VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-28895/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
502
N á v r h
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Predkladacia správa
3. Text Dodatku
4. Konsolidovaný text Rámcovej zmluvy
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 20. septembra 2011