Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. schôdza výboru
Číslo: 2305/2011
104
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 26. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) schváliť s týmito pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Vladimír Faič, v.r.
overovateľ výboru
príloha k uzn. č. 104 – tlač 407
1.V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 3 sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
2.V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 4 sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
3.V čl. I v 19. bode v § 8 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 7 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. aa)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie § 7 (zrušenie krajskej veterinárnej a potravinovej správy).
4.V čl. I v 42. bode sa vypúšťajú slová „ vkladá čiarka a“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Zároveň je potrebné vykonať aj gramatickú úpravu navrhovaného textu a to za slová “samcov“ a „kohútikov“vložiť čiarku.
5.V čl. I v 86. bode v § 47 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 5“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
6. V čl. I v 90. bode v § 51 ods. 2 sa slová „odsekov 1 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 1 až 4“.
Ide o spresnenie a doplnenie vnútorného odkazu.
7.V čl. I v 94. bode v § 54b ods. 7 sa slová „ Pracovno-právne vzťahy“ nahrádzajú slovami „Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov“.
Odporúčame zosúladiť terminológiu so zreteľom na obdobné právne inštitúty, ktoré sa už vyskytujú v iných zákonoch.
8.V čl. III sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami: „1 novembra“.
Zároveň sa v čl. I v 94. bode v nadpise a v 96. bode v nadpise slová 1.októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,, v 94. bode v § 54b v odsekoch 1 až 5 sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2011“, v § 54b v odseku 6 sa slová „1. októbru 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“ a v § 54b odseku 7 sa slová „1. októbru“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“.
Navrhovaná úprava účinnosti zákona vyplýva z predpokladaného termínu prerokovania návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a z potreby dodržania lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, ako aj z potreby zabezpečenia primeranej legisvakancie. Zároveň je potrebné zosúladiť aj príslušné lehoty v ustanoveniach obsiahnutých v 94. a 96. bode návrhu.