Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
25. schôdza
2288/2011
232
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 24. augusta 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) a
A.súhlasí
s vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č.
25. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V § 7 ods. 2 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“.)“.
Za účelom právnej istoty je potrebné uvádzať celý úradný názov príslušného štátneho orgánu. Na používanie skrátenej formy je potrebné ustanoviť legislatívnu skratku.
2.V § 14 sa dopĺňa označenie odseku 4 pred vetu „() Úrad vydá všeobecné povolenie a zverejní vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.“.
Ide o doplnenie chýbajúceho označenia odseku 4.
3.K § 64 ods. 9
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 vložiť za slovo „informácií“ a nasledujúcu zátvorku slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 5,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
4.K § 69 ods. 1
V poznámke pod čiarou k odkazu 52 na konci pripojiť slová „(Ú. v. EÚ C115, 9.5.2008)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením informácie o publikácii v úradnom vestníku.
5.V § 74 ods. 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa slová „§ 246 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 424/2002 Z. z.“ nahrádza slovami „§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“.
Hoci poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter, jedná sa o dôležitú zmenu v odkaze na ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v § 246 ods. 2, v ktorých je vymedzená vecná pôsobnosť Najvyššieho súdu SR. Navrhované znenie § 74 ods. 4 ustanovuje
3
ako vecne príslušný Najvyšší súd SR na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu s odkazom na poznámku pod čiarou 59, kde sa však odkazuje len na ustanovenia § 246 ods. 2 písm. b) OSP (konanie proti nečinnosti orgánu a proti nezákonnému zásahu), čo by si odporovalo so samotným normatívnym textom.
6.V § 81 sa slová „1. októbra 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2011“ a súčasne v § 78 ods. 1, 10, 11 a 18 sa slová „31.augusta 2011“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2011“ a v § 78 ods. 3 sa slová „31. augusta 2016“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2016“.
Posunutie účinnosti a súvisiace úpravy v prechodných ustanoveniach, zohľadňujú zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona, ako aj potrebnú legisvakanciu.