Bratislava 11. augusta 2011
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-23994/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
450
VLÁDNY NÁVRH
zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Iveta Radičová
predseda vlády
Slovenskej republiky