Vykonávacia verzia
...
EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA
medzi
BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOMSPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKOESTÓNSKOU REPUBLIKOU
ÍRSKOM
HELÉNSKOU REPUBLIKOUŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM
FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU
TALIANSKOU REPUBLIKOU
CYPERSKOU REPUBLIKOU
LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM
MALTSKOU REPUBLIKOU
HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM
RAKÚSKOU REPUBLIKOU
PORTUGALSKOU REPUBLIKOU
SLOVINSKOU REPUBLIKOU
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
FÍNSKOU REPUBLIKOU
A
EURÓPSKYM FINANČNÝM STABILIZAČNÝM NÁSTROJOM
PARIS-1-1075295-v12
- 1 -
...
EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA ("zmluva")
sa uzatvára medzi:
(A)Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou ("Členské štáty eurozóny" alebo " Akcionári EFSF "), a
(B)Európskym finančným stabilizačným nástrojom ("EFSF"), spoločnosťou société anonyme založenou v Luxemburgu, s registrovaným sídlom na 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414) (Členské štáty eurozóny a EFSF ďalej ako "Zmluvné strany").
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Keďže:
(1)9. mája 2010 sa rozhodlo o komplexnom balíku opatrení vrátane (a) rozhodnutia Rady vytvárajúce Európsky finančný stabilizačný mechanizmus ("EFSM") na základe Článku 122(2) Zmluvy o fungovaní Európskej Únie a (b) EFSF za účelom finančne podporovať Členské štáty eurozóny v ťažkostiach spôsobených výnimočnými okolnosťami mimo kontroly takýchto Členských štátov eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu celej eurozóny a aj jej jednotlivých členských štátov. Očakáva sa, že finančná podpora Členským štátom eurozóny bude poskytnutá EFSF v spojitosti s MMF a s podmienkami podobnými stabilizačným podporným pôžičkám poskytnutým Členskými krajinami eurozóny Helénskej republike 8. mája 2010 alebo za takých podmienok, aké sa dohodnú.
(2)
“EFSF bola založená 7. júna 2010 za účelom poskytovania stabilizačnej pomoci členským štátom eurozóny. Vo vyhlásení z 21. júla 2011 hlavy štátov a vlád eurozóny a inštitúcie deklarovali svoj úmysel zlepšiť efektivitu EFSF a riešiť problem nákazy a súhlasili so zvýšením flexibility EFSF za splnenia adekvátnych podmienok. V dôsledku toho bude finančná pomoc, ktorá bola predtým poskytovaná výlučne vo forme dohôd o pôžičke, teraz poskytovaná vo forme dohôd o finančnej pomoci („Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a každá z nich Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci“), ktoré poskytnú finančnú pomoc vo forme poskytnutia úverov, preventívnej pomoci, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií v členskom štáte eurozóny (prostredníctvom úverov poskytovaným vládam takýchto členských štátov vrátane tých štátov, ktoré zatiaľ nespadajú pod program), pomoci na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch na základe analýzy ECB, ktorá zistí existenciu výnimočných okolností
PARIS-1-1075295-v12
- 2 -
...
na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability alebo pomoci na nákup dlhopisov na primárnych trhoch (každé takéto využitie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci sa bude označovať ako Finančná pomoc“) a Finančná pomoc poskytnutá na základe všetkých Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci sa bude financovať s výhodou záruk v celkovej hodnote 779 783, 14 miliónov EUR počas obmedzeného časového obdobia. Tento objem vyústi v efektívnu kapacitu EFSF na poskytnutie Finančnej pomoci vo výške 440 000 miliónov EUR. Dostupnosť takýchto Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci bude pre príslušné Členské štáty eurozóny podmienená podpísaním memoránd o porozumení (každé z nich MoP“) s Európskou komisiou, ktorá bude konať v mene Členských štátov eurozóny a ktoré budú obsahovať podmienky ako rozpočtová disciplína a dodržiavanie podmienok hospodárskej politiky a dodržiavanie podmienok takéhoto MoP. S ohľadom na každú Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci sa bude každý prijímateľský Členský štát eurozóny označovať ako Prijímateľský členský štát“. Ak sa Finančná pomoc poskytuje vo forme pomoci na nákup dlhopisov na primárnych alebo sekundárnych trhoch, povaha a podmienky, vrátane oceňovania, podmienok politiky, podmienok využitia a dokumentácie takýchto dojednaní musí byť v súlade s pokynmi, ktoré prijme na základe Článku 2(1)(b) jednohlasne Správna rada EFSF. Podobne, ak sa Finančná pomoc poskytuje vo forme preventívnej pomoci a pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií Členského štátu Eurozóny, Správna rada EFSF prijme k takýmto dojednaniam jednohlasne pokyny v zmysle Článku 2(1)(c). Podmienky MoP určia adekvátne podmienky politiky pre celé trvanie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a neobmedzia sa len na obdobie, počas ktorej je dostupná Finančná pomoc. Podmienky spájajúce sa s poskytnutím Finančnej pomoci od EFSF ako aj pravidlá týkajúce sa monitoringu ich dodržiavania musia byť plne v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právnych predpisov práva EÚ.
(2)(a) 20. júna 2011 sa ministri financií eurozóy zhodli na tom, že štruktúra oceňovania zmlúv o pôžičkách EFSF by sa mala zmeniť nasledovne:
“(a) Emisné náklady EFSF, a
(b) Marža
Marža by sa mala rovnať 200 bázickým bodom, pričom sa zvýši na 300 bázických bodov vo vzťahu k akémukoľvek úveru, ktorý ostal nesplatený aj v tretie výročie svojho vyplatenia.
Vo vzťahu k Úverom s fixnou sadzbou a splatnosťou, ktorá bola stanovená na viac než tri (3) roky, sa Marža bude rovnať váženému priemeru 200 bázických bodov za prvé tri (3) roky a 300 bázických bodov za odbobie od (a vrátane) tretieho výročia jeho čerpania do (no bezo dňa) stanovenej splatnosti tohto Úveru.”
21. júla 2011 následne hlavy štátov a vlád eurozóny vyhlásili:
PARIS-1-1075295-v12
- 3 -
...
“Rozhodli sme sa predĺžiť splatnosť budúcich úverov poskytovaných Grécku z EFSF na maximálnu možnú dobu zo súčasných 7,5 rokov na minimálne 15 rokov a maximálne 30 rokov s bezúročným obdobím 10 rokov. V tomto kontexte zabezpečíme adekvátny monitoring aj po ukončení programu. Poskytneme úvery z EFSF ekvivalentné tým z nástroja Platobnej bilancie (v súčasnosti približne 3,5%), približne za cenu, no nie však menšiu, emisných nákladov EFSF. Tiež sme sa rozhodli podstatne rozšíriť splatnosť existujúcej pôžičke Grécku. To bude spojené s mechanizmom, ktorý zaručí adekvátne stimuli na implementáciu programu.”
Tiež vyhlásili:
“Úrokové sadzby a splatnosti úverov EFSF, na ktorých sme sa dohodli pre Grécko, sa budú vzťahovať aj na Portugalsko a Írsko”
(3)Rozhodnutím predstaviteľov vlád 16 Členských štátov eurozóny zo dňa 7. júna 2010, konajúcich na základe záverov 27 Členských štátov Európskej únie zo dňa 9. mája 2010, bola Komisia poverená vykonaním určitých úloh a právomocí tak, ako to predpokladajú ustanovenia tejto Zmluvy.
(4)EFSF bude financovať poskytovanie Finančnej pomoci vydávaním alebo vstupovaním do dlhopisov, poukážok, komerčných cenných papierov, dlhových cenných papierov alebo inými finančnými dohodami ("Nástroje financovania"), ktoré podporené neodvolateľnými a bezpodmienečnými zárukami (každá z nich ako Záruka”) Členských štátov eurozóny, ktoré budú vystupovať ako ručitelia vo vzťahu k Nástrojom financovania podľa ustanovení tejto Zmluvy. Ručiteľmi ("Ručitelia") Nástrojov financovania vydanými alebo vstúpenými do EFSF budú všetky Členské štáty eurozóny (s výnimkou takých Členských štátov eurozóny, ktoré alebo sa stali Odstupujúcimi ručiteľmi podľa ustanovení Článku 2(7) pred vydaním takýchto Nástrojov financovania). Neočakáva sa, že Členský štát eurozóny podá žiadosť v zmysle Článku 2(7) tejto Zmluvy, ak požiadal o Finančnú pomoc vo forme preventívnej pomoci za predpokladu, že takáto pomoc sa nečerpá ani nevyužíva, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií v takomto Členskom štáte alebo pomoci na nákup dlhopisov takéhoto Členského štátu na sekundárnych trhoch
(5)Všetky Členské štáty eurozóny prijali politické rozhodnutie vydať Záväzok poskytnúť záruku (ako je definovaný Článkom 2(3)) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
(6)Členské štáty eurozóny a EFSF podpísali túto Zmluvu, aby ustanovili pravidlá a podmienky, podľa ktorých bude EFSF uzatvárať Zmluvy o poskytnutí Finančnej pomoci, poskytovať dostupnú Finančnú pomoc Členským štátom eurozóny, poskytovať takúto Finančnú pomoc vydávaním alebo vstupovaním do Nástrojov financovania, pravidlá a podmienky, podľa ktorých Ručitelia vystavia Záruky na Nástroje financovania vydané alebo
PARIS-1-1075295-v12
- 4 -
...
vstúpené do EFSF a dojednania medzi nimi v prípade, že Ručiteľ bude musieť na základe Záruky vyplatiť viac ako je jeho požadovaný podiel záväzkov vo vzťahu k Nástroju financovania, alebo k určitým iným záležitostiam súvisiacim s EFSF.
Vzhľadom na uvedené sa Strany dohodli nasledovne:
1.ÚČINNOSŤ ZMLUVY
(1)Táto Zmluva (s výnimkou povinnosti Členských štátov eurozóny vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy) nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre EFSF a tie Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie Záväzku (popísané nižšie) vtedy, keď aspoň päť (5) Členských štátov eurozóny predstavujúcich aspoň dve tretiny (2/3) celkového objemu Záruk určeného v Dodatku č. 1 ("Celkový objem záruk") poskytnú EFSF písomné potvrdenie vo forme Dodatku č. 3 o tom, že dokončili všetky procesy potrebné podľa ich právneho poriadku na to, aby ich povinnosti podľa tejto Zmluvy nadobudli okamžitú platnosť a účinnosť ("Potvrdenie záväzku").
(2)Povinnosť Členských štátov eurozóny vydať Záruky podľa tejto Zmluvy nadobudne platnosť a záväznosť pre EFSF a Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie záväzku, vtedy keď EFSF dostane Potvrdenia záväzku od Členských štátov eurozóny, ktorých Záväzky poskytnúť Záruku predstavujú spolu aspoň deväťdesiat per cent (90%) Celkového objemu záruk. Každý Členský štát eurozóny, ktorý požiada o stabilizačnú podporu od Členských štátov eurozóny alebo je prijímateľom podobnej finančnej podpory v rámci podobného programu, alebo ktorý je Odstupujúcim ručiteľom, sa nezarátava do výpočtu či bola táto 90%-ná hranica Celkového objemu záruk prekročená.
(3)Táto Zmluva a povinnosť poskytnúť Záruky v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre ostatné Členské štáty eurozóny (ktoré neposkytli Potvrdenie záväzku v čase keď nadobudne účinnosť Zmluva alebo povinnosť poskytnúť Záruky podľa Článkov 1(1) alebo 1(2)) vtedy, keď takéto Členské štáty eurozóny poskytnú svoje Potvrdenie záväzku EFSF s kópiou adresovanou Komisii.
2.ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI, POSKYTOVANIE FINANČNEJ POMOCI, NÁSTROJE FINANCOVANIA A VYDÁVANIE ZÁRUK
(1)
(a)Členské štáty eurozóny súhlasia, že v prípade ak Členský štát eurozóny požiada ostatné Členské štáty eurozóny o Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci (vrátane úverov, preventívnej pomoci, pomoci na financovanie rekapitalizácie finančných inštitúcií Členského štátu a akékoľvek opatrenie na nákup dlhopisov na primárnych alebo sekundárnych trhoch (i) Komisia (v spolupráci s
PARIS-1-1075295-v12
- 5 -
...
ECB a MMF) sa týmto oprávňuje vyjednať MoP s relevantným Prijímateľským štátom tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím, ktoré môže prijať Rada v zmysle Článku 136(1) Zmluvy o fungovaní Európskej Únie na základe návrhu Komisie a Komisia sa týmto ďalej oprávňuje finalizovať podmienky takéhoto MoP a podpísať takéto MoP s Prijímateľským štátom v mene Členských štátov eurozóny po tom, čo takéto MoP bolo schválené Pracovnou skupinou Eurogroup (okrem prípadu, keď bolo MoP podpísané Prijímateľským štátom a Komisiou v rámci EFSM a toto MoP bolo schválené všetkými členskými štátmi eurozóny, v takomto prípade bude platiť toto MoP za predpokladu, že pokrýva EFSM aj stabilizačnú podporu EFSF), (ii) po schválení relevantného MoP, Komisia v spolupráci s ECB navrhne Pracovnej skupine Eurogroup hlavné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, ktorá bude ponúknutá Prijímateľskému štátu na základe jej posúdenia trhových podmienok a za predpokladu, že ustanovenia takejto Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci obsahujú finančné ustanovenia v súlade s MoU, a že trvanie je kompatibilné s udržateľnosťou dlhu, (iii) po rozhodnutí Pracovnej skupiny Eurogroup, EFSF (v spolupráci s Pracovnou skupinou Eurogroup) vyjedná detailné technické ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, podľa ktorej a v súlade s pravidlami ktorej bude poskytovaná Finančná pomoc relevantnému Prijímateľskému štátu za predpokladu, že takáto Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci bude v zásade zodpovedať vzorovej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci (každá prispôsobená konkrétnej forme finančnej pomoci, ktorá sa bude poskytovať príslušnému Členskému štátu eurozóny) schválenej Členskými štátmi eurozóny pre účely tejto Zmluvy, a že finančné parametre takejto Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci budú založené na finančných ustanoveniach navrhnutých Komisiou, v spolupráci s ECB, a odsúhlasených Pracovnou skupinou Eurogroup a (iv) EFSF vyzbiera, overí a bude držať v bezpečí odkladacie podmienky takýchto Zmlúv o Pôžičke a podpísané verzie všetkých dokumentov s tým spojených. Ustanovenia Článku 3(2) popisujú základ, na ktorom sa budú robiť rozhodnutia v súvislosti s Finančnou pomocou dostupnou podľa existujúcej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci s výhradou akýchkoľvek iných postupov, ktoré môžu byť prijaté v zmysle pokynov, ktoré prijme Správna rada EFSF v zmysle Článku 2(1)(b) alebo 2(1)(c)“. Vzhľadom na to, že EFSF nie je úverovou inštitúciou, Prijímateľské štáty vyhlásia a zaručia sa v každej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci, že v ich právnom poriadku nie potrebné žiadne regulačné povolenia na to, aby EFSF mohlo poskytnúť Prijmateľskému štátu Finančnú pomoc, alebo že v ich národnom poriadku existuje výnimka z takéhoto regulačného povolenia. Ručitelia týmto oprávňujú EFSF na podpísanie takýchto Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci, s podmienkou predchádzajúceho jednohlasného schválenia všetkými z nich, participujúcimi v role Ručiteľa.
PARIS-1-1075295-v12
- 6 -
...
(b)Finančná pomoc Členskému štátu Eurozóny môže pozostávať z pomoci na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch s cieľom zabrániť šíreniu nákazy na základe analýzy, ECB ktorá konštatuje existenciu výnimočných okolností na finančných trhoch a ohrozenie finančnej stability alebo prostredníctvom pomoci na nákup dlhopisov na primárnych trhoch. Povaha a podmienky, vrátane oceňovania, podmienok a postupov na vyplatenie alebo využívanie, správy, dokumentácie a monitorovania súladu s podmienkami politiky takýchto dohôd budú v súlade s pokynmi, ktoré jednohlasne prijme Správna rada EFSF. Dlhopisy, ktoré EFSF nakúpi na primárnych alebo sekundárnych trhoch sa môžu buď držať do doby ich splatnosti alebo predať v súlade s príslušnými pokynmi.
(c)Aby sa zlepšila efektívnosť EFSF a zabránilo šíreniu nákazy, Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci Členskému štátu eurozóny môžu obsahovať aj preventívnu pomoc alebo pomoc na rekapitalizáciu finančných inštitúcií Členského štátu eurozóny prostredníctvom úveru pre vládu takéhoto členského štátu (bez ohľadu na to, či sa tento štát zúčastňuje programu alebo nie). Ak sa Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci týka takejto Finančnej pomoci, povaha a podmienky takejto zmluvy, vrátane oceňovanie, podmienok a procesov vyplatenia alebo využitia, súladu s podmienkami politiky, správy, dokumentácie a monitoringu súladu s podmienkami politiky budú v súlade s pokynmi, ktoré jednohlasne prijme Správna rada EFSF.
