Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. schôdza výboru
K číslu: 2306/2011
115
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 13. septembra 2011
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových (tlač 408)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových (tlač 408);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových (tlač 408);
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Jána Goliana
1) vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej správe a predniesť správu výboru
2) predložiť Národnej rady Slovenskej republiky návrhy podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
2
D. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru