1/26
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
SMERNICA 2001/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
z 27. júna 2001
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie
Právne predpisy Slovenskej republiky
k návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú,Č.Ž,n.a.)
Poznámka
Č:1
Ciele
Cieľom tejto smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych úvah do prípravy a schvaľovania plánov a programov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja tým, že sa zabezpečí, v súlade s touto smernicou, vykonanie environmentálneho posudzovania určitých plánov a programov, ktoré majú pravdepodobne významné účinky na životné prostredie.
n.a.
Ú
Č:2
P: a
Definície
Na účely tejto smernice:
a) „plány a programy“ plány a programy vrátane tých, na ktorých financovaní sa podieľa Európske spoločenstvo, ako aj ich akékoľvek modifikácie:
ktoré predmetom prípravy a/alebo schvaľovania úradom na
N
. ../2011 Z. z.
Č: I
§ 4
O: 1
Predmet a rozsah posudzovania strategických dokumentov
(1) Predmetom posudzovania je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho
Ú
2/26
štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktoré úrad pripravuje na schválenie prostredníctvom parlamentného alebo vládneho legislatívneho postupu a
ktoré vyžadujú legislatívne, regulatívne alebo správne predpisy;
O:2
O:3
rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument, spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie predmetom posudzovania je
a)strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c)zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3) Predmetom posudzovania je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území,8b) navrhované chránené vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len
Ú
Ú
Ú
3/26
O: 4
O: 5
O: 6
„územie sústavy chránených území“).
(4) Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.8e)
(5) Posudzovanie strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
(6) Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú na posudzovanie strategických dokumentov podľa tohto zákona.“
Ú
Ú
Č:2
P: b
b) „environmentálne posudzovanie“ je príprava environmentálnej správy, uskutočnenie porád, zohľadnenie environmentálnej správy a výsledkov porád pri rozhodovaní a poskytnutie informácií o rozhodnutí v súlade s článkami 4 až 9;
n.a.
Č:2
P: c
c) „environmentálna správa“ je časť plánovacej alebo programovej dokumentácie, ktorá obsahuje informácie požadované článkom 5 a prílohou I;
n.a.
Č:2
P: d
d) „verejnosť“ je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo zaužívanej praxe aj ich združenia, organizácie alebo skupiny.
n.a.
Č:3
O:1
Rozsah
1. Environmentálne posudzovanie sa
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 1
(1) Predmetom posudzovania je strategický dokument pripravovaný pre oblasť
Ú
4/26
vykonáva v súlade s článkami 4 9 pre plány a programy uvedené v odsekoch 2 4, ktoré majú pravdepodobne významné environmentálne účinky.
poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument, spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
Č:3
O:2
P: a
2. Podľa odseku 3 sa environmentálne posudzovanie vykonáva pre všetky plány a programy,
a) ktoré sa pripravujú pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, energetiku, dopravu, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, telekomunikácie, turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo využívanie územia a ktoré stanovujú rámec pre súhlas budúceho rozvoja projektov uvedených v prílohách I a II k smernici 85/337/EHS, alebo
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 1
(1) Predmetom posudzovania je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument, spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
Ú
Č:3
O:2
P: b
b) pri ktorých sa určilo, že vyžadujú posudzovanie podľa článku 6 alebo 7 smernice 92/43/EHS s ohľadom na ich pravdepodobný účinok na lokality.
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 3
(3) Predmetom posudzovania je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území,8b) navrhované chránené
Ú
5/26
vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len „územie sústavy chránených území“).
Č:3
O:3
3. Plány a programy uvedené v odseku 2, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni a menšie modifikácie plánov a programov na ktoré sa vzťahuje odsek 2, vyžadujú environmentálne posudzovanie iba v prípade, ak členské štáty určia, že majú pravdepodobne významné environmentálne účinky.
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 2
(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie predmetom posudzovania je
a)strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1
Ú
Ú
Č:3
O:4
4. Členské štáty určia, či iné plány alebo programy ako uvedené v odseku 2, ktoré stanovujú rámec pre odsúhlasenie budúceho rozvoja projektov, majú pravdepodobne významné environmentálne účinky.
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 2
(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie predmetom posudzovania je
a)strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na
Ú
6/26
miestnej úrovni,
c) zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
Č:3
O:5
5. Členské štáty určia, či plány alebo programy, na ktoré sa vzťahujú odseky 3 a 4 majú pravdepodobne významné environmentálne účinky preskúmaním každého jednotlivého prípadu, alebo špecifikovaním typov plánov a programov alebo kombináciou oboch týchto prístupov. Na tento účel členské štáty vezmú vo všetkých prípadoch do úvahy relevantné kritériá uvedené v prílohe II a tým zabezpečia, že sa plány a programy s pravdepodobne významnými účinkami na životné prostredie zahrnú pod účinnosť tejto smernice.
N
. ../2011 Z. z.
§ 4
O: 2
§7
O:4
(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie predmetom posudzovania je
a)strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c) zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(4) Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a) kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,
b) význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
c) stanoviská podľa § 6 ods. 6
d) výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.
?
7/26
Č:3
O:6
6. Pri preskúmaní každého jednotlivého prípadu a pri špecifikovaní typov plánov a programov podľa odseku 5, sa uskutočnia porady s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 3.
N
. ../2011 Z. z.
§ 6
O: 3
§ 7
O: 4
P: d)
§ 63
O: 1
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4 , ktoré znejú:
„(3) Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.
V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63“
(1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom , dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého priebehu procesu posudzovania.
Ú
Ú
Ú
Č:3
O:7
7. Členské štáty zabezpečia, že ich závery podľa odseku 5, vrátane dôvodov, prečo nevyžaduje environmentálne posudzovanie podľa článkov 4 9, prístupné verejnosti.
N
. ../2011 Z. z.
§7
O:6
V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.“.
Ú
Č:3
O:8
8. Predmetom tejto smernice nie nasledovné plány a programy:
plány a programy, ktorých jediným účelom je národná obrana alebo civilná ochrana,
finančné alebo rozpočtové plány a programy.
n. a .
.
Č:3
O: 9
9. Táto smernica sa nevzťahuje na plány a programy spolufinancované v súčasných programových intervaloch
n.a.
8/26
(1) pre nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 (2) a (ES) č. 1257/1999 (3).
Č:4
O: 1
Všeobecné záväzky
1. Environmentálne posudzovanie uvedené v článku 3 sa vykonáva počas prípravy plánu alebo programu a pred jeho schválením alebo postúpením na legislatívne konanie.
N
. ../2011 Z. z.
§1
O:1
P:a
Bod 1
V § 1 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,“.
Ú
Č:4
O: 2
2. Požiadavky tejto smernice sa začlenia do existujúcich postupov členských štátov na schválenie plánov a programov alebo sa pridružia do postupov vytvorených pre súlad s touto smernicou.
n.a.
Č:4
O: 3
3. Kde plány a programy tvoria časť určitej hierarchie, členské štáty, aby predišli duplikácii posudzovania, zohľadnia fakt, že posudzovanie sa uskutoční v súlade s touto smernicou na rozličných úrovniach hierarchie. Pre účely, mimo iného, predchádzaniu zdvojenia posudzovania, členské štáty použijú článok 5 ods. 2 a 3.
n.a.
.
Č:5
O: 1
Environmentálna správa
1. Tam, kde sa podľa článku 3 ods. 1 požaduje environmentálne posudzovanie, vypracuje sa environmentálna správa, v ktorej sa určia, popíšu a zhodnotia pravdepodobne významné účinky vykonávania plánu alebo programu na životné prostredie a primerané alternatívy, ktoré zohľadňujú ciele a
N
. ../2011 Z. z.
§: 8
O: 3
P: b
(2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6.
Určí sa
a) ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné
Ú
9/26
geografický rozmer plánu alebo programu. Informácie, ktoré sa na tento účel poskytujú, uvedené v prílohe I.
Príloha č.2
Časť II
Bod 5
Príloha 4
Časť VI
podrobnejšie vypracovať a hodnotiť, b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsahu a úrovne podrobnosti strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania,
c) počet vyhotovení správy o hodnotení.
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.
VI. Dôvody pre výber zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a popis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti.
Ú
Č:5
O:2
2. Environmentálna správa vypracovaná podľa odseku 1 musí obsahovať informácie, ktoré možno odôvodnene požadovať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsah a úroveň podrobnosti plánu alebo programu, v akom štádiu rozhodovacieho procesu sa nachádza a rozsah v akom určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo zdvojovaniu posudzovania.
N
. ../2011 Z. z.
