DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: 16.12.2010-21.12.2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
MF SR - Sekcia informatizácie spoločnosti, ako gestor metodiky na posudzovanie vplyvov na informatizáciu spoločnosti, nesúhlasí s tvrdením, že materiál nemá vplyv na informatizáciu, pretože v návrhu novely ustanovujeme úplne nové veci, týkajúce sa informatizácie, a to:
- Bod 17 (§ 7 ods. 6 – zverejnenie dôvodov neposudzovania strategického dokumentu na internetovej stránke ministerstva)
- Bod 20 ( § 10 ods. 3 – doručenie správy a návrhu strategického dokumentu v písomnej alebo elektronickej forme aj štátnemu orgánu ochrany prírody)
- Bod 25 (§ 16 ods. 5 – zverejnenie informácií na internetovej stránke ministerstva)
- Bod 39 (§ 37 ods. 4 - zverejnenie na internetovej stránke ministerstva)
Preto žiadame označiť v doložke vplyvov pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a zároveň žiadame vypracovať analýzu vplyvov tak, že v prípade všetkých relevantných bodov 17, 20, 25, 39 návrhu novely sa vyplní v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti bod 6.1., pretože v prípade bodov 17, 25 a 39 sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň) a v prípade bodu 20 ide rozšírenie elektronickej služby s úrovňou II (jednosmerná interakcia), prípadne úrovňou III (obojsmerná interakcia). Pripomienka je zásadná. MŽP SR materiál upravilo v zmysle pripomienky.
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov predloženého návrhu v časti sociálne vplyvy bez pripomienok.
Ministerstvo hospodárstva SR nemá pripomienky a súhlasí s doložkou.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
304 942
304 942
304 942
304 942
MŽP SR / 07601
KÚŽP / 07605
SAŽP / 07604
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
z toho:
- vplyv na ŠR
304 942
304 942
304 942
304 942
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
23
23
23
23
- z toho vplyv na ŠR
304 942
304 942
304 942
304 942
Financovanie zabezpečené v rozpočte
304 942
304 942
304 942
304 942
MŽP SR / 07601
KÚŽP / 07605
SAŽP / 07604
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
27 359
269 593
7 990
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2011
2012
2013
2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (výdavky)
304 942
304 942
304 942
304 942
z toho vplyv na ŠR
304 942
304 942
304 942
304 942
financovanie zabezpečené v rozpočte MŽP SR
304 942
304 942
304 942
304 942
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2011
2012
2013
2014
Bežné výdavky (600)
304 942
304 942
304 942
304 942
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) spolu
z toho:
07601 MŽP SR
07605 KÚŽP
187 604
17 324
170 280
187 604
17 324
170 280
187 604
17 324
170 280
187 604
17 324
170 280
Poistné a príspevok do poisťovní (620) spolu
z toho:
07601 MŽP SR
07605 KÚŽP
65 568
6 055
59 513
65 568
6 055
59 513
65 568
6 055
59 513
65 568
6 055
59 513
Tovary a služby (630)2 s
z toho:
07601 MŽP SR
07605 KÚŽP
43 780
3 980
39 800
43 780
3 980
39 800
43 780
3 980
39 800
43 780
3 980
39 800
Bežné transfery (640)
z toho:2 spolu:
07604 SAŽP
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
304 942
304 942
304 942
304 942
z toho výdavky na ŠR
304 942
304 942
304 942
304 942
Bežné výdavky (600)
304 942
304 942
304 942
304 942
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
187 604
187 604
187 604
187 604
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2011
2012
2013
2014
Počet zamestnancov celkom*
23
23
23
23
z toho:
9. tr.
2
2
2
2
7. tr
20
20
20
20
VS- 7. tr.
1
1
1
1
z toho vplyv na ŠR
304 942
304 942
304 942
304 942
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
710,62
710,62
710,62
710,62
z toho vplyv na ŠR
710,62
710,62
710,62
710,62
Osobné výdavky celkom (610 620)(v eurách)
253 172
253 172
253 172
253 172
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
187 604
187 604
187 604
187 604
z toho vplyv na ŠR
187 604
187 604
187 604
187 604
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
65 568
65 568
65 568
65 568
z toho vplyv na ŠR
65 568
65 568
65 568
65 568
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %. Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
S ohľadom na prierezový charakter problematiky posudzovania vplyvov strategických dokumentov, nie je možné kvalitatívne a kvantitatívne vyjadriť, ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Predpokladá sa nárast nákladov na vypracovanie environmentálnej dokumentácie potrebnej pre proces posudzovania vplyvov na stretegický dokument
3.3. Aká je predpokladaná výška
S ohľadom na prierezový charakter problematiky posudzovania vplyvov strategických dokumentov, nie je možné presnejšie stanoviť výšku
administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
administratívnych nákladov
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
V súvislosti s prípravou strategického dokumentu je potrebné rátať s časovým harmonogramom v dostatočnom predstihu pred plánovaným schválením strategického dokumentu, cca 100 dní
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu prispieva k skvalitneniu prípravy a realizovateľnosti strategického dokumentu
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Žiadny vplyv
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé
Žiadny vplyv
ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Verejnosť zabezpečené právo prístupu k spravodlivosti v rámci procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Žiadny vplyv
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Návrh ráta s nárastom zamestnanosti vo verejne správe, obsahuje požiadavku na vytvorenie 23 pracovných miest.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
-
Keďže pre celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je už zavedený elektronický informačný systém, novelou zákona dochádza k rozšíreniu elektronických služieb v bodoch:
17 (§ 7 ods. 6 – zverejnenie dôvodov neposudzovania strategického dokumentu na internetovej stránke ministerstva)
20 ( § 10 ods. 3 – doručenie správy a návrhu strategického dokumentu v písomnej alebo elektronickej forme aj štátnemu orgánu ochrany prírody)
25 (§ 16 ods. 5 – zverejnenie informácií na internetovej stránke ministerstva)
39 (§ 37 ods. 4 - zverejnenie na internetovej stránke ministerstva)
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým
službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)