DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 115/47, 9.5.2008)
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
nie je upravená
2.nelegislatívne akty
nie je upravená
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6).Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a
prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2010 vo veci C-105/09 a C-110/09 Terre wallonne ASBL (C-105/09) a Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) proti Région wallonne, Zb. rozh. ESD.- Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. novembra 2007 vo veci C-40/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike, rok 2007, Zb. rozh. ESD (I-00155).- Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. mája 2007 vo veci C-376/06 Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike, rok 2007, Zb. rozh. ESD (I-00078).- Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2006 vo veci C-54/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu, rok 2006, Zb. rozh. ESD (I-00127).- Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2006 vo veci C-159/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Fínskej republike, rok 2006, Zb. rozh. ESD (I-00114).- Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2006 vo veci C-77/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu, rok 2006, Zb. rozh. ESD (I-00109).
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- transpozičná lehota Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) bola 21. júla 2004. - transpozičná lehota Smernice Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009) bola 1. mája 2004.
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy
- Výzva (formálne oznámenie) Európskej komisie – porušenie č. 2009/2239 - transpozícia smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie zo dňa 8. 10. 2009, odôvodnené stanovisko Európskej komisie v danej veci (porušenie č. 2009/2239) bolo zaslané Slovenskej republike 16. februára 2011.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) je transponovaná: - zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 287/209 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 145/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky