takejto žiadosti bude prijaté najneskôr keď sa bude
10
rozhodovať o uzatvorení akýchkoľvek ďalších“ sa nahradia slovami „Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci alebo poskytnutí akejkoľvek ďalšej Finančnej pomoci“.
(9)Článok 2(8) sa zmení tak, že:
(a)pred slová „vopred účtovaný servisný poplatok ("Servisný poplatok"), vypočítaný ako“ sa vložia slová „Vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien“,
(b)každý výskyt slova „Dlžník“ sa nahradí pojmom „Prijímateľský členský štát“ v správnom tvare a každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom sa v prípade potreby do správneho tvaru uvedú aj predchádzajúce slová,
(c)po slovách „očakávanej Marže pre každý Úver do doby jeho plánovanej splatnosti“ sa vložia slová „(„Predplatená marža)“,
(d)slová „čistá súčasná hodnota očakávanej marže“ sa nahradia slovom „Predplatená marža“, a
(e)po slovách „"Hotovostná rezerva" zahŕňa tieto zadržané čiastky“ sa vložia slová „súm, ktoré sa pripísali k Hotovostnej rezerve na základe Článku 2(9)“.
(17)Za Článkom 2(8) sa vloží nový Článok 2(9) („Nový článok 2(9)“) a predošlý článok 2(9) sa stane novým článkom 2(10) („Nový článok 2(10)“). Nový článok 2(9) bude znieť takto:
„Vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien, ak získajú v deň vyplatenia takejto Finančnej pomoci Dlhopisy vydané na financovanie tejto Finančnej pomoci najvyšší úverový rating (bez akéhokoľvek dodatočného úverového posilnenia), ak sa nedohodne inak:
(a)v zmysle Článku 2(9)(c) bude Marža na takúto Finančnú pomoc splatná vo forme nedoplatku na konci každého úrokového obdobia,
(b)suma vypočítaná ako 50 bázických bodov z celkovej istiny každej Finančnej pomoci sa Prijímateľskému členskému štátu naúčtuje ako záloha na časť Marže na takúto Finančnú pomoc („Zálohová marža“) a odpočíta sa od sumy, ktorá bude Prijímateľskému členskému štátu z tejto Finančnej pomoci vyplatená,
(c)v prvý (a/alebo v nasledujúci) dátum platby úroku Finančnej pomoci sa suma vyplatená ako Marža odpočíta od sumy Zálohovej marže a úrokových nákladov vzťahujúcich sa na financovanie Zálohovej marže, a
11
(d)jediná zrážka zo sumy Finančnej pomoci bude hodnota Zálohovej marže a akýchkoľvek poplatkov a nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s vydaním Nástrojov financovania na financovanie tejto Finančnej pomoci a s akoukoľvek úpravou Nástrojov financovania, ktoré boli emitované v emisnej cene nižšej než je nominálna hodnota („Emisné náklady“) a Čistá splatná suma sa bude rovnať istine Finančnej pomoci zníženej o (i) sumu Zálohovej marže a (ii) Emisných nákladov.
Zrážka sumy Emisných nákladov a Zálohovej marže nezníži hodnotu istiny Finančnej pomoci, ktorú musí Prijímateľský členský štát vrátiť a z ktorej sa počítajú úroky.
Sumy Zálohovej marže a Marže, ktoré sa zrazili alebo sa získali v súvislosti s Finančnou pomocou sa pripíšu k Hotovostnej rezerve.
Ak Dlhopisy vydané na financovanie tejto Finančnej pomoci nezískajú najvyšší úverový rating (bez akéhokoľvek dodatočného úverového posilnenia), členské štáty eurozóny môžu prijať dodatočné mechanizmy úverového posilnenia v zmysle Článku 5(3) tejto Zmluvy a následne pozmeniť príslušnú Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci.“
(18)Nový Článok 2(10) sa zmení takto:
(a)každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom sa v prípade potreby do správneho tvaru uvedú aj predchádzajúce slová a každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ sa nahradí pojmom „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, pričom sa v prípade potreby do správneho tvaru uvedú aj predchádzajúce slová,
(b)po slovách „(vrátane čiastok predstavujúcich úroky alebo investičné zisky z investovania Hotovostnej rezervy),“ sa vložia slová „potom, ak sa nedohodne inak,“, a
(c)za slová „očakávaných Marží zadržaných pre každú Zmluvu o pôžičke“ sa pridajú slová „a súm pripísaných k Hotovostnej rezerve na základe Článku 2(9) a“. V Článku 4(1) sa za slová „stanovujúcimi podrobné finančné podmienky pre každú emisiu“ vložia slová „(vrátane Percentuálneho podielu navýšených záruk)“ a pojem „Úveru“ sa nahradí pojmom „Finančnej pomoci“.
