NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: 2306/2011
408a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 512 z 29. júna 2011 pridelila vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 265 z 23. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 183 z 25. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 110 z 31. augusta 2011 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.§ 3 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa slovami „ak ide o fyzickú osobu podnikateľa meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,“
Ide o upresnenie podmienok registrácie prevádzkovateľa
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V § 7 sa za slovo „balení“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu,1)“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
1) § 4 a 5 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 5 sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazu 2 až 6.
Legislatívno-technická úprava na základe stanoviska Európskej komisie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.§ 11 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. vydáva prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov.“
Ide o doplnenie kompetencie ministerstva pri vydávaní osvedčenia.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) schváliť s pripomienkami.
4
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 115 z 13. septembra 2011.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Mária S a b o l o v á v. r.
predsedníčka výboru