NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2306/2011
614
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica R o š k o v á v. r.
Ivan H a r m a n v. r.