1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Východiskovým podnetom pre vypracovanie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“) je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2010 2014 v časti Základné a stredné školstvo (ďalej len „programové vyhlásenie“) a Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 20 rokov (prijatý vládou Slovenskej republiky 19. decembra 2001 uznesením č. 1193). Veľmi významnými podnetmi sa stali pripomienky a podnety k zákonu po jeho jeden a polročnej aplikácii v praxi predložené odbornou verejnosťou (asociácie, združenia, spoločnosti, školy a školské zariadenia, individuálne podnety pedagogických a odborných zamestnancov a pod.), Konferenciou biskupov Slovenska, samosprávnymi krajmi, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskou komorou učiteľov, Združením miest a obcí Slovenska ako aj Slovenskou rektorskou konferenciou.
Za zásadné dôvody predloženia návrhu novely zákona považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) dôvody, ktoré uvedené v programovom vyhlásení, podnety a pripomienky k zákonu. V tejto súvislosti ide hlavne o naplnenie cieľov vo vytvorení potrebných podmienok na lepšie mzdové ohodnotenie pedagogických zamestnancov, vyrovnávanie kvality pedagogických zamestnancov bez ohľadu na vyučovací predmet a región, podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov s dôrazom na prípravu nových a zlepšovanie existujúcich školských vzdelávacích programov a vylepšenie systému kariérneho rastu učiteľov tak, aby bol zbavený formalizmu. Nemenej dôležitými boli dôvody vyplývajúce z podnetov a pripomienok odbornej verejnosti dotýkajúcich sa kreditového systému, kariérového systému a kontinuálneho vzdelávania. Aj keď programové vyhlásenie nehovorí o riešení problematiky odborných zamestnancov, svojou podstatou patria do všetkých pilierov zákona (kreditový systém, kariérový systém, systém kontinuálneho vzdelávania ako aj systém odmeňovania), preto sú v návrhu zákona riešení.
Návrh novely zákona svojím obsahom rieši v prvom rade ciele programového vyhlásenia vytvorením podmienok na
2
- lepšie mzdové ohodnotenie zvýšením platových taríf platových tried 6 12 priemerne o 2% a úpravou stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v platových triedach tak, aby rozdiely medzi 10. a 11. platovou triedou a 11. a 12. platovou triedou boli 12%; zavedením príplatku pre učiteľa vykonávajúceho priamu vyučovaciu činnosť v bežných triedach základných škôl s individuálne začlenenými žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením; zavedením príplatku pre začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený a ktorý sa bude poskytovať po dobu zaradenia zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
- vyrovnávanie kvality pedagogických zamestnancov zavedením pravidiel v získavaní kvalifikácie len štúdiom v školách, ktoré poskytujú stupeň vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. a so zákonom č. 131/2002 Z. z.; uznaním 60 kreditov riaditeľom školy a riaditeľom školského zariadenia za rozširujúce štúdium, rigoróznu skúšku a vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka pedagogickým a odborným zamestnancom (od 1. januára 2012) po získaní minimálne piatich rokov pedagogickej alebo odbornej praxe na účely vykonania atestačnej skúšky alebo kreditového príplatku,
- podporu ďalšieho vzdelávania učiteľov umožnením verejnej kontroly programov kontinuálneho vzdelávania, absolventských prác, zoznamov absolventov a počty pridelených kreditov za jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania cez internetovú stránku poskytovateľov; rozšírením povinnosti poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania zosúladiť obsah programu s cieľovou skupinou, získaním profesijných kompetencií na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zamestnanec zaradený,
- vylepšenie systému kariérneho rastu učiteľov vymedzením kompetencií riaditeľovi priznávať kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti; umožnením vykonávať atestačné skúšky len tým vysokým školám, ktoré majú akreditované študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia; zvýšením kompetencií a povinností riaditeľovi školy a školského zariadenia v uznávaní získaných kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku pedagogickým a odborným zamestnancom za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradený a to v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia.
3
Kvalitný výkon pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je ovplyvňovaný inovovaním a sústavným zvyšovaním si profesijných kompetencií v procese kontinuálneho vzdelávania, čo je významným predpokladom pre skvalitnenie vedomostného potenciálu Slovenskej republiky ako podmienky pre trvalú konkurencieschopnosť krajiny.
Zásadné zmeny sa navrhujú v oblasti kontinuálneho vzdelávania
- vyčlenenie kvalifikačného vzdelávania z druhov kontinuálneho vzdelávania, pretože kontinuálnym vzdelávaním nie je možné získavať kvalifikáciu na úrovni kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti;
- odobratie kompetencie po 31. decembri 2016 poskytovať vzdelávanie na doplnenie pedagogickej alebo špeciálnopedagogickej spôsobilosti a na ďalší študijný odbor alebo aprobačný predmet organizáciám zriadených ministerstvom školstva na kontinuálne vzdelávanie;
- obmedzenie vzdelávania začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca v iných druhoch kontinuálneho vzdelávania ako adaptačnom vzdelávaní počas adaptačného obdobia s cieľom efektívne koordinovať tento proces (časovo a finančne);
- umožnenie do 31. decembra 2016 vykonávať činnosť uvádzajúceho zamestnanca samostatným zamestnancom s podmienkou aby mal minimálne päť rokov pedagogickej a odbornej praxe;
- vypustenie špecializačného inovačného vzdelávania ako druhu kontinuálneho vzdelávania, pretože kompetencie zamestnanca špecialistu sa dajú udržať pružnejšie a časovo s menej náročným absolvovaním aktualizačného vzdelávania;
- zadefinovanie nových požiadaviek na odborného garanta programov kontinuálneho vzdelávania vo vzťahu k zabezpečovania tvorby, kvality a kontroly realizácie programu kontinuálneho vzdelávania;
- rozšírenie povinností poskytovateľa o zverejňovanie profesijných kompetencií ktoré absolvent nadobudne v súlade s jeho kategóriou, podkategóriou alebo vyučovacím predmetom;
- rozšírenie možností vzdelávania vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom aktualizačného vzdelávania;
4
- upravenie podmienky pre zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a šiestimi rokmi praxe do štvrtého kariérového stupňa o povinnosť absolvovať prvú atestáciu;
- upravenie podmienok na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou v rámci overenia profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov o povinnosť absolvovať najmenej tri roky praxe, zároveň sa úspešné overenie profesijných kompetencií bude považovať za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.
Ďalším dôvodom na vypracovanie novely bolo odstránenie nerovnosti zrovnoprávnenie pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone pedagogickej činnosti a odbornej činnosti z pohľadu uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pred a po účinnosti zákona.
Dôvodmi na novelizáciu aj iné oblasti, zmenou ktorých sa skvalitní pedagogická činnosť alebo odborná činnosť v školách a školských zariadeniach ako napríklad
- zavedenie kariérovej pozície vedúceho vzdelávacej oblasti;
- posilnenie kompetencie zriaďovateľa základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení pri schvaľovaní ročného plánu kontinuálneho vzdelávania s priamou väzbou na financovanie školy a školského zariadenia;
- vymedzenie právneho rámca pre poskytovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom vysokými školami v rámci ich hlavnej činnosti (zákon č. 131/2002 Z. z.);
- zrušenie povinnosti vyučovať aprobačné predmety alebo predmety študijného odboru pre všetkých učiteľov škôl so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Navrhované zmeny registra pedagogických, odborných a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení reagujú na potrebu spresnenia a modifikácie platnej právnej úpravy v kontexte budovania nového systému registra zamestnancov v regionálnom školstve. Majú potenciál výrazne prispieť k zavedeniu prehľadných a korektných podkladov najmä pre oblasť financovania regionálneho školstva a následnú kontrolu efektívneho a legitímneho vynakladania finančných prostriedkov.
