Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
16. schôdza výboru
Číslo: CRD-2338/2011
85
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo. 6. septembra 2011
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslanca Viliama N o v o t n é h o
za spoločného spravodajcu výborov a
p o v e r u j e ho, aby
predniesol správu Výboru NR SR pre zdravotníctvo na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Stanislav F o ř t
overovateľ výboru