ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38. schôdza
Číslo: CRD-2288/2011
253
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. augusta 2011
k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 253
z 23. augusta 2011
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388)
___________________________________________________________________________
1.V § 7 ods. 2 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“.)“.
Za účelom právnej istoty je potrebné uvádzať celý úradný názov príslušného štátneho orgánu. Na používanie skrátenej formy je potrebné ustanoviť legislatívnu skratku.
2.V § 14 sa dopĺňa označenie odseku 4 pred vetu „() Úrad vydá všeobecné povolenie a zverejní vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.“.
Ide o doplnenie chýbajúceho označenia odseku 4.
3.V § 64 ods. 9 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 46 za slovo „informácií“ a nasledujúcu zátvorku vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 5,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
4.V § 69 ods. 1 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 52 na konci pripájajú slová „(Ú. v. EÚ C115, 9.5.2008)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením informácie o publikácii v úradnom vestníku.
2
5.V § 74 ods. 4 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 59 slová „§ 246 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 424/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“.
Hoci poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter, jedná sa o dôležitú zmenu v odkaze na ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v § 246 ods. 2, v ktorých je vymedzená vecná pôsobnosť Najvyššieho súdu SR. Navrhované znenie § 74 ods. 4 ustanovuje ako vecne príslušný Najvyšší súd SR na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu s odkazom na poznámku pod čiarou 59, kde sa však odkazuje len na ustanovenia § 246 ods. 2 písm. b) OSP (konanie proti nečinnosti orgánu a proti nezákonnému zásahu), čo by si odporovalo so samotným normatívnym textom.