(2)Vo vzťahu ku každej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci a Úverom podľa nej poskytnutým, Členské štáty eurozóny súhlasia, že EFSF (po konzultácii s Pracovnou skupinou Eurogroup) je oprávnená štrukturovať a vyjednávať podmienky, za ktorých EFSF vydá alebo vstúpi do Nástrojov Financovania na samostatnej báze alebo na základe dlhového programu alebo programov alebo združenia (každý ako "EFSF Program(y)") na financovanie poskytnutia Finančnej pomoci Prijímateľským členským štátom. Pokiaľ to dovolia trhové podmienky a okrem prípadov, keď táto Zmluva ustanovuje inak, takéto Nástroje financovania budú mať v princípe ten istý finančný profil ako súvisiaca Finančná pomoc (za predpokladu, že (x) z operatívnych dôvodov budú potrebné rozdiely medzi dátumami vydania a dátumami platby na zabezpečenie prevodu prostriedkov a aktiváciu Záruk, a (y) dosah investorov na EFSF na základe Nástrojov financovania bude obmedzený na majetok EFSF vrátane, najmä, súm, ktoré EFSF získa z Finančnej pomoci, bez ohľadu na záväzky každého Ručiteľa zaplatiť každú sumu úrokov a istiny splatnej ale nesplatenej pre Nástroje financovania Úroková sadzba pre každý Finančnú pomoc by mala pokryť Emisné náklady a operácie, ktoré vykonalo EFSF a bude v sebe zahŕňať maržu („Marža“). by mala poskytnúť náhradu Ručiteľom a bude špecifikovaná v príslušnej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci.. EFSF periodicky prehodnotí cenovú štruktúru pre Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a akékoľvek ďalšie zmeny musia byť odsúhlasené jednohlasným súhlasom Ručiteľov v súlade s článkom 10(5). Servisný poplatok zadržaný
PARIS-1-1075295-v12
- 7 -
...
v súvislosti s Finančnou pomocou vyplatenou pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien môže byť použitý na pokrytie prevádzkových nákladov EFSF a akýchkoľvek nákladov a poplatkov priamo súvisiacich s vydaním Nástrojov financovania, ktoré neboli nijak účtované príslušnému Prijímateľskému členskému štátu.
(3)Vzhľadom na vydané Nástroje financovania a Nástroje financovania, do ktorých sa vstúpilo podľa EFSF Programu alebo na samostatnej báze, každý Ručiteľ vydá neodvolateľnú a bezpodmienečnú Záruku vo forme schválenej Ručiteľmi pre účely tejto Zmluvy a vo výške rovnej súčinu (a) percentuálnej sadzby uvedenej pri názve každého Ručiteľa v treťom stĺpci ("Kvocient príspevku") v Prílohe 21 (tak, ako sa táto percentuálna sadzba upraví z času na čas v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a/alebo zohľadní každý Členský štát eurozóny, ktorý neposkytol Potvrdenie záväzku počas implementačného obdobia podľa Článku 1 a oznámi písomne EFSF a Ručiteľom) ("Upravený kvocient príspevku"), (b)2 165% („Percentuálny podiel navýšených záruk“) vo vzťahu k Nástrojom financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien, a (c) záväzkov EFSF (vo vzťahu k istine, úrokom alebo iným splatným sumám) vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaním alebo vstúpeným do EFSF na základe samostatnej bázy alebo podľa EFSF Programu. Ak EFSF vydá Nástroje financovania na základe EFSF Programu, každý ručiteľ vydá svoju Záruku zaručujúcu všetky Nástroje financovania vydané alebo do ktorých bolo vstúpené podľa tohto Programu. Ponukové listy alebo zmluvná dokumentácia každej emisie alebo zazmluvnenia Nástrojov financovania podľa EFSF Programu potvrdia, ktorí Ručitelia majú Záruky pokrývajúce relevantné Nástroje financovania alebo z neho vyplývajúcu emisiu alebo sériu. EFSF môže od Ručiteľov tiež požadovať, aby vydali Záruky podľa tejto Zmluvy na iné účely, ktoré sa priamo týkajú emisie Nástrojov financovania a ktoré zabezpečujú získanie a udržanie vysokého ratingu pre Nástroje financovania vydané EFSF a účinného financovania EFSF. O vydaní Záruky na takéto iné účely spojené s EFSF Programom alebo samostatnou emisiou alebo vstúpením do Nástrojov financovania rozhodnú jednohlasne Ručitelia. Žiadny Ručiteľ nebude mať povinnosť vydať Záruky, že by jeho Nominálne vystavenie záväzkov zárukami bolo vyššie, než jeho záväzok poskytnúť záruku ("Záväzok poskytnúť záruku") uvedený pri jeho mene v Prílohe 1. Pre účely tejto Zmluvy sa Ručiteľove "Nominálne vystavenie záväzkom zárukami" sa rovná súčtu:
1 Pokiaľ ide o Nástroje financovania, ktoré boli vydané alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien, Kvocient príspevku a Upravený kvocient príspevku sa určí podľa podmienok tejto Zmluvy (vrátane Prílohy 2) v jej znení pred zmenami.
2 Percentuálny podiel 120% sa bude aj naďalej vzťahovať na Nástroje financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.
PARIS-1-1075295-v12
- 8 -
...
(i) istiny Nástrojov financovania, ktoré sa vydali, alebo do ktorých sa vstúpilo (vrátane Nástrojov financovania, ktoré sa vydali alebo do ktorých sa vstúpilo v súlade s akoukoľvek Diverzifikovanou stratégiou financovania schválenou v súlade s Článkom 4(5) a ďalších súm istiny, za ktoré sa ručí Zárukami vydanými na iné účely v súlade s Článkom 2(3)), ktoré kryté Zárukami vydanými na základe tejto Zmluvy a ktoré ostávajú nesplatené, a
(ii) bez dvojitého zápočtu súhrn súm, ktoré Ručitelia vyplatili na požiadanie na základe Záruk, ktoré vydali v zmysle tejto Zmluvy a ktoré Ručiteľom ešte neboli vrátené.“,
Podobne ak nepoužitá Záruka vyprší, alebo ak je suma vyplatená na základe Záruky preplatená, týmto sa zníži Nominálne vystavenie záväzkom zárukami a obnoví sa schopnosť Ručiteľa vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy.
