NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 512
z 10. augusta 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu:
23994/2011
Predkladateľ:
minister životného prostredia Slovenskej republiky
Vláda
A. schvaľuje
A. 1. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
B. poveruje
predsedníčku vlády Slovenskej republiky
B. 1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie ústavné prerokovanie,
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
B. 2. uviesť a odôvodniť vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vykonajú:
predsedníčka vlády Slovenskej republiky,
minister životného prostredia Slovenskej republiky
Na vedomie:
predseda Národnej rady Slovenskej republiky