1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o
prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/73/EÚ z 24.
novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/2001“)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „429/2002“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 ods.1
Zmeny a doplnenia smernice 2003/71/ES
Smernica 2003/71/ES sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 2:
i) písmeno h) sa nahrádza takto:
„h) cenné papiere zahrnuté v ponuke, ak celková protihodnota ponuky v Únii je nižšia ako 5 000 000 EUR, čo sa vypočíta za
N
566/2001 a návrh zákona
§ 125h ods.1 pis.i)
Ustanovenia § 120 125f sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na
cenné papiere, ktoré predmetom verejnej ponuky cenných papierov, ktorej celková hodnota je nižšia ako 5 000 000 eur v Európskej únii za obdobie 12
Ú
2
obdobie 12 mesiacov;“
ii) písmeno j) sa nahrádza takto:
„j) nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovými inštitúciami, ak je celková protihodnota ponuky v Únii nižšia ako 75 000 000 EUR, čo sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov, pokiaľ tieto cenné papiere:
i) nie sú podriadené, prevoditeľné alebo vymeniteľné;
ii) neoprávňujú na upísanie ani nadobudnutie iných druhov cenných papierov a nie sú prepojené na derivátny nástroj.“;
b) dopĺňa sa tento odsek:
„4. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vrátane inflácie Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa úpravy limitov uvedených v odseku 2 písm. h) a j) tohto článku.“
n.a.
čl. I
pís.h)
mesiacov,
nekapitálové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane bankami alebo zahraničnými bankami, ak je celková hodnota ponuky v Európskej únii nižšia ako 75 000 000 eur , pričom táto hodnota sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov, ak tieto cenné papiere
1. nepredstavujú podriadené dlhy alebo nie vymeniteľné,
2. neoprávňujú na upísanie alebo získanie iných druhov cenných papierov a nie spojené s derivátovým nástrojom,
n.a.
Čl.1 ods.2
Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1:
i) písmeno e) sa nahrádza takto:
„e) ‚kvalifikovaní investori‘ sú osoby alebo subjekty opísané v bodoch 1 až 4 v časti I prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (*) a osoby alebo subjekty, s ktorými sa na ich žiadosť zaobchádza ako s profesionálnymi klientmi v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES, alebo uznané za oprávnené protistrany v súlade s článkom 24 smernice 2004/39/ES, pokiaľ nepožiadali o to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s neprofesionálnymi klientmi. Investičné spoločnosti a úverové inštitúcie na požiadanie informujú o svojom postavení emitenta bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné právne predpisy o ochrane údajov. Investičné spoločnosti oprávnené považovať existujúcich profesionálnych klientov za takýchto v súlade s článkom 71 ods. 6 smernice 2004/39/ES sú oprávnené zaobchádzať s týmito klientmi ako s kvalifikovanými investormi podľa tejto smernice;
ii) dopĺňajú sa tieto písmená:
N
Návrh zákona čl.I
§ 120 ods.6
ods.8
Kvalifikovaným investorom sa na účely tohto zákona rozumie profesionálny klient alebo oprávnená protistrana; kvalifikovaným investorom nie je osoba, ktorá požiadala, aby sa s ňou na účely tohto zákona zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Obchodník s cennými papiermi a úverová inštitúcia informujú emitenta na základe jeho žiadosti o zaradení klientov podľa § 8a; tým nie dotknuté ustanovenia osobitného zákona.108a)
Kľúčovými informáciami na účely tohto
Ú
3
„s) ‚kľúčové informácie‘ sú základné a primerane štruktúrované informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom s cieľom umožniť im pochopiť charakter a riziká emitenta, ručiteľa a cenných papierov, ktoré im sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 5 ods. 2 písm. b), rozhodnúť sa, ktoré ponuky cenných papierov ďalej zvažovať a s ohľadom na príslušnú ponuku a cenné papiere, zahŕňajú:
i) stručný opis rizík a základných charakteristík súvisiacich s emitentom a prípadným ručiteľom vrátane aktív, pasív a finančnej situácie;
ii) stručný opis rizík a základných charakteristík súvisiacich s investovaním do príslušných cenných papierov vrátane akýchkoľvek práv spojených s cennými papiermi;
iii) všeobecné podmienky ponuky vrátane odhadovaných nákladov pre investora zo strany emitenta alebo ponúkajúceho;
iv) podrobnosti o prijatí na obchodovanie;
v) dôvody ponuky a použitia výnosu;
t) ‚spoločnosť s nižšou trhovou kapitalizáciou‘ je spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá mala priemernú trhovú kapitalizáciu na báze koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšiu než 100 000 000 EUR.“;
n.a.
ods.9
zákona podstatné a primerane štruktúrované informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom s cieľom umožniť im pochopiť charakter a riziká emitenta, osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov a cenných papierov, ktoré im ponúkané alebo ktoré prijímané na obchodovanie na regulovanom trhu a rozhodnúť sa, ktoré verejné ponuky cenných papierov ďalej zvažovať; tým nie je dotknuté ustanovenie § 121 ods. 2 písm. b). Kľúčové informácie zahŕňajú
a) stručný opis rizík súvisiacich s emitentom a prípadnou osobou, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov a stručný opis podstatných charakteristík emitenta a prípadnej osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov, vrátane aktív, pasív a ich finančnej situácie,
b) stručný opis rizík súvisiacich s investovaním do príslušných cenných papierov a podstatných charakteristík investovania do príslušných cenných papierov, vrátane akýchkoľvek práv spojených s cennými papiermi,
c) všeobecné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, vrátane odhadovaných nákladov účtovaných investorovi emitentom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uskutočňuje verejnú ponuku cenných papierov (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“),
d) podrobnosti o prijatí na obchodovanie,
e) dôvody verejnej ponuky cenných papierov a použitia výnosu.
Spoločnosťou s nižšou trhovou kapitalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie spoločnosť, ktorej akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá mala priemernú trhovú
n.a.
4
b) odseky 2 a 3 sa vypúšťajú;
c) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Na zohľadnenie technického vývoja na finančných trhoch a na určenie požiadaviek stanovených v tomto článku Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c pojmy uvedené v odseku 1 vrátane prahov pre vymedzenie pojmu MSP a nižšiu trhovú kapitalizáciu, pričom prihliadne na situáciu na rôznych vnútroštátnych trhoch vrátane klasifikácie používanej prevádzkovateľmi regulovaných trhov a na právne predpisy a odporúčania Únie, ako aj na hospodársky vývoj.“
kapitalizáciu na báze koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšiu ako 100 000 000 eur.
Čl.1 ods.3
Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 2:
i) prvý pododsek sa nahrádza takto:
„2. Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na nasledujúce druhy ponuky:
a) ponuka cenných papierov adresovaná výlučne kvalifikovaným investorom a/alebo
b) ponuka cenných papierov adresovaná menej ako 150 fyzickým alebo právnickým osobám na členský štát, okrem kvalifikovaných investorov, a/alebo
c) ponuka cenných papierov adresovaná investorom, ktorí získavajú cenné papiere v celkovej protihodnote najmenej 100 000 EUR na investora, na každú osobitnú ponuku, a/alebo
d) ponuka cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jednotku dosahuje najmenej 100 000 EUR, a/alebo
e) ponuka cenných papierov s celkovou protihodnotou v Únii nižšou ako 100 000 EUR, čo sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov.“;
ii) dopĺňa sa tento pododsek:
„Členské štáty nevyžadujú ďalší prospekt v žiadnom takom následnom ďalšom predaji cenných papierov alebo konečnom finančnom umiestnení cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, pokiaľ je platný prospekt k
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
návrh zákona čl.I
§ 120 ods.3
ods.4 2. veta
Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na ponuku, ak je táto ponuka cenných papierov
a) určená výlučne kvalifikovaným investorom,
b) určená obmedzenému okruhu osôb, a to menej ako 150 fyzickým osobám alebo právnickým osobám v jednom členskom štáte, ktoré nie kvalifikovanými investormi,
c) určená investorom, ktorí na základe tejto ponuky získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 100 000 eur na jedného investora,
d) pri ktorej menovitá hodnota alebo cena za jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur, alebo
e) v celkovej hodnote v Európskej únii menej ako 100 000 eur, pričom tento limit sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov.
Povinnosť zverejniť ďalší prospekt sa nevzťahuje na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ak je k dispozícii platný prospekt podľa § 123 a emitent alebo osoba
Ú
5
dispozícii v súlade s článkom 9 a emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie takéhoto prospektu súhlasí s jeho použitím prostredníctvom písomnej dohody.“;
b) dopĺňa sa tento odsek:
„4. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vrátane inflácie Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa prahov v odseku 2 písm. c) až e) tohto článku.“
n.a.
zodpovedná za vypracovanie takéhoto prospektu súhlasí s jeho použitím prostredníctvom písomnej dohody.
n.a.
Čl.1 ods.4
Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1:
i) písmená c) až e) sa nahrádzajú takto:
„c) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť v spojení so zlúčením alebo rozdelením, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za rovnocenný s prospektom, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov Únie;
d) dividendy vyplatené existujúcim akcionárom vo forme akcií tej istej triedy, ako sú akcie, na ktoré sa tieto dividendy vyplácali, pokiaľ sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe akcií, ako aj dôvodoch a podrobnostiach ponuky;
e) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť súčasným alebo bývalým riaditeľom alebo zamestnancom ich zamestnávateľom alebo pridruženým podnikom, pokiaľ má podnik svoje ústredie alebo sídlo v Únii, a ak sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe cenných papierov a dôvody a podrobnosti ponuky.“;
N
566/2001a návrh zákona čl.I
§ 120 ods.5
pís.c)
pís.d)
pís.e)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na verejné ponuky týchto cenných papierov:
cenných papierov ktoré ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte, pričom prihliada na požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie.
akcií ponúkaných bezplatne doterajším akcionárom
alebo akcií ponúkaných ako forma výplaty dividend,
ak tieto akcie toho istého druhu ako akcie, ku ktorým sa tieto dividendy vyplácali, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte, druhu akcií, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov,
cenných papierov, ktoré ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené doterajším alebo bývalým členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávateľom, alebo pridruženým podnikom, ak majú sídlo alebo ústredie v Európskej únii a ak bol
Ú
6
ii) dopĺňajú sa tieto pododseky:
„Písmeno e) sa uplatňuje aj na spoločnosti založené mimo Únie, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie buď na regulovanom trhu, alebo na trhu v tretej krajine. V druhom prípade sa výnimka uplatňuje za podmienky, že sú k dispozícii primerané informácie vrátane dokumentu uvedeného v písmene e) aspoň v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií a Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súvislosti s trhom príslušnej tretej krajiny.
Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, pričom uvedie, či právny rámec a rámec dohľadu v tretej krajine zabezpečuje, že regulovaný trh povolený v danej tretej krajine dodržiava právne záväzné požiadavky, ktoré sú na účely uplatňovania výnimky podľa písmena e) rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (*), z hlavy III smernice 2004/39/ES a zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (**), a ktoré sú predmetom účinného dohľadu a presadzovania práva v tejto tretej krajine. Príslušný orgán uvádza, prečo sa domnieva, že sa právny rámec a rámec dohľadu dotknutej tretej krajiny má považovať za rovnocenný, a poskytne na tejto účel relevantné informácie.
Takýto právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny môže byť považovaný za rovnocenný, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:
i) trhy podliehajú povoleniam a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;
ii) trhy majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijímania cenných papierov na obchodovanie tak, aby tieto
návrh zákona čl.I
ods.10
ods.11
sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte cenných papierov, druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov.
