Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. novembra 2004 a medzičasom bol viackrát novelizovaný naposledy zákonom č. 527/2010 Z. z.
Poznatky z aplikácie súčasne platného zákona v praxi poukázali na to, že niektoré jeho ustanovenia pripúšťajú rozdielny výklad, že existujú duplicitné povinnosti daňovníkov, resp. rôzne oznamovacie povinnosti, ktoré zvyšujú administratívnu záťaž daňovníkov a tiež správcov dane. Aj vyrubovanie miestnych daní tomu istému daňovníkovi súčasne viacerými rozhodnutiami za každý druh miestnej dane zvyšuje administratívu a náklady správcu dane na daňové konanie. Komunikácia daňovníka a správcu dane sa odstupom času stáva časovo náročnejšou najmä pri podávaní daňových priznaní a výpočte dane. Všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktoré nevyhnutné pri výpočte dane, daňovníci nemajú vždy k dispozícii a často nie ani na obciach verejne dostupné, čo bolo predmetom kritiky zo strany daňovníkov.
V predloženom materiáli sa navrhujú zmeny a úpravy, ktorých cieľom je vyššie uvedené zistenia napraviť a nedostatky odstrániť. Návrhom na zrušenie duplicitných povinností, ktorými sa oznamovali rôzne skutočnosti na strane daňovníka a zavedením jedného spoločného priznania k miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie sa sleduje zníženie administratívnej záťaže na strane daňovníkov i správcov miestnych daní. Rovnako zjednoduší a zracionalizuje podávanie priznaní k miestnym daniam návrh na zrušenie povinnosti pre daňovníkov vypočítavať sumu dane v daňovom priznaní a tiež návrh na podávanie tzv. čiastkového priznania k už podanému „riadnemu priznaniu“. Keďže zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie miestnych daní môžu nastať aj v priebehu zdaňovacieho obdobia, navrhuje sa ponechať vyrubovanie dane každoročne avšak s tým, že správca dane konkrétnemu daňovníkovi vydá len jedno rozhodnutie na daň a to za tie miestne dane, ktorých predmet bude u neho naplnený k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Pri zdaňovaní motorových vozidiel sa v predmetnom návrhu zákona zvýrazňuje príslušnosť na zdanenie podľa miesta evidencie vozidla, tak ako je tomu v iných krajinách Európskej únie.
Z procesného hľadiska sa navrhujú niektoré osobitné úpravy v súvislosti s podávaním čiastkového priznania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmet úpravy miestnych daní nie je upravený v práve Európskej únie s výnimkou dane z motorových vozidiel, ktorej zhoda s úpravou v práve Európskej únie už bola v platnom zákone deklarovaná.
2
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 15.06.2011 – 21.06.2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy (VÚC Bratislava)
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
MPSVaR SR – súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy k predloženému návrhu zákona.
MH SR – súhlasí s doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.
MŽP SR – súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti vplyvy na životné prostredie.
MF SR sekcia informatizácie spoločnosti súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti,
- sekcia rozpočtovej politiky ako gestor za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť súhlasí s doložkou vybraných vplyvov.
3
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno
Zavedením možnosti obojstrannej elektronickej komunikácie medzi obcou, ako správcom dane a daňovníkom, prostredníctvom webového sídla obce sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou IV (transakčná úroveň)
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Áno
Ak obec ako správca dane zavedenie elektronické služby, bude verejnosť informovaná prostredníctvom miestnych médií (miestna tlač a regionálna TV), informácie o poskytovaní elektronických služieb budú prístupné na webovom sídle obce
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Áno
Osobná internetová zóna bude vybudovaná na moderných technológiách s vysokým
4
bezpečnostným štandardom.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
So zreteľom na fakultatívnosť využívania týchto služieb, konkrétne finančné investície sa nevyčísľujú
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 91 až 97 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17.júna 1999 o poplatkoch
za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv.4) v platnom znení,
-smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných
pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C -18/08, Foselev Sud-Ouest SARL v. Administration des douanes et droits indirects, rok 2008.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
6
II . Osobitná časť
K bodu 1
V súlade s legislatívnymi pravidlami sa legislatívna skratka navrhuje zaviesť v úvodných ustanoveniach zákona.
K bodu 2
Doposiaľ pri poplatku za komunálne odpady nebolo ustanovené explicitne zdaňovacie obdobie, čo v praxi spôsobovalo nejednotný postup v rámci SR. Preto sa navrhuje doplniť aj v tomto prípade ročné zdaňovacie obdobie. Zároveň sa zavádzajú aj odchýlky v prípade zániku daňovníka, ktorý sa zrušuje likvidáciou, bez likvidácie alebo v konkurze.
K bodu 3
Súčasne platný zákon osobitne určuje daňovníka dane z pozemkov len v prípade podielového spoluvlastníctva pozemku, poznatky z praxe si vyžiadali jednoznačnú úpravu aj v prípade, ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. So zreteľom na občianskoprávnu povahu tohto spoluvlastníctva sa spresňuje aj ručenie za daň v plnej výške pre oboch manželov (spoločne a nerozdielne).
K bodu 4
Pri súčasnom počte druhov pozemkov je obťažné ich zaradenie do niektorého z týchto druhov a zároveň je aj náročný výpočet základu dane. Preto sa navrhuje zúžiť osem druhov pozemkov na štyri druhy, čo odôvodňuje aj skutočnosť, že viacero pozemkov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy) de facto rovnakú hodnotu v prílohe č. 2 zákona. Zároveň sa upresňuje text v poznámkach pod čiarou.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu so zreteľom na medzičasom prijatú zmenu právnych predpisov (novela zákona o lesoch).
K bodu 6 a 7
Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzne na navrhovanú zmenu v § 6 ods. 1.
K bodu 8
So zreteľom na návrh zmeny § 6 ods. 1 sa v záujme prehľadnosti upravuje ustanovenie o základe dane. Hodnoty ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov v prílohe č. 1 zostávajú a ponecháva sa kompetencia pre správcov dane na určenie hodnoty tam, kde je nulová hodnota s tým, že sa zároveň umožňuje daňovníkovi predložiť znalecké ocenenie, ktoré prioritu pred hodnotou pozemku určenou vo všeobecne záväznom nariadení. V prílohe č. 2 sa zachovali hodnoty záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch a zlúčili sa do jednej skupiny. V prípade lesných pozemkov a rybníkov sa ponecháva doterajší stav. Hodnota u týchto pozemkov sa určuje znaleckým posudkom, pokiaľ ho daňovník predloží alebo podľa všeobecne záväzného nariadenia, pričom prednosť hodnota predložená daňovníkom. Samostatnú skupinu tvoria stavebné pozemky, ktorých hodnota je uvedená v prílohe č. 2, pričom správca dane môže hodnotu stavebného pozemku určiť všeobecne záväzným nariadením.
7
K bodu 9
Nadväzne na úpravu definície jednotlivej časti obce sa navrhuje spresniť kompetencia pre správcov dane na úpravu sadzieb dane z pozemkov. Z dôvodu prehľadnosti sa navrhuje upraviť celé ustanovenie.
K bodu 10
Dopĺňa sa splnomocnenie pre správcov dane, ktorí pre jednotlivé druhy pozemkov môžu určiť inú sadzbu dane, ak k 1. januáru bolo vydané povolenie na dobývanie nevyhradeného nerastu, ktorými rašelina, bahno, kameň, štrk a piesok. Povolenie dobývania takéhoto nerastu sa vydáva na základe osobitného predpisu, na ktorý poznámka pod čiarou odkazuje.
Zároveň sa ustanovuje pravidlo, podľa ktorého, ak je sadzba dane z pozemkov vo všeobecne záväznom nariadení ustanovená nad rámec zákona, použije sa ročná sadzba dane ustanovená zákonom.
K bodu 11
Platný zákon osobitne určuje daňovníka dane zo stavieb len v prípade podielového spoluvlastníctva stavby, poznatky z praxe si vyžiadali jednoznačnú úpravu aj v prípade, ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. So zreteľom na občianskoprávnu povahu tohto spoluvlastníctva sa spresňuje aj ručenie za daň v plnej výške pre oboch manželov (spoločne a nerozdielne).
K bodu 12
So zreteľom na skutočnosť, že stavby v súčasnom členení podľa § 10 ods. 1 zákona sa v skutočnosti môžu využívať aj na iné účely než vyplývajú z tohto členenia, navrhuje sa doplniť ustanovenie, podľa ktorého je na účel zdanenia rozhodujúce skutočné využitie stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
K bodu 13
Nadväzne na úpravu definície jednotlivej časti obce sa navrhuje spresniť kompetencia pre správcov dane na úpravu sadzieb dane zo stavieb.
V záujme odstránenia súčasného nerovnomerného daňového zaťaženia daňovníkov sa navrhuje priamo v zákone upraviť násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb na 10-násobok (zatváranie nožníc).
K bodu 14
Platný zákon osobitne určuje daňovníka dane z bytov len v prípade podielového spoluvlastníctva stavby, poznatky z praxe si vyžiadali jednoznačnú úpravu aj v prípade, ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. So zreteľom na občianskoprávnu povahu tohto spoluvlastníctva sa spresňuje aj ručenie za daň v plnej výške pre oboch manželov (spoločne a nerozdielne).
K bodu 15
Navrhuje sa ustanoviť, že byt, ktorý neslúži na bývanie, sa zaradí na účely tohto zákona medzi nebytové priestory v bytovom dome. Upresňuje sa týmto návrhom predmet dane z bytov.
K bodu 16
Navrhuje sa znížiť súčasný násobok najnižšej sadzby dane z bytov na 10-násobok (zatváranie nožníc).
8
K bodom 17 a 18
Neprehľadnosť súčasne platného znenia oslobodenia, ktoré spôsobovalo v praxi nejednotný výklad, si vyžiadalo úpravu ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, kedy pozemky, stavby alebo ich časti od dane oslobodené zo zákona. Navrhovanou úpravou sa doterajší rozsah zákonných oslobodení zachováva.
K bodu 19
Zavedením poznámky pod čiarou sa spresňuje fakultatívna možnosť zníženia dane zo stavieb alebo oslobodenia od dane zo stavieb slúžiacich na účely sociálnej pomoci.
K bodu 20
Upresňuje sa definícia jednotlivej časti obce na účely určenia sadzieb dane z nehnuteľností. Podľa návrhu sa vymedzenie tejto jednotlivej časti obce bude odvíjať od počtu daňovníkov tak, aby nedochádzalo v praxi k situáciám, že jednotlivá časť obce bude vymedzená pre jedného daňovníka.
K bodu 21
Dopĺňa sa osobitná úprava o zániku daňovej povinnosti v prípade vydraženia nehnuteľnosti.
K bodu 22
V rámci zníženia administratívnej záťaže daňovníka sa ruší jeho povinnosť oznamovať vznik daňovej povinnosti a súvisiace zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia, nakoľko tieto skutočnosti je povinný deklarovať v priznaní podľa osobitných ustanovení zákona. Odstraňuje sa nadbytočná duplicita povinnosti daňovníka.
K bodu 23
Ustanovenia sa vypúšťajú z tejto časti zákona a presúvajú sa do spoločných ustanovení, ktoré sa týkajú jedného spoločného priznania k dani z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje (miestne dane, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie).
K bodu 24
Upresňuje sa zánik daňovej povinnosti vo väzbe na predmet dane za psa.
K bodu 25
Vecná úprava povinností súvisí s návrhom jedného spoločného priznania, ktoré je upravené v inej časti zákona. Oznamovacia povinnosť o vzniku a zániku daňovej povinnosti sa nahrádza podaním spoločného priznania.
K bodu 26
Spresnenie splnomocňovacieho ustanovenia v tom, čo môže obec vo všeobecne záväznom nariadení upraviť, aby nedochádzalo v praxi k pochybnostiam o rozsahu kompetencií obce.
K bodu 27
Dopĺňa sa negatívne vymedzenie osobitného užívania verejného priestranstva na základe požiadaviek praxe v prípadoch porúch a havárii verejných rozvodov a sieti (vodovody, kanalizácia, plyn, tepelné rozvody, elektrorozvody), ktoré sa odstraňujú vo
9
verejnom záujme. V tejto súvislosti sa dopĺňa poznámka pod čiarou, ktorá odkazuje na viacero právnych predpisov v oblasti verejných rozvodov a sietí.
K bodu 28
Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva spravidla skôr ako vznikla daňová povinnosť daňovníkovi, čo v praxi spôsobilo správcovi dane problém pri odvolaní daňovníka v súvislosti s vrátením dane v prípade, ak nedošlo vôbec k užívaniu verejného priestranstva. Zároveň sa ustanovuje možnosť pre obec určiť platenie dane v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
K bodu 29
Spresnenie splnomocňovacieho ustanovenia v tom, čo môže obec vo všeobecne záväznom nariadení upraviť, aby nedochádzalo v praxi k pochybnostiam o rozsahu kompetencií obce.
K bodu 30
Poznámka pod čiarou sa spresňuje nadväzne na nový právny predpis, v ktorom sa na účely dane za ubytovanie určujú druhy ubytovacích zariadení, v ktorých sa miestna daň za ubytovanie vyberá.
K bodu 31
Upravuje sa kompetencia obce, čo môže ustanoviť v súvislosti s daňou za ubytovanie vo všeobecne záväznom nariadení.
K bodu 32
V nadväznosti na navrhované spoločné priznanie sa zjednocuje vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty s ostatnými miestnymi daňami (z dní na mesiace), ktoré budú súčasťou spoločného priznania.
K bodu 33
Vypustenie ustanovenia súvisí s navrhovaným spoločným priznaním a vecná úprava sa presúva do novonavrhovaných paragrafov 99a až 99h.
K bodu 34
Ustanovenie sa upresňuje tak, aby bolo zrejmé, čo môže obec vo všeobecne záväznom nariadení upraviť v súvislosti s daňou za predajné automaty.
K bodu 35
Upravuje sa vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje na mesiace nadväzne na navrhované spoločné priznanie upravené v inej časti zákona.
K bodu 36
Daň za nevýherné hracie prístroje je súčasťou spoločného daňového priznania, preto sa vecná úprava presúva do navrhovaných spoločných ustanovení.
K bodu 37
Spresňuje sa splnomocnenie obce, čo môže v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje určiť vo všeobecne záväznom nariadení.
10
K bodu 38
Doterajšia právna úprava umožňovala obci vyrubiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta skôr ako vznikla daňová povinnosť daňovníkovi, čo v praxi spôsobilo správcovi dane problém pri odvolaní daňovníka v súvislosti s vrátením dane v prípade, ak nedošlo vôbec k naplneniu predmetu dane. Zároveň sa ustanovuje možnosť pre obec určiť platenie dane v splátkach a lehoty splatnosti splátok dane priamo v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
K bodu 39
Navrhuje sa spresnenie splnomocnenia pre obec v tom, čo môže v súvislosti s daňou za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta určiť vo všeobecne záväznom nariadení.
K bodu 40
Ide o zosúladenie pojmov používaných v novom daňovom poriadku.
K bodu 41
Upresňuje sa splnomocnenie obce, čo môže v súvislosti s daňou za jadrové zariadenie určiť vo všeobecne záväznom nariadení.
K bodom 42 a 43
Upravuje sa nadpis desiatej časti zákona nadväzne na zavedenie legislatívnej skratky v § 2 zákona a zavedená legislatívna skratka v tomto ustanovení sa vypúšťa.
K bodu 44
Legislatívno-technická úprava nadväzne na medzičasom prijatý nový právny predpis (zákon o lesoch).
K bodu 45
Dopĺňa sa podmienka, kedy poplatník platí poplatok iba raz z dôvodu zamedzenia prípadného viacnásobného spoplatnenia. Pôjde spravidla o situácie, keď fyzická osoba s trvalým pobytom súčasne miesto podnikania na adrese trvalého pobytu (účtovníčka, prekladateľ, projektant, právnik, krajčír) a podľa vymedzenia poplatníka, by mal platiť poplatok dvakrát. Vzhľadom na to, že predmetom poplatku je tvorba komunálneho odpadu na území obce, nie je odôvodnené, aby takýto poplatník, ktorý tvorí komunálny odpad na jednom mieste, platil poplatok dvojnásobne.
K bodu 46
Navrhuje sa ustanoviť, že poplatníkom poplatku nie je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb.
K bodu 47
So zreteľom na poznatky z praxe bolo potrebné aj v súvislosti s poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upraviť zánik daňovej povinnosti, ktorý vplyv na plnenie oznamovacej povinnosti, vyrubenie poplatku, poskytnutie úľav z poplatku a vrátenie poplatku.
K bodom 48 až 50
Nadväzne na bod 1 tohto návrhu, ktorým sa pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje zdaňovacie obdobie kalendárny rok, upravuje sa pri
11
výpočte poplatku a ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov určené obdobie tak, že týmto obdobím bude vždy kalendárny rok. Odstráni sa tým nejednotný postup pri určovaní obdobia, na ktorý sa poplatok vyberal.
K bodu 51
V záujme zjednotenia pojmov sa ohlasovacia povinnosť pri miestnom poplatku nahrádza oznamovacou povinnosťou, ktorá sa dopĺňa povinnosťou oznámiť zánik poplatkovej povinnosti v zákonom stanovenej lehote.
Spresňuje sa vyrubovanie poplatku rozhodnutím a dopĺňa sa lehota splatnosti. Zároveň sa ustanovuje možnosť pre správcu poplatku vyrubiť poplatok podľa pomôcok, ak poplatník nespolupracuje so správcom poplatku.
Navrhuje sa, aby správca dane znížil alebo odpustil poplatok za obdobie, počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť, napríklad z dôvodu, že sa zdržiava v zahraničí, v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, v internáte, v zariadení sociálnych služieb (napr. zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb).
Ponecháva sa možnosť vrátiť pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatková povinnosť a tiež možnosť v individuálnych prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť z dôvodu tvrdosti zákona.
K bodu 52
Spresňuje sa predmet dane z motorových vozidiel v súlade s čl. 5 Smernice č. 1999/62/ES tak, aby sa táto daň vyberala len za vozidlá evidované v SR, čím sa predíde tomu, aby bol konkrétny daňovník povinný platiť daň vo viacerých členských štátoch. Zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou.
K bodu 53
Navrhuje sa z negatívneho vymedzenia predmetu dane z motorových vozidiel vypustiť vozidlo používané na iné jazdy v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
K bodu 54
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 55
V súlade so Smernicou č. 1999/62/ES sa navrhuje odstránenie dvojitého zdanenia vozidiel evidovaných mimo SR.
K bodu 56
V záujme vylúčenia možnosti obchádzania zákona sa spresňuje daňovník, ktorým je zamestnávateľ. Odstraňuje sa podmienka, že zamestnanec, ktorý používa vozidlo pre zamestnávateľa, musí byť držiteľom vozidla zapísaným v dokladoch vozidla. Zároveň sa dopĺňa odkaz na osobitný predpis o cestovných náhradách.
K bodu 57
Navrhuje sa rozšíriť fakultatívna možnosť zníženia dane alebo oslobodenia od dane z motorových vozidiel o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6.
12
K bodu 58
Nadväzne na zmeny príslušných osobitných predpisov sa dopĺňa nový pojem hmotnosti vozidla uvedený v dokladoch o vozidle, ktorými podľa doplnenej poznámky pod čiarou osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II.
K bodu 59
Navrhuje sa nesprávne označenie odkazu nahradiť správnym odkazom 44.
K bodu 60
Nadväzne na vecnú úpravu v príslušných právnych predpisoch sa navrhuje vypustiť slovo celkovej v súlade s definíciou základu dane z motorových vozidiel.
K bodu 61
Navrhuje sa vznik a zánik daňovej povinnosti upraviť na deň, kedy sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie v záujme odstránenia možného duplicitného zdanenia vozidla pri zmene daňovníka v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
Zužuje sa oznamovacia povinnosť len pri zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, zároveň sa ustanovuje splatnosť tejto dane a osobitne sa upravuje podávanie daňového priznania daňovníkom, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, likvidáciou, na ktorého bol vyhlásený konkurz, osobitne sa navrhuje riešiť podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka, keďže doposiaľ takéto úpravy chýbali a prax si ich doplnenie vyžiadala.
V záujme prehľadnosti sa upravuje ustanovenie o preddavkoch na daň a platení dane. Z dôvodu jednoznačnosti sa navrhuje doplniť definíciu preddavku na daň z motorových vozidiel. V záujme zabezpečenia jednotného výkladu sa navrhuje spresniť, kedy daňovník preddavky na daň z motorových vozidiel neplatí. V ustanovení sa navrhuje spresniť, že sadzby dane z motorových vozidiel uvedené vo všeobecne záväznom nariadení platnom na príslušné zdaňovacie obdobie. Navrhuje sa upraviť výpočet pomernej časti dane na zdaňovacie obdobie a zároveň sa dopĺňa počet dní v prestupnom roku.
K bodu 62
Dopĺňa sa nadpis ustanovenia.
K bodu 63
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzne na zmenu osobitného právneho predpisu.
K bodom 64 a 65
Nadväzne na osobitné právne predpisy sa ustanovenie o hmotnosti vozidla spresňuje.
K bodu 66
Nadväzne na zavedenie ročného zdaňovacieho obdobia aj pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa spresňuje ustanovenie v tom, že rozhodujúcim na určenie sadzieb tohto poplatku a ďalších náležitostí je vždy 1. január kalendárneho roka.
K bodu 67
Nadväzne na nový procesný predpis (daňový poriadok) sa dopĺňa do zákona ustanovenie o použití neoznačenej platby, daňového preplatku, ako aj pomernej časti miestnej dane a poplatku. Zároveň sa dopĺňa možnosť pre obec poskytovať elektronické služby.
13
K bodu 68
Legislatívno-technická zmena na odstránenie zmätočnej úpravy vyvolanej novelou zákona o hlavnom meste SR z roku 2008.
K bodu 69
Ide o úpravu miestnej príslušnosti dane z motorových vozidiel spojenej s vypustením osoby daňovníka, ktorý používa na podnikanie vozidlo cudzinca.
Ustanovuje sa miestna príslušnosť daňového úradu v prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia.
K bodu 70
Mení sa odkaz v poznámke pod čiarou na nový daňový poriadok v súvislosti s určením miestnej príslušnosti správcu dane z motorových vozidiel.
K bodu 71
Navrhuje sa rozšíriť ustanovenie pri zmene miestnej príslušnosti správcu dane z motorových vozidiel aj o vyrubenie úroku z omeškania a uloženie pokuty.
K bodu 72
Nadväzne na závery hodnotenia SR Svetovou bankou sa pristúpilo k zníženiu administratívnej záťaže a k zjednodušeniu podávania priznania k miestnym daniam. Pracovná skupina, ktorá bola zriadená na MF SR za účelom splnenia tejto úlohy vypracovala spoločné priznanie k tým miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie, t.j. k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie sa podá do 31. januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, pričom priznanie sa zjednodušuje. Daňovník uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane (základ dane výmera pozemku, zastavaná plocha stavby, podlahová plocha bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov). Daň vypočíta správca dane a jedným rozhodnutím vyrubí. Zníži sa administratívna záťaž daňovníka ako aj správcu dane, ktorý musel po podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností odstraňovať jeho nedostatky, alebo sám vyplňovať nedostatočne vyplnené podané daňové priznanie.
Ďalšou významnou zmenou je zavedenie tzv. čiastkového priznania, ktoré sa bude podávať v prípade, ak oproti podanému priznaniu nastanú zmeny, ktoré ovplyvnia jeho daňovú povinnosť (napríklad daňovník sa stane vlastníkom novej nehnuteľnosti, kúpi psa, začne prevádzkovať ďalšie predajné automaty, alebo nevýherné hracie prístroje). Situácia, keď dôjde k predaju nehnuteľnosti, darovaniu psa alebo pes uhynie, ukončí sa prevádzkovanie niektorých predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov, bude riešená vo vzťahu k správcovi dane formou čiastkového priznania.
Opravné priznanie bude možné podať, ak daňovník uvedie v priznaní alebo čiastkovom priznaní nesprávne údaje a túto skutočnosť zistí do lehoty na jeho podanie.
Ponecháva sa tiež možnosť podať dodatočné priznanie, ak daňovník zistí, že uviedol nesprávne údaje po lehote na podanie priznania alebo čiastkového priznania.
Správca dane na základe podaného priznania vyrubí daň jedným rozhodnutím (každoročne) za predpokladu, že daňovník k 1. januáru na zdaňovacieho obdobia všetky predmety dane alebo niektorý z nich. V prípade odvolania proti jednému rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje ide o špecifické riešenie odkladného účinku, resp. ustanovenia inak v porovnaní s osobitným predpisom, ktorým je daňový poriadok.
14
Ak správca dane vydal jedno rozhodnutie podľa stavu k 1. januáru na zdaňovacie obdobie a vznikne v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nová daňová povinnosť (okrem dane z nehnuteľností, pri ktorej sa na zmenu v priebehu roka neprihliada), vyrubí pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia samostatným rozhodnutím.
V záujme zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje oznamovaciu povinnosť daňovníka viazať len na zánik daňovej a to formou čiastkového priznania.
K bodu 73
Ide o zosúladenie pojmov používaných v novom daňovom poriadku.
K bodu 74
Navrhuje sa doplniť ustanovenie v tom smere, že aj zaplatený preddavok na daň z motorových vozidiel je príjmom VÚC, čo v doterajšej praxi aj bolo, len neexistovala jednoznačná právna úprava.
K bodu 75
V súvislosti s prijatím daňového poriadku bolo potrebné uviesť konkrétne ustanovenia tohto zákona, v ktorých sa budú procesné postupy pri správe daní a poplatku odlišovať od zavedených všeobecných pravidiel.
K bodu 76
Vecnú úpravu ustanovenia o postupe pri dražbe nehnuteľnosti sa navrhuje presunúť do ustanovení o spoločnom priznaní.
K bodu 77
Ide o prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa v prípade vzniku daňových povinností a ohlasovacej povinnosti k poplatku do 31. decembra 2011 bude postupovať podľa predpisov platných do 30. novembra 2011 okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, na ktoré sa bude vzťahovať tento zákon.
Ustanovenie, ktorým sa zavádza čiastkové priznanie sa bude vzťahovať na tých daňovníkov, ktorí podali v predchádzajúcich rokoch daňové priznanie k dani z nehnuteľností a u ktorých vznikla daňová povinnosť k ďalšej nehnuteľnosti, alebo ich daňová povinnosť zanikla, alebo ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje.
V záujme odstránenia súčasného nerovnomerného zaťaženia daňovníkov daňou zo stavieb a daňou z bytov sa navrhuje priamo v zákone ustanoviť pre správcov dane pravidlo, podľa ktorého pri určení sadzieb dane by sa mal rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane postupne znižovať tak, aby sa dosiahol najviac 10-násobok najnižšej sadzby dane. Ak by správca dane rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane neznižoval, ale naopak zvyšoval v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, platila by v tomto zdaňovacom období ročná sadzba dane zo stavieb a dane z bytov ustanovená zákonom.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť vyrubenie dane jedným spoločným rozhodnutím na zdaňovacie obdobie roku 2012 v prípadoch, kedy sa daň platili aj bez vyrubenia (daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje).
K bodu 78
Ide o legislatívno-technickú úpravu so zreteľom na medzičasom prijatú zmenu právneho predpisu.
15
K bodu 79
Nadväzne na navrhované skupiny druhov pozemkov v § 6 ods. 1 zákona sa upravuje príloha č. 2.
K Čl. II
V ustanovení sa navrhuje účinnosť zákona od 1. decembra 2011 okrem ustanovení súvisiacich s nadobudnutím účinnosti daňového poriadku.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2011.
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a
minister financií Slovenskej republiky