Príloha č.1
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: 15.7.2011 – 19.7.2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Ak zvažoval predkladateľ alternatívne riešenia, prosím uveďte bližšie aké, prečo a ktorý variant je v materiáli použitý?
A.5. Stanovisko gestorov
1.Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky berie na vedomie, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Príloha č.1
2.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nemá pripomienky a súhlasí s doložkou vybraných vplyvov.
3.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy.
4.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
5.Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v doložke vplyvov na informatizáciu žiada doplniť nasledujúce.
1.V časti 6.1. analýzy navrhuje doplniť úroveň zavedenej novej elektronickej služby v zmysle prílohy č. 6 (metodika).
2.V časti 6.11. analýzy navrhuje doplniť vetu: „Áno, podpisovaním žiadostí a oznámení zaručeným elektronickým podpisom.“.
Vyjadrenie k stanovisku:
Obidve pripomienky zapracované do prílohy č. 6 Vplyvy na informatizáciu spoločnosti.