Ustanovenie odseku 5 písm. e) sa vzťahuje aj na spoločnosti založené mimo územia členských štátov, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na trhu v nečlenskom štáte. Ak cenné papiere podľa prvej vety prijaté na obchodovanie na trhu v nečlenskom štáte, ustanovenie odseku 5 písm. e) sa použije, ak k dispozícii primerané informácie vrátane dokumentu podľa odseku 5 písm. e) aspoň v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií a Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súvislosti s trhom príslušného nečlenského štátu na základe žiadosti Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu iného členského štátu.
Národná banka Slovenska uvedie v žiadosti podľa odseku 10 dôvody, na základe ktorých usúdi, že právny rámec a rámec dohľadu príslušného nečlenského štátu na účely podľa odseku 10 možno považovať za rovnocenný a poskytne Komisii na tento účel potrebné informácie, pričom zohľadní najmä splnenie týchto podmienok:
a) činnosť trhov nečlenského štátu podlieha
7
cenné papiere mohli byť obchodované spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom a boli voľne obchodovateľné;
iii) emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným a priebežným požiadavkám na informácie, čím sa zaisťuje vysoká úroveň ochrany investorov, a
iv) transparentnosť a integrita trhu sú zabezpečené zabránením zneužívania trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
Pokiaľ ide o písmeno e), môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c prijať opatrenia na určenie vyššie uvedených kritérií alebo doplnenie ďalších kritérií na hodnotenie rovnocennosti s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch.
b) v odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:
„d) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť v spojení so zlúčením alebo rozdelením, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za rovnocenný s prospektom, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov Únie;“.
n.a.
N
429/2002 a návrh zákona čl. IV
§ 27 ods.2 pís.d)
povoleniam a je nad nimi vykonávaný priebežný a účinný dohľad,
b) trhy nečlenského štátu majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijímania cenných papierov na obchodovanie, ktoré umožňujú, aby tieto cenné papiere mohli byť obchodované spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom a boli voľne obchodovateľné,
c) emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným a priebežným informačným požiadavkám, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany investorov,
d) transparentnosť a integrita trhu zabezpečené zabránením zneužívania trhu na základe obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
Ustanovenie § 26 ods. 2 písm. e), § 26 ods. 3 písm. d), odseku 1 a povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na
cenné papiere, ktoré ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte, pričom zoberie do úvahy požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,
n.a.
Ú
Čl.1 ods.5
Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 2:
i) v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:
„2. Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi a o cenných
N
Návrh zákona čl.I
§ 121 ods.2
1.až 3. veta
Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi, údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu, a súhrn prospektu (ďalej len „súhrn“),
Ú
8
papieroch, ktoré sa majú verejne ponúkať alebo prijať na obchodovanie na regulovanom trhu. Obsahuje aj stručný súhrn, ktorý výstižne a vo všeobecne zrozumiteľnom jazyku poskytne kľúčové informácie v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný. Forma a obsah súhrnu prospektu poskytnú v spojení s prospektom náležité informácie o základnej charakteristike príslušných cenných papierov s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní o investovaní do týchto cenných papierov.
Súhrn je vypracovaný v jednom formáte, aby sa uľahčilo porovnávanie súhrnov podobných typov cenných papierov, a jeho obsah by mal poskytovať kľúčové informácie o príslušných cenných papieroch s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní sa o investíciách do týchto cenných papierov. Súhrn obsahuje tiež upozornenie o tom, že:“;
ii) druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Ak sa prospekt týka prijímania nemajetkových cenných papierov s menovitou hodnotou aspoň 100 000 EUR na obchodovanie na regulovanom trhu, neuplatňuje sa požiadavka na poskytnutie súhrnu okrem prípadov, ak to požaduje členský štát v súlade s článkom 19 ods. 4.“;
b) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môže prospekt vypracovať ako jeden dokument alebo ako osobitné dokumenty. Prospekt skladajúci sa zo samostatných dokumentov rozdelí požadované údaje na registračný dokument, opis cenných papierov a súhrn. Registračný dokument obsahuje údaje týkajúce sa emitenta. Opis cenných papierov obsahuje údaje o cenných papieroch verejne ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.“;
c) v odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Ak základný prospekt ani dodatok neobsahujú konečné
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 121 ods.3
ods.4
ods.10
v ktorom sa v stručnosti a všeobecne zrozumiteľným spôsobom uvedú kľúčové informácie v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný. Forma a obsah súhrnu musia poskytnúť v spojení s prospektom primerané informácie o základnej charakteristike príslušných cenných papierov s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní o investovaní do týchto cenných papierov. Súhrn musí byť vypracovaný v štandardizovanom formáte, aby sa uľahčilo porovnávanie súhrnov podobných typov cenných papierov, a jeho obsah by mal poskytovať kľúčové informácie o príslušných cenných papieroch s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní sa o investovaní do týchto cenných papierov.
Prospekt nemusí obsahovať súhrn, ak sa žiada o prijatie nekapitálových cenných papierov s menovitou hodnotou alebo cenou najmenej 100 000 eur za jeden nekapitálový cenný papier na obchodovanie na regulovanom trhu. ; to neplatí, ak
poskytnutie súhrnu vyplýva z § 125f ods. 5.
Prospekt sa môže vypracovať ako jeden dokument alebo ako dokument skladajúci sa zo samostatných dokumentov; tým nie je dotknuté ustanovenie
odseku 5. Prospekt skladajúci sa zo samostatných
dokumentov sa delí na registračný dokument, opis cenných papierov a súhrnný dokument. Registračný dokument obsahuje údaje o emitentovi. Opis cenných papierov obsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu. Súhrnný dokument obsahuje údaje, ktoré sú inak obsiahnuté v súhrne.
Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky
9
podmienky ponuky, tieto konečné podmienky sa sprístupnia investorom, predložia príslušnému orgánu domovského členského štátu a zo strany emitenta sa oznámia príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu/hostiteľských členských štátov vždy, keď sa urobí verejná ponuka, a to tak skoro, ako je to technicky možné, a pokiaľ možno pred začiatkom verejnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie. Konečné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú opisu cenných papierov a nepoužívajú sa ako dodatok k základnému prospektu. V týchto prípadoch sa použije článok 8 ods. 1 písm. a).“;
d) odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa:
a) formátu prospektu alebo základného prospektu, súhrnu, konečných podmienok a dodatkov a
b) podrobného obsahu a špecifickej formy kľúčových informácií, ktoré obsahuje súhrn.
