Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2306/2011 - VHVD
183
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 25. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t