(27) V Článku 4(2) sa slová „úver(y) financované prostredníctvom týchto Nástrojov financovania skracované alebo predčasné splatené z akéhokoľvek dôvodu“ nahradia slovami „Finančná pomoc financovaná prostredníctvom týchto Nástrojov financovania sa z akéhokoľvek dôvodu skráti alebo predčasne splatí“.
12
(28)V Článku 4(3) sa pojem „ESFS“ nahradí pojmom „EFSF“.
(29)V Článkoch 4(4) a 4(5) sa pojem „Úvery“ nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom do správneho tvaru sa v prípade potreby upravia aj predošlé slová a pojem „podľa existujúcej Zmluvy o pôžičke“ sa nahradí slovami „podľa existujpcej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci“.
(30)V Článku 5(1)(a):
(a)sa hodnota „120%“ zmení na „Percentuálny podiel navýšených záruk do výšky 165% (ako sa požaduje na zabezpečenie najvyššej bonity pre Nástroje financovania ktoré EFSF vydalo, alebo do ktorých vstúpilo v deň emisie) vo vzťahu k Nástrojom financovania, ktoré boli vydané, alebo do ktorých sa vstúpilo v Deň nadobudnutia účinnosti zmien alebo po ňom“, a
(b)po slovách „Záruka vydaná každým Ručiteľom“ sa vloží poznámka pod čiarou v znení „Viď poznámku pod čiarou č. 2“.
(31)Článok 5(1)(b) sa zmení tak, že:
(a)po slovách „Hotovostná rezerva“ a pred slová „pôsobí ako hotovostná zásoba sa vložia slová „(uchovávaná vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej pred Dňom nadobudnutia účinnosti zmien)“,
(b)slová „všetkých úverov realizovaných“ sa nahradia slovami „celej Finančnej pomoci realizovanej“ a slovo „dlžníkov“ sa nahradí slovami „Prijímateľských členských štátov“.
(c)slová "v Článku 2(9)" sa nahradia slovami „v Článku 2(10)“.
(32)V úvodnej vete článku 5(2) sa pojem „Dlžníka“ nahradí pojmom „Prijímateľského členského štátu“.
(33)V Článku 5(2)(a), sa hodnota „120%“ nahradí slovami „príslušného Percentuálneho podielu navýšených záruk vo vzťahu k Nástrojom financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien“.
(34)Článok 5(2)(b) sa mení tak, že za slová „sumu z Hotovostnej rezervy“ sa vložia slová „(za predpokladu že EFSF nemusí použiť žiadnu sumu z Hotovostnej rezervy pred Dňom nadobudnutia účinnosti zmien na pokrytie schodkov, ktoré vznikli vo vzťahu k Zmluvám o poskytnutí finančnej pomociu, ktoré sa uzatvorili po tomto dátume)“.
13
(35) Článok 5(3) sa mení tak, že k poslednej vete sa pridajú slová „a/alebo prijatie dostupného mechanizmu úverového posilnenia, ktoré EFSF využije vo vzťahu k Finančnej pomoci, ktorá bola vyplatená pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien“.
(36)Po Článku 5(6) sa pridá nový Článok 5 (7) v nasledujúcom znení:
„Vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien:
(a)Prijímateľský členský štát pokryje Emisné náklady (ako boli opísané v Článku 2(9)),
(b)EFSF pokryje náklady a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so Zmluvami o poskytnutí finančnej pomoci z Hotovostnej rezervy za predpokladu, že EFSF nemôže použiť Hotovostnú rezervu zriadenú pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien na pokrytie nákladov alebo výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti so Zmluvami o poskytnutí finančnej pomoci, ktoré boli podpísané po takomto dátume, iba ak Hotovostná rezerva nemusí slúžiť ako úverové posilnenie, a
(c)Tento Článok 5(7) sa žiadnym spôsobom netýka akéhokoľvek prísľubu Prijímateľského členského štátu v Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci pokryť náklady a výdavky EFSF.“
(37) Po Článku 5(7) sa pridá nový Článok 5 (8) v nasledujúcom znení:
„Členské štáty eurozóny sa môžu rozhodnutím na základe Článku 10(6) dohodnúť, že EFSF použije časť prostriedkov pripísaných k Hotovostnej rezerve na základe Článku 2(9) na pokrytie všeobecných prevádzkových nákladov alebo výnimočných výdavkov EFSF, ktoré nesúvisia s konkrétnym úverom za predpokladu že EFSF nemôže uvoľniť žiadnu Zálohovú maržu, ktorá bola pripísaná k Hotovostnej rezerve na vytvorenie úverového posilnenia pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien na pokrytie žiadnych prevádzkových ani výnimočných náladov tak dlho, ako je takáto časť Hotovostnej rezervy potrebná na vytvorenie úverového posilnenia.“
(38)Vkladá sa nový Článok 5(9) v znení: „Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že ustanovenia Článkov 5(7) a 5(8) sa netýkajú všeobecných rozočtových postupov EFSF.“
(39)Článok 6(1) sa zmení tak, že pojem „úveru“ sa nahradí pojmom „Finančnej pomoci“.
(40) Článok 6(4) sa zmení tak, že slová „v súvislosti s úverom“ sa nahradia slovami „vo vzťahu k Finančnej pomoci“.
(41) V Článkoch 6(7), 6(8) a 6(9) sa pojmy „Dlžník“ alebo „Dlžníci“ v akomkoľvek tvare nahradia pojmami „Prijímateľský členský štát“ alebo „Prijímateľské členské štáty“ v správnom tvare.
14
(42) V Článkoch 6(7) a 6(8) sa pojmy „Úver“ a „Úvery“ v akomkoľvek tvare nahradia pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare a v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé a nasledujúce slová.
(43) V Článku 6(7) sa za slová „skutočne prijatých od pôvodných Prijímateľských členských štátov“ vložia slová „alebo inak získaných EFSF“.
(44)Článok 7(1) sa mení tak, že za slová „Požadovaný podiel je zhodný s Percentom nastaveného kvocientu príspevkov platného pre konkrétnu Záruku“ a pred slová „Akákoľvek platba odškodnenia alebo príspevku od jedného Ručiteľa druhému“ sa vkladajú slová „keďže sa vzťahuje na príslušný zaistený záväzok EFSF. Pre vylúčenie pochybností, vo vzťahu k Estónskej republike sa požaduje iba vykonať alebo prijať platby podľa Článku 7 v súvislosti s Nástrojmi financovania, ktoré boli vydané alebo do ktorých sa vstúpilo po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien.“
(45)Článok 7(3)(v) sa mení tak, že slová „Zmluvy o pôžičke, Úveru“ sa nahradia slovami „Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, Finančnej pomoci“.
(46) V Článku 8(1) sa každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare a každý výskyt slova „Dlžník“ sa nahradí pojmom „Prijímateľský členský štát“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová.
(47)Článok 8(2) sa mení takto:
(a)po slovách „sa nemôže od Odstupujúceho ručiteľa požadovať, aby poskytoval svoju Záruku“ sa vložia slová „ani prijímať akékoľvek nové záväzky ako Ručiteľ“,
(b)po slovách „akýchkoľvek ďalších Záruk, ktoré majú byť poskytnuté na základe tejto Zmluvy“ sa vložia slová „alebo prijímania akýchkoľvek nových záväzkov ako Ručiteľ“,
(c)po slovách „budú vydané“ a pred slovami „zostávajúcimi Ručiteľmi“ sa pridajú slová „a/alebo prevzaté“,
(d)po slovách „a Upravený percentuálny kvocient príspevku pre poskytovanie ďalších Záruk“ sa vložia slová „alebo na prevzatie akýchkoľvek nových záväzkov ako Ručiteľ“, a
(e)po slovách „Odstupujúceho ručiteľa s účinnosťou od vstupu tejto Zmluvy do platnosti“ sa vložia slová: „Írsko sa stalo Odstupujúcim ručiteľom s účinnosťou od 3. decembra 2010 a Portugalsko s účinnosťou od 16. mája 2011.“
(48)V Článku 9:
15
(a)názov Článku 9 sa zmení tak, že slová „Zmluvy o pôžičke“ sa nahradia slovami „Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci“, a
(b)každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ sa nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare a každý výskyt slova „Dlžník“ sa nahradí pojmom „Prijímateľský členský štát“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová.
(49)Článok 10(5) sa mení tak, že:
(a) každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ sa nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová,
(b)že na koniec odseku (a) sa vkladajú slová: „akékoľvek rozhodnutie zmeniť cenovú štruktúru platnú pre Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a akékoľvek rozhodnutia, ktorými by sa v Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci malo zahrnúť oprávnenie poskytovať finančnú pomoc prostredníctvom nákupov dlhopisov na primárnych trhoch alebo nákupov dlhopisov na sekundárnych trhoch na základe analýzy ECB, ktorá konštatuje existenciu výnimočných podmienok na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability“,
(c)v pododseku (b) sa odstránia slová „na základe správy Komisie“ a po slovách „podmienenčné kritériá pre čerpanie.“ vložia slová: „Pre nákupy na sekundárnych trhoch môže Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci pre nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch prijatá na základe Článku 10(5)(a) poskytnúť alternatívne postupy pre technickú implementáciu jednotlivých nákupov dlhopisov v rámci tejto Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci v súlade s pokynmi, na ktoré sa odkazuje v Článku 2(1)(b).“,
(d) vloží sa nový pododsek „(j) akýkoľvek prenos práv, povinností a/alebo zodpovedností EFSF na ESM v súlade s Článkom 13(10)“, a
(e)vloží sa nový podpdsek: (k) prijatie alebo zmena akýchkoľvek pokynov, na ktoré odkazujú Články 2(1)(b) a 2(1)(c)“.
(50)Článok 10(6) sa zmení tak, že každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ sa nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová a medzi pododseky (d) a (e) sa vloží spojka „a“.
(51) V Článku 10(8) sa každý výskyt pojmu „Zmluva o úvere“ sa nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare.
16
(52)V Článku 10(10) sa slová „Zmluvu o úvere“ nahradia slovami „Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci“ a slovo „Dlžníka“ sa nahradí slovami „Prijímateľský členský štát“.
(53) V Článku 11 sa slová „v Článku 2(9)“ nahrádzajú slovami „v Článku 2(10)“ a každý výskyt pojmu „Zmluva o pôžičke“ sa nahradí slovami „Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová.
(54)Článok 12 sa mení tak, že každý výskyt pojmu „Dlžník“ sa nahradí slovami „Prijímateľský členský štát“ v správnom tvare, každý výskyt slova „Úver“ sa nahradí pojmom „Finančná pomoc“ v správnom tvare, pričom v prípade potreby sa do správneho tvaru upravia aj predošlé slová.
(55) Článok 13(1) sa mení tak, že slovo „Dlžníkom“ sa nahradí slovami „Prjímateľským členským štátom“.
(56)Článok 13(3) sa mení tak, že slová „z dohôd umožňujúcich poskytnutie pôžičky“ sa nahradia slovami „zo Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci“.
(57)V Článku 13(9) sa pridajú slová „Pojmy Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci a „Finančná pomoc sa budú vzťahovať aj na príslušné Zmluvy o pôžičke a Úvery, ktoré sa uzatvorili alebo ktoré EFSF vyplatilo pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.“
(58) Vkladá sa nový článok 13(10) v tomto znení:
„Po založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu („EMS“) EFSF môže po schválení na základe jednohlasného rozhodnutia členských štátov eurozóny a po získaní všetkých potrebných súhlasov investorov v Nástrojoch financovania, previesť všetky a akékoľvek svoje práva, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z Nástrojov financovania, Zmluvách o poskytnutí finančnej pomoci a/alebo Finančnej pomoci, na EMS.“
(59)Príloha 1 (Zoznam Ručiteľov s ich príslušnými Ručiteľskými prísľubmi) sa od Dátumu nadobudnutia zmien vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaným po Dátume nadobudnutia zmien zmení tak, ako je to uvedené v Prílohe 1 tohto dodatku Dodatku
(60)Príloha 2 (Kvocient príspevku) sa od Dátumu nadobudnutia zmien vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaným po Dátume nadobudnutia zmien zmení tak, ako je to uvedené v Prílohe 2 tohto dodatku Dodatku.
