Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
22. schôdza výboru
Č: CRD-2288/2011
92
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 25. augusta 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona.
Martin FEDOR
predseda výboru
Gábor GÁL
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 92
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) – druhé čítanie
_______________________________________________________________________
1.V § 7 ods. 2 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“.)“.
Za účelom právnej istoty je potrebné uvádzať celý úradný názov príslušného štátneho orgánu. Na používanie skrátenej formy je potrebné ustanoviť legislatívnu skratku.
2.V § 14 sa dopĺňa označenie odseku 4 pred vetu „() Úrad vydá všeobecné povolenie a zverejní vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.“.
Ide o doplnenie chýbajúceho označenia odseku 4.
3.K § 58 ods. 7
V § 58 ods. 7 sa v prvej vete za slovami „orgánom štátu“ vypúšťa ďalší text: „na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením“.
Daná časť textu majúca charakter určenia okruhu dôvodov poskytovania údajov telekomunikačného tajomstva orgánom činných v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu nemá v zákone o elektronických komunikáciách žiadne opodstatnenie. Pokiaľ zákonom určené subjekty v súlade s inými právnymi
predpismi (Trestný poriadok, zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním) predložia podniku poskytujúcemu verejné služby, písomnú žiadosť odsúhlasenú súdom, potom daný podnik nemá právo hodnotiť, či dôvody v žiadosti v súlade s dôvodmi uvedenými v tomto návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Daný podnik nemá právo prípadnej kontroly tohto platného rozhodnutia a jeho nerešpektovanie, keďže za jej zákonnosť zodpovedajú iné orgány. Z tohto dôvodu je uvedená časť textu návrhu zákona nadbytočná, keďže môže spôsobiť kompetenčné a výkladové komplikácie.
4.K § 63 ods. 6
V § 63 ods. 6 sa v prvej vete pred bodkočiarkou v časti textu podľa odseku 1 písm. b) d)“ vypúšťa písmeno „d)“, takže text v tejto časti bude: „podľa odseku 1 písm. b) až c)“.
Schválením tohto návrhu by sa mohla legislatívne zakotviť nevyváženosť v oprávneniach využívať predmet telekomunikačného tajomstva aktuálne lokalizačné údaje medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi štátu. Neexistuje žiadny relevantný dôvod, aby iné orgány štátu mali legislatívne väčší rozsah poskytovania informácií o aktuálnej lokalizácii osoby (technické sledovanie) ako orgán činný v trestnom konaní. I z legislatívno-technického pohľadu sa javí zakotvenie tohto oprávnenia (získanie lokalizačných údajov) „inými orgánmi štátu“ za nesystémové, keďže by v prvom rade mali byť tieto zásadné otázky vždy riešené v základnom zákone oprávňujúcom dané štátne orgány zasahovať do súkromia občanov. Takýmto zákonom v tomto prípade je zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5.K § 63 ods. 8
V § 63 ods. 8 v časti textu „podľa odseku 1 písm. b) d)“ vypustiť písmeno „d)“, takže text by v tejto časti znel nasledovne: „podľa odseku 1 písm. b) až c)“.
Predložený návrh zákona v tejto časti nerešpektuje súčasný rozsah oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní, súdov a najmä iných orgánov štátu pri získavaní predmetu telekomunikačného tajomstva podľa ods. 1 písm. a) a jeho poskytovaní podľa ods. 1 písm. b) d). V súčasnej platnej právnej úprave tak v zmysle § 115 a 116 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní, ani podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred odpočúvaním iné orgány štátu nemajú oprávnenie na poskytovanie predmetu telekomunikačného tajomstva tzv. lokalizačných údajov spôsobom on line.
Obdobne nie je možné v zmysle nezmeneného zákona o ochrane súkromia pred odpočúvaním v súvisiacom zákone o elektronických komunikáciách pre iné orgány štátu (spravodajské služby a Policajný zbor mimo vyšetrovateľov ako orgány činné v trestnom konaní) rozšíriť ich rozsah oprávnenia o poskytovaní zo strany podniku predmet telekomunikačného tajomstva v zmysle ods. 1 písm. d) t. j. lokalizačné údaje, a to naživo a dlhodobo (po opakovanej žiadosti a rozhodnutí súdu na jeden rok). Zdá sa, že týmto spôsobom legislatívneho návrhu rozširovať tak závažné zásahy štátu do súkromia občanov mimo základný zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním, je jeho vedomým obchádzaním.
6.K § 64 ods. 9
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 vložiť za slovo „informácií“ a nasledujúcu zátvorku slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 5,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
7.K § 69 ods. 1
V poznámke pod čiarou k odkazu 52 na konci pripojiť slová „(Ú. v. C115, 9.5.2008)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením informácie o publikácii v úradnom vestníku.
8.K § 73 ods. 1
V poznámke pod čiarou k odkazu 56 nahradiť slovo „komunikačných“ slovom „telefónnych“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s opravou názvu nariadenia tak, ako bolo publikované v úradnom vestníku.
9.V § 74 ods. 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa slová „§ 246 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 424/2002 Z. z.“ nahrádza slovami „§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“.
Hoci poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter, jedná sa o dôležitú zmenu v odkaze na ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v § 246 ods. 2, v ktorých je vymedzená vecná pôsobnosť Najvyššieho súdu SR. Navrhované znenie § 74 ods. 4 ustanovuje ako vecne príslušný Najvyšší súd SR na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu s odkazom na poznámku pod čiarou 59, kde sa však odkazuje len na ustanovenia § 246 ods. 2 písm. b) OSP (konanie proti nečinnosti orgánu a proti nezákonnému zásahu), čo by si odporovalo so samotným normatívnym textom.
10.V § 81 sa slová „1. októbra 2011“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2011“ a súčasne v § 78 ods. 1, 10, 11 a 18 sa slová „31.augusta 2011“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2011“ a v § 78 ods. 3 sa slová „31. augusta 2016“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2016“.
Posunutie účinnosti a súvisiace úpravy v prechodných ustanoveniach, zohľadňujú zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona, ako aj potrebnú legisvakanciu.
11.K prílohe č. 5
V prvom až štvrtom bode vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prvom bode nahradiť slová „elektronických komunikačných sietí a služieb“ slovami „pre elektronické komunikačné siete a služby“.
V druhom bode nahradiť slovo „siete“ slovami „ sieťové systémy“.
V treťom bode nahradiť slová „pridružených prostriedkov“ slovami „príslušných zariadení“.
V štvrtom bode nahradiť slová „o univerzálnej službe“ slovami „univerzálnej služby“.
V piatom bode vložiť za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ čiarku a tieto slová: „Ú. v. ES L 201, 31.7.2002“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s opravou názvu nariadení tak, ako boli publikované v úradnom vestníku a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.