Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2338/2011 - VHVD
185
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 25. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 185
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403)
1.V čl. I sa v poznámke pod čiarou k odkazu 1 vypúšťa prvá veta.
Vypustenie odkazu na Dohovore o vypracovaní Európskeho liekopisu sa navrhuje z toho dôvodu, že tento sa nachádza v prílohe uvedeného rozhodnutia a je totožný s dohovorom uvedeným v tretej vete. Zároveň sa dopĺňa uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu EÚ jednotným a zaužívaným spôsobom.
2.V čl. I sa v § 2 ods. 32 za slovo „Prevádzkareň“ vkladajú slová „na účely tohto zákona“.
Spresnenie ustanovenia, keďže definícia pojmu prevádzkareň je upravená aj v iných právnych predpisoch.
3.V čl. I sa v § 3 ods. 6 slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.
Zrušenie povolenia na žiadosť držiteľa povolenia 10 ods. 1 písm. e)] nie je dôvodom na to, aby osoba nebola považovaná za dôveryhodnú.
4.V čl. I sa v § 5 ods. 2 na konci pripájajú tieto slová: „alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia“.
Spresnenie ustanovenia.
5.V čl. I sa v § 7 ods. 6 odkaz 11) nahrádza odkazom 10).
Legislatívno-technická úprava.
6.V čl. I sa v § 11 ods. 3 slová „Orgán, ktorý povolenie vydal, zánik povolenia oznámi“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj oznámia zánik povolenia“.
Zosúladenie s úpravou v čl. I, § 7 ods. 9, podľa ktorého národné centru zverejňuje na svojom webovom sídle len povolenia vydané ministerstvo zdravotníctva a samosprávnym krajom.
7.V čl. I sa § 11 dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ústav kontroly veterinárnych liečiv oznámi zánik povolenia štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá oznámenie zverejní na svojom webovom sídle do troch dní od doručenia. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.“.
Doplnenie úpravy v nadväznosti na ustanovenie čl. I, § 7 ods. 10.
8.V čl. I sa v § 13 ods. 2 písm. d) na konci úvodnej vety v prvom treťom bode a v § 13 ods. 3 písm. b) na konci úvodnej vety v druhom a treťom bode pripája spojka „a“.
Spresnenie ustanovenia.
9.V čl. I sa v § 17 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) slovo „veterinárne“ nahrádza slovom „veterinárske“.
Oprava názvu študijného odboru.
10.V čl. I sa v § 19 ods. 6 slová „povolenie súbežného dovozu“ nahrádzajú slovami „povolenie na súbežný dovoz“.
Zjednotenie používanej terminológie.
11.V čl. I sa v § 20 ods. 1 písm. k) slovo „prevádzkami“ nahrádza slovom „prevádzkarňami“.
Zjednotenie používanej terminológie.
12.V čl. I sa v § 20 ods. 3 za slová „inému ústavnému zdravotníckemu“ vkladá slovo „zariadeniu“.
Doplnenie chýbajúceho slova.
13.V čl. I sa v § 22 ods. 4 písm. d) sa na konci slová „a zabezpečiť ich zneškodnenie podľa § 74“ nahrádzajú slovami „ktorý je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie podľa § 74, ak ide o humánne lieky, alebo podľa § 103, ak ide o veterinárne lieky“.
Formulačná úprava z dôvodu, že záver ustanovenia nenadväzoval na predchádzajúci text. Súčasne sa dopĺňa ustanovenie, podľa ktorého sa zneškodňujú veterinárne lieky, keďže predmetom internetového výdaja, môžu byť podľa § 22 ods. 2 aj veterinárne lieky.
14.V čl. I sa v § 22 ods. 6 písm. a) sa za slová „§ 46 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „§ 84 ods. 1“.
Doplnenie z dôvodu, že predmetom internetového výdaja môžu byť podľa § 22 ods. 2 aj veterinárne lieky, ktoré registrované podľa § 84 ods. 1.
15.V čl. I sa v § 23 ods. 1 písm. ag) a v ods. 11 slová „z verejného“ nahrádzajú „na základe verejného“.
Zjednotenie používanej terminológie.
16.V čl. I sa v § 23 ods. 1 písm. ag) sa za slová „v preukaze poistenca“ vkladajú slová „alebo v európskom preukaze zdravotného poistenia“.
Doplnenie v súlade s § 22 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého poistenec právo preukazovať sa buď preukazom poistenca alebo európskym preukazom zdravotného poistenia.
17.V čl. I sa v § 23 ods. 3 za slová „preukaz poistenca“ (2x) vkladajú slová „alebo európsky preukaz zdravotného poistenia“.
Doplnenie v súlade s § 22 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého poistenec právo preukazovať sa buď preukazom poistenca alebo európskym preukazom zdravotného poistenia.
18.V čl. I sa v § 29 ods. 11 odkaz 34) nahrádza odkazom 32).
Oprava chybného odkazu.
19.V čl. I sa v § 32 ods. 1 písm. a) odkaz 42) nahrádza odkazom 40).
Oprava chybného odkazu.
20.V čl. I sa v § 34 ods. 2 písm. o) odkaz 35) nahrádza odkazom 33).
Oprava chybného odkazu.
21.V čl. I sa v § 35 ods. 8 sa za slovo „nevydal“ vkladá slovo „záporné“.
Spresnenie ustanovenia.
22.V čl. I sa v § 36 ods. 2 slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“)“.
Presun legislatívnej skratky v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov na miesto, kde sa skracované slová vyskytujú prvý raz.
23.V čl. I sa v § 36 úvodnej vete, písm. b) a c) slová „povolenie na klinické skúšanie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „povolenie klinického skúšania“ v príslušnom tvare.
Zjednotenie používanej terminológie.
24.V čl. I sa v § 36 ods. 3 písm. d) a e) slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
25.V čl. I sa v § 37 ods. 1 sa slová „Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovom „Komisiu“.
Úprava v nadväznosti na presun legislatívnej skratky do § 36 ods. 2.
26.V čl. I sa v § 39 ods. 4 slová „správnej klinickej praxe správnej výrobnej praxe“ nahrádzajú slovami „správnej klinickej praxe alebo správnej výrobnej praxe“.
Doplnenie chýbajúcej spojky.
27.V čl. I sa v § 44 písm. b) slová „§ 34 ods. 2 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 14“.
Zmena vnútorného odkazu z dôvodu, že navrhovaný odkaz neobsahoval obsah poučenia.
28.V čl. I sa v § 46 ods. 2 písm. d) slová „predpisu lekára“ nahrádzajú slovami „lekárskeho predpisu“.
Zosúladenie terminológie.
29.V čl. I sa v § 51 ods. 4 písm. b) a § 90 ods. 3 písm. a) a b) odkaz 57) nahrádza odkazom 55).
Oprava nesprávneho odkazu.
30.V čl. I sa v § 55 ods. 1 tretej vete za slovom „uvádzať“ vypúšťajú slová „humánny liek“.
Vypustenie z dôvodu nadbytočnosti.
31.V čl. I sa v § 63 ods. 2 odkaz 53) nahrádza odkazom 52).
Oprava nesprávneho odkazu.
32.V čl. I sa v § 68 ods. 11 odkaz 60) nahrádza odkazom 58).
Oprava nesprávneho odkazu.
33.V čl. I sa v § 74 ods. 2 a 3 odkaz 61) nahrádza odkazom 59).
Oprava nesprávneho odkazu.
34.V čl. I sa v § 76 ods. 4 a v § 79 ods. 2 písm. m) odkaz 35) nahrádza odkazom 33).
Oprava nesprávneho odkazu.
35.V čl. I sa v § 77 ods. 2 a § 78 ods. 1 odkaz 36) nahrádza odkazom 34).
Oprava nesprávneho odkazu.
36.V čl. I sa v § 77 ods. 3 a § 78 ods. 5 odkaz 37) nahrádza odkazom 35).
Oprava nesprávneho odkazu.
37.V čl. I sa v § 77 ods. 4 odkaz 38) nahrádza odkazom 36).
Oprava nesprávneho odkazu.
38.V čl. I sa v § 78 ods. 7 slovo „humánneho“ nahrádza slovom „veterinárneho“.
Predmetom veterinárneho klinického skúšania je skúšanie veterinárneho, nie humánneho lieku.
39.V čl. I sa v § 86 ods. 2 odkaz 52) nahrádza odkazom 50).
Oprava nesprávneho odkazu.
40.V čl. I sa v § 87 ods. 4 a v § 88 ods. 1 odkaz 53) nahrádza odkazom 51).
Oprava nesprávneho odkazu.
41.V čl. I sa v § 87 ods. 4, § 88 ods. 1 a v § 101 ods. 2 odkaz 54) nahrádza odkazom 52).
Oprava nesprávneho odkazu.
42.V čl. I sa v § 87 ods. 9, § 88 ods. 2 a v § 102 ods. 3 odkaz 63) nahrádza odkazom 61).
Oprava nesprávneho odkazu.
43.V čl. I sa v § 88 ods. 6 a v § 106 ods. 5 odkaz 64) nahrádza odkazom 62).
Oprava nesprávneho odkazu.
44. V čl. I sa v § 94 ods. 1 odkaz 58) nahrádza odkazom 56).
Oprava nesprávneho odkazu.
45.V čl. I sa v § 94 ods. 1 slovo „zdravotnej“ nahrádza slovom „veterinárnej“.
Veterinárny liek sa používa v súvislosti s poskytovaním veterinárnej starostlivosti.
46.V čl. I sa v § 96 ods. 13 za slová „koordinačnej skupine“ vkladajú slová „pre veterinárne lieky“.
Zjednotenie terminológie.
47.V čl. I sa v § 100 ods. 2 písm. g) slová „pre každý zviera“ nahrádzajú slovami „pre každý druh“.
Spresnenie ustanovenia.
48.V čl. I sa v § 102 ods. 5, § 104 ods. 2 písm. a), § 122 ods. 3 § 137 ods. 1 písm. o), § 139 ods. 8 písm. a) a ods. 12 písm. a) odkaz 68) nahrádza odkazom 66).
Oprava nesprávneho odkazu.
49.V čl. I sa v § 103 ods. 9 slová „§ 133 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 132 písm. g)“ a slová „§ 131 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 130 písm. b)“.
Oprava chybných vnútorných odkazov.
50.V čl. I sa v § 103 ods. 11 slová „§ 129 písm. b) d)“ nahrádzajú slovami „§ 130 písm. b) až d)“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
51.V čl. I sa v § 103 ods. 8 10 a 12 a v § 117 ods. 8 a 9 odkaz 61) nahrádza odkazom 59).
Oprava nesprávneho odkazu.
52.V čl. I sa v § 105 ods. 4 písm. a) odkaz 69) nahrádza odkazom 67).
Oprava nesprávneho odkazu.
53.V čl. I sa v § 109 ods. 11 slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
54.V čl. I sa v § 110 ods. 2 a 5 a v § 112 ods. 2 odkaz 73) nahrádza odkazom 71).
Oprava nesprávneho odkazu.
55.V čl. I sa v § 119 ods. 1 písm. b) odkaz 48) nahrádza odkazom 46).
Oprava nesprávneho odkazu.
56.V čl. I sa v § 119 ods. 4 odkaz 54) nahrádza odkazom 55).
Oprava nesprávneho odkazu.
57.V čl. I sa v § 119 ods. 9 slová „humánnych spôsobom“ nahrádzajú slovami „humánnych liekov spôsobom“.
Doplnenie chýbajúceho slova.
58.V čl. I sa v § 120 ods. 1 písm. m) za slová „lekárskeho predpisu“ vkladajú slová „alebo lekárskeho poukazu“ a za slová „humánny liek“ sa vkladajú slová „zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu“.
Doplnenie z dôvodu, že uvedené sa vzťahuje nielen na humánne lieky, ale aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, čo vyplýva aj z § 119 ods. 9.
59.V čl. I sa v § 120 ods. 1 písm. t) a u) za slová „humánny liek“ vkladajú slová „zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu“.
Doplnenie z dôvodu, že uvedené sa vzťahuje nielen na humánne lieky, ale aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.
60.V čl. I sa v § 122 ods. 6 za slová „hromadne vyrábaného“ vkladá slovo „veterinárneho“.
Spresnenie ustanovenia.
61.V čl. I sa v § 122 ods. 8 písm. c) slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „§ 123 ods. 5“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
62.V čl. I sa v § 123 ods. 6 písm. d) slová „na Štátnej veterinárnej správe“ nahrádzajú slovami „štátnu veterinárnu a potravinovú správu“.
Zosúladenie so zavedenou legislatívnou skratkou (čl. I, § 7 ods. 10).
63.V čl. I sa v § 126 ods. 5 slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
64.V čl. I sa v § 126 ods. 7 sa vypúšťa slovo „podľa“.
Vypustenie z dôvodu nadbytočnosti.
65.V čl. I sa v § 129 ods. 2 písm. m) a n) slová „§ 68 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 68 ods. 12“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
66.V čl. I sa v § 129 ods. 5 a v § 134 ods. 5 odkaz 87) nahrádza odkazom 85).
Oprava nesprávneho odkazu.
67.V čl. I sa v § 133 písm. a) vypúšťajú slová „nariaďuje a zrušuje záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov“.
Vypustenie z dôvodu, že uvedené je obsiahnuté v nasledujúcom písmene b).
68.V čl. I sa v § 136 ods. 1 písm. i) sa slová „lekársky predpis alebo lekársky poukaz“ nahrádzajú slovami „tlačivo lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu“.
Spresnenie ustanovenia.
69.V čl. I sa v § 137 ods. 1 písm. q) slová „a uchovávať“ nahrádzajú slovami „alebo neuchováva“.
Spresnenie a oprava ustanovenia; priestupku sa dopustí ten, kto neuchováva záznamy (nie uchováva).
70. V čl. I sa v § 137 ods. 2 slová „a) a h)“ nahrádzajú slovami „a) až h)“.
Oprava označenia.
71. V čl. I sa v § 138 ods. 1 písm. ad) a ods. 2 písm. af) sa na konci pripájajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
Zosúladenie s ustanovením § 15 ods. 5 a § 60 ods. 5.
72.V čl. I sa v § 138 ods. 1 písm. ae) a v § 139 ods. 1 písm. y) za slová „§ 15“ vkladajú slová „ods. 1“.
Spresnenie ustanovenia.
73.V čl. I sa v § 138 ods. 2 písm. ab) sa slová „na vydanie povolenia na zaobchádzanie“ nahrádzajú slovami „na registráciu humánneho lieku“.
Úprava ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
74. V čl. I sa v § 138 ods. 3 písm. r) sa slová „na vydanie povolenia na zaobchádzanie“ nahrádzajú slovami „na vydanie povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov“.
Úprava ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
75. V čl. sa v § 138 ods. 3 písm. y) slová „v písmenách a) s)“ nahrádzajú slovami „v § 18 ods. 1 písm. a) s)“ a slová „v odsekoch 2 8“ sa nahrádzajú slovami „v § 18 ods. 2 až 8“.
Oprava vnútorného odkazu.
76. V čl. I sa v § 138 ods. 5 písm. aj) sa slová „na vydanie povolenia na zaobchádzanie“ nahrádzajú slovami „na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti“.
Úprava ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
77.V čl. I sa v § 138 ods. 5 písm. as) sa za slová „pri výdaji“ vkladá slovo „humánneho“, slová „uhrádzané z verejného“ sa nahrádzajú slovami „uhrádzané na základe verejného“ a za slová „v preukaze poistenca“ sa vkladajú slová „alebo v európskom preukaze zdravotného poistenia“.
Spresnenie ustanovenia a doplnenie v súlade s § 22 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého poistenec právo preukazovať sa buď preukazom poistenca alebo európskym preukazom zdravotného poistenia.
78.V čl. I sa v § 138 ods. 19 písm. c) pred slovo „súhlas“ vkladá slovo „informovaný“.
Doplnenie v súlade s § 29 ods. 13.
79.V čl. I sa v § 138 ods. 22 písm. a) a b) pred slovo „lieky“ vkladá slovo „humánne“.
Spresnenie ustanovenia.
80. V čl. I sa v § 139 ods. 2 písm. aa) sa slová „na vydanie povolenia na zaobchádzanie“ nahrádzajú slovami „na vydanie povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov“.
Úprava ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
81.V čl. I § 138 ods. 25 sa číslica „5 000“ nahrádza číslicou „500“ a číslica „50 000“ sa nahrádza číslicou „25 000“.
Úprava pokút z dôvodu ich neprimeranej výšky.
82.V čl. I § 138 ods. 27 sa za slovo „pokutu“ vkladajú slová „od 500 eur do 25 000 eur“.
Doplnenie chýbajúceho rozsahu pokút.
83.V čl. I sa v § 139 ods. 4 písm. k) sa na konci pripájajú slová „klinického skúšania“.
Doplnenie chýbajúcich slov.
84.V čl. I § 141 ods. 1 písm. d) a e) znejú:
„d) podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska,
e) podrobnosti o náležitostiach žiadosti o povolenie terapeutického použitia hromadne vyrábaného neregistrovaného humánneho lieku,“.
Spresnenie splnomocňovacie ustanovenia na vydanie vyhlášky.
85.V čl. I § 141 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Požiadavky na registráciu lieku sú upravené priamo v zákone.
86.V čl. I sa v § 143 ods. 1 slová „30. septembru“ nahrádzajú slovami „30. novembru“ a slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „31. mája“.
Úprava v nadväznosti na navrhovaný posun účinnosti.
87.V čl. I sa § 145 dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 477/2006 Z. z.
4. výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie (oznámenie č. 53/2005 Z. z.)“.
Doplnenie zrušovacích ustanovení o ďalšie podzákonné právne predpisy.
88.V čl. III, 3. bode sa v nadpise pod § 80u slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“, v ods. 1 a 2 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“ a slová „1. októbra“ sa nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Úprava v nadväznosti na navrhovaný posun účinnosti.
89.V čl. VI, 3. bode sa v § 17 ods. 31 sa slová „držiteľa povolenia na výrobu 37ab), držiteľa povolenia na výrobu liekov“ nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na výrobu liekov37ab)“.
Vypustenie nadbytočných, duplicitných slov.
90. V čl. VII sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. V § 81 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 68 ods. 2 10“ nahrádzajú slovami „§ 68 ods. 2 až 11“.
Ďalšie body sa prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového odseku 7 do § 68 (čl. VII, 6. bod).
91. V čl. VIII, 1. bode sa v uvádzacej vete slová „písmenom i)“ nahrádzajú slovami „písmenom k)“.
Oprava v nadväznosti na to, že platné ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. už obsahuje písmeno i).
92.V čl. VIII, 2. bode sa v uvádzacej vete slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
Oprava chybného označenia.
93.V čl. X sa v úvodnej vete slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
94.V čl. XI sa slová „1. októbra 2011“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2011“.
Posun účinnosti sa navrhuje z dôvodu veľkého rozsahu novej právnej úpravy a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakancie.