1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej
infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES zo
17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „582/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
Táto smernica sa vzťahuje na dane z vozidiel, mýto a užívateľské poplatky vozidiel definovaných v článku 2.
Táto smernica sa nevzťahuje na vozidlá vykonávajúce dopravu výlučne na mimoeurópskych územiach členských štátov.
Rovnako sa nevzťahuje na vozidlá registrované na Kanárskych ostrovoch, Ceute a Melille, Azoroch alebo na Madeire, ktoré vykonávajú dopravu výlučne na týchto územiach, alebo medzi týmito územiami a prípadne španielskou a portugalskou pevninou.
N
582/2004 a návrh zákona
§ 84
ods.1
ods.2
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len "vozidlo"), ktoré je evidované 38a) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len "podnikanie"). Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidloa) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy,
ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch
Ú
2
vozidla je označené ako špeciálne vozidlo
Čl.3
KAPITOLA II
Dane z vozidiel
1. Dane z vozidiel uvedené v článku 1 sú nasledovné:
Belgicko:
taxe de circulation sur les véhicles automobilesverkeersbelasting op de autovoertuigen,
Bulharsko:
данък върху превозните средства,
Česká republika:
silniční daň,
Dánsko:
vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
Nemecko:
Kraftfahrzeugsteuer,
Estónsko:
raskeveokimaks,
Grécko:
Τέλη κυκλοφορίας,
Španielsko:
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
b) impuesto sobre actividades económicas (výhradne vo vzťahu k vyberaným poplatkom za motorové vozidlá),
Francúzsko:
a)taxe spéciale sur certains véhicules routiers;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
Írsko:
vehicle excise duty,
Taliansko:
a) tassa automobilistica;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
Cyprus:
Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων,
Lotyšsko:
transportlīdzekļa ikgadējā nodeva,
n.a.
n.a.
3
Litva:
a) Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;
b) Mokestis už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones,
Luxembursko:
taxe sur les véhicules automoteurs,
Maďarsko:
gépjárműadó,
Malta:
liċenzja tat-triqroad licence fee,
Holandsko:
motorrijtuigenbelasting,
Rakúsko:
Kraftfahrzeugsteuer,
Poľsko:
podatek od środków transportowych,
Portugalsko:
a) imposto de camionagem;
b) imposto de circulação,
Rumunsko:
Taxa asupra mijloacelor de transport,
Slovinsko:
letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna
vozila,
— Slovensko:
cestná daň,
Finsko:
varsinainen ajoneuvovero/egentling fordonsskatt,
Švédsko:
fordonsskatt,
Spojené kráľovstvo:
a) vehicle excise duty;
b) motor vehicle licence.
2. Členské štáty, ktoré nahradia ktorúkoľvek daň uvedenú v
N
n.a.
582/2004
§ 2 ods.3
Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.
Ú
n.a.
4
odseku 1 inou daňou toho istého druhu, to oznámia Komisii, ktorá vykoná potrebné zmeny a doplnenia.
Čl.4
Postupy vyrubovania a vyberania daní uvedených v článku 3 stanoví kažčlenský štát.
N
Návrh zákona
§ 89
§ 90
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
(3) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
(1) Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná, ak odseky 3 6 neustanovujú inak.
(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januárom a končí dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.
(4) Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januárom a končí dňom
Ú
5
predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná. Ak vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane počas konkurzu, daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní,45aa) ktorý postupuje podľa odseku 2.
(5) Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januárom a končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.
(6) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.
(7) V daňovom priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak pridelené, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo
6
§ 91
a sídlo. Súčasne povinné vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku chránené podľa osobitného predpisu.
(1) Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(2) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.
(5) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.
(6) Daňovník podľa odsekov 2 a 3 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového
7
priznania.
(7) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v jeden deň je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.
(8) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
(9) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(10) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 2 a 3. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
(11) Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.
(12) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je
8
582/2004
§ 99 ods.5
vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu.
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka, a ak ide o daňovníka
podľa § 85 ods. 1 písm. d), podľa trvalého pobytu
alebo sídla daňovníka. Ak ide o daňovníka podľa
§ 85 ods. 2 písm. a), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. b), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
Čl.5
Dane uvedené v článku 3 pre vozidlá registrované v členských štátoch, vyberá výhradne členský štát registrácie.
N
582/2004 a návrh zákona
§ 84 ods. 1
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len "vozidlo"), ktoré je evidované 38a) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len "podnikanie").
Ú
9
§ 85
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktoráa) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla, c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako
držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý
pobyt alebo sídlo v zahraničí.
(2) Daňovníkom je tieža) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch
ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to
neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel, b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
Čl.6 ods.1
1. Bez ohľadu na štruktúru daní uvedenú v článku 3, členské štáty stanovia sadzby tak, aby zabezpečili, že daňová sadzba pre každú kategóriu alebo subkategóriu vozidla uvedeného v prílohe I nebude nižšia než minimum stanovené v tejto prílohe.
Do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti smernice sú Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko oprávnené používať sadzby, ktoré sú nižšie ako minimálne sadzby, ale predstavujú najmenej 65 % minimálnych sadzieb uvedených v prílohe I.
N
582/2004
582/2004 a návrh
§ 88
(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 44) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Sadzba dane sa určí prea) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla,
Ú
10
ods.2
2. Členské štáty môžu používať znížené sadzby alebo oslobodenie od dane pre:
a) vozidlá používané pre národné alebo civilné obranné účely, pre požiarne alebo iné záchranné služby, pre políciu a vozidlá používané na údržbu ciest;
b) vozidlá, ktoré jazdia len príležitostne na verejných cestách členského štátu registrácie a sú používané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou nie je preprava tovaru za predpokladu, že preprava vykonávaná týmito vozidlami nespôsobí narušenie súťaže a pokiaľ to Komisia schváli.
zákona
582/2004
§ 86
b) úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej
hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo, c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti
a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v
dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.
(1) Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidloa) v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel, b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používanéa) ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, 45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, b) ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme, c) ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe, d) na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6. 45a)
11
(3) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.(4) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.(5) Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
Čl.12 ods.1
1. Členské štáty do 1. júla 2000 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
N
Návrh zákona
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. I bodu 61 § 90 ods. 4 a 7, § 91 ods. 12, bodu 63, bodu 70, bodu 72 § 99d ods. 5, bodu 73 a bodu 75, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.