VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-26785/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
479
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2011