VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV – 25974/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
476
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
_________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2011
Funkcia
titul, meno a priezvisko
podpis
zamestnanec
Ing. Iveta Ištoková
VO
JUDr. Katarína Krkanová
RO
Ing. Daniela Klučková
GRS
Ing. Adrián Belánik
ŠT
Ing. Branislav Ďurajka