§: 8
O: 3
P: b
(3) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa
b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsahu a úrovne podrobnosti strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah v akom určité záležitosti
Ú
10/26
O: 4
vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu aby sa predišlo duplicite posudzovania,
(4) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsahu a úrovne podrobnosti strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah v akom určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu aby sa predišlo duplicite posudzovania.“.
Ú
Č:5
O:3
3. Dostupné relevantné informácie o environmentálnych účinkoch plánov a programov získané na inej úrovni rozhodovania alebo prostredníctvom iných právnych predpisov spoločenstva môžu byť použité na poskytovanie informácií uvedených v prílohe I.
n.a.
.
Č:5
O:4
4. Keď sa rozhoduje o rozsahu a úrovni podrobnosti informácií, ktoré musí environmentálna správa obsahovať, uskutočnia sa porady s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 3.
N
. ../2011 Z. z.
§: 8
O: 1,2
(1) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny9c).
(2)Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený aj časový harmonogram doručí
Ú
11/26
príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania podľa § 7 ods. 5.
Č:6
O:1
Porady
1. Návrh plánu alebo programu a environmentálna správa vypracovaná v súlade s článkom 5 sa sprístupní orgánom uvedeným v odseku 3 tohto článku a verejnosti.
n. a.
.
Č:6
O:2
2. Orgány uvedené v odseku 3 a verejnosť uvedená v odseku 4 dostanú včasnú a účinnú príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k návrhu plánu alebo programu a k sprievodnej environmentálnej správe vo vhodnom čase pred schválením plánu alebo programu alebo ich postúpeniu na legislatívne konanie.
n. a.
Č:6
O: 3
3. Členské štáty určia orgány pre porady, ktoré z dôvodu svojej špecifickej environmentálnej zodpovednosti pravdepodobne zainteresované v environmentálnych účinkoch vykonávania plánov a programov.
N
. ../2011 Z. z.
§: 10
O: 3
(3) Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. 9c).
Ú
Ú
12/26
§ 63
O: 1
(1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom , dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania.
Č:6
O: 4
4. Členské štáty identifikujú verejnosť na účely odseku 2, vrátane zainteresovanej verejnosti, alebo pravdepodobne zainteresovanej verejnosti alebo verejnosti majúcej záujem na veci rozhodovanej podľa tejto smernice, vrátane relevantných mimovládnych organizácií, akými organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a ďalšie zainteresované organizácie.
N
. ../2011 Z. z.
§: 6a
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
Účasť zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní strategických dokumentov
(1) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní strategických dokumentov je verejnosť, ktorá záujem alebo môže mať záujem na príprave strategických dokumentov pred ich schválením.
(2) Medzi zainteresovanú verejnosť pri posudzovaní strategických dokumentov patrí
a)fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b)právnická osoba,
c)občianska iniciatíva podľa odseku 3.
.
(3) Občianska iniciatíva fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.
(4) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak
Ú
Ú
Ú
Ú
13/26
O: 5
taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.
(5) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní strategických dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania strategického dokumentu a to do schválenia strategického dokumentu, vrátane podania písomného stanoviska podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 7, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b) znie:
„9b) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Č:6
O: 5
5. O podrobnostiach zabezpečenia informovanosti úradov a verejnosti a porád s nimi rozhodnú členské štáty.
N
. ../2011 Z. z.
§: 10
O: 3
(3) Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický
Ú
14/26
§ 63
O: 1
dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. 9c).
(1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom , dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania.
Ú.
Č:7
O: 1
Cezhraničné porady
1. Keď členský štát usúdi, že vykonávanie plánu alebo programu, ktorý sa vypracúva pre jeho územie bude mať pravdepodobne významné účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo kde to požaduje členský štát, ktorý bude pravdepodobne zasiahnutý, členský štát na ktorého území sa plán alebo program vypracúva zašle kópiu návrhu plánu alebo programu a relevantnú environmentálnu správu druhému členskému štátu, pred jeho schválením alebo postúpením na legislatívne konanie.
n.a.
Č:7
O: 2
2. Ak je členskému štátu zaslaná kópia návrhu plánu alebo programu a environmentálna správa podľa odseku 1, oznámi tento druhému členskému štátu, či si želá uskutočniť porady
N
. ../2011 Z. z.
§42
O:2
P: b, c
V § 42 ods. 2 písm. b) a c) sa slovo “lehoty” nahrádza slovami “primeranej doby”.
15/26
pred schválením plánu alebo programu alebo jeho postúpením na legislatívne konanie a ak to oznámi, zainteresované členské štáty začnú porady týkajúce sa pravdepodobných cezhraničných environmentálnych účinkov vykonávania plánu alebo programu a opatrení určených na zníženie alebo odstránenie týchto účinkov.
Kde sa takéto porady uskutočnia, zainteresované členské štáty dohodnú podrobnosti na zabezpečenie informovanosti úradov uvedených v článku 6 ods. 3 a verejnosti uvedenej v článku 6 ods. 4, členského štátu, ktorý je pravdepodobne významne zasiahnutý a že tieto úrady a verejnosť dostanú príležitosť zaslať svoje stanovisko v primeranom časovom rámci.
§42
O:5
§43
O:3
V § 42 ods. 5 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeranú dobu trvania“.
V § 43 ods. 3 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeranú dobu“.
Č:7
O: 3
3. Kde sa od členských štátov vyžaduje podľa tohto článku, aby začali porady, dohodnú sa hneď na ich začiatku na primeranom čase ich trvania.
N
. ../2011 Z. z.
§42
O:2
P: b, c
§42
O:5
§43
O:3
V § 42 ods. 2 písm. b) a c) sa slovo “lehoty” nahrádza slovami “primeranej doby ”.
§ 42 ods. 5 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeranú dobu trvania“.
V § 43 ods. 3 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „primeranú dobu“.
Č:8
Rozhodovanie
Environmentálna správa vypracovaná podľa článku 5, stanoviská vyjadrené podľa článku 6 a výsledky každej cezhraničnej porady uskutočnenej podľa článku 7 sa zohľadnia pri
n.a.
16/26
príprave plánu alebo programu pred jeho schválením alebo postúpením na legislatívne konanie.
Č:9
O: 1
Informácie o rozhodnutí
1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány uvedené v článku 6 ods. 3, verejnosť a každý členský štát, s ktorým sa poradilo podľa článku 7, boli pri schválení plánu alebo programu informovaní a že takto informovaným budú sprístupnené nasledujúce položky:
n.a.
Č:9
O: 1
P: a
a) plán alebo program ako bol schválený;
n.a
Č:9
O: 1
P: b
b) vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych
aspektoch do plánu alebo programu a ako bola v súlade s článkom 8 zohľadnená environmentálna správa
vypracovaná podľa článku 5, stanoviská vyjadrené podľa článku 6 a výsledky uskutočnených porád podľa článku 7 a dôvody pre výber schváleného plánu alebo programu v porovnaní s inými prijateľnými alternatívami a
N
. ../2011 Z. z.
Príloha č. 6 Časť VI
Bod 6
Príloha č. 7 Časť IV
Bod 4
Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu , ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informáciu o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
4. Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa
Ú
Ú
17/26
rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
Č:9
O: 1
P: c
c) opatrenia, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom podľa článku 10.
N
. ../2011 Z. z.
Príloha č. 6 Časť VI
Bod 6
Príloha č. 7 Časť IV
Bod 4
Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu , ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informáciu o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
4. Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
Ú
Č:9
O:2
2. Členské štáty detailne upravia zabezpečenie informácií podľa odseku 1.
N
. ../2011 Z. z.
Príloha č. 6 Časť VI
Bod 6
Príloha č. 7 Časť IV
Bod 4
Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu , ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informáciu o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
4. Vyhlásenie, sumarizujúce ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená
Ú
Ú
18/26
správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody pre výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
Č:10
O: 1
Monitoring
1. Členské štáty sledujú významné environmentálne účinky vykonávania plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia.
N
. ../2011
Z. z.
§ 16
O: 4
(4) Obstarávateľ a rezortný orgán povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2 ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
Ú
Č:10
O: 2
2. S cieľom dosiahnuť súlad s odsekom 1, môžu sa vo vhodnom prípade použiť existujúce monitorovacie štruktúry, aby sa predišlo zdvojovaniu sledovania.
n.a.
.
Č:11
O:13
Vzťah k iným právnym predpisom spoločenstva
1. Environmentálnym posudzovaním uskutočneným podľa tejto smernice nebudú dotknuté žiadne požiadavky smernice 85/337/EHS a ani požiadavky iného práva spoločenstva.
N
. ../2011
Z. z.
§ 4
O: 5
O: 6
(5) Posudzovanie strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
(6) Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú na posudzovanie strategických dokumentov.
Ú
Ú
38e) Napr. nariadenie (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006)., zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
8f) Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
19/26
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:
8f) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Č:11
O: 2
2. Pre plány a programy, pre ktoré vzniká záväzok uskutočniť posudzovanie účinkov na životné prostredie súčasne z tejto smernice a iných právnych predpisov spoločenstva, členské štáty môžu zabezpečiť koordinované alebo spoločné postupy, aby sa okrem iného predišlo zdvojovaniu posudzovania.
n. a.
Č: 11
O: 3
3. Pre plány a programy spolufinancované európskym spoločenstvom sa environmentálne posudzovanie podľa tejto smernice uskutoční v súlade s osobitnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov spoločenstva.
N
. ../2011
Z. z.
§ 4
O: 4
4) Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou vrátane jeho zmeny sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.8e)
Ú
Č:12
O: 1
Informácie, podávanie správ a revízia
1. Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice.
N
. ../2011
Z. z.
§ 54
O: 2
P: u
V § 54 ods. 2 písmeno u) znie: „u) poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,
Ú
Č:12
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby boli environmentálne správy dostatočnej kvality na splnenie požiadaviek tejto smernice a oznámia Komisii každé opatrenie týkajúce sa kvality týchto správ.
n.a.
Č:12
3. Komisia zašle prvú správu o
n.a.
20/26
O4: 3
uplatňovaní a účinnosti tejto smernice Európskemu parlamentu a Rade do 21. júla 2006.
So zreteľom na ďalšie zjednocovanie požiadaviek ochrany životného prostredia v súlade s článkom 6 zmluvy a zohľadňujúc skúsenosti získané uplatňovaním tejto smernice v členských štátoch, budú prípadne túto správu sprevádzať návrhy na zmenu tejto smernice. Komisia obzvlášť zváži možnosť rozšírenia rozsahu tejto smernice na iné oblasti/sektory a iné plány a programy.
Nová hodnotiaca nasleduje v sedemročných intervaloch.
Č:12
O: 4
4. Komisia podá správu o vzťahu medzi touto smernicou a nariadeniami
(ES) č. 1260/1999 a (ES) č. 1257/1999 v dostatočnom predstihu pred uplynutím programových období stanovených pre tieto nariadenia, so zámerom zabezpečiť koherentný prístup ohľadom tejto smernice a následných nariadení spoločenstva.
n.a.
Č:13
O: 1
Vykonávanie smernice
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. júla 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
n.a.
Č:13
O: 2
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich
n.a.
44
21/26
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Č:13
O: 3
3. Povinnosť uvedená v článku 4 ods. 1 sa vzťahuje na plány a programy, ktorých prvý formálny akt nasleduje po dni uvedenom v odseku 1. Plány a programy, ktorých prvý formálny prípravný akt sa uskutoční pred týmto dňom a ktorý je schválený alebo postúpený na legislatívne konanie po viac ako 24 mesiacoch od toho dňa, predmetom povinnosti uvedenej v článku 4 ods. 1, pokiaľ členské štáty v jednotlivých prípadoch nerozhodnú, že to nie je uskutočniteľné a informujú o svojom rozhodnutí verejnosť.
N
. ../2011
Z. z.
§ 65b
O:1
Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1) Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takýchto strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004 sa vykoná len vtedy ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.
Ú
Č:13
O: 4
4. Do 21 júla 2004 oznámia členské štáty Komisii, okrem opatrení uvedených v odseku 1 aj samostatné informácie o typoch plánov a programov, ktoré budú v súlade s článkom 3 predmetom environmentálneho posudzovania podľa tejto smernice. Komisia sprístupní tieto informácie členským štátom. Informácie sa budú pravidelne aktualizovať.
n.a.
Č:14
Vstup do platnosti
n.a.
22/26
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Č:15
Určenia
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 27 júna 2001
Za Európsky parlament
predseda N. FONTAINE
Za Radu
predseda B. ROSENGREN
n.a.
Prílohy
Príloha
I
P: a
Informácie uvedené v článku 5 ods. 1
Informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 5 ods. 1 a ktoré predmetom článku 5 ods. 2 a 3 sú nasledovné:
a) náčrt obsahu, hlavné ciele plánu alebo programu a vzťah k iným relevantným plánom alebo programom;
n.a.
Príloha
I
P: b
b) dôležité