Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Legislatívne úpravy jednotlivých právnych predpisov smerované na prípravu legislatívneho prostredia pre riešenie eGovernmentu, so zavádzaním elektronických služieb a s tým spojených projektov OPIS. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá materiál z dôvodu praktickej realizácie Národného projektu Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi schváleného v rámci OPIS.
Cieľom projektu je zabezpečenie elektronizácie agendy na úseku sociálnych dávok poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiastkovým cieľom okrem iného je aj zlepšenie a rozšírenie služieb poskytovaných prostredníctvom elektronických distribučných kanálov, t.j. umožnenie občanom podávať žiadosti a iné informácie podaním elektronickými prostriedkami bez potreby návštevy príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Právne predpisy upravujúce poskytovanie sociálnych dávok v súčasnosti vyžadujú len písomné podania žiadostí a akceptujú len písomné oznámenia skutočností rozhodujúcich na nárok, výšku a výplatu jednotlivých sociálnych dávok.
Navrhovaná právna úprava v článkoch I až VIII umožňuje oprávneným osobám požiadať o jednotlivé sociálne dávky nielen písomne, ale aj elektronickými prostriedkami v súlade so zákonom o správnom konaní. Taktiež umožňuje elektronickými prostriedkami informovať úrad o rozhodujúcich skutočnostiach.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie. Návrh zákona pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie je bezpredmetné vypracovanie tabuľky zhody.