B. Osobitná časť
K Čl. I až VIII
V bodoch jednotlivých článkov sa navrhujú legislatívno-technické úpravy, ktoré vytvoria podmienky na elektronizáciu výkonu štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu, konkrétne umožnením komunikácie občanov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronických prostriedkov (podávanie žiadosti o jednotlivé druhy sociálnych dávok a poskytovať úradu informácie, ktoré súvisia s nárokom, výškou a výplatou týchto dávok, ohlasovacia povinnosť občana apod.) bez potreby osobnej návštevy príslušného úradu.
K Čl. IX
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Bratislava 14. septembra 2011
Iveta Radičová, v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Jozef Mihál, v. r.
podpredseda vlády a
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky