DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je predkladaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Dôvodom jeho prijatia je predovšetkým výzva (formálne oznámenie) - porušenie č. 2009/2239 Európskej komisie K (2009) 7333 z 9. 10. 2009 - týkajúca sa nesprávnej a/alebo neúplnej transpozície smernice č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.
Súčasnú platnú právnu úpravu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
S ohľadom na uvedené predkladateľ návrhu zákona, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, dôkladne preskúmalo jednotlivé výhrady Európskej komisie k zákonu č. 24/2006 Z. z. a pristúpilo k jeho novelizácii.
Oproti platnému zákonu dochádza k niektorým zmenám v obsahu zákona, ktoré upresňujú ustanovenia zákona podľa článku 2 písm. a), článku 3 ods. 1 7, článku 4 ods. 1, článku 5 ods. 1 2 a 4, článku 6 ods. 3 5, článku 7 ods. 2 3, článku 9 ods. 1 2, článku 10 ods. 1, článku 11 ods. 1 a 3, článku 12 ods. 1 a 2, článku 13 ods. 3, prílohy I a prílohy II k smernici 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.
Návrh zákona obsahuje ustanovenia, v dôsledku ktorých sa predpokladá nárast práce pri výkone štátnej správy. Uvedená skutočnosť súvisí najmä s možným rozšírením rozsahu posudzovania strategických dokumentov a ich zmien, ku ktorým bude potrebné vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Celkové odhadnuté výdavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyplývajúce zo zavedenia právnej úpravy pre problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie súvisia so
a) zvýšenými výdavkami spojenými s personálnym posilnením:
- ministerstva 2 pracovné miesta, pre zabezpečenie riadenia a kontroly výkonu štátnej správy a iných povinností podľa tohto zákona,
- Slovenskej agentúry životného prostredia 1 pracovného miesta pre pokrytie činností súvisiacich s vybudovaním a riadením informačného systému EIA/SEA,
- obvodných úradov životného prostredia - 20 pracovných miest pre zabezpečenie výkonu štátnej správy; požiadavka je mimoriadne dôležitá, keďže pri schválení zákona č. 24/2006 Z. z. došlo k zavedeniu kompetencií obvodných úradov životného prostredia pre výkon zisťovacích konaní a ďalšie novely zákona 24/2006 Z. z. (287/2009 Z. z. a 145/2010 Z. z. ), ktoré priniesli
nárast výkonu štátnej správy a napriek opakovaným požiadavkám zabezpečiť pracovné miesta na Obvodných úradoch životného prostredia pre výkon štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie pri schvaľovaní príslušných predpisov sa doposiaľ nepodarilo zabezpečiť potrebné pracovné miesta, pričom výdavky určené na mzdové zabezpečenie, vrátane poistného do poistných fondov,
b) zriaďovacími (jednorazovými) výdavkami a prevádzkovými výdavkami na zriadenie pracovných miest, týkajúcich sa technického vybavenia,
c) výdavkami Slovenskej agentúry životného prostredia súvisiacimi so zriadením a prevádzkou informačného systému EIA/SEA, vypracovaním a publikovaním metodických pokynov a informačných materiálov, školeniami štátnej správy a samosprávy a cezhraničnej spolupráce s Rakúskou republikou, Maďarskou republikou a Českou republikou, Poľskou republikou a Ukrajinou, vyplývajúcej z uplatňovania dohovoru ESPOO.
Predložený návrh zákona môže priniesť dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí, vyšších územných celkov ako aj na podnikateľské prostredie s ohľadom na potrebu navýšenia nákladov na prípravu environmentálnych dokumentácií k procesu hodnotenia strategických dokumentov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky správne a úplne preberá smernica 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.