Uvedené delegované akty sa prijmú do 1. júla 2012.“
n.a.
cenných papierov, emitent pri každej verejnej ponuke cenných papierov sprístupní konečné podmienky investorom, predloží ich Národnej banke Slovenska a oznámi ich príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta čo najskôr a ak je to možné, pred začatím verejnej ponuky cenných papierov. V takom prípade musia byť uvedené v prospekte údaje podľa § 122 ods. 1. Konečné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú opisu cenných papierov a nemožno ich použiť na aktualizáciu základného prospektu.
n.a.
Čl.1 ods.6
V článku 6 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty však zabezpečia, aby sa žiadnej osobe neprisudzovala zodpovednosť za škodu výlučne na základe súhrnu, vrátane jeho prekladu, pokiaľ nie je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu základné informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investíciách do takýchto cenných papierov. Súhrn obsahuje jednoznačné varovanie na uvedený účel.“
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 121 ods.13
Kto ako osoba zodpovedná len za údaje uvádzané v prospekte uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. Osoba zodpovedná za súhrn alebo jeho preklad zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investovaní do takýchto cenných papierov. Súhrn musí obsahovať jednoznačné upozornenie o rozsahu zodpovednosti za súhrn.
Ú
Čl.1 ods. 7
Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Komisia prijme v súlade s článkom 24a a za podmienok
n.a.
n.a.
10
stanovených v článkoch 24b a 24c podrobné delegované akty vzhľadom na osobitné údaje, ktoré musia byť zahrnuté v prospekte, vyhýbajúc sa duplicite údajov v prípade, ak sa prospekt skladá zo samostatných dokumentov.“;
b) v odseku 2:
i) písmeno b) sa nahrádza takto:
„b) rôzne druhy a charakteristiky ponúk a prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu v prípade nemajetkových cenných papierov. Informácie požadované v prospekte musia byť vhodné z hľadiska príslušných investorov zaujímajúcich sa o nemajetkové cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota je aspoň 100 000 EUR;“
ii) písmeno e) sa nahrádza takto:
„e) rôzne činnosti a veľkosť emitenta, najmä úverových inštitúcií, ktoré emitujú nemajetkové cenné papiere uvedené v článku 1 ods. 2 písm. j), spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou a MSP. V prípade takýchto spoločností sa údaje prispôsobia ich veľkosti, a ak je to vhodné, ich kratšej dobe existencie;“
iii) dopĺňa sa toto písmeno:
„g) primeraný režim poskytovania údajov sa vzťahuje na ponuky akcií spoločností, ktorých akcie rovnakej triedy sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2004/39/ES za predpokladu, že takéto spoločnosti podliehajú primeraným požiadavkám na priebežné poskytovanie údajov a pravidlám týkajúcim sa zneužívania trhu, a za predpokladu, že emitent neprestal uplatňovať zákonné predkupné práva.“;
c) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Delegované akty uvedené v odseku 1 vychádzajú z noriem v oblasti finančných a nefinančných údajov stanovených medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere, najmä IOSCO, a z indikatívnych príloh k tejto smernici.“
Čl.1 ods.8
Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:
a) v úvodnej časti odsekoch 2 a 3 sa pojem „vykonávacie opatrenia“ nahrádza pojmom „delegované akty“;
n.a.
n.a.
11
b) vkladá sa tento odsek:
„3a. Ak sú cenné papiere zaručené členským štátom, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sú pri vypracovaní prospektu v súlade s článkom 1 ods. 3 oprávnení vynechať údaje o tomto ručiteľovi“;
c) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Na účely zohľadnenia technického vývoja na finančných trhoch a na upresnenie požiadaviek ustanovených v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa odseku 2.“
N
n.a.
Návrh zákona čl.I
§ 122 ods.4
Ak za splatenie cenných papierov alebo výnosov prevzal záruku členský štát, je pri vypracovaní prospektu podľa § 125h ods. 2 možné vynechať údaje o osobe, ktorá prevzala záruky za splatenie cenných papierov alebo výnosov.
Ú
n.a.
Čl.1 ods.9
Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Prospekt pre verejné ponuky alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je platný 12 mesiacov po jeho schválení, ak je prospekt dopĺňaný prostredníctvom akýchkoľvek dodatkov požadovaných v zmysle článku 16.“;
b) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Vopred podaný a schválený registračný dokument uvedený v článku 5 ods. 3 je platný najviac 12 mesiacov. Registračný dokument aktualizovaný v súlade s článkom 12 ods. 2 alebo článkom 16, spolu s opisom cenných papierov a súhrnom sa považuje za platný prospekt.“
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 123 ods.1
ods.4
Prospekt je platný počas 12 mesiacov od jeho schválenia za účelom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu; to platí, len ak je splnená povinnosť jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu podľa § 125c.
Registračný dokument podľa § 121 ods. 4 je platný počas 12 mesiacov od jeho schválenia; to platí, len ak je splnená povinnosť jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu podľa § 125c. Registračný dokument aktualizovaný podľa § 124 ods. 2 alebo podľa § 125c, spolu s opisom cenných papierov a súhrnným dokumentom tvoria platný prospekt. Ak sa registračný dokument doplní schváleným a zverejneným opisom cenných papierov a súhrnným dokumentom, tvoria tieto dokumenty platný prospekt.
Ú
Čl.1 ods. 10
Článok 10 sa vypúšťa.
Návrh zákona čl.IV
§ 37d
Vypúšťajú sa odseky 5 7 a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 55a.
Čl1 ods. 11
Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty umožnia, aby sa údaje mohli do prospektu zaradiť formou odkazu na jeden alebo viacero predtým alebo
N
566/2001
§ 121 ods.6
Údaje do prospektu možno zaradiť formou odkazu na jeden alebo viacero predtým alebo súčasne zverejnených dokumentov, ktoré boli schválené
Ú
12
súčasne zverejnených dokumentov, ktoré boli schválené príslušným orgánom domovského členského štátu alebo boli predložené tomuto orgánu v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2004/109/ES. Tieto údaje sú najnovšie dostupné údaje pre emitenta. Do súhrnu sa údaje nezaraďujú odkazom.“;
b) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa údajov, ktoré majú byť zaradené odkazom.“
n.a.
Národnou bankou Slovenska, alebo predložené Národnej banke Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona 103) alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu. Takto zaradené údaje musia byť najnovšie dostupnými údajmi pre emitenta. Údaje do súhrnu nemožno zaradiť odkazom.
n.a.
Čl.1 ods. 12
Článok 12 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. V tomto prípade opis cenných papierov poskytuje údaje, ktoré by boli inak bežne dostupné v registračnom dokumente, ak sa vyskytli podstatné zmeny alebo nastal vývoj, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie investorov od poslednej aktualizácie registračného dokumentu, pokiaľ takéto informácie nie sú poskytnuté v dodatku v súlade s článkom 16. Opis cenných papierov a súhrn podliehajú osobitnému schváleniu.“
N
566/2001a návrh zákona čl. I
§ 124 ods.2 1. veta
Opis cenných papierov podľa odseku 1 obsahuje aj údaje, ktoré by obvykle boli uvedené v registračnom dokumente, ak od poslednej aktualizácie registračného dokumentu nastala významná zmena alebo vznikli nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť správne hodnotenie investormi; to neplatí, ak tieto informácie poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu podľa § 125c. Opis cenných papierov a súhrnný dokument podliehajú osobitnému schváleniu.
Ú
Čl.1 ods. 13
Článok 13 ods. 7 sa nahrádza takto:
„7. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa podmienok, v súlade s ktorými sa môžu upraviť lehoty.“
N
n.a.
Čl.1 ods. 14
Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 2:
i) v prvom pododseku sa písmeno c) nahrádza takto:
„c) v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta, alebo ak je to vhodné, na stránke finančných sprostredkovateľov umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere, vrátane platobných agentov, alebo“;
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 125a ods.2 pís.c)
Zverejnením prospektu sa rozumie jeho, sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta alebo na internetovej stránke finančných inštitúcií umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere a na internetovej stránke osôb zabezpečujúcich splácanie menovitej
Ú
13
ii) druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Členské štáty vyžadujú od emitentov a osôb zodpovedných za vypracovanie prospektu, ktorí zverejňujú svoj prospekt v súlade s písmenom a) alebo b), aby svoj prospekt zverejnili aj elektronicky v súlade s písmenom c).“;
b) odsek 8 sa nahrádza takto:
„8. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa odsekov 1 až 4 tohto článku.“
n.a.
Návrh zákona čl.I
§ 125a ods.3
hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov,
Emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu, ktorá ho zverejní podľa odseku 2 písm. a) alebo b), je povinná zverejniť prospekt aj spôsobom podľa odseku 2 písm. c).
n.a.
Čl.1 ods. 15
Článok 15 ods. 7 sa nahrádza takto:
„7. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa rozširovania inzerátov oznamujúcich zámer verejne ponúknuť cenné papiere alebo prijať ich na obchodovanie na regulovanom trhu, najmä pred verejným sprístupnením prospektu alebo otvorením upisovania, a týkajúce sa odseku 4 tohto článku.“
n.a.
n.a.
Čl.1 ods. 16
Článok 16 sa nahrádza takto:
„Článok 16
Dodatky k prospektu
1. Každý významný nový faktor, vecná chyba alebo nepresnosť týkajúca sa údajov zahrnutých do prospektu, ktoré sú schopné ovplyvniť hodnotenie cenných papierov a ktoré vzniknú alebo sa zistia v čase medzi schvaľovaním prospektu a konečným uzatvorením verejnej ponuky alebo začatím obchodovania na regulovanom trhu, podľa toho, ktorý prípad nastane neskôr, sa uvedie v dodatku k prospektu. Takýto dodatok sa schvaľuje rovnakým spôsobom maximálne do siedmich pracovných dní a zverejňuje sa aspoň v súlade s rovnakými opatreniami, ktoré sa uplatnili pri zverejňovaní pôvodného prospektu. Súhrn a jeho akýkoľvek preklad sa tiež doplnia, ak je v ňom potrebné
N
Návrh zákona čl.I
§ 125c ods.1
ods.5
Každá nová významná skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť týkajúca sa údajov zahrnutých do prospektu, ktorá by mohla ovplyvniť hodnotenie cenných papierov a ktorá vznikne alebo sa zistí v období medzi schválením prospektu a záverečným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov alebo začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, podľa toho, čo nastane neskôr, sa musí uviesť v dodatku k prospektu.
Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov na základe prospektu
14
zohľadniť nové údaje zahrnuté do dodatku.
2. Ak prospekt súvisí s ponukou cenných papierov pre verejnosť, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred zverejnením dodatku, majú právo odstúpiť od prijatia ponuky, ktoré môžu uplatniť v rámci dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku za predpokladu, že nový faktor, vecná chyba alebo nepresnosť podľa odseku 1 sa vyskytne pred konečným uzatvorením verejnej ponuky a dodaním cenných papierov. Uvedenú lehotu môže predĺžiť emitent alebo ponúkajúci. Konečný termín práva na odstúpenie sa stanoví v dodatku.“
týkajúceho sa verejnej ponuky cenných papierov pred zverejnením dodatku k prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku k prospektu, ak sa nová skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť podľa odseku 1 vyskytne pred záverečným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov a dodaním cenných papierov. Lehotu podľa prvej vety môže predĺžiť emitent alebo vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov. Konečný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov sa určí v dodatku k prospektu.
Čl.1 ods. 17
V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Príslušný orgán domovského členského štátu poskytne na žiadosť emitenta alebo osoby zodpovednej za vypracovanie prospektu, a to do troch pracovných dní po doručení tejto žiadosti, alebo ak je žiadosť predložená spolu s návrhom prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu, príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu osvedčenie o schválení, ktorým sa potvrdzuje, že prospekt bol vypracovaný v súlade s touto smernicou, a kópiu uvedeného prospektu. Ak je to vhodné, k tomuto oznámeniu sa prikladá preklad súhrnu, za vypracovanie ktorého je zodpovedný emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu. Tento istý postup sa dodrží pri každom dodatku k prospektu. Súčasne s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu sa osvedčenie o schválení poskytne aj emitentovi alebo osobe zodpovednej za vypracovanie prospektu.“
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 125e ods.1
Národná banka Slovenska poskytne na žiadosť emitenta alebo osoby zodpovednej za vypracovanie prospektu príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta potvrdenie o schválení prospektu potvrdzujúce, že prospekt bol vypracovaný v súlade s osobitným predpisom, a kópiu prospektu do troch pracovných dní odo dňa predloženia tejto žiadosti, alebo ak je žiadosť predložená spolu s návrhom prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu; Národná banka Slovenska poskytne potvrdenie o schválení prospektu v rovnakom čase aj žiadateľovi a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
Ú
Čl.1 ods. 18
V článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Pri žiadosti o prijatie nemajetkových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota je aspoň 100 000 EUR, na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch sa prospekt vypracuje buď v jazyku prijatom príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku bežne používanom vo sfére
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
§ 125f ods.5
Pri žiadosti o prijatie nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur na obchodovanie na regulovanom trhu, v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku a v jazyku uznanom príslušnými orgánmi dohľadu hostiteľského
Ú
15
medzinárodných financií, a to podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie, podľa daného prípadu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch budú vyžadovať, aby sa súhrn vypracúval v ich úradnom jazyku/úradných jazykoch.“
D
členského štátu emitenta alebo len v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií podľa voľby emitenta, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Súhrn, ak bol vypracovaný, musí byť preložený do slovenského jazyka.
Čl.1 ods. 19
V článku 20 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„3. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti, ktoré budú založené na požiadavkách stanovených v článkoch 5 a 7.“
n.a.
n.a.
Čl.1 ods. 20
V písmene d) článku 21 ods. 4 sa pojem „vykonávacie opatrenia“ nahrádza pojmom „delegovaných aktov v nej uvedených“.
n.a.
n.a.
Čl.1 ods. 21
Vkladajú sa tieto články:
„Článok 24a
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 4, článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 piatom pododseku, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 20 ods. 3 prvom pododseku sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 31. decembra 2010. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovanej právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 24b neodvolajú.
2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 24b a 24c.
Článok 24b
Odvolanie delegovania právomoci
n.a.
n.a.
16
1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 4, článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 piatom pododseku, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 alebo článku 20 ods. 3 prvom pododseku kedykoľvek odvolať.
2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.
3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 24c
Námietky voči delegovaným aktom
1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.
Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o tri mesiace.
2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.
Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak v lehote uvedenej v odseku 1 Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. V súlade s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.“.
Čl. 1
V oddiele I C) a v oddieloch III a IV prílohy I, oddiele II prílohy II,
n.a.
n.a.
17
ods. 22
oddieloch II a III prílohy III a v treťom bode prílohy IV sa spojenie „kľúčové informácie“ nahrádza spojením „základné informácie“.
Čl.2 ods.1
Zmeny a doplnenia smernice 2004/109/ES
Smernica 2004/109/ES sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 2 ods. 1 písm. i) sa bod i) nahrádza takto:
„i) v prípade emitenta dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR alebo emitenta akcií:
— ak bol emitent založený v Únii, členský štát, v ktorom má sídlo,
— ak bol emitent založený v tretej krajine, členský štát uvedený v článku 2 ods. 1 písm. m) bode iii) smernice 2003/71/ES.
Vymedzenie domovského členského štátu sa uplatňuje na dlhové cenné papiere v mene inej ako euro za predpokladu, že jednotková menovitá hodnota je k dátumu emisie nižšia než 1 000 EUR, pokiaľ sa takmer nerovná 1 000 EUR;“.
N
429/2002 a návrh zákona čl.IV
§ 3 ods.4 pís.p) bod 1
Na účely tohto zákona sa rozumie
domovským členským štátom emitenta, ak ide o1. emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 EUR alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je nižšia ako 1 000 EUR, ak sa takmer nerovná 1 000 EUR, alebo emitenta akcií, 1a. ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
1b. ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát podľa osobitného zákona.11c)
11c) § 125d ods. 5 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
Ú
Čl.2 ods.2
Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) emitent výlučne dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 100 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej, ako je euro, takáto jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR.“;
b) dopĺňa sa tento odsek:
„4. Odchylne od odseku 1 písm. b) sa články 4, 5 a 6 nevzťahujú na emitentov výlučne dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 50 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii pred 31. decembrom
N
429/2002 a návrh zákona čl.IV
§ 37a ods.1 pís.c)
pís.d)
Ustanovenia § 34 36 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na
emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 100 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 100 000 eur.
emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 50 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá
Ú
18
2010, pokiaľ sú takéto dlhové cenné papiere v obehu.“
hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, pokiaľ takéto dlhové cenné papiere v obehu.
Čl.2 ods.3
V článku 18 sa odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak sa na zhromaždenie majú pozvať len držitelia dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 100 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR, emitent môže za miesto konania zvoliť ktorýkoľvek členský štát za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, sú v tomto členskom štáte k dispozícii.
Voľba uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje aj na držiteľov dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 50 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii pred 31. decembrom 2010, pokiaľ sú takéto dlhové cenné papiere nesplatené a za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, sú v členskom štáte zvolenom emitentom k dispozícii.“
n.a.
n.a.
Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná inštitút zhromaždenía majiteľov dlhopisov, iba valné zhromaždenie akcionárov.
Čl.2 ods.4
V článku 20 sa odsek 6 nahrádza takto:
„6. Odchylne od odsekov 1 až 4, ak sú cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 100 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere, ktoré sú denominované v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch, regulované informácie sa sprístupnia verejnosti buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku bežne
N
429/2002 a návrh zákona čl.IV
§ 46 ods.7
Ak cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 100 000 eur, alebo dlhové cenné papiere s menovitou hodnotou na jeden cenný papier v prepočte najmenej 100 000 eur ku dňu emisie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta a hostiteľských členských štátov emitenta alebo v
Ú
19
používanom vo sfére medzinárodných financií podľa výberu emitenta alebo osoby, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o takéto prijatie.
Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 50 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere denominované v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch pred 31. decembrom 2010, pokiaľ sú takéto dlhové cenné papiere v obehu.“
Návrh zákona čl.IV
ods.8
jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií v súlade s rozhodnutím emitenta.
Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch pred 31. decembrom 2010, pokiaľ takéto dlhové cenné papiere v obehu.
Čl.3
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2012. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Návrh zákona
Návrh zákona Čl.I
Návrh zákona Čl.IV
Čl.VIII
Príloha k z.č. 566/2001
Bod 23
Príloha k z.č. 429/2002 bod 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 14 38, 42 46, 49, 51, 53 56, 64 a 74 (príloha bod 23) a čl. IV bodov 1 4, 6 38, 49 a 54 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.
23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010)
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné
Ú
20
papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010)
Čl.4
Preskúmanie
Komisia posúdi do 1. januára 2016 uplatňovanie smernice 2003/71/ES v jej znení zmenenom a doplnenom touto smernicou, a to najmä so zreteľom na uplatňovanie a vplyv pravidiel vrátane zodpovednosti v súvislosti so súhrnom s kľúčovými informáciami, dosah výnimky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. e) na ochranu zamestnancov a primeraný režim poskytovania údajov uvedený v článku 7 ods. 2 písm. e) a g) a elektronické zverejňovanie prospektov podľa článku 14, a preskúma článok 2 ods. 1 písm. m) bod ii) v súvislosti s obmedzením určenia domovského členského štátu pre emisie nemajetkových cenných papierov s menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR s cieľom posúdiť, či sa má toto ustanovenie zachovať alebo zrušiť. Komisia okrem toho posúdi potrebu zrevidovať vymedzenie pojmu „verejná ponuka“ a potrebu vymedziť pojmy „primárny trh“ a „sekundárny trh“ a v tejto súvislosti plne objasní prepojenia medzi smernicou 2003/71/ES a smernicami 2003/6/ES a 2004/109/ES. Po svojom vyhodnotení Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, prípadne aj s návrhmi na zmenu smernice 2003/71/ES.
n.a.
n.a.
Čl.5
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl.6
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament predseda J.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
V stĺpci (3):
V stĺpci (5):
V stĺpci (7):
21
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
22
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a
2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/76/EÚ z 24.
novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 483/2001 Z.z o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 ods.1
Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES
Smernica 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) vkladajú sa tieto body:
„40a. resekuritizácia je sekuritizácia, v ktorej sa riziko súvisiace s podkladovou skupinou expozícií rozdeľuje na tranže a minimálne jedna z podkladových expozícií je sekuritizačnou pozíciou;
N
Ú
Opatrenie NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné
23
40b. resekuritizačná pozícia je expozícia voči resekuritizácii;“;
b) dopĺňa sa tento bod:
„49. dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sú rozšírené výhody dôchodkového zabezpečenia, ktoré úverová inštitúcia podľa vlastného uváženia udelí zamestnancovi v rámci balíka pohyblivého odmeňovania zamestnanca, a ktoré nezahŕňajú kumulované výhody udelené zamestnancovi podľa podmienok dôchodkového systému spoločnosti.“
zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov
Čl.1 ods.4
V článku 54 sa dopĺňa tento odsek:
„Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mali na účely prvého odseku právomoc ukladať alebo uplatňovať sankcie finančného a nefinančného charakteru alebo iné opatrenia. Tieto sankcie alebo opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.“
N
483/2001
§ 50 ods.1
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania,
Ú
24
následkov a povahy zistených nedostatkova) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie, b) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, c) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť, d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 20 000 000 Sk, e) obmedziť alebo pozastaviť banke alebo pobočke zahraničnej banky výkon niektorej bankovej činnosti alebo výkon niektorého druhu obchodov, f) odobrať bankové povolenie na výkon niektorej bankovej činnosti, g) uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora, h) uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti, i) uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi, j) zaviesť nútenú správu nad bankou z dôvodov uvedených v § 53, k) odobrať bankové povolenie banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 63, l) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík, m) uložiť banke udržiavať hodnotu vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje určenej týmto zákonom podľa § 30 ods. 4 a 5, n) uložiť banke uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek
25
ods.2
banky, ak bankou vykonané ocenenie majetku alebo hodnota bankou vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje, o) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností, p) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške.
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu banky, členovi dozornej rady banky, vedúcemu pobočky zahraničnej banky, zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi banky alebo pobočky zahraničnej banky, správcovi na výkon nútenej správy, alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 49c ods. 1 písm. b) až e) alebo zástupcovi správcu na výkon nútenej správy za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov banky a z iných vnútorných aktov riadenia, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov
26
finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky; vedúcemu zamestnancovi možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky. Ak príslušná osoba poberala príjmy od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky, iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 7 ods. 15 písm. e), je banka, zahraničná banka, finančná holdingová spoločnosť podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 49c ods. 1 písm. b) povinná bezodkladne odvolať z funkcie.
Čl.1 ods.5
V článku 57 prvý odsek sa písmeno r) nahrádza takto:
„r) hodnota expozícií sekuritizačných pozícií s rizikovou váhou 1 250 % podľa tejto smernice a hodnota expozícií sekuritizačných pozícií v obchodnej knihe, ktoré by mali rizikovú váhu 1 250 %, ak by boli v neobchodnej knihe rovnakých úverových inštitúcií.“
N
Ú
Opatrenie NBS č. 4/2007
Čl.1 ods.6
V článku 64 sa dopĺňa tento odsek:
„5. Úverové inštitúcie uplatňujú pri výpočte výšky vlastných zdrojov požiadavky uvedené v časti B prílohy VII k smernici 2006/49/ES na všetky svoje aktíva oceňované reálnou cenou a z celkovej sumy položiek v písmenách a) až ca) mínus i) až k) článku 57 odpočítajú sumu akýchkoľvek potrebných dodatočných úprav ocenenia. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu vypracuje usmernenia pre konkrétne aspekty uplatňovania tohto ustanovenia.“
N
Ú
Opatrenie NBS č. 4/2007
Čl.1 ods.
V článku 66 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. Polovica súčtu položiek v písmenách l) až r) článku 57 sa
N
Ú
Opatrenie NBS č.
27
7
odpočíta od súčtu položiek v písmenách a) až ca) mínus i) až k) uvedeného článku a polovica sa odpočíta od súčtu položiek v písmenách d) až h) uvedeného článku po uplatnení limitov stanovených v odseku 1 tohto článku. Pokiaľ polovica súčtu položiek v písmenách l) až r) presiahne súčet položiek v písmenách d) až h) článku 57, presahujúca čiastka sa odpočíta od súčtu položiek v písmenách a) až ca) mínus i) až k) uvedeného článku.
Položky uvedené v písmene r) článku 57 sa neodpočítajú, ak sa na účely článku 75 zahrnuli do výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií, ako sa stanovuje v tejto smernici, alebo do výpočtu kapitálových požiadaviek, ako sa stanovuje v prílohe I alebo V k smernici 2006/49/ES.“
4/2007
Čl.1 ods.8
V článku 75 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:
„b) vzhľadom na ich činnosti v obchodnej knihe, na pozičné riziko a riziko zmluvnej strany, a pokiaľ sa môžu limity stanovené v článkoch 111 až 117 prekročiť, na veľkú majetkovú angažovanosť prekračujúcu tieto limity, kapitálové požiadavky určené v súlade s článkom 18 a článkami 28 až 32 smernice 2006/49/ES;
c) vzhľadom na ich všetky obchodné činnosti, pre devízové riziko, riziko vysporiadania a komoditné riziko, kapitálové požiadavky určené v súlade s článkom 18 smernice 2006/49/ES;“.
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
483/2001 a návrh zákona čl. III
§ 74 ods.5 pís.c)
§ 30 ods.5 pís.c)
Obchodník s cennými papiermi je povinný nepretržite udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne vo výške súčtu
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie devízového rizika, rizika vysporiadania obchodu a komoditného rizika vyplývajúcich z činností obchodníka s cennými papiermi zaznamenaných v neobchodnej knihe aj v obchodnej knihe,
Banka je povinná nepretržite udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne vo výške súčtu
hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje, vypočítanej podľa § 33c na pokrytie devízového rizika, rizika vysporiadania obchodu a komoditného rizika vyplývajúcich z činností banky zaznamenaných v bankovej knihe aj v obchodnej knihe a
Ú
Čl.1 ods.9
V článku 101 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Úverová inštitúcia, ktorá je sponzorom, alebo úverová inštitúcia, ktorá je originátorom, a ktorá s ohľadom na sekuritizáciu využila pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií článok 95 alebo predala nástroje zo svojej obchodnej knihy účelovej jednotke zaoberajúcej sa sekuritizáciou tak, že sa už ďalej od nej nevyžaduje, aby na riziká spojené s týmito
N
Ú
Opatrenie NBS č. 4/2007
28
nástrojmi držala vlastné zdroje, neposkytne na účely zníženia potenciálnych alebo skutočných strát investorov podporu sekuritizácii nad rámec svojich zmluvných povinností.“
Čl.1 ods.
10
Článok 136 sa mení a dopĺňa takto:
a) v druhom pododseku odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:
„f) požiadavku na úverové inštitúcie, aby obmedzili pohyblivé odmeňovanie vyjadrené ako percento z celkových čistých príjmov, ak nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;
N
566/2001 a návrh zákona čl.I
483/2001 a návrh zákona čl. III
§ 144 ods.1
pís.p)
§ 50 ods.1
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 7 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 71da vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 4 a 5,
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok
Ú
29
g) požiadavku na úverové inštitúcie, aby použili čistý zisk na posilnenie kapitálovej základne.“
566/2001 a návrh zákona čl.I
483/2001 a návrh zákona
pís.r)
§ 144 ods.1
pís.q)
§ 50 ods.1
podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa § 30 ods. 4 a 5,
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 7 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu
30
b) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Na účely stanovenia primeranej úrovne vlastných zdrojov na základe preskúmania a hodnotenia vykonávaného v súlade s článkom 124 príslušné orgány posúdia, či je na účely zachytenia rizík, ktorým je alebo by mohla byť úverová inštitúcia vystavená, nutné uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje presahujúcu rámec minimálnej úrovne, pričom zohľadnia:
a) kvantitatívne a kvalitatívne aspekty hodnotiaceho procesu úverových inštitúcií podľa článku 123;
b) opatrenia, postupy a mechanizmy úverovej inštitúcie uvedené v článku 22;
c) výsledky preskúmania a hodnotenia vykonaného v súlade s článkom 124.“
čl. III
návrh zákona čl.I
návrh zákona čl. III
pís.s)
§ 144 ods.20
§ 50 ods.13
požiadaviek na vlastné zdroje určenej podľa § 74 ods. 4 a 5.
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje určenej podľa § 30 ods. 4 a 5.
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, že riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo môže byť vystavený, nie dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo obchodník s cennými papiermi prijal