Berie sa na vedomie a súhlasí sa s tým, že zmeny v tomto Článku 2(3) sa vzťahujú na Nástroje financovania, ktoré boli vydané alebo do ktorých sa vstúpilo v Deň nadobudnutia účinnosti zmien alebo po ňom. Tieto zmeny v žiadnom prípade neznižujú záväzok Ručiteľov (vrátane ktorýchkoľvek Ručiteľov, z ktorých sa stali Odstupujúci ručitelia) voči Zárukám, ktorými ručia za Nástroje financovania, ktoré sa vydali, alebo do ktorých sa vstúpilo pred Dňom nadobudnutia účinnosti zmien a voči ktorým je Kvocient príspevku, Upravený Kvocient príspevku a Ručiteľský záväzok každého Ručiteľa taký, ako platil v deň vydania alebo vstupu do príslušného Nástroja financovania
(4)(a) Záruky neodvolateľne a bezpodmienečne zaručujú včasné vyplatenie plánovaných platieb úrokov a istiny splatných z Nástrojov financovania vydaných EFSF. V prípade EFSF Programov, Ručitelia vydajú Záruky, ktoré budú garantovať všetky série Nástrojov financovania vydaných z času na čas podľa relevantného EFSF Programu. Ponukové listy a/alebo zmluvná dokumentácia každej série potvrdia, ktoré Záruky kryjú danú sériu, a najmä, či sa Ručiteľ v danom EFSF Programe následne stal Odstupujúcim ručiteľom a viac negarantuje ďalšie emisie alebo série podľa takéhoto EFSF Programu.
(b) Záruky môžu byť vydané správcovi dlhopisov alebo inému predstaviteľovi vlastníkov dlhopisov alebo veriteľov ("Predstaviteľ vlastníkov dlhopisov"), ktorý bude oprávnený uplatňovať v mene vlastníkov Nástrojov financovania nároky podľa Záruk, aby sa tým zjednodušilo riadenie uplatňovania nárokov na základe Záruk. Detailné pravidlá a podmienky každej emisie Nástrojov financovania a s nimi spojených Záruk budú dohodnuté EFSF s podmienkou schválenia Ručiteľmi, a budú popísané v relevantných ponukových listoch (ako ich definuje Článok 4(1) tak, ako sa na ne vzťahuje) a príslušnej zmluvnej dokumentácie.
(5)Ručiteľ bude mať povinnosť vydať Záruku na základe tejto Zmluvy len ak:
PARIS-1-1075295-v12
- 9 -
...
(a)sa vydáva vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaných alebo do ktorých sa vstúpilo na základe EFSF Programu alebo na samostatnej báze a tieto Nástroje financovania financujú poskytnutie Finančnej pomoci schválenej v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanov EFSF, alebo vydané na také iné blízko prepojené účely, aké povoľuje Článok 2(3),
(b)Záruka sa vydáva na umožnenie financovania podľa Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci uzavretých najneskôr 30. júna 2013 (vrátane financovania Úverov poskytnutých na základe existujúcej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci po tomto dátume a akýchkoľvek s nimi spojených dlhopisov alebo dlhových cenných papierov) a Záruka je v každom prípade vydaná najneskôr 30. júna 2013,
(c)Záruka je vo forme schválenej Členskými štátmi eurozóny pre účely tejto Zmluvy a EFSF Programu,
(d)záväzky vyplývajúce pre Ručiteľa z takejto Záruky vedúce k Nominálnemu vystaveniu záväzkov zárukami nepresahujú sumu v súlade s ustanoveniami Článku 2(3), a
(e)je vyjadrená v eurách alebo v takej inej mene, akú schvália pre účely tejto Zmluvy Ručitelia.
(6)Záväzok poskytnúť záruku každého Ručiteľa je neodvolateľný, pevný a záväzný. Každý Ručiteľ bude mať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy povinnosť vydať Záruky do výšky svojho Záväzku poskytnúť záruky na sumy, ktoré budú určené EFSF za účelom sprostredkovania emisie alebo vstúpenia do Nástrojov financovania podľa relevantného EFSF Programu alebo samostatných Nástrojov financovania, v každom prípade v súlade so stratégiou financovania EFSF.
(7)V prípade, ak sa Členský štát eurozóny dostane do takých finančných problémov, že požiada o EFSF o uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, môže písomnou požiadavkou spolu s podpornými materiálmi uspokojivými pre ostatných Ručiteľov požiadať ostatných Ručiteľov (s kópiou pre Komisiu a predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup) aby súhlasili, že takýto Ručiteľ sa nebude ďalej zúčastňovať vydávania Záruk ani mu nevzniknú nové záväzky ako Ručiteľovi pre akékoľvek ďalšie dlhové emisie EFSF. Rozhodnutie Členských štátov eurozóny ohľadom takejto žiadosti bude prijaté najneskôr keď sa bude rozhodovať o uzatvorení akýchkoľvek ďalších Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci alebo poskytnutí akejkoľvek ďalšej Finančnej pomoci.
(8)Každému Prijímateľskému členskémui štátu bude vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej pred Dátumom nadobudnutia účinnosti zmien vopred účtovaný servisný poplatok ("Servisný poplatok") vypočítaný ako 50 bázických bodov z celej sumy istiny každého úveru a bude odrátaný od
PARIS-1-1075295-v12
- 10 -
...
hotovostnej sumy, ktorá sa Prijímateľskému členskému štátu vyplatí v rámci každej takejto Finančnej pomoci. Navyše sa od hotovostnej sumy, ktorá sa Prijímateľskému štátu v rámci takejto Finančnej pomoci vyplatí, odpočíta aj čistá súčasná hodnota (vypočítaná na základe vnútornej miery výnosnosti Nástroja financovania, ktorý financuje danú Finančnú pomoc (alebo takej zmiešanej vnútornej miery výnosnosti, aká sa považuje za vhodnú v prípade diverzifikovanej finančnej stratégie) "Diskontná sadzba") očakávanej Marže pre každú Finančnú pomoc do doby jej plánovanej splatnosti. Servisný poplatok a Predplatená marža spolu s takými ďalšími sumami, o ktorých zadržaní pre účely tvorby dodatočnej hotovostnej rezervy rozhodne EFSF, budú odrátané od hotovostnej sumy poskytnutej Prijímateľskému členskému štátu v spojitosti s každou Finančnou pomocou tak, že v dátum platby ("Dátum Platby") dostane Prijímateľský štát len čistú sumu ("Čistá splatná suma"), čím sa ale nezníži hodnota istiny danej Finančnej pomoci, ktorú musí Prijímateľský členský štát splatiť a na ktorú sa počíta úrok v danej Finančnej pomoci. Tieto zadržané sumy sa zadržia na vytvorenie hotovostnej rezervy, ktorá sa použije ako mechanizmus na zlepšenie kreditu, alebo inak tak, ako to určuje Článok 5 nižšie. "Hotovostná rezerva" zahŕňa tieto zadržané čiastky súm, ktoré sa pripísali k Hotovostnej rezerve na základe Článku 2(9), spolu so všetkými úrokmi a ziskami z investovania týchto čiastok. Hotovostná rezerva bude investovaná v súlade s investičnými pravidlami schválenými Správnou radou EFSF.
