Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. schôdza výboru
K číslu: 2306/2011
110
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 31. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o tabakových výrobkoch s pripomienkami:
1.§ 3 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa slovami „ak ide o fyzickú osobu podnikateľa meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,“
2.V § 7 sa za slovo „balení“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
1) § 4 a 5 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 5 sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazu 2 až 6.
Legislatívno-technická úprava na základe stanoviska Európskej komisie.
2
3.§ 11 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. vydáva prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov.“
Ide o doplnenie kompetencie ministerstva pri vydávaní osvedčenia.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch schváliť s pripomienkami.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru