1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým
implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (smernica o prospekte),
implementovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I),
implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (smernica CRD III) a
reagovať na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom.
Zastrešujúcim cieľom tohto návrhu zákona, v súvislosti s implementáciou smernice o prospekte, je zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Návrh zákona okrem zjednodušenia postupov pre emitentov pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov zabezpečuje zvýšenie úrovne ochrany investorov a zabezpečuje, aby poskytované informácie boli dostatočné a primerané na uspokojenie potrieb drobných investorov, najmä v súvislosti s turbulenciami na finančných trhoch. Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a ich emitentov je kľúčovým faktorom pri ochrane investorov. Informácie v prospekte i súhrne musia byť v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme, ktorá umožňuje vykonať investorovi informované hodnotenie rizík spojených s investovaním do cenných papierov a teda prijímať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností. Návrh zákona prináša značné výhody vyplývajúce zo zrušenia duplicitných povinností týkajúcich sa transparentnosti, čím sa zabráni zbytočným nákladom spoločností. Šetrenie sa zabezpečí aj vďaka oslobodeniu systémov zamestnaneckých akcií od povinnosti zverejniť prospekt a zníženiu požiadaviek na poskytovanie údajov pri obstarávaní kapitálu prostredníctvom prednostných práv na upísanie akcií. Úsporu nákladov spoločností zabezpečí aj vylúčenie podrobných údajov o finančnej situácií ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.
Cieľom zmien návrhu zákona v súvislosti s implementáciou smernice Omnibus I je zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie obozretnosti podnikania a dohľadu, ochrany investorov a tým aj podnikov
2
a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržiavania stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu.
Vytvorením Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad v oblasti bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov vznikol nový systém európskeho dohľadu, ktorý zabezpečiť zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel. Nová štruktúra dohľadu vyžaduje, aby príslušné vnútroštátne orgány úzko spolupracovali s Európskymi orgánmi dohľadu a implementáciou smernice Omnibus I do zákona o cenných papieroch sa zabezpečí, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa povinnosti Národnej banky Slovenska, ako národného orgánu dohľadu, vymieňať si predmetné informácie. Následne Európsky orgán pre cenné papiere a trhy povinnosť zaviesť, uverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam schválených prospektov a osvedčení o schválení.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK:
V súlade s čl. 12 ods. 3 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky nebolo potrebné návrh zákona predkladať na predbežné pripomienkové konanie.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť
4
v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 54, 56 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty:
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou
sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou
sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové
5
požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou
sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. L 331, 15.12.2010),
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch
náhrad pre investorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 2),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom
zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/ zv. 3) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní
cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES z 6. júna 2002 o dohodách
o finančných zárukách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/ zv. 3) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o
doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a
6
smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 4) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o
obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 4),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o
prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6) v platnom znení,
-smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6),
-smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách
na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch
s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7) v platnom znení,
-smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a
vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o
harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej
primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006) v platnom znení,
-smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006),
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone
určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu ( Ú.v. L 184, 14.7. 2007),
7
-nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22.decembra 2003, ktorou sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 6),
-nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica
2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006),
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009
o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 384/93, Alpine Investments v. Minister van Financiën, rok 1995,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 356/00 , Antonio Testa, Lido Lazzeri v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), rok 2002,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 417/97, Európska komisia v. Luxemburské veľkovojvodstvo, rok 1999.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2010/73/EÚ bola určená do 1.7. 2012. Lehoty na prebratie smernice 2010/76/EÚ boli určené do 1.1. 2011 a do 31.12. 2011. Lehota na prebratie smernice 2010/78/EÚ bola určená do 31.12. 2011.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/73/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená do 1.7. 2012.
Lehoty určené na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/76/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov boli stanovené do 1.1. 2011 a do 31.12.2011.