(9)Vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej po Dátume nadobudnutia účinnosti zmien, ak získajú v deň vyplatenia takejto Finančnej pomoci Dlhopisy vydané na financovanie tejto Finančnej pomoci najvyšší úverový rating (bez akéhokoľvek dodatočného úverového posilnenia), ak sa nedohodne inak:
(a)v zmysle Článku 2(9)(c) bude Marža na takúto Finančnú pomoc splatná vo forme nedoplatku na konci každého úrokového obdobia,
(b)suma vypočítaná ako 50 bázických bodov z celkovej istiny každej Finančnej pomoci sa Prijímateľskému členskému štátu naúčtuje ako záloha na časť Marže na takúto Finančnú pomoc („Zálohová marža“) a odpočíta sa od sumy, ktorá bude Prijímateľskému členskému štátu z tejto Finančnej pomoci vyplatená,
(c)v prvý (a/alebo v nasledujúci) dátum platby úroku Finančnej pomoci sa suma vyplatená ako Marža odpočíta od sumy Zálohovej marže a úrokových nákladov vzťahujúcich sa na financovanie Zálohovej marže, a
(d)jediná zrážka zo sumy Finančnej pomoci bude hodnota Zálohovej marže a akýchkoľvek poplatkov a nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s vydaním Nástrojov financovania na financovanie tejto Finančnej pomoci a s akoukoľvek úpravou Nástrojov financovania, ktoré boli emitované v emisnej cene nižšej než je nominálna hodnota („Emisné náklady“) a Čistá splatná suma sa bude rovnať istine Finančnej
PARIS-1-1075295-v12
- 11 -
...
pomoci zníženej o (i) sumu Zálohovej marže a (ii) Emisných nákladov.
Zrážka sumy Emisných nákladov a Zálohovej marže nezníži hodnotu istiny Finančnej pomoci, ktorú musí Prijímateľský členský štát vrátiť a z ktorej sa počítajú úroky.
Sumy Zálohovej marže a Marže, ktoré sa zrazili alebo sa získali v súvislosti s Finančnou pomocou sa pripíšu k Hotovostnej rezerve.
Ak Dlhopisy vydané na financovanie tejto Finančnej pomoci nezískajú najvyšší úverový rating (bez akéhokoľvek dodatočného úverového posilnenia), členské štáty eurozóny môžu prijať dodatočné mechanizmy úverového posilnenia v zmysle Článku 5(3) tejto Zmluvy a následne pozmeniť príslušnú Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci.“
(10)Ak po splatení všetkých Finančných pomocí poskytnutých na základe Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci a všetkých Nástrojov financovania vydaných alebo vstúpených do EFSF zostanú čiastky v Hotovostnej rezerve (vrátane čiastok predstavujúcich úroky alebo investičné zisky z investovania Hotovostnej rezervy), potom, ak sa nedohodne inak, sa tieto čiastky vyplatia Ručiteľom ako odmena za vydanie ich Záruk. EFSF bude spravovať účtovné knihy a iné záznamy ohľadom sumy Servisných poplatkov a očakávaných Marží zadržaných pre každú Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci, súm pripísaných k Hotovostnej rezerve na základe Článku 2(9) a o sumách všetkých Záruk poskytnutých Ručiteľmi. Tieto účtovné knihy a záznamy umožnia EFSF vypočítať odmenu prináležiacu každému Ručiteľovi vo vzťahu k Zárukám, ktoré vydal podľa tejto Zmluvy, a ktorá sa vyplatí pro rata každému Ručiteľovi s ohľadom na jeho účasť na všetkých Zárukách vydaných podľa tejto Zmluvy.
(11)Členské štáty eurozóny, ktoré potenciálnymi Prijímateľskými členskými štátmi, môžu požiadaťo a uzavrieť Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci v období začínajúcom nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a končiacom 30. júna 2013 (za predpokladu, že Finančnú pomoc je možné vyplácať aj po tomto dátume, ale len na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci uzatvorenej pred týmto dátumom).
(12)Po podpise tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodnú na forme (i) Záruk, (ii) Zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci (náležite upravených v súlade s pokynmi, ktoré prijala Správna rada EFSF v zmysle Článku 2(1)(b) a 2(1)(c), (iii) dokumentácii pre Nástroje financovania, (iv) zabezpečenia ohľadom menovania Predstaviteľov majiteľov dlhopisov, (v) zmluvách o sprostredkovaní a upísaní Nástrojov financovania a (vi) akejkoľvek plnomocenskej alebo zmluvy o poskytovaní určitej úrovne služieb s EIB alebo inou agentúrou, inštitúciou alebo osobou.
PARIS-1-1075295-v12
- 12 -
...
3.PRÍPRAVA A SCHVÁLENIE ČERPANIA
(1)Komisia v spolupráci s ECB predloží správu analyzujúcu dodržiavanie relevantných zmluvných podmienok zo strany Prijímateľského členského štátu stanovených v Memorande o porozumení a v Rozhodnutí Rady (ak existuje) Pracovnej skupine Eurogroup pred každým čerpaním Finančnej pomoci podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, ak sa nedohodne inak alebo inak nešpecifikuje v pokynoch, ktoré prijme Správna rada EFSF v zmysle Článku 2(1)(b) a 2(1)(c) vzťahujúce sa na príslušný druh Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci. Ručitelia zhodnotia dodržiavanie týchto zmluvných podmienok a jednomyseľne rozhodnú o povolení čerpať danú Finančnú pomoc. Prvá Finančná pomoc, ktorá byť Prijímateľskému členskému štátu k dispozícii v rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, sa musí uvoľniť alebo využiť po podpísaní Memoranda o porozumení a nebude predmetom tejto správy. Správna rada EFSF prijme v zmysle Článkov 2(1)(b) a 2(1)(c) pokyny týkajúce sa podmienok a postupov pre vyplatenie a prebiehajúcu kontrolu súladu s podmienkami politiky Finančnej pomoci vo forme preventívnej pomoci, pomoci na rekapitalizáciu finančných inštitúcií Členského štátu a pomoci na nákup dlhopisov na primárnych a sekundárnych trhoch.
(2)Pokiaľ nie je v príslušnej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci (v súlade s pokynmi, ktoré prijala Správna rada EFSF v zmysle Článkov 2(1)(b) a 2(1)(c) vzťahujúcimi sa na príslušný druh Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci) určené inak, na základe žiadosti o finančnú pomoc („Žiadosť o finančnú pomoc“) zo strany Prijímateľského členského štátu v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, Ručitelia (inak ako v prípade prvého úveru) zoberú do úvahy správu Komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie Memoranda o porozumení a príslušného Rozhodnutia Rady (ak existuje) zo strany Prijímateľského členského štátu. Pokiaľ ide jednomyseľné rozhodnutie Ručiteľov, že Prijímateľský členský štát splnil podmienky čerpania podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci a že spokojní s plnením zmluvných podmienok MoP, predseda pracovnej skupiny Eurogroup písomne požiada EFSF o predloženie návrhu podrobných pravidiel Finančnej pomoci, ktoré odporúča predložiť Prijímateľskému členskému štátu, vrátane parametrov Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, MoP, berúc do úvahy udržateľnosť dlhu a situáciu na trhu ohľadne emitovania dlhopisov. Návrh EFSF stanoví objem, ktorý je EFSF oprávnený dať k dispozícii formou Finančnej pomoci v rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, a za akých podmienok, vrátane tých, ktoré sa týkajú objemu Finančnej pomoci, čistý objem čerpania, termín, splátkový kalendár a úrokovú mieru (vrátane marže) vo vzťahu k pravidlám tejto Finančnej pomoci. Ak Pracovná skupina Eurogroup súhlasí s návrhom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup požiada EFSF, aby komunikovala Prijímateľskému členskému štátu oznam o súhlase (“Oznam o súhlase”) potvrdzujúci podmienky Finančnej pomoci.
PARIS-1-1075295-v12
- 13 -
...
(3)Najneskôr po podpise Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci EFSF začne proces emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania v rámci programu(ov) EFSF alebo inak a v nevyhnutnom rozsahu a požiada Ručiteľov o vydanie Záruk v súlade s Článkom 2 (vyššie) tak, aby EFSF disponoval s dostatočnými finančnými zdrojmi, ak by došlo k čerpaniam v rámci príslušnej Finančnej pomoci.
(4)Ak je to možné a pred doručením akéhokoľvek Oznamu o súhlase, predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi Komisii a EFSF, či niektorý z Ručiteľov oznámil, že okolnosti uvedené v Článku 2(7) a rozhodnutie Členských štátov eurozóny sa k tomuto vzťahujú. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi rozhodnutia Ručiteľov EFSF, Komisii a Členským štátom eurozóny najviac 30 pracovných dní predtým ako dôjde k čomukoľvek ohľadne alebo vstupu do Nástrojov financovania.
(5)V daný dátum čerpania, ak nie je v príslušnej Zmluve o poskytnutí finančnej pomoci (v súlade s pokynmi, ktoré prijala Správna rada EFSF v zmysle Článkov 2(1)(b) a 2(1)(c) a vzťahujúcich sa na príslušný druh Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci) určené inak, EFSF sprístupní úver a to tak, že k dispozícii čistý objem čerpania prostredníctvom účtov EFSF a príslušného Prijímateľského členského štátu otvorených na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci v ECB.
4.EMITOVANIE ALEBO VSTUPOVANIE DO NÁSTROJOV FINANCOVANIA
(1)V súlade so svojou finančnou stratégiou EFSF emituje alebo vstupuje do Nástrojov financovania, na ktoré poskytnuté Záruky, na samostatnej báze alebo zriadia jeden alebo viac EFSF programov na účely emitovania Nástrojov financovania, na ktoré poskytnuté Záruky, ktoré financujú realizáciu Finančnej pomoci v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. EFSF vystaví prospekt emitenta (“Prospekt emitenta”) pre každý EFSF program, každý so samostatným stanovením emitovania Nástrojov financovania v súlade so záverečnými ustanoveniami (“Záverečné ustanovenia”) stanovujúcimi podrobné finančné podmienky pre každú emisiu (vrátane Percentuálneho podielu navýšených záruk). Alternatívne, EFSF môže zaviesť informačné obežníky (“Informačné obežníky”) na účely emitovania Nástrojov financovania (ktoré nemajú byť prospektami na účely Smernice o prospekte č. 2003/71/EC). Akékoľvek Prospekty emitenta, Záverečné ustanovenia, Prospekty, Informačné brožúry alebo súvisiace materiály vzťahujúce sa k alokácii alebo spojeniu Nástrojov financovania sa označujú ako Ponukové listy”. Taktiež vstúpi do príslušnej zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa takýchto Nástrojov financovania.
(2)EFSF vypracuje štandardné zmluvné podmienky pre Nástroje financovania emitované alebo do ktorých vstúpil EFSF. Tieto zahŕňajú ustanovenia pre výzvu pre vystavenie Záruk buď zo strany EFSF, ak predpokladá nedostatok pred plánovaným dátumom platby, alebo zo strany zástupcu držiteľa cenných papierov (ak EFSF zlyhá pri realizácii plánovanej platby úrokov alebo istiny
PARIS-1-1075295-v12
- 14 -
...
v prípade finančného nástroja v dobe splatnosti). Štandardné zmluvné podmienky objasňujú, že neexistuje žiadne skrátenie durácie Nástrojov financovania v prípade, že Finančná pomoc financovaná prostredníctvom týchto Nástrojov financovania sa z akéhokoľvek dôvodu skráti alebo predčasne splatí.
(3)v súvislosti s rozvrhnutím a rokovaním otázok vo vzťahu k Nástrojom financovania na samostatnej báze alebo k EFSF programu(om) EFSF môže:
(a)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s manažujúcimi bankami, hlavnými manažérmi a bookrunners,
(b)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s ratingovými agentúrami a poradcami ratingových agentúr a zabezpečovať pre nich údaje a dokumentáciu a prezentovať ich podľa potreby na zabezpečenie potrebných ratingov,
(c)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s platobnými agentmi, registračnými agentmi, zástupcami držiteľov cenných papierov, advokátmi a ďalšími odbornými poradcami,
(d)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať so spoločnými depozitármi, zúčtovacími centrami akými Euroclear a/alebo Clearstream pre zúčtovanie Nástrojov financovania,
(e)zúčastniť sa na prezentáciách investora na road show, aby pomohli pri umiestňovaní alebo spájaní Nástrojov financovania na základe EFSF programu(ov),
(f)vyjednávať, vykonávať a podpísať všetky právne dokumenty týkajúce sa Nástrojov financovania a prípadné EFSF program(y), a
(g)všeobecne vykonať ďalšie také kroky, ktoré potrebné pre úspešné rozvrhnutie a implementáciu EFSF programu(ov) a emitovanie alebo vstúpenie do Nástrojov financovania.
(4)EFSF, financuje Finančnú pomoc prostredníctvom emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania, podľa podmienok na trhu a podmienok ustanovených v tomto Článku 4, na báze viazaného financovania tak, aby finančné nástroje financujúce Finančnú pomoc mali v podstate rovnaký finančný profil čo sa týka objemu, času emisie, meny, profilu splácania, konečnej splatnosti, a úrokového základu za predpokladu, že v primeranom rozsahu, dátumy plánovaných platieb pre Finančnú pomoc aspoň štrnásť (14) pracovných dní pred dátumami plánovaných platieb podľa Nástrojov financovania na spracovanie platieb.
(5)Ak nie je, vzhľadom na situáciu na trhu alebo objemu Nástrojov financovania emitovaných alebo vstúpených do EFSF podľa EFSF programu(ov), možné alebo realizovateľné emitovať alebo vstupovať do Nástrojov financovania na báze viazaného financovania, EFSF môže požadovať od ručiteľov schválenie niektorých výnimiek, ak ide o také financovanie, ktoré nie je viazané na ním realizovanú Finančnú pomoc, najmä pokiaľ ide o (a) menu Nástrojov financovania, (b) načasovanie emisie alebo vstúpenia do Nástrojov
PARIS-1-1075295-v12
- 15 -
...
financovania, (c) úrokovú mieru a/alebo (d) splatnosť a profil splácania emitovaných alebo do vstúpených Nástrojov financovania (vrátane možnosti emitovania krátkodobých dlhových nástrojov, komerčné cenné papiere alebo iné formy finančnej spolupráce podporené Ručiteľmi) a (e) možnosť predčasného splatenia Finančnej pomoci podľa existujúcej Zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci. Ručitelia konajúci samostatne môžu povoliť EFSF, aby využil mieru finančnej voľnosti a špecifikujú v akých parametroch a obmedzeniach môže EFSF prijať samostatnú finančnú stratégiu (“Diverzifikovaná finančná stratégia”).
(6)Vzhľadom k tomu, že Diverzifikovaná finančná stratégia vyžaduje riadenie transformácie a základných rizík, v prípade, že je Diverzifikovaná finančná stratégia vo vzťahu k EFSF schválená, EFSF môže poveriť riadením takýchto finančných aktivít, riadením aktivít súvisiacich aktív a pasív a dojednaním akejkoľvek súvisiacej meny, úrokovej sadzby alebo splatnosti neviazaných zabezpečovacích nástrojov jednu alebo viacero agentúr pre riadenie dlhu Členského štátu eurozóny alebo inú alebo iné agentúry alebo inštitúcie schválené jednomyseľne ručiteľmi, ktoré majú nárok byť kompenzované úrokovou sadzbou bežnou v obchodnom styku pre poskytovanie takýchto služieb, ktorej výplata tvorí pre EFSF prevádzkové náklady.
5.ÚVEROVÉ POSILNENIE, LIKVIDITA A FINANČNÁ SPRÁVA
(1)Úverové posilnenie pre EFSF musí obsahovať nasledovné prvky:
(a)Záruky a najmä skutočnosť, že účasť každého Ručiteľa pri vydávaní Záruk sa vykoná na základe upraveného percentuálneho kvocientu príspevku a že Záruka vydaná každým Ručiteľom3 predstavuje Percentuálny podiel navýšených záruk do výšky 165% (ako sa požaduje na zabezpečenie najvyššej bonity pre Nástroje financovania ktoré EFSF vydalo, alebo do ktorých vstúpilo v deň emisie) vo vzťahu k Nástrojom financovania, ktoré boli vydané, alebo do ktorých sa vstúpilo v Deň nadobudnutia účinnosti zmien alebo po ňom z jeho upraveného percentuálneho kvocientu príspevku čiastok pre príslušný Nástroj financovania,
(b)hotovostná rezerva (uchovávaná vo vzťahu k Finančnej pomoci vyplatenej pred Dňom nadobudnutia účinnosti zmien) pôsobí ako hotovostná zásoba. Hotovostná rezerva sa investuje predtým ako dôjde k jej použitiu, do vysokokvalitných likvidných dlhových nástrojov. Po splatení celej Finančnej pomoci realizovanej