17
(61)Všetky ďalšie Články a Prílohy ostávajú nezmenené.
2.ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ
(1)Tento Dodatok a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z neho vyplývajú alebo v súvislosti s ním existujú, sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom.
(2)Akýkoľvek spor vyplývajúci z tohto Dodatku bude urovnaný priateľsky. Ak to nebude možné, Členské štáty eurozóny súhlasia v prípade výlučného sporu medzi nimi, že spor bude podriadený výlučnej právomoci Súdneho dvoru Európskej Únie. V prípade sporu medzi jedným alebo viacerými Členskými štátmi eurozóny a EFSF, zmluvné strany súhlasia, že spor bude podriadený výlučnej právomoci Súdom Luxemburského veľkovojvodstva.
3.NADOBUTNUTIE PLATNOSTI A PRECHNODNÉ USTANOVENIA
(1)Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny Rámcovej zmluvy vstúpia do platnosti sa stanú sa záväznými pre EFSF a Zmluvné strany v deň („Dátum nadobudnutia účinnosti zmien“), kedy všetky Zmluvné strany písomne preukážu EFSF vo forme listu uvedeného v Prílohe 3, že ukončili všetky postupy nevyhnutné na základe ich vnútroštátneho práva k zabezpečeniu toho, aby ich povinnosti na základe tohto Dodatku nadobudli plnú platnosť a účinnosť („Potvrdenie zmien“).
(2)Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že zmeny Rámcovej zmluvy nemenia ani neovplyvňujú práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu k akýmkoľvek Nástrojom financovania, ktoré EFSF vydalo s výhodou záruky vydanej podľa Zmluvy pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien („Existujúce nástroje financovania“). Práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k takýmto Existujúcim Nástrojom financovania budú aj naďalej spravované na základe podmienok Rámcovej zmluvy, ktoré platili pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.“
(3)Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že zmeny Zmluvy nezmenia ani neovplyvnia práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu ku ktorémukoľvek Úveru vyplatenému pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien („Existujúce úvery“). Práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k takýmto Existujúcim úverom, sa budú aj naďalej spravovať podmienkami Zmluvy, ktoré platili pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.
(4)Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že EFSF neobdržalo Potvrdenie zmien od všetkých Zmluvných strán vo vzťahu k schváleniu zmien Rámcovej zmluvy o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji, ktorú Zmluvné strany podpísali v Júli 2011 („Júlový dodatok“). Júlový dodatok preto
18
nenadobudol platnosť a strany súhlasia, že môže byť zrušený a že nenadobudne žiaden právny účinok.
(5)Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že Potvrdenie zmien Členského štátu môže mať predbežný charakter v súlade s právom a zákonmi príslušného Členského štátu.
4.VYKONÁVANIE DODATKU
Tento Dodatok môže byť vykonávaný v akomkoľvek počte protistrán podpísanými jedným alebo viacerými zo zmluvných strán. Protistrany navzájom tvoria neoddeliteľnú súčasť originálneho Dodatku a podpis protistrán rovnaký účinok ako podpisy protistrán, ktoré na jednotlivých kópiách Dodatku.
EFSF okamžite po podpise tohto Dodatku poskytnúť vyhotovené kópie Dodatku každej zmluvnej strane, spolu s konsolidovanými verziami Zmluvy vrátane zmien v zmysle tohto Dodatku.
5.PRÍLOHY
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú tieto Prílohy:
1. List ručiteľov s ich príslušnými Ručiteľskými Prísľubmi,
2. Kvocient príspevku, a
3. Vzor Potvrdenia zmien.
19
Za členské štáty eurozóny,
Belgické kráľovstvo
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Nemecká spolková republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Estónska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
20
Írsko
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Helénska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Španielske kráľovstvo
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
21
Francúzska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Talianska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Cyperská republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
22
Luxemburské veľkovojvodstvo
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Malta
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Holandské kráľovstvo
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
23
Rakúska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Portugalská republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Slovinská republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
24
Slovenská republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Fínska republika
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Za EFSF
EURÓPSKY FINANČNÝ STABILIZAČNÝ NÁSTROJ
V zastúpení:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
25
PRÍLOHA 1LIST RUČITEĽSKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EUROZÓNY S ICH PRÍSLUŠNÝMI RUČITEĽSKÝMI PRÍSĽUBMI OD DÁTUMU NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI ZMIEN
Krajina
Ručiteľské
prísľuby
EUR (mil.)
Belgické kráľovstvo
27,031.99
Nemecká spolková republika
211,045.90
Írsko
12,378.15
*
Španielske kráľovstvo
92,543.56
Francúzska republika
158,487.53
Talianska republika
139,267.81
Cyperská republika
1,525.68
Luxemburské veľkovojvodstvo
1,946.94
Malta
704.33
Holandské kráľovstvo
44,446.32
Rakúska republika
21,639.19
Portugalská republika
19,507.26
*
Slovinská republika
3,664.30
Slovenská republika
7,727.57
Fínska republika
13,974.03
Helénska republika
21,897.74
*
Estónska republika
1,994.86
Celkom ručiteľské prísľuby
__________
779,783.14
*Helénska republika, Írsko a Portugalská republika sa stali Odstupujúcimi ručiteľmi. Portugalsko ostáva zodpovedným ako Ručiteľ vo vzťahu k dlhopisom vydaným pred tým, než sa stalo Odstupujúcim Ručiteľom. Estónska republika je Ručiteľom jedine vo vzťahu k dlhopisom, ktoré boli vydané po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien. To znamená, že Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien je celková suma aktívnych Ručiteľských prísľubov Ručiteľov, ktorí nie sú Odstupujúcimi ručiteľmi 726 miliárd eur.
26
27
PRÍLOHA 2KVOCIENT PRÍSPEVKU VO VZŤAHU K NÁSTROJOM FINANCOVANIA, KTORÉ BOLI VYDANÉ ALEBO DO KTORÝCH SA VSTÚPILO PO DÁTUME NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI ZMIEN
Členský štát
Kvocient upísania
imania ECB %
Kvocient
príspevku
Belgické kráľovstvo
2.4256
3.4666%
Nemecká spolková republika
18.9373
27.0647%
Estónska republika
0.1790
0.2558%
Írsko*
1.1107
1.5874%
Helénska republika*
1.9649
2.8082%
Španielske kráľovstvo
8.3040
11.8679%
Francúzska republika
14.2212
20.3246%
Talianska republika
12.4966
17.8598%
Cyperská republika
0.1369
0.1957%
Luxemburské veľkovojvodstvo
0.1747
0.2497%
Malta
0.0632
0.0903%
Holandské kráľovstvo
3.9882
5.6998%
Rakúska republika
1.9417
2.7750%
Portugalská republika*
1.7504
2.5016%
Slovinská republika
0.3288
0.4699%
Slovenská republika
0.6934
0.9910%
Fínska republika
1.2539
1.7920%
Súčet
____________
69.9705
______________
100.0000%
*Od Dátumu nadobudnutia účinnosti zmien sa Helénska republika, Írsko a Portugalská republika stali Odstupujúcimi ručiteľmi.
28
PRÍLOHA 3VZOR PRE POTVRDENIE ZMIEN
[Listová hlavička Predstaviteľa členského štátu eurozóny]
Faxom a následne doporučenou zásielkou:
European Financial Stability Facility43, avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgFax: +352 260 962 62
Kópia pre:
Secretariat of the Eurogroup Working GroupDG ECFIN BU-24 03/027, 1049 Brussels, BelgiumFax: +32-2-295 68 41
Vec:Európsky Finančný Stabilizačný Nástroj ("EFSF") – Potvrdenie zmien
Vážení páni,
odvolávame sa na (i) EFSF Rámcovú zmluvu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou a EFSF (ďalej len Strany“) a (ii) Dodatok k EFSF Rámcovej zmluve medzi Stranami a Estónskou republikou.
Týmto Vám oznamujeme, že podľa našich vnútroštátnych právnych predpisov sme riadne oprávnení byť viazaní vyššie uvedeným dodatkom k EFSF Rámcovej zmluve s účinnosťou od [dátum].
S pozdravom,
[Názov Členského štátu eurozóny]
[●][●]
29