NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: 2305/2011
407a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 513 z 29. júna 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
2
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 264 z 23. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 231 z 24. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 109 z 13. septembra 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 104 z 26. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh s odporúčaním gestorského výboru:
1. V čl. I sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie:
„5. V § 3 písmená d) a e) znejú:
3
„d) veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a medikovaných krmív pri obchodoch s členskými štátmi,
e) veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu,“.“.
Doterajšie body 5. až 98. sa označujú ako body 6. až 99.
Ide o precizovanie textu uvedených písmen.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V čl. I 14. bode v § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „eradikácie“ vkladá slovo „chorôb“.
Ide o odborné spresnenie, nakoľko eradikovať sa môže choroba a nie zviera.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. V čl. I 14. bode v § 6 ods. 2 písm. aa) sa vypúšťajú slová „na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov“
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) Čl. 16, 17 a čl. 19 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I 14. bode na konci sa slová „48 50c“ nahrádzajú slovami „47 50c“ a dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu 47, ktorá znie:
47) Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 3 sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 4 sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I v 19. bode v § 8 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 7 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. aa)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie § 7 (zrušenie krajskej veterinárnej a potravinovej správy).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča neschváliť
8. V čl. I 19. bode v § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i)
Doterajšie písmená j) až ag) sa označujú ako písmená i) až af).
Následne sa upravujú odkazy v novelizačných bodoch 40. [§ 8 ods. 3 písm. z)], 66. [§ 8 ods. 3 písm. z)] a 94. [§ 8 ods. 3 písm. v)].
Ide o vypustenie duplicitnej úpravy.
5
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. I 19. bode v § 8 ods. 3 písm. z) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov“.
Ide o doplnenie povoľovania chovných zariadení pre nebezpečných živočíchov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V čl. I 19. bode na konci sa slová „69, 72“ nahrádzajú slovami „69, 71, 72“ a dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu 71, ktorá znie:
71) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. V čl. I sa za bod 31. vkladajú nové body 32. a 33., ktoré znejú:
„32. V § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „potravín živočíšneho pôvodu“ sa vkladá čiarka a slová „vedľajších živočíšnych produktov“.
33. V § 14 ods. 2 písm. d) sa za slová „produktov živočíšneho pôvodu“ sa vkladá čiarka a slová „vedľajších živočíšnych produktov“.
Doterajšie body 32. až 99. sa označujú ako body 34. až 101.
V oboch prípadoch ide o doplnenie vedľajších živočíšnych produktov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
12. V čl. I bod 36. znie:
„36. V § 17 odsek 5 znie:
„(5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.“.“.
Ide o precizovanie navrhovaného textu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. V čl. I 36. bod znie:
„36. V § 17 odsek 5 znie:
(5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu proti besnote a následnú pravidelnú revakcináciu najneskôr do uplynutia doby účinnosti predchádzajúcej použitej vakcíny, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.”.
Podľa platného znenia zákona o veterinárnej starostlivosti každý majiteľ vnímavého mäsožravého zvieraťa (psa, mačky, fretky) je povinný dať zviera zaočkovať proti besnote vo veku 3 mesiacov a potom opakovane každý rok.
Na Slovensku však registrované a často pri každoročnej revakcinácii aj používané vakcíny, ktoré majú účinnosť 2 a niektoré 3 roky, ako napríklad Nobivac Rabies - 3 roky, Vanguard R - 2 roky, Rabisin - 3 roky, Biocan R - 2 roky. Doby účinnosti udávajú príbalové letáky alebo podrobné popisy k liekom (SPC).
Úprava zákonnej povinnosti revakcinácie na lehotu podľa účinnosti použitej vakcíny zabezpečí efektívnu ochranu obyvateľstva aj zvierat proti besnote a zároveň odstráni negatívne aspekty súčasne platného stavu ako aj vládneho návrhu zákona. Je to predovšetkým nezanedbateľná finančná záťaž pre majiteľov zvierat, či pre občanov, ale aj pre štát v prípade služobných či záchranárskych psov. Každé očkovanie zároveň predstavuje záťaž pre imunitný systém zvieraťa a zvyšuje riziko následných zdravotných komplikácií a preto je namieste nerobiť ho zbytočne. Úprava zákonnej povinnosti je nevyhnutná aj preto, že sa v navrhovanej novele zvyšujú sankcie za jej nedodržanie. Sankcionovanie občanov zo strany
7
orgánov štátnej správy byť len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, čo pri zachovaní súčasného stavu (povinnosti každoročnej revakcinácie) neplatí.
Navrhovaná zmena bude znamenať významnú úsporu pre občanov majiteľov psov, prevádzkovateľov útulkov ako aj rôzne štátne organizácie používajúce služobné zvieratá.
Pri odhadovanom počte psov na Slovensku 500 000 predstavuje odhadovaná priemerná ročná úspora viac ako 4 mil. €.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča neschváliť
14. V čl. I 39. bod v § 19 ods. 9 sa nad slovo „označené“ umiestňuje odkaz „101“ a vypúšťa sa slovo „transpondérom“. Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 sa vypúšťajú.“ sa nahrádza slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:101) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39). Poznámka pod čiarou k odkazu 102 sa vypúšťa.“.
Oprava poznámok pod čiarou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. V čl. I v 42. bode sa vypúšťajú slová „ vkladá čiarka a“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Zároveň je potrebné vykonať aj gramatickú úpravu navrhovaného textu a to za slová “samcov“ a „kohútikov“vložiť čiarku.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
16. V čl. I sa za bod 62. vkladá nový bod 63., ktorý znie:
„63. § 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný použitie medikovaných krmív u hospodárskych zvierat zaznamenávať do registra116a).
8
(7) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytovať údaje o spotrebe medikovaných krmív príslušnému orgánu veterinárnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:
116a) § 10 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body 63. až 101. sa označujú ako body 64. až 102.
Ide o zlúčenie povinností do jedného ustanovenia a doplnenie odkazov na predpisy EÚ.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
17. V čl. I bod 66. znie:
„66. V § 39 ods. 6 sa slová „v § 7 ods. 2 písm. d) v štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3 písm. aa) siedmom bode“ slová „písm. u).“ sa nahrádzajú slovami „písm. s) a pripájajú sa slová „ chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat.“.
Ide o precizovanie textu a doplnenie nových zariadení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
18. V čl. I v 86. bode v § 47 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 5“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
19. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 1 a 2 nahrádza číslo „600“ číslom „300“.
20. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 3 nahrádza číslo „800“ číslom „400“.
9
21. V čl. I 87. bode v § 48 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,“.
Ide o úpravu textu priestupkov a správnych deliktov v súvislosti so zmenou znenia § 17 ods. 5.
22. V čl. I 87. bode v § 48 ods. 3 písm. e) a v 90. bode v § 50 ods. 4 písm. a) vypustiť slovo „každoročnú“.
Ide o úpravu textu priestupkov a správnych deliktov v súvislosti so zmenou znenia § 17 ods. 5.
23. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 4 nahrádza číslo „1000“ číslom „500“.
24. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 8 nahrádza číslo „400“ číslom „200“, číslo „500“ číslom „250“, číslo „600“ číslom „300“ a číslo „800“ číslom „400“.
25. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 1 nahrádza číslo „800“ číslom „400“.
26. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 2 nahrádza číslo „3 500“ číslom „1 750“.
27. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 3 nahrádza číslo „5 000“ číslom „2 500“.
28. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 4 nahrádza číslo „20 000“ číslom „10 000“.
29. V čl. I 90. bode sa v § 51 ods. 1 nahrádza číslo „1 700“ číslom „850“.
Ide o zníženie dolných hraníc sankcií na polovičku oproti navrhovaným sumám
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
30. V čl. I 90. bode v § 50 ods. 3 sa vypúšťa písmeno ah).
Doterajšie písmeno ai) sa označuje ako písmeno ah).
Vypustenie príslušného ustanovenia sa navrhuje z dôvodu duplicity s úpravou obsiahnutou v písmene ag.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča schváliť
10
31. V čl. I v 90. bode v § 51 ods. 2 sa slová „odsekov 1 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 1 až 4“.
Ide o spresnenie a doplnenie vnútorného odkazu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
32. V čl. I v 94. bode v § 54b ods. 7 sa slová „ Pracovno-právne vzťahy“ nahrádzajú slovami „Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov“.
Odporúčame zosúladiť terminológiu so zreteľom obdobné právne inštitúty, ktoré sa už vyskytujú v iných zákonoch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
33. V čl. III sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami: „1 novembra“.
Zároveň sa v čl. I v 94. bode v nadpise a v 96. bode v nadpise slová 1.októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,, v 94. bode v § 54b v odsekoch 1 až 5 sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2011“, v § 54b v odseku 6 sa slová „1. októbru 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“ a v § 54b odseku 7 sa slová „1. októbru“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“.
Navrhovaná úprava účinnosti zákona vyplýva z predpokladaného termínu prerokovania návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a z potreby dodržania lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, ako aj z potreby zabezpečenia primeranej legisvakancie. Zároveň je potrebné zosúladiť aj príslušné lehoty v ustanoveniach obsiahnutých v 94. a 96. bode návrhu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
11
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 6, 8 12, 14 33 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch spoločnej správy č. 7 a 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 118 zo 14. septembra 2011.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Mária S a b o l o v á v. r.
predsedníčka výboru