Lehota určená na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/78/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená do 31.12. 2011.
c)Proti SR boli začaté konania o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a to konania č. 2009/485, 2011/356 a č. 2011/547.
d)Smernica 2010/76/EÚ bola prebratá do :
- zákona č. 483/2001 Z.z o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
8
- návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov,
- opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a
- opatrenia NBS č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Smernica 2010/73/EÚ bola prebratá do zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov
v znení neskorších predpisov.
Smernica 2010/78/EÚ bola prebratá do :
- zákona č. 483/2001 Z.z o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
9
o cenných papieroch“) a to transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „smernica o prospekte“), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „smernica Omnibus I“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (ďalej len „smernica CRD III“).
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z definície webového sídla podľa § 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodom 2 až 7
V súlade s čl. 1(1), 1(2), 6(1), 6(3), 6(5), 6(10), 6(17), 6(21), 6(19) a 6(27) smernice Omnibus I, ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 2 7 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, rôzne povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodu 8
Ide o zosúladenie s § 11 ods. 1 písm. b) zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý upravuje zjednodušenú starostlivosť voči klientovi odlišným spôsobom voči subjektom z nečlenských krajín ako súčasné znenie § 73 odsek 5 zákona o cenných papieroch.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava. Ide o preformulovanie platného znenia predmetného ustanovenia na účely jeho spresnenia.
K bodu 10
Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodníkov s cennými papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodníkov s cennými papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.
K bodom 11 a 12
V súlade s čl. 6(10) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodu 13
10
V súlade s čl. 1(1) a 1(2) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodom 14 až 16
Ide o zosúladenie so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“). Platné znenie § 109 zákona o cenných papieroch názov „Utajované skutočnosti“, pričom obsahovou náplňou predmetných ustanovení je určitá forma „ochrany tajomstva“, a to na úrovni takých informácií, ktoré majú zabezpečiť bezchybné a efektívne plnenie podnikateľských činností centrálneho depozitára cenných papierov, čo zodpovedá inštitútom, akými obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo upravené v osobitných právnych predpisoch.
Údaje uvedené v § 109 zákona o cenných papieroch nie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností považované za utajované skutočnosti, ale za informácie, ktoré treba vzhľadom na svoju povahu chrániť pred prípadným zneužití a nie je teda potrebné nakladať s týmito údajmi ako s utajovanými skutočnosťami podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
K bodom 17 až 19
V súlade s čl. 3 ods. 2, písmenami b), c) a e) smernice o prospekte sa menia limity pre výnimky z povinnosti zverejniť prospekt a to v prípade, ak ide o verejnú ponuku určenú obmedzenému okruhu osôb zo 100 osôb na 150 osôb, pri verejnej ponuke určenej investorom, ktorí získavajú cenné papiere z hodnoty 50 000 eur na 100 000 eur a zároveň sa za základ výpočtu berie celková protihodnota v Európskej únii za obdobie 12 mesiacov.
K bodu 20
V súlade s čl. 3(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa finančným sprostredkovateľom umožňuje nová odchýlka z povinnosti zverejniť prospekt, v prípade, že emitent písomný súhlas na použitie pôvodného prospektu. V tom prípade finančný sprostredkovateľ použije pôvodný prospekt a nemá povinnosť vypracúvať nový.
K bodu 21
Ide o zosúladenie platného znenia so smernicou 2003/71 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie.
K bodu 22
V súlade s čl. 4(1)c smernice o prospekte je text ustanovenia doplnený o cenné papiere, ktoré ponúkané, alebo prideľované pri rozdelení a doplnený text, že Národná banka Slovenska pri posudzovaní pôvodného prospektu zoberie do úvahy požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie.
K bodu 23
Ide o spresnenie ustanovenia v súlade s čl. 4(1)d smernice o prospekte.
K bodu 24
V súlade s čl. 4(1)e smernice o prospekte sa zavádza výnimka z povinnosti vypracovať prospekt aj pri cenných papieroch ponúkaných zamestnancom aj v prípade, že cenné papiere zamestnávateľa nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
K bodu 25
V súlade s čl. 2(1)e smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kvalifikovaný
11
investor“.
K bodu 26
V súlade s čl. 2(1)s smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kľúčové informácie“, ktorá ustanovuje hlavné okruhy, ktoré musia kľúčové informácie zahŕňať.
Zároveň sa definuje pojem „spoločnosť s nižšou trhovou kapitalizáciou“, ktorý sa doposiaľ v texte zákona nepoužíval.
K bodu 27
V súlade s čl. 4(1) tretím pododsekom smernice o prospekte sa dopĺňajú ustanovenia určujúce podmienky, ktoré Národná banka Slovenska zohľadniť pri určovaní rovnocennosti právneho rámca dohľadu nečlenského štátu, ktorý zabezpečiť, že regulovaný trh povolený v danom nečlenskom štáte dodržiava požiadavky rovnocenné s požiadavkami právnych predpisov v Európskej únii.
K bodu 28
V súlade s čl. 5(2) smernice o prospekte sa mení text ustanovenia o údajoch obsiahnutých v prospekte a v súhrne, čím sa zabezpečiť, aby prospekt a súhrn obsahovali kľúčové informácie umožňujúce investorom porovnávať podobné typy cenných papierov a rozhodnúť sa o investovaní do týchto cenných papierov.
K bodu 29
V súlade s čl. 5(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa mení limit hodnoty nemajetkových cenných papierov z 50 000 eur na 100 000 eur.
K bodu 30
Ide o legilsatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z čl. 5(3) smernice o prospekte.
K bodu 31
V súlade s čl. 5(4) druhým pododsekom smernice o prospekte sa text ustanovenia rozširuje o povinnosť sprístupniť konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov aj príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta. Zároveň sa upresňuje, že základný prospekt nemožno aktualizovať prostredníctvom sprístupnenia konečných podmienok.
K bodu 32
Presunutie zavedenia legislatívnej skratky do skoršieho ustanovenia. Legislatívno-technická zmena.
K bodu 33
V súlade s čl. 6(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza povinnosť priamo v súhrne uviesť jednoznačné varovanie o rozsahu zodpovednosti za súhrn a tiež povinnosť, že súhrn musí obsahovať kľúčové informácie.
K bodu 34
V súlade s čl. 8(3)a smernice o prospekte sa zrušuje povinnosť zverejniť podrobné údaje o finančnej situácii ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.
K bodu 35
Úprava vychádza z čl. 9(1) a 9(4) smernice o prospekte, podľa ktorých sa platnosť prospektu začína jeho schválením Národnou bankou Slovenska.
12
K bodu 36
Úprava nadväzuje na úpravu podľa bodu 35, na základe ktorej bolo potrebné upraviť platné znenie §123 ods. 2 tak, aby bolo zrejmé, že pri ponukovom programe musí ísť o schválený prospekt.
K bodu 37
Úprava súvisiaca s úpravou podľa bodov 35 a 38 zohľadňujúca skutočnosť, že musí ísť o platný prospekt a že registračný dokument byť aktualizovaný podľa §125c alebo podľa §124 ods.2.
K bodu 38
V súlade s čl. 12(2) smernice o prospekte návrh zákona ustanovuje, že opis cenných papierov sa vypracúva iba v prípade, ak kľúčové informácie neboli investorom poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu.
K bodom 39 až 41
V súlade s čl. 5(5), 5(5)a) a 5(6) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 33 35 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodu 42 a 43
Legislatívno-technické úpravy.
K bodu 44
V súlade s čl. 14(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza pre emitenta povinnosť zverejniť prospekt v elektronickej podobe pri každej verejnej ponuke cenných papierov, bez ohľadu na ich hodnotu.
K bodu 45
V súlade s čl. 16(1) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o text upresňujúci časový nesúlad medzi uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov a začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, pričom rozhodujúci je prípad, ktorý nastane neskôr.
K bodu 46
V súlade s čl. 16(2) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o skutočnosť, že investor môže odstúpiť od prijatia ponuky, ak sa nová skutočnosť vyskytne pred záverečným uzatvorením verejnej ponuky a dodaním cenných papierov. Zároveň sa ustanovuje možnosť predĺženia dvojdňovej lehoty na odstúpenie od prijatia ponuky zo stany emitenta, pričom konečný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky musí byť uvedený v dodatku k prospektu.
K bodom 47, 48 a 50
V súlade s čl. 5(8)a a 5(8)b smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, ukladajú povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodu 49
Legislatívno-technická úprava platného znenia, ktorou sa spresňuje, že emitent je tou osobou, ktorej je zákonom daná možnosť zvoliť si svoj domovský členský štát podľa svojho sídla alebo podľa trhu, kde sú alebo boli dotknuté cenné papiere (nekapitálové cenné papiere) prijaté na trh.
13
K bodu 51
Ide o spresnenie a vyjasnenie textu ustanovenia.
K bodu 52
V súlade s čl. 18(3) smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska ukladá povinnosť zverejňovať a aktualizovať na svojom webovom sídle dokumenty týkajúce sa verejných ponúk cenných papierov.
K bodu 53
V súlade s čl. 19(4) smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 50 000 eur na 100 000 eur.
K bodu 54
V súlade s čl. 1(2)j smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov opakovane vydávaných bankami, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 50 000 000 eur na
75 000 000 eur.
K bodu 55
V súlade s čl. 1(2)h smernice o prospekte sa menia limity cenných papierov, ktoré predmetom verejnej ponuky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 2 500 000 eur na 5 000 000 eur.
K bodu 56
Zmena limitov vyvolaná v súvislosti so zmenou limitov podľa odseku 1 písm. i).
K bodu 57
Ide o spresnenie doplňovaného sankčného režimu v hodnotiacom procese obchodníka s cennými papiermi vykonávanom Národnou bankou Slovenska.
K bodom 58 až 63
V súlade s čl. 6(25), 6(21)b, 6(24) a 5(12) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 50 55 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.
K bodu 64
Ide o spresnenie textu ustanovenia.
K bodu 65
V súlade s čl. 5(10) a 5(11) smernice Omnibus I sa ESMA-e priznáva právo zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaním ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov a zároveň sa Národnej banke Slovenska, umožňuje upozorniť ESMA-u na odmietnutie spolupráce pri výmene informácií s príslušným orgánom iného členského štátu.
K bodu 66
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností nielen Komisii, ale aj Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“).
14
K bodu 67
Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 4 smernice 2002/87/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.
K bodu 68
Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 11 písm. b) dopĺňa znenie čl. 18 smernice 2002/87/ES odsekom 1a, čím sa určuje spôsob konania príslušného orgánu v prípade, že príslušný orgán nesúhlasí s výsledkom preverenia, či sa nad finančným konglomerátom vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.
K bodu 69
Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizík.
K bodu 70
Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 7 mení znenie čl. 12 smernice 2002/87/ES odsek 1 tretí pododsek, čím sa umožňuje výmena informácií aj s Európskym výborom pre systémové riziká.
K bodu 71
Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. a) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 1 nové písm. f) a g), a to v súvislosti s úpravou režimu odmeňovania, resp. príslušných sankcií.
K bodu 72
Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. b) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 2 nový pododsek, ktorým sa spresňujú sankčné možnosti orgánu dohľadu v súvislosti s hodnotiacim procesom bánk v oblasti vnútorného kapitálu. Táto časť sa však primerane vzťahuje aj na obchodníkov s cennými papiermi, a to vzhľadom na ustanovenie článku 37 ods. 1 prvá veta, podľa ktorého sa hlava V (Zásady a technické nástroje dohľadu nad obozretným podnikaním a zverejňovanie informácií), kapitola 4 (Dohľad a zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi) smernice 2006/48/ES, ktorej súčasťou je aj článok 136, primerane s potrebnými úpravami uplatňuje aj na dohľad nad investičnými spoločnosťami.
K bodu 73
Ide o prechodné ustanovenia, ktorými sa upravujú právne vzťahy a konania vo vzťahu úpravám účinným od 31. decembra 2011.
K bodu 74
Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponované smernice EP a Rady.
K čl. II
Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena ustanovuje termín ukončenia možnosti fyzickým osobám ponúknuť bezodplatne nimi vlastnené cenné papiere Fondu národného majetku.
K čl. III
Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a to transponovaním novely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia
15
a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.
K bodu 1
Ide o spresnenie doplňovaného sankčného režimu v hodnotiacom procese banky vykonávanom Národnou bankou Slovenska.
K bodu 2
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 14 dopĺňa znenie čl. 42 smernice 2006/48/ES novými odsekmi, čím sa okrem iného dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA na nekonanie alebo nedostatočné konanie iného národného orgánu dohľadu.
K bodu 3
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 15 písm. a) dopĺňa znenie čl. 42a smernice 2006/48/ES odsek 1 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť EBA.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava za účelom vymedzenia ustanovení, ktoré sa nevzťahujú na zahraničnú banku pôsobiacu na území SR prostredníctvom pobočky na základe tzv. single passport-u. Touto úpravou sa zabezpečiť, aby sa súhlas podľa § 2 ods. 10 na inú ako bankovú činnosť neudeľoval takýmto druhom pobočiek zahraničných bánk, ale len pobočkám zahraničných bánk, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená licencia.
K bodu 5
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 10 mení znenie čl. 33 smernice 2006/48/ES ods. 1, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.
K bodu 6
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 11 mení znenie čl. 36 smernice 2006/48/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.
K bodu 7
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 4 mení znenie čl. 17 smernice 2006/48/ES ods. 2, a v článku 9 odsek 12 mení znenie čl. 38 smernice 2006/48/ES ods. 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.
16
K bodu 8
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 6 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 3 mení znenie čl. 14 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.
K bodu 9
Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.
K bodu 10
Podľa § 35 ods. 4 písm. k) zákona o bankách sa za osobu s osobitným vzťahom k banke považuje aj nútený správca, jeho zástupca a pribraný odborný poradca. Toto ustanovenie je však v rozpore s § 54 ods. 4 písm. f), v zmysle ktorého správcom nemôže byť osoba, ktorá voči banke osobitný vzťah. Vypustením ustanovenia § 35 ods. 4 písmena k) sa odstráni rozpor medzi týmito dvoma ustanoveniami.
K bodu 11
Smernica CRD III v článku 1 odsek 11 nahrádza v čl. 145 smernice 2006/48/ES ods. 3, ktorým sa rozširujú povinnosti banky v oblasti uverejňovania informácií.
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava na základe navrhovaných zmien v § 35 ods. 4 zákona o bankách.
K bodu 13
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností nielen Komisii, ale aj EBA.
K bodu 14
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 34 mení znenie čl. 131 smernice 2006/48/ES ods. 3, čím sa dosahuje súlad s Nariadením č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a Národnej banke Slovenska ustanovuje sa povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.
K bodu 15
Ide o opravu chyby. Namiesto Poradného orgánu pre bankovníctvo pri Európskej Komisii byť uvedený ako orgán, na usmernenia ktorého sa má prihliadať, Európsky výbor pre bankovníctvo.
K bodu 16
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. a) ii) mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť vykonať konzultácie s EBA.
17
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. b mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámiť príslušné postupy nielen Komisii, ale aj EBA.
K bodu 17
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 31 mení znenie čl. 126 smernice 2006/48/ES odsek 4, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámenia nielen Komisii, ale aj EBA.
K bodu 18
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. a) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa okrem iného dáva možnosť Národnej banke Slovenska upozorniť EBA na nedostatočnú spoluprácu iného orgánu dohľadu.
K bodu 19
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. b) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.
K bodu 20
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) i) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3.
K bodu 21
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) ii) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.
K bodu 22
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 33 mení znenie čl. 130 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného dáva povinnosť orgánu dohľadu upozorniť EBA a Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len „ESRB“) na vznik kritickej situácie.
K bodu 23
Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 36 písm. a) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva povinnosť orgánu dohľadu poskytovať informácie pre EBA. Súčasne smernica Omnibus I v článku 9 odsek 36 písm. b) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA