Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. schôdza výboru
K číslu: 2305/2011
109
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 13. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s týmito pripomienkami:
1. V čl. I sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie:
„5. V § 3 písmená d) a e) znejú:
„d) veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a medikovaných krmív pri obchodoch s členskými štátmi,
e) veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu,“.“.
Doterajšie body 5. až 98. sa označujú ako body 6. až 99.
2
Ide o precizovanie textu uvedených písmen.
2. V čl. I 14. bode v § 6 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa za slovo „eradikácie“ slovo „chorôb“.
Ide o odborné spresnenie, nakoľko eradikovať sa môže choroba a nie zviera.
3. V čl. I 14. bode v § 6 ods. 2 písm. aa) sa vypúšťajú slová „na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov“
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) Čl. 16, 17 a čl. 19 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
4. V čl. I 14. bode na konci sa slová „48 50c“ nahrádzajú slovami „47 50c“ a dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu 47, ktorá znie:
47) Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
5. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 3 sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
6. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 4 sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
7. V čl. I 19. bode v § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i)
Doterajšie písmená j) až ag) sa označujú ako písmená i) až af).
Následne sa upravujú odkazy v novelizačných bodoch 40. [§ 8 ods. 3 písm. z)], 66. [§ 8 ods. 3 písm. z)] a 94. [§ 8 ods. 3 písm. v)].
Ide o vypustenie duplicitnej úpravy.
3
8. V čl. I 19. bode v § 8 ods. 3 písm. z) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov“.
Ide o doplnenie povoľovania chovných zariadení pre nebezpečných živočíchov.
9. V čl. I 19. bode na konci sa slová „69, 72“ nahrádzajú slovami „69, 71, 72“ a dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu 71, ktorá znie:
71) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001.“.
Ide o spresnenie odkazu na ustanovenie nariadenia EÚ.
10. V čl. I sa za bod 31. vkladajú nové body 32. a 33., ktoré znejú:
„32. V § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „potravín živočíšneho pôvodu“ dopĺňajú slová „vedľajších živočíšnych produktov“.
33. V § 14 ods. 2 písm. d) sa za slová „produktov živočíšneho pôvodu“ dopĺňajú slová „vedľajších živočíšnych produktov“.
Doterajšie body 32. až 99. sa označujú ako body 34. až 101.
V oboch prípadoch ide o doplnenie vedľajších živočíšnych produktov.
11. V čl. I bod 36. znie:
„36. V § 17 odsek 5 znie:
„(5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.“.“.
Ide o precizovanie navrhovaného textu.
12. V čl. I 39. bod v § 19 ods. 9 sa nad slovo „označené“ umiestňuje poznámka pod čiarou k odkazu 101 a vypúšťa sa slovo „transpondérom“. A slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 sa vypúšťajú.“ sa nahrádza slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:101) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39). Poznámka pod čiarou k odkazu 102 sa vypúšťa.“.
4
Oprava poznámok pod čiarou.
13. V čl. I v 42. bode sa vypúšťajú slová „ vkladá čiarka a“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Zároveň je potrebné vykonať aj gramatickú úpravu navrhovaného textu a to za slová “samcov“ a „kohútikov“vložiť čiarku.
14. V čl. I sa za bod 62. vkladá nový bod 63., ktorý znie:
„63. § 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný použitie medikovaných krmív u hospodárskych zvierat zaznamenávať do registra116a).
(7) Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytovať údaje o spotrebe medikovaných krmív príslušnému orgánu veterinárnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:
116a) § 10 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body 63. až 101. sa označujú ako body 64. až 102.
Ide o zlúčenie povinností do jedného ustanovenia a doplnenie odkazov na predpisy EÚ.
15. V čl. I bod 66. znie:
„66. V § 39 ods. 6 sa slová „v § 7 ods. 2 písm. d) v štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3 písm. aa) siedmom bode“ slová „písm. u).“ sa nahrádzajú slovami „písm. s), chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat.“.
Ide o precizovanie textu a doplnenie nových zariadení.
16. V čl. I v 86. bode v § 47 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 5“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5
17. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 1 a 2 nahrádza číslo „600“ číslom „300“.
18. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 3 nahrádza číslo „800“ číslom „400“.
19. V čl. I 87. bode v § 48 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,“.
20. V čl. I 87. bode v § 48 ods. 3 písm. e) a v 90. bode v § 50 ods. 4 písm. a) vypustiť slovo „každoročnú“.
Ide o úpravu textu priestupkov a správnych deliktov v súvislosti so zmenou znenia § 17 ods. 5.
21. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 4 nahrádza číslo „1000“ číslom „500“.
22. V čl. I 87. bode sa v § 48 ods. 8 nahrádza číslo „400“ číslom „200“, číslo „500“ číslom „250“, číslo „600“ číslom „300“ a číslo „800“ číslom „400“.
23. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 1 nahrádza číslo „800“ číslom „400“.
24. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 2 nahrádza číslo „3 500“ číslom „1 750“.
25. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 3 nahrádza číslo „5 000“ číslom „2 500“.
26. V čl. I 90. bode sa v § 50 ods. 4 nahrádza číslo „20 000“ číslom „10 000“.
27. V čl. I 90. bode sa v § 51 ods. 1 nahrádza číslo „1 700“ číslom „850“.
Ide o zníženie dolných hraníc sankcii na polovičku oproti navrhovaným sumám
28. V čl. I v 90. bode v § 51 ods. 2 sa slová „odsekov 1 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 1 až 4“.
Ide o spresnenie a doplnenie vnútorného odkazu.
29. V čl. I v 94. bode v § 54b ods. 7 sa slová „ Pracovno-právne vzťahy“ nahrádzajú slovami „Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov“.
Odporúčame zosúladiť terminológiu so zreteľom na obdobné právne inštitúty, ktoré sa už vyskytujú v iných zákonoch.
6
30. V čl. III sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami: „1 novembra“.
Zároveň sa v čl. I v 94. bode v nadpise a v 96. bode v nadpise slová 1.októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,, v 94. bode v § 54b v odsekoch 1 až 5 sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2011“, v § 54b v odseku 6 sa slová „1. októbru 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“ a v § 54b odseku 7 sa slová „1. októbru“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“.
Navrhovaná úprava účinnosti zákona vyplýva z predpokladaného termínu prerokovania návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a z potreby dodržania lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, ako aj z potreby zabezpečenia primeranej legisvakancie. Zároveň je potrebné zosúladiť aj príslušné lehoty v ustanoveniach obsiahnutých v 94. a 96. bode návrhu.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov schváliť s pripomienkami.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru