Príloha k vládnemu návrhu zákona
Tézy
k návrhu vzorov priznania k miestnym daniam podľa § 99d ods. 4
Obal priznania (rozlíšenie pre FO a PO)
- druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie na vznik a zánik daňovej a poplatkovej povinnosti, opravné a dodatočné priznanie),
- identifikačné údaje o daňovníkovi,
- identifikačné údaje o oprávnenej osobe na podanie priznania.
Oddiely priznania
- identifikátor daňovníka (IČO, rodné číslo) – pre všetky oddiely priznania.
1. II. až IV. Oddiel – priznanie k dani z nehnuteľnosti
- adresa, kde sa nehnuteľnosť nachádza (obec, ulica a číslo súpisne, názov KÚ, číslo parcely),
- právny vzťah k nehnuteľnosti, spoluvlastnícky podiel, identifikátor druhého z manželov v prípade BSM,
- druh nehnuteľnosti,
- hodnota pozemku (len pri lesoch a rybníkoch),
- bližšia špecifikácia druhu pozemku (názov KÚ, číslo parcely),
- základ dane (výmera pozemku, zastavaná plocha stavby, podlahová plocha bytu a nebytového priestoru),
- počet ďalších podlaží stavby (okrem prízemia),
- výmera podlahových plôch (podľa účelu využitia stavby) – pri viacúčelovej stavbe,
- bližší popis účelu využitia nebytového priestoru.
2. V. Oddiel – priznanie k dani za psa
- adresa, kde je pes chovaný (obec, ulica a číslo súpisne, názov KÚ, číslo parcely),
- právny vzťah (vlastník, držiteľ),
- základ dane (počet psov),
- bližšia špecifikácia predmetu dane psa (evidenčné číslo, adresa, vek psa, plemeno, miesto a účel držania psa, dátum zániku daňovej povinnosti).
3. VI. Oddiel priznanie k dani za predajné automaty a VII. Oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie
prístroje
- obec, kde sa automat a prístroj prevádzkuje,
- základ dane (počet automatov/prístrojov),
- bližšia špecifikácia predmetu dane automatu/prístroja (adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia, druh a názov, druh tovarov, identifikačné a výrobné číslo, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).
4. Rekapitulácia (PO a FO)
- uvedenie počtu príloh jednotlivých oddielov priznania.
5. Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane z nehnuteľností podľa § 17 odsekov 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.