Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2288/2011
388a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 30. júna 2011 č. 521 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 23.
2
augusta 2011 č. 253
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesením z 24. augusta 2011 č. 232.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 25. augusta 2011 č. 188.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 26. augusta 2011 č. 103.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 25. augusta 2011 č. 92.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 7 ods. 2 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada
Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“.)“.
Za účelom právnej istoty je potrebné uvádzať celý úradný názov príslušného štátneho orgánu. Na používanie skrátenej formy je potrebné ustanoviť legislatívnu skratku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V § 10 ods. 7 druhá veta znie:
„V prípade zmeny návrhu opatrenia úrad postupuje podľa odsekov 1 až 4.“
Legislatívno-technická oprava slovosledu vo vete.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V § 12 ods. 3 písm. a) znie:
„a) určenie maximálnych alebo minimálnych cien“.
Smernice neukladajú členským štátom povinnosť, aby zabezpečili uplatňovanie pevných cien, naopak apelujú na primeranosť, transparentnosť, ochranu hospodárskej súťaže a uplatnenie
3
cenovej regulácie len tam, kde je to nevyhnutné.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V § 14 sa dopĺňa označenie odseku 4 pred vetu „() Úrad vydá všeobecné
povolenie a zverejní vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.“.
Ide o doplnenie chýbajúceho označenia odseku 4.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V § 32 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako 10 až 17.
Ide o nadbytočné ustanovenie vzhľadom na skutočnosť, že Telekomunikačný úrad SR môže podmienky na efektívne využívanie frekvenčného spektra ustanoviť priamo v individuálnom povolení na používanie frekvencií a nastaviť ich individuálne na jednotlivé frekvencie.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V § 33 sa za odsek 9 sa vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Ak úspešný účastník výberového konania vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruší, pretože nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií v lehote splatnosti, úrad začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším účastníkom výberového konania podľa poradia stanoveného komisiou. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.“
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
Doteraz platný zákon výslovne upravuje prípad, keď sa z určitých dôvodov pred vydaním povolenia zmenia skutočnosti ktoré boli
4
rozhodujúce pre určenie účastníka výberového konania za úspešného, t.j. keď účastník vezme svoju žiadosť späť alebo neuhradí poplatok za pridelenie frekvencie. Nový zákon takúto úpravu neobsahuje, čím vzniká veľká právna neistota pre úrad aj podnikateľské prostredie a nie je jasné ako by sa malo postupovať v prípade ak ukončenie konania o pridelení frekvencie nebude úspešné. Navrhujem vrátiť do zákona pôvodnú úpravu tejto situácie.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V § 34 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o úpravu v súvislosti s vypustením odseku 10 v § 32.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V § 42 ods. 4 sa prvá veta nahrádza týmto textom:
„Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný na základe písomnej žiadosti príslušného orgánu36) poskytovať informácie vo verejnom záujme pre účastníkov bezplatne, a to rovnakými prostriedkami, ktoré podnik bežne používa pri komunikácii s účastníkom. Podnik poskytuje informácie vo verejnom záujme primeraným spôsobom a za úhradu dohodnutú medzi podnikom a príslušným orgánom.“
Návrh predstavuje upresnenie znenia, aby nedochádzalo možným výkladovým spor o bezplatné poskytovanie dotknutých informácií voči koncovým užívateľom. Zároveň sa ustanovenie upresňuje aj vo vzťahu k orgánom štátu, ktoré žiadajú poskytovanie verejne prospešných informácií.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V § 43 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „následne“.
Následné overovanie údajov po uzatvorení zmluvy je možno považovať za duplicitné
5
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V § 43 ods. 2 písm. c) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová
„oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.“.
Navrhuje sa upresnenie znenia vzhľadom na praktickú stránku splnenia oznamovacej povinnosti podniku voči účastníkovi.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V § 44 ods. 1 posledná vete znie: „Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných
služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre minimálne obdobie, počas ktorého sa účastník zaviazal využívať určitú verejnú službu podniku a ani pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme.“.
Legislatívno-technické spresnenie textu ustanovenia.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V § 44 ods. 2 písm. d) sa za slovo „nákladoch“ dopĺňa slovo „účastníka“.
Ide o upresnenie o akých konkrétnych rozdieloch v nákladoch podnik účastníka informovať.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V § 44 ods. 3 úvodná veta znie: „Údaje uvedené v odseku 2 môžu byť uvedené
v ktorejkoľvek súčasti zmluvy o poskytovaní verejných služieb, vrátane všeobecných podmienok alebo cenníka; to neplatí pre údaje, ktoré musia byť výslovne uvedené priamo v písomnom vyhotovení zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak je zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa odseku 1 písomná:“.
Ide o upresnenie textu v súlade s predchádzajúcimi odsekmi.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
6
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V § 44 ods. 4 prvá veta znie: „Ak sa účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže
využívať určitú verejnú službu podniku počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; podnik je zároveň povinný poskytnúť užívateľovi možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb, pri ktorej toto obdobie nepresiahne 12 mesiacov.“.
Legislatívno-technické spresnenie textu ustanovenia tak, aby bolo jednoznačné, že obmedzenie sa vzťahuje na minimálne obdobie, v ktorom sa účastník zaväzuje využívať službu. Tento pojem korešponduje aj s druhou vetou tohto ustanovenia.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V § 44 ods. 6 písm. a) znie:
„a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,“.
Z hľadiska právnej istoty účastníka aj podniku je potrebné presne špecifikovať, dokedy je účastník oprávnený využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Tiež je potrebné vylúčiť právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak došlo k zmenám zmluvných podmienok, ktoré bol podnik nútený zmeniť v súvislosti so zmenou právnej úpravy alebo na základe záväzného rozhodnutia príslušného orgánu.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak sa na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb poskytuje viac verejných služieb, je účastník oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto odseku len vo vzťahu k tej verejnej službe alebo časti verejnej
7
služby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od verejnej služby, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo dotýka.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako 8 až 11.
V praxi na základe jednej zmluvy využíva účastník viac druhov verejných služieb alebo väčší počet služieb rovnakého druhu vo vzťahu k viacerým pripojeniam. Dôvod pre odstúpenie od zmluvy sa môže týkať iba jedného druhu služby alebo iba jedného pripojenia, na ktorom sa využíva určitý druh služby, je potrebné z hľadiska právnej istoty obidvoch zmluvných strán špecifikovať, že odstúpenie sa týka len tej služby alebo jej časti, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V § 45 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota je zachovaná, ak podnik
odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.“.
Na dodržanie lehoty nadväzujú ďalšie zákonné práva a povinnosti zmluvných strán (napr. právo odstúpiť účastníka od zmluvy), preto je potrebné z hľadiska právnej istoty zaviesť pre vybavovanie reklamácií procesnoprávnu lehotu.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V § 55 sa vkladá sa nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Zákaz uvedený v odseku 3 druhej vete sa nevzťahuje na dočasné zaznamenanie a uchovanie správ, ako aj súvisiacich prevádzkových údajov, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, ktorú si účastník alebo užívateľ objednal, na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie služby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti iného právneho úkonu, ktorý vykonal účastník, užívateľ alebo podnik.“
Ďalšie odseky sa prečíslujú.
Návrh vznikol na základe nedostatočnej implementácie konsolidovanej smernice č. 2002/58/EC, ktorá v čl. 5 ods. 2 stanovuje aj výnimku zo všeobecného zákazu uchovávania komunikátu v prípade, ak je v rámci platného práva potrebné ako dôkaz vykonania nejakej obchodnej transakcie, právneho úkonu a pod.
8
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V § 56 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová „štátnu príslušnosť“.
Návrh jednoznačne ustanovuje potrebu evidovania údaju o štátnej príslušnosti rovnako ako ostané údaje potrebné pre uzavretie a plnenie zmluvných záväzkov.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V § 56 ods. 3 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „podnikania“ sa
dopĺňajú slová „a identifikačné číslo“ a v písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou
a za slovo „sídlo“ sa dopĺňajú slová „a identifikačné číslo“.
V návrhu zákona chýba pre podniky oprávnenie spracúvať IČO. Aj keď nie je klasickým osobným údajom, bolo by správnejšie uviesť úplný výpočet údajov, je tam napokon aj obchodné meno právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. IČO je základný a jediný nezameniteľný identifikačný údaj podnikateľov a právnických osôb. Používanie má veľký praktický dopad.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V § 58 ods. 7 znie:
„(7) Údaje uchovávané podľa odsekov 5 a 6 spolu s údajmi účastníka v rozsahu podľa § 63 ods. 1 písm. b), je podnik povinný na základe písomnej žiadosti a za podmienok stanovených v osobitnom predpise44) bezodkladne poskytnúť súdu a so súhlasom alebo na príkaz súdu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému orgánu štátu na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením; údaje a informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.“
Vkladá sa nová poznámka pod čiarou 44), ktorá znie:
44) § 116 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, zákon č. 166/2003 Z. z.“.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa prečíslujú.
Spresňuje sa možnosť poskytnutia telekomunikačného tajomstva.
9
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V § 58 ods. 7 sa v prvej vete za slovami „orgánom štátu“ vypúšťa ďalší text: „na
účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením“.
Daná časť textu majúca charakter určenia okruhu dôvodov poskytovania údajov telekomunikačného tajomstva orgánom činných v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu nemá v zákone o elektronických komunikáciách žiadne opodstatnenie. Pokiaľ zákonom určené subjekty v súlade s inými právnymi predpismi (Trestný poriadok, zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním) predložia podniku poskytujúcemu verejné služby, písomnú žiadosť odsúhlasenú súdom, potom daný podnik nemá právo hodnotiť, či dôvody v žiadosti v súlade s dôvodmi uvedenými v tomto návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Daný podnik nemá právo prípadnej kontroly tohto platného rozhodnutia a jeho nerešpektovanie, keďže za jej zákonnosť zodpovedajú iné orgány. Z tohto dôvodu je uvedená časť textu návrhu zákona nadbytočná, keďže môže spôsobiť kompetenčné a výkladové komplikácie.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
23.V § 63 odsek 4 znie:
„(4) Podnik, ktorý poskytuje verejné služby môže na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu podľa § 55 ods. 5 získavať a spracúvať údaje účastníkov v rozsahu uvedenom v § 56 ods. 3.“
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s doplnením § 56 ods. 3 písm. a).
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V § 63 ods. 5 sa za slová „je povinný umožniť na základe“ pripájajú slová
„písomnej“.
10
Identifikačné údaje komunikujúcich strán považované za telekomunikačné tajomstvo, lebo sa vzťahujú na vykonanú komunikáciu, a preto povinnosť poskytnúť služby musí mať písomný charakter.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.§ 63 ods. 6 znie:
„(6) Podnik je povinný poskytnúť inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 na účely plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov42) na základe písomnej žiadosti spolu so súhlasom súdu alebo na príkaz súdu podľa osobitných predpisov 44) údaje, ktoré predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) d); podnik je povinný poskytnúť tieto údaje inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 v písomnej forme alebo v elektronickej podobe v šifrovanej forme a zrozumiteľným spôsobom. Náklady na poskytovanie údajov podľa predchádzajúcej vety uhrádza orgán štátu, ktorému sa takýto prístup umožnil.“
Spresňuje sa možnosť poskytnutia telekomunikačného tajomstva. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je jednoznačne zadefinovať, kedy je v súlade s Trestným poriadkom potrebný súhlas alebo príkaz sudcu.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V § 63 ods. 6 sa v prvej vete pred bodkočiarkou v časti textu podľa odseku 1
písm. b) d)“ vypúšťa písmeno „d)“, takže text v tejto časti bude: „podľa odseku 1 písm. b) až c)“.
Schválením tohto návrhu by sa mohla legislatívne zakotviť nevyváženosť v oprávneniach využívať predmet telekomunikačného tajomstva aktuálne lokalizačné údaje medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi štátu. Neexistuje žiadny relevantný dôvod, aby iné orgány štátu mali legislatívne väčší rozsah poskytovania informácií o aktuálnej lokalizácii osoby (technické sledovanie) ako orgán činný v trestnom konaní. I z legislatívno-technického pohľadu sa javí zakotvenie tohto oprávnenia (získanie lokalizačných údajov) „inými orgánmi štátu“ za nesystémové, keďže by v prvom rade mali byť tieto zásadné otázky vždy riešené v základnom zákone oprávňujúcom dané štátne orgány zasahovať do súkromia občanov. Takýmto
11
zákonom v tomto prípade je zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
27.V § 63 ods. 7 písm. d) sa na konci vkladá bodka a pripája veta: „Za škody
spôsobené obmedzením prevádzky siete zodpovedá orgán štátu, na ktorého žiadosť bola prevádzka siete obmedzená.“.
Ustanovenie vymedzuje zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia uvedeného nástroja oprávneného orgánu štátu.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V § 63 sa odsek 8 vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou 45).
Ďalšie odseky sa prečíslujú.
Možnosť získavania predmetu telekomunikačného tajomstva je presnejšie riešená v predchádzajúcich odsekoch.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V § 63 ods. 8 v časti textu „podľa odseku 1 písm. b) d)“ vypustiť písmeno „d)“,
takže text by v tejto časti znel nasledovne: „podľa odseku 1 písm. b) až c)“.
Predložený návrh zákona v tejto časti nerešpektuje súčasný rozsah oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní, súdov a najmä iných orgánov štátu pri získavaní predmetu telekomunikačného tajomstva podľa ods. 1 písm. a) a jeho poskytovaní podľa ods. 1 písm. b) d). V súčasnej platnej právnej úprave tak v zmysle § 115 a 116 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní, ani podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred odpočúvaním iné orgány štátu nemajú oprávnenie na poskytovanie predmetu telekomunikačného tajomstva tzv. lokalizačných údajov spôsobom on line. Obdobne nie je možné v zmysle nezmeneného zákona o ochrane súkromia pred odpočúvaním v súvisiacom zákone o elektronických komunikáciách pre iné orgány štátu (spravodajské služby
12
a Policajný zbor mimo vyšetrovateľov ako orgány činné v trestnom konaní) rozšíriť ich rozsah oprávnenia o poskytovaní zo strany podniku predmet telekomunikačného tajomstva v zmysle ods. 1 písm. d) t. j. lokalizačné údaje, a to naživo a dlhodobo (po opakovanej žiadosti a rozhodnutí súdu na jeden rok). Zdá sa, že týmto spôsobom legislatívneho návrhu rozširovať tak závažné zásahy štátu do súkromia občanov mimo základný zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním, je jeho vedomým obchádzaním.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
30.K § 64 ods. 9 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 46 za slovo „informácií“
a nasledujúcu zátvorku vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 5,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V § 65 ods. 5 sa mení nasledovne:
„(5) Za škodlivé rušenie sa nepovažuje použitie technického prostriedku, ktorý môže použiť oprávnený orgán štátu 47) na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie osôb, na zabezpečenie chránených objektov a chránených priestorov, v ktorých prerokúvané utajované skutočnosti16), proti odpočúvaniu, na zabezpečenie ochrany chránených osôb alebo na zabránenie šírenia rádiových vĺn; ich použitím však nemožno ohroziť funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb. Za prípadné škody spôsobené podniku obmedzením prevádzky siete zodpovedá oprávnený orgán štátu.“
Právna úprava je príliš všeobecná a neurčitá, bez mechanizmu náhrady spôsobených škôd zasahuje do práv podnikov využívajúcich riadne pridelené frekvenčné pásma. Použitie tohto opatrenia musí byť evidované, auditované a následné škody spôsobené operátorom zo strany štátu im musia byť kompenzované.
13
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V § 66 ods. 2 znie:
(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) vecnými bremenami 48) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.49)“.
Navrhujem ponechať v doterajšej právnej úprave, nakoľko predkladaný návrh ods. 2 je v praxi nerealizovateľný, problematický a obštrukčne zneužiteľný.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.K § 69 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 52 na konci pripojiť slová „(Ú. v.
EÚ C115, 9.5.2008)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením informácie o publikácii v úradnom vestníku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.K § 73 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 56 nahradiť slovo
„komunikačných“ slovom „telefónnych“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s opravou názvu nariadenia tak, ako bolo publikované v úradnom vestníku.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
35.V § 73 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 63 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „alebo § 65
ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 65 ods. 3 alebo § 68 ods. 1“.
Dopĺňajú sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom tam, kde bolo plnenie povinností nevymáhateľné.
14
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V § 73 ods. 3 písm. b) sa za slová „§ 37 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „alebo § 65
ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 65 ods. 3 alebo § 68 ods. 1“.
Dopĺňajú sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom tam, kde bolo plnenie povinností nevymáhateľné.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V § 74 ods. 4 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 59 slová „§ 246 ods. 2 písm.
b) Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 424/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“.
Hoci poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter, jedná sa o dôležitú zmenu v odkaze na ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v § 246 ods. 2, v ktorých je vymedzená vecná pôsobnosť Najvyššieho súdu SR. Navrhované znenie § 74 ods. 4 ustanovuje ako vecne príslušný Najvyšší súd SR na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu s odkazom na poznámku pod čiarou 59, kde sa však odkazuje len na ustanovenia § 246 ods. 2 písm. b) OSP (konanie proti nečinnosti orgánu a proti nezákonnému zásahu), čo by si odporovalo so samotným normatívnym textom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.V § 78 odsek 11 znie:
„(11) Poskytovateľ univerzálnej služby, ktorý bol určený na poskytovanie univerzálnej služby do 31. októbra 2011, sa považuje za poskytovateľa univerzálnej služby určeného podľa tohto zákona a je povinný uložené povinnosti univerzálnej služby poskytovať do právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 50 ods. 3. Úrad vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 3 do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.“
Vzhľadom na to, že povinnosť univerzálnej služby nebola preskúmavaná od jej uloženia v roku 2006, po zmene právnej
15
úpravy je potrebné vykonať preskúmanie a vydať rozhodnutie v čo možno najreálnejšom čase po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.V § 81 sa slová „1. októbra 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2011“
a súčasne v § 78 ods. 1, 10, 11 a 18 sa slová „31.augusta 2011“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2011“ a v § 78 ods. 3 sa slová „31. augusta 2016“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2016“.
Posunutie účinnosti a súvisiace úpravy v prechodných ustanoveniach, zohľadňujú zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona, ako aj potrebnú legisvakanciu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.K prílohe č. 5
V prvom až štvrtom bode vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prvom bode nahradiť slová „elektronických komunikačných sietí a služieb“ slovami „pre elektronické komunikačné siete a služby“.
V druhom bode nahradiť slovo „siete“ slovami „ sieťové systémy“.
V treťom bode nahradiť slová „pridružených prostriedkov“ slovami „príslušných zariadení“.
V štvrtom bode nahradiť slová „o univerzálnej službe“ slovami „univerzálnej služby“.
V piatom bode vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 201, 31.7.2002“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s opravou názvu nariadení tak, ako boli publikované v úradnom vestníku a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
16
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
o bodoch 1 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť
o bodoch 22, 26, 29 s odporúčaním n e s c h v á l i ť
o bodoch 34, 40 s odporúčaním n e s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 6. septembra 2011 č. 197.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 6. septembra 2011
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu