Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
36. schôdza výboru
Číslo: CRD -2288 /2011 - VHVD
197
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
zo 6. septembra 2011
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu S. Janiša (Ľ. Kaníka), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2. predložiť Národnej rade SR návrhy podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovateľ výboru