ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38. schôdza
Číslo: CRD-2306/2011
265
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej