1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
16. schôdza výboru
Číslo: CDR-2338/2011
82
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 6. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
na žiadosť ministra zdravotníctva Slovenskej republiky otvoril rozpravu v druhom čítaní k vládnemu návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403);
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi :
1.V čl. I § 2 ods. 33 sa za slovami „ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok“ čiarka nahrádza spojkou „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo činnosť zubnej techniky“.
2.V čl. I § 6 ods. 3 sa za slovami „ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a v zubnej technike“.
3.V čl. I nadpis § 20 znie „Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok“.
Úprava sa týka zubnej techniky. Zubný technik sa nestane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa návrhu zákona o liekoch, ale naďalej bude potrebné na vykonávanie povolania zubný technik
2
získať živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona.
4. V Čl. I sa v § 23 odsek 6 znie:
(6) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je oprávnený uplatňovať vernostný systém na základe predchádzajúceho písomného oznámenia doručeného všetkým zdravotným poisťovniam, v ktorom je uvedený popis vernostného systému; inak môže držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti uplatňovať vernostný systém len na základe písomnej zmluvy uzavretej so zdravotnou poisťovňou. Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti uplatňuje vernostný systém na základe predchádzajúceho písomného oznámenia doručeného zdravotnej poisťovni alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej so zdravotnou poisťovňou, musí ho za rovnakých podmienok uplatňovať voči poistencom všetkých zdravotných poisťovní.
Navrhovaná úprava precizuje poskytovanie vernostných systémov tak, aby poskytovanie vernostných systémov poistencov jednej poisťovne sa poskytovalo za rovnakých podmienok aj poistencov ostatných poisťovní. Tým sa predíde „uľahčovaniu podnikania“ medzi zdravotnou poisťovňou a napr. lekárenským reťazcom.
5.V čl. I § 135 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovami „ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a v zubnej technike“.
6.V čl. I § 135 ods. 1 písm. k) sa za slovami „ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok“ vkladá spojka „a“ a vypúšťajú sa slová „a zubnej technike“.
7.V čl. I § 138 ods. 27 sa za slovami „audio-protetických zdravotníckych pomôcok“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a ak ide o držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zubnej technike“.
8. Čl. III sa dopĺňa novým bodom, ktorý znie:
„Za § 80t sa vkladá § 80u, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80u
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu najneskôr do 31. mája 2012.“.
9.V čl. VII sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body 7 až 11 sa primerane prečíslujú.
3
10.V čl. VIII sa vypúšťa bod 3.
11.Čl. VIII sa dopĺňa bodmi 4 a 5, ktoré znejú:
„4. § 7 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Osobitné podmienky uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Zákon č. ..../2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5. § 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti v období od vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti do uzatvorenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou nárok na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia.
(8) Splatnosť úhrady podľa odseku 7 je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.“.
Úprava sa týka zubnej techniky. Zubný technik sa nestane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa návrhu zákona o liekoch, ale naďalej bude potrebné na vykonávanie povolania zubný technik získať živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona.
C.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Stanislav F o ř t
overovateľ výboru
4