ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38. schôdza
Číslo: CRD-2305/2011
264
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 264
z 23. augusta 2011
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 3 sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
2. V čl. I v 14. bode v § 6 ods. 4 sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov.
3. V čl. I v 19. bode v § 8 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 7 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. aa)“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie § 7 (zrušenie krajskej veterinárnej a potravinovej správy).
4. V čl. I 36. bod znie:
„36. V § 17 odsek 5 znie:
(5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu proti besnote a následnú pravidelnú revakcináciu najneskôr do uplynutia doby účinnosti predchádzajúcej použitej vakcíny, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.”.
Podľa platného znenia zákona o veterinárnej starostlivosti každý majiteľ vnímavého mäsožravého zvieraťa (psa, mačky,
2
fretky) je povinný dať zviera zaočkovať proti besnote vo veku 3 mesiacov a potom opakovane každý rok.
Na Slovensku však registrované a často pri každoročnej revakcinácii aj používané vakcíny, ktoré majú účinnosť 2 a niektoré 3 roky, ako napríklad Nobivac Rabies - 3 roky, Vanguard R - 2 roky, Rabisin - 3 roky, Biocan R - 2 roky. Doby účinnosti udávajú príbalové letáky alebo podrobné popisy k liekom (SPC).
Úprava zákonnej povinnosti revakcinácie na lehotu podľa účinnosti použitej vakcíny zabezpečí efektívnu ochranu obyvateľstva aj zvierat proti besnote a zároveň odstráni negatívne aspekty súčasne platného stavu ako aj vládneho návrhu zákona. Je to predovšetkým nezanedbateľná finančná záťaž pre majiteľov zvierat, či pre občanov, ale aj pre štát v prípade služobných či záchranárskych psov. Každé očkovanie zároveň predstavuje záťaž pre imunitný systém zvieraťa a zvyšuje riziko následných zdravotných komplikácií a preto je namieste nerobiť ho zbytočne. Úprava zákonnej povinnosti je nevyhnutná aj preto, že sa v navrhovanej novele zvyšujú sankcie za jej nedodržanie. Sankcionovanie občanov zo strany orgánov štátnej správy byť len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, čo pri zachovaní súčasného stavu (povinnosti každoročnej revakcinácie) neplatí.
Navrhovaná zmena bude znamenať významnú úsporu pre občanov majiteľov psov, prevádzkovateľov útulkov ako aj rôzne štátne organizácie používajúce služobné zvieratá.
Pri odhadovanom počte psov na Slovensku 500 000 predstavuje odhadovaná priemerná ročná úspora viac ako 4 mil. €.
5. V čl. I v 42. bode sa vypúšťajú slová „ vkladá čiarka a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Zároveň je potrebné vykonať aj gramatickú úpravu navrhovaného textu a to za slová “samcov“ a „kohútikov“ vložiť čiarku.
6. V čl. I v 86. bode v § 47 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 5“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
7. V čl. I 90. bode v § 50 ods. 3 sa vypúšťa písmeno ah).
Doterajšie písmeno ai) sa označuje ako písmeno ah).
Vypustenie príslušného ustanovenia sa navrhuje z dôvodu duplicity s úpravou obsiahnutou v písmene ag.
3
8. V čl. I v 90. bode v § 51 ods. 2 sa slová „odsekov 1 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 1 až 4“.
Ide o spresnenie a doplnenie vnútorného odkazu.
9. V čl. I v 94. bode v § 54b ods. 7 sa slová „ Pracovno-právne vzťahy“ nahrádzajú slovami „Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov“.
Odporúčame zosúladiť terminológiu so zreteľom na obdobné právne inštitúty, ktoré sa už vyskytujú v iných zákonoch.
10. V čl. III sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami: „1 novembra“.
Zároveň sa v čl. I v 94. bode v nadpise a v 96. bode v nadpise slová 1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,, v 94. bode v § 54b v odsekoch 1 až 5 sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2011“, v § 54b v odseku 6 sa slová „1. októbru 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“ a v § 54b odseku 7 sa slová „1. októbru“ nahrádzajú slovami „1. novembru 2011“.
Navrhovaná úprava účinnosti zákona vyplýva z predpokladaného termínu prerokovania návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a z potreby dodržania lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, ako aj z potreby zabezpečenia primeranej legisvakancie. Zároveň je potrebné zosúladiť aj príslušné lehoty v ustanoveniach obsiahnutých v 94. a 96. bode návrhu.