5
Navrhovaná novela zákona vychádza z tradície výchovy a vzdelávania občanov Slovenskej republiky a svojim obsahom sa zhoduje s tendenciami a prioritami pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov v rozvinutých štátoch Európskej únie a je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona má dopad na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, zamestnanosť a životné prostredie.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: 5.5.2011-12.5.2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
x
v tom: za MŠVVaŠ SR
0
0
0
x
v tom: za MPSVR SR
0
0
0
x
v tom: za MV SR
0
0
0
x
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
x
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
x
Výdavky verejnej správy celkom z toho:
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
- vplyv na rozpočet MŠVVaŠ SR / 078
40 885 276,52
40 885 276,52
41 153 697,12
x
- vplyv na rozpočet MPSVR SR /
267 269
267 269
284 086
x
7
07C05, 06G04
- vplyv na rozpočet MV SR / 06V
26 682
26 682
30 069
x
- vplyv na ŠR spolu
41 179 227,52
41 179 227,52
41 467 852,12
x
- vplyv na územnú samosprávu
6 143 564,1
6 143 564,1
6 239 264,1
x
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
v tom: za MŠVVaŠ SR
40 885 276,52
40 885 276,52
41 153 697,12
x
v tom: za MPSVR SR
267 269
267 269
284 086
x
v tom: za MV SR
26 682
26 682
30 069
x
v tom: za územnú samosprávu
6 143 564,1
6 143 564,1
6 239 264,1
x
Poznámka:
Vplyv na územnú samosprávu v členení na obce a na VUC je nasledovný:
- v roku 2012 – vplyv na rozpočty obcí v sume 5 577 585,82 eura, vplyv na rozpočty VÚC v sume 565 978,28 eura
- v roku 2013 – vplyv na rozpočty obcí v sume 5 577 585,82 eura, vplyv na rozpočty VÚC v sume 565 978,28 eura
- v roku 2014 – vplyv na rozpočty obcí v sume 5 667 345,82 eura, vplyv na rozpočty VÚC v sume 571 918,28 eura.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, výdavky)
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
z toho vplyv na ŠR spolu
41 179 227,52
41 179 227,52
41 467 852,12
x
z toho vplyv na rozpočet MŠVVaŠ SR
40 885 276,52
40 885 276,52
41 153 697,12
x
z toho vplyv na rozpočet MPSVR SR
267 269
267 269
284 086
x
z toho vplyv na rozpočet MV SR
26 682
26 682
30 069
x
z toho vplyv na územnú samosprávu
6 143 564,1
6 143 564,1
6 239 264,1
x
financovanie zabezpečené v rozpočte
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
ostatné zdroje financovania
0
0
0
x
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0 / 0
0 / 0
0 / 0
x
Návrh na zvýšenie výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky súvisiace so zmenami v novele zákona č. 317/2009 Z. z.
8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do novely zákona budú zabezpečené v limite rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012 2014. Výdavky budú hradené z vyčlenených finančných prostriedkov na zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 1. 2012 a z finančných prostriedkov pôvodne vyčlenených na rekondičné a liečebné pobyty a vakcíny 53 zákona č. 317/2009 Z. z.).
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do novely zákona budú kryté v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2012 2014 a z finančných prostriedkov pôvodne vyčlenených na rekondičné a liečebné pobyty a vakcíny (§ 53 zákona č. 317/2009 Z. z.).
Ministerstvo vnútra SR – budú kryté v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR na roky 2012 až 2014 a z finančných prostriedkov pôvodne vyčlenených na rekondičné a liečebné pobyty a vakcíny (§ 53 zákona č. 317/2009 Z. z.).
územná samospráva – finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do novely zákona budú kryté v rámci zvýšeného výnosu dane z príjmov na roky 2012 – 2014 a z finančných prostriedkov pôvodne vyčlenených na rekondičné a liečebné pobyty a vakcíny (§ 53 zákona č. 317/2009 Z. z.).
2.3. Popis a charakteristika návrhu
Všetky návrhy na zmeny zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú vplyv na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov (na osobné náklady), nemajú vplyv na prevádzku škôl a školských zariadení a ani na kapitálové výdavky. Zmeny sa dotknú všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení pre pracovnú rehabilitáciu ľudí so zdravotným postihnutím s účinnosťou od 1. januára 2012.
Ide o tieto zmeny:
umožniť vykonávať činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
96 840
4 238
972
83 490
50 490
2013
96 840
4 238
972
83 490
50 490
2014
96 840
4 238
972
83 490
50 490
Zmena sa dotkne zamestnancov zaradených v 8, 9 a 10 PT. Predpokladá sa dopad na 1 % pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Predpokladá sa, že návrh zmeny bude mať vplyv na 269 zamestnancov financovaných z rozpočtu kapitoly
9
MŠVVaŠ SR, 253 zamestnancov financovaných z rozpočtov obcí a 153 zamestnancov financovaných z rozpočtov VÚC.
Predpokladá sa dopad na jedného zamestnanca školy (príplatok 4 %) financovanej z výnosu dane obcí a VÚC mesačne vo výške 9 PT približne 20,34 eura, s odvodmi do poistných fondov 27,50 eura a zamestnanca školy financovanej z rozpočtu MŠVVaŠ SR vo výške 10 PT približne 22,2 eura, s odvodmi do poistných fondov 30 eur.
Ministerstvo vnútra SR predpokladá, že zmena bude mať vplyv na 2 zamestnancov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 11 pedagogických a odborných zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtu MPSVR SR bude vplyv mesačne približne 23,7 eur s odvodmi do poistných fondov 32,1 eura.
uznať odborným zamestnancom rigoróznu skúšku, ak mali do 31.10.2009 päť rokov odbornej praxe, ako náhradu za prvú atestáciu
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
288 044,4
4 642
0
16 241,28
2 214,72
2013
288 044,4
4 642
0
16 241,28
2 214,72
2014
288 044,4
4 642
0
16 241,28
2 214,72
Zmena sa dotkne zamestnancov zaradených v 10 PT. Predpokladá sa dopad na 1 % odborných zamestnancov. Predpokladá sa, že návrh zmeny bude mať vplyv na 265 zamestnancov financovaných z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 22 zamestnancov financovaných z rozpočtov obcí a 3 zamestnancov financovaných z rozpočtov VÚC.
Predpokladá sa dopad na jedného zamestnanca školy mesačne vo výške približne 67 eur, s odvodmi do poistných fondov 90,58 eura.
Ministerstvo vnútra SR nepredpokladá vplyv na rozpočet finančných prostriedkov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 4 odborných zamestnancov zariadení financovaných z kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR mesačne 71,5 eura, s odvodmi do poistných fondov 96,7 eura.
umožniť vykonať prvú atestáciu pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý v medzi 1.11.2009 až 1.1.2012 splnili podmienku päť rokov pedagogickej praxe alebo päť rokov odbornej praxe
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
360 870,72
9 284
2 211
47 826,24
6 521,76
2013
360 870,72
9 284
2 211
47 826,24
6 521,76
2014
360 870,72
9 284
2 211
47 826,24
6 521,76
Zmena sa dotkne zamestnancov zaradených v 10 PT. Predpokladá sa dopad na 2 % pedagogických a odborných zamestnancov. Predpokladá sa, že návrh zmeny bude mať vplyv na 332 zamestnancov financovaných z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 44
10
zamestnancov financovaných z rozpočtov obcí a 6 zamestnancov financovaných z rozpočtov VÚC. Predpokladá sa dopad na jedného zamestnanca školy mesačne vo výške približne 67 eur, s odvodmi do poistných fondov 90,58 eura.
Ministerstvo vnútra SR predpokladá, že zmena bude mať vplyv na 3 zamestnancov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 8 pedagogických zamestnancov zariadení financovaných z kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR mesačne 71,5 eura, s odvodmi do poistných fondov 96,7 eura.
priznať pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 60 kreditov za rozširujúce štúdium alebo rigoróznu skúšku na pridelenie kreditového príplatku alebo vykonanie atestačnej skúšky
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
x
x
x
x
x
2013
x
x
x
x
x
2014
268 420,6
16 817
3 387
89 760
5 940
Dopad sa predpokladá od septembra roku 2014. Zmena sa dotne učiteľov materských škôl, základných umeleckých škôl, základných škôl a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Predpokladá sa, že návrh zmeny bude mať vplyv približne na 1 % pedagogických a odborných zamestnancov, čo je 665 zamestnancov financovaných z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 272 zamestnancov financovaných z rozpočtov obcí a 18 zamestnancov financovaných z rozpočtov VÚC.
Predpokladá sa dopad mesačne na jedného zamestnanca (kreditový príplatok 12 %) v rozpočtoch obcí a VÚC vo výške 9 PT približne 61,02 eura, s odvodmi do poistných fondov 82,50 eura a na jedného zamestnanca školy z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR vo výške 11 PT približne 74,64 eura, s odvodmi do poistných fondov 100,91 eura.
Ministerstvo vnútra SR predpokladá, že zmena bude mať vplyv na 3 zamestnancov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 13 pedagogických a odborných zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtu MPSVR SR bude vplyv mesačne 79,68 eur s odvodmi do poistných fondov 107,8 eura.
priznanie pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku na pridelenie kreditového príplatku alebo vykonanie atestačnej skúšky
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
666 006
41 396
3 387
44 550
24 750
2013
666 006
41 396
3 387
44 550
24 750
2014
666 006
41 396
3 387
44 550
24 750
Ročne končí štátnu jazykovú skúšku 13 % poslucháčov jazykových škôl, čo je približne 3
11
100 osôb. Predpokladáme, že 20 % z poslucháčov jazykových škôl (620 osôb) zamestnancami škôl, z toho sa predpokladá v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR dopad na 550 zamestnancov, v rozpočtoch obcí 45 zamestnancov a v rozpočtoch VÚC 25 zamestnancov.
Predpokladá sa dopad na jedného zamestnanca (kreditový príplatok 12 %) školy financovanej z výnosu dane obcí a VÚC mesačne vo výške 9 PT približne 61,02 eura, s odvodmi do poistných fondov 82,50 eura a školy financovanej z rozpočtu MŠVVaŠ SR vo výške 11 PT približne 74,64 eura, s odvodmi do poistných fondov 100,91 eura.
Ministerstvo vnútra SR predpokladá, že zmena bude mať vplyv na 3 zamestnancov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 32 pedagogických a odborných zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtu MPSVR SR bude vplyv mesačne 79,68 eur s odvodmi do poistných fondov 107,8 eura.
zmena v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa úpravou rozdielu medzi 10 11 a 11 12 platovou triedou tak, aby rozdiel bol 12% a zvýšenie ostatných platových tried podľa prílohy č. 7 k novele zákona č. 553/2004 Z. z.
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
38 374 120,4
189 765
18 639
5 133 478,3
417 741,8
2013
38 374 120,4
189 765
18 639
5 133 478,3
417 741,8
2014
38 374 120,4
189 765
18 639
5 133 478,3
417 741,8
Navrhuje sa zvýšenie platovej triedy 11 a 12 stupnice platových taríf (ďalej len „PT“) pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tak, aby bol rozdiel medzi 10 a 11 PT a 11 a 12 PT 12 % a ostatných platových tried podľa prílohy č. 7 k novele zákona č. 553/2004 Z. z.
V súčasnosti je rozdiel medzi platovou triedou 10 a 11 - 6,7 % v 1. pracovnej triede a 7,1 v 2. pracovnej triede a medzi platovou triedou 11 a 12 - 10,0 % v 1. pracovnej triede a 9,9 v 2. pracovnej triede.
Predpokladá sa, že návrh sa dotkne všetkých pedagogických a odborných zamestnancov financovaných z rozpočtu MŠVVaŠ SR, z rozpočtu VÚC, z rozpočtu obcí a pedagogických a odborných zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MPSVR SR.
Pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý získa 60 kreditov dostáva k tarifnému platu príplatok vo výške 12 % tarifného platu.
Napríklad pedagogický zamestnanec zaradený v 10 PT so 60 kreditmi mesačný tarifný plat 544,5 eura a kreditový príplatok (12 %) vo výške 65,34 eura, spolu 609,84 eura. Po 1. atestácii sa zaradí do 11 PT s tarifným platom 581 eur. Pokles platu mesačne predstavuje 28,84 eura, ročne 346,08 eura.
Z príkladu vyplýva, že sa neoplatí pedagogickému zamestnancovi urobiť si atestáciu, nakoľko poberanie kreditového príplatku je finančne výhodnejšie.
Návrh motivuje pedagogických a odborných zamestnancov sa vzdelávať a súčasne odstraňuje nerovnosť v poklese príjmu pedagogického a odborného zamestnanca.
12
Pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je podstatné navýšenie v platových triedach 9, 10 a 11. V platovej triede 9 sa pôvodná suma zvyšuje zo 499,00 na 508,50 €, teda o 9,50 €. V platovej triede 10 z 544,50 na 555,00 €, teda o 10,05 a v platovej triede 11 z pôvodných 581,00 na 622,00 €, čo je navýšenie o 41,00 €. Na stredných odborných školách Policajného zboru je v súčasnej dobe zamestnaných celkovo 44 učiteľov vo verejnej službe (v platovej triede 9 traja učitelia, v platovej triede 10 21 učiteľov a v platovej triede 11 20 učiteľov a dvaja vedúci predmetovej skupiny). Podľa zmeny v návrhu zákona týkajúcej sa platových taríf, dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov o 18 639,00 € ročne z toho na mzdy 13 812,00 €.
zaviesť príplatok pre začínajúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca vo výške 6 %
Kalendárny rok
MŠVVaŠ SR
MPSVR SR
MV SR
Obce
VÚC
2012
1 099 395
17 944
1 474
252 000
64 260
2013
1 099 395
17 944
1 474
252 000
64 260
2014
1 099 395
17 944
1 474
252 000
64 260
Predpokladá sa, že návrh zmeny bude mať vplyv na 2 221 zamestnancov financovaných z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 600 zamestnancov financovaných z rozpočtu obcí a 153 zamestnancov financovaných z rozpočtu VÚC.
Predpokladá sa dopad na jedného zamestnanca školy financovanej z výnosu dane obcí a VÚC mesačne vo výške od 22,2 eura do 30,51 eura, s odvodmi do poistných fondov od 30,01 eura do 41,25 eura a školy financovanej z rozpočtu MŠVVaŠ SR vo výške približne 30,51 eura, s odvodmi do poistných fondov 41,25 eura.
Ministerstvo vnútra SR predpokladá, že zmena bude mať vplyv na 3 zamestnancov.
Odhaduje sa, že zmena sa dotkne 35 pedagogických a odborných zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly MPSVR SR. Na jedného zamestnanca zariadenia financovaného z rozpočtu MPSVR SR bude vplyv mesačne 31,6 eura s odvodmi do poistných fondov 42,7 eura.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2012
2013
2014
2015
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
x
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
x
Granty a transfery (300)1
0
0
0
x
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
x
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
x
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
x
13
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2012
2013
2014
2015
Vplyv na bežné výdavky (600) z toho:
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
Vplyv na bežné výdavky MŠVVaŠ SR spolu
40 885 276,52
40 885 276,52
41 153 697,12
x
v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 966 601,79
2 966 601,79
2 986 078,17
x
v tom: Poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 044 243,83
1 044 243,83
1 051 099,52
x
v tom: Transfer obci (641009)
19 297 850,52
19 297 850,52
19 424 545,04
x
v tom: Transfer VÚC (641010)
13 819 223,46
13 819 223,46
13 909 949,63
x
v tom: Cirkevnej škole (642004)
2 081 060,57
2 081 060,57
2 094 723,18
x
v tom: Súkromnej škole (642005)
1 676 296,34
1 676 296,34
1 687 301,58
x
Vplyv na bežné výdavky MPSVR SR spolu
267 269
267 269
284 086
x
v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
198 050,38
198 050,38
210 512,04
x
v tom: Poistné a príspevok do poisťovní (620)
69 218,62
69 218,62
73 573,96
x
Vplyv na bežné výdavky MV SR spolu
26 682
26 682
30 069
x
v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
19 735,21
19 735,21
22 240,38
x
v tom: Poistné a príspevok do poisťovní (620)
6 949,79
6 949,79
7 828,62
x
Vplyv na bežné výdavky územnej samosprávy spolu
6 143 564,1
6 143 564,1
6 239 264,1
x
v tom:
Transfer obci
5 577 585,82
5 577 585,82
5 667 345,82
x
Transfer VÚC
565 978,28
565 978,28
571 918,28
x
Kapitálové výdavky (700) spolu
0
0
0
x
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
x
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
47 322 791,62
47 322 791,62
47 707 116,22
x
z toho :
výdavky na MŠVVaŠ SR
40 885 276,52
40 885 276,52
41 153 697,12
x
výdavky na MPSVR SR
267 269
267 269
284 086
x
výdavky na MV SR
26 682
26 682
30 069
x
výdavky na ŠR spolu
41 179 227,52
41 179 227,52
41 467 852,12
x
výdavky na územnú samosprávu
6 143 564,1
6 143 564,1
6 239 264,1
x
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
14
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh pozitívny vplyv na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov. Vplyv sa prejaví vo zvýšení miezd a platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Zmeny sa dotknú všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení pre pracovnú rehabilitáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Údaje uvedené v časti Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“, v časti 2.3.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
žiadne
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
žiadny
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
žiadne
žiadne
nie
15
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno, zverejňovaním každého akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, anotácie záverečných prác absolventov programu kontinuálneho vzdelávania a zoznamu absolventov programu kontinuálneho vzdelávania na webovom sídle poskytovateľa sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň) a zároveň tým, že MŠVVaŠ SR zabezpečuje prístup k údajom v centrálnom registri pre subjekty podľa § 58 ods. 8 písm. a) až d) sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou II (jednosmerná interakcia).
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Návrh zákona vytvára podmienky pre sémantickú interoperabilitu, ktorá bude zabezpečená využívaním rezortného informačného systému v rámci regionálneho školstva (ktorý je tvorený v súlade s pravidlami ISVS) po jeho dokončení.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Návrh zákona síce nevytvára nový informačný systém, ale inovuje súčasný rezortný informačný systém tým, že umožňuje prístup k údajom v ňom pre subjekty podľa § 58 ods. 8 písm. a) až d).
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
16
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Poskytovateľ bude po dokončení rezortného informačného systému v rámci regionálneho školstva poskytovať elektronické služby prostredníctvom internetu na otvorenej softvérovej platforme (internetový prehliadač, pdf a pod.).
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR:
k vplyvu na rozpočet verejnej správy:
Predkladaný návrh zákona predpokladá dopad na výdavkovú časť štátneho rozpočtu v celkovej sume 26 829 389,62 eur, z toho za kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 26 625 501,62 eur, za kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 195108 eur a Ministerstva vnútra SR v sume 8 780 eur.
Finančné krytie novely zákona navrhuje MŠWŠ SR pre svoju kapitolu kryť z 3 %-nej rezervy vytvorenej v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2012 2014 pre pedagogických zamestnancov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si finančný dopad súvisiaci s novelou zákona v zmysle doložky uplatňovať pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 2014. Ministerstvo vnútra SR sa k zdrojovému krytiu pre svojich zamestnancov nevyjadruje.
17
So zdrojom krytia navrhovanej novely uvádzanej MŠVVaŠ SR nie je možné súhlasiť z dvoch dôvodov:
1.V rezerve pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva nie v súvislosti s 3 %-ným rastom platov pedagogických zamestnancov rozpočtované osobné výdavky v takej výške, ako sú kvantifikované v doložke (menej o 579 824,62 eur);
2.Rezerva je rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa pre všetkých pedagogických zamestnancov regionálneho školstva a nielen pre časť týchto zamestnancov, ktorých sa novela zákona dotkne - najmä v súvislosti so zmenou platových taríf (cca 39 tisíc pedagogických zamestnancov (60 %)).
Kvantifikovaný objem výdavkov v doložke pre MPSVR SR a MV SR na financovanie odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov žiadame zabezpečiť v rámci ich schválených limitov na jednotlivé rozpočtové roky vnútornou realokáciou výdavkov. V tabuľke č. 1 je potrebné uvádzať výdavky podľa programovej štruktúry jednotlivých kapitol.
Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zneníneskorších predpisov pri predkladaní materiálov na rokovanie vlády musia byť uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky a spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov.
Podľa § 14 ods. 4 uvedeného zákona v priebehu rozpočtového roka pri prerokovávaní materiálov predkladaných na rokovanie vlády nemožno schváliť návrhy, ktorých dôsledkom je zvýšenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy na HDP.
V zmysle vyššie uvedeného žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov.
K ČI. IV - nesúhlasíme s navrhovanou zmenou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu negatívneho dopadu na príjmy štátneho rozpočtu. S prihliadnutím na odhadované výnosy dane z príjmov na roky 2012 2014 je predpoklad, že zvýšené potreby finančných prostriedkov na odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je v rámci samosprávnych pôsobností územná samospráva, by mali byť zabezpečené v rámci týchto príjmov. V nadväznosti na uvedenéžiadame predmetný článok vypustiť.
k vplyvu na informatizáciu spoločnosti:
V doložke vplyvov žiadame vyznačiť pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a zároveň žiadame vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti, a to nasledovne:
V časti 6.1. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Áno, zverejňovaním každého akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, anotácie záverečných prác absolventov programu kontinuálneho vzdelávania a zoznamu absolventov programu kontinuálneho vzdelávania na webovom sídle poskytovateľa sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň) a zároveň tým, že MŠVVaŠ SR zabezpečuje prístup k údajom v centrálnom registri pre subjekty podľa § 58 ods. 8 písm. a) d) sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou II (jednosmerná interakcia).“.
18
V časti 6.2. a 6.10. analýzy môže ostať Vami navrhnutý text.
V časti 6.7. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Návrh zákona síce nevytvára nový informačný systém, ale inovuje súčasný rezortný informačný systém tým, že umožňuje prístup k údajom v ňom pre subjekty podľa § 58 ods. 8 písm. a) d).“.
Ostatné časti analýzy navrhujeme vyplniť slovom „nie“.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k doložke vybraných vplyvov predloženého materiálu nasledovnú pripomienku:
Návrh bude mať pozitívne sociálne vplyvy resp. vplyvy na hospodárenie domácností konkrétne na príjmy dotknutej skupiny pedagogických a odborných zamestnancov. Návrh povedie k zvýšeniu pracovných príjmov istej časti tejto skupiny zamestnancov. Preto žiadame označiť v tabuľke v bode A.2. pozitívne sociálne vplyvy a doplniť analýzu sociálnych vplyvov podľa prílohy č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bude obsahovať vyčíslenie nárastu príjmov dotknutých skupín zamestnancov a odhad počtu zamestnancov ovplyvnených predkladaným návrhom.
Ministerstvo hospodárstva SR: nemá pripomienky.
Ministerstvo životného prostredia SR: nemá pripomienky.
19
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
20
B. Osobitná časť
K Čl. I:
K bodu 1:
V zmysle Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní sa problematikou kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov zaoberá aj Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska. Z uvedeného dôvodu, zamestnanci tohto centra, ktorí majú ustanovenú vyučovaciu povinnosť sa budú považovať za pedagogických zamestnancov učiteľov kontinuálneho vzdelávania.
K bodu 2:
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR odborne riadené a finančne napojené na rozpočet tohto ministerstva a preto vyradené z registra pedagogických a odborných zamestnancov.
K bodu 3:
Ide o úpravu kvalifikačnej požiadavky u všetkých učiteľov vyučujúcich v školách so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.
K bodu 4:
Navrhovaná zmena vyplýva z jeden a polročnej aplikačnej praxe a to z dôvodu, že nebolo jasné, že vzdelávanie podľa pôvodného ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepovažuje za kontinuálne vzdelávanie, ale len za vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov. Teda absolvovanie takéhoto vzdelávania je podmienka na možnosť zotrvania pedagogického zamestnanca v pracovnom pomere. Z uvedeného dôvodu sa pôvodné ustanovenie paragrafu 8 rozdelilo na dva paragrafy a to § 8 a 8a.
Z terajšieho ustanovenia je jasné, komu a kto poskytuje vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Tým, že ustanovenie určuje
21
doklad o ukončení takéhoto vzdelávania, ktorým je vysvedčenie, sa zdôrazňuje, že toto vzdelávanie nepatrí do systému kontinuálneho vzdelávania.
K bodu 5:
Navrhované ustanovenie § 8a detailnejšie rozpracúva bývalé ustanovenie § 8 ods. 1 písm. c) a nadväzuje na predchádzajúci druh štúdia definovaného vyhláškou SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Na takéto vzdelávanie bude môcť byť prijatý len ten uchádzač, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadujúci sa od pedagogického zamestnanca. Ako zo samotného názvu vyplýva, ide o rozšírenie existujúcich kvalifikačných predpokladov. Dokladom o ukončení rozširujúceho štúdia je taktiež vysvedčenie, z čoho vyplýva, že sa vymyká zo systému kontinuálneho vzdelávania t.j., že nepodlieha akreditácii podľa tohto zákona. Týmto druhom štúdia si môže rozširovať kvalifikačný predpoklad len pedagogický zamestnanec. Špecifikum však je, absolvent za absolvovanie tohto vzdelávania získava 60 kreditov.
K bodu 6:
Navrhovaná zmena v ustanovení § 27 ods. 6 odstraňuje doterajšiu deformitu kariérového systému, ktorý umožnil zamestnancovi preskočiť 3. kariérový stupeň a to vtedy, keď získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a mal šesť rokov praxe. Takýto zamestnanec získal druhú atestáciu napriek tomu, že nemusel preukázať získanie profesijných kompetencií na výkon činností, ktoré vykonáva zamestnanec s prvou atestáciou napr. uvádzanie začínajúceho učiteľa. Navrhovaná úprava toto znemožňuje. Z uvedeného dôvodu musí najskôr splniť podmienky na zaradenie do 3. kariérového stupňa vykonaním prvej atestácie a následne môže byť zaradený do 4. kariérového stupňa.
K bodu 7:
Úprava ustanovenia § 33 ods. 2 písm. e) a ods. 8 bola navrhnutá v nadväznosti na školský zákon, ktorý umožňuje učebné plány usporadúvať nielen podľa predmetov, ale aj podľa vzdelávacích oblastí. Takže pedagogickým zamestnancom špecialistom bude môcť byť aj vedúci vzdelávacej oblasti.
22
K bodu 8:
Zmenou, ktorá spočíva vo vypustení písmena f) z ustanovenia § 35 ods. 4 sa kvalifikačné vzdelávanie vypúšťa zo systému kontinuálneho vzdelávania, nakoľko jeho poslaním bolo získanie profesijných kompetencií na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovací predmet alebo predmety študijného odboru a nie na udržiavanie alebo rozvíjanie profesijných kompetencií, čo je poslaním kontinuálneho vzdelávania.
K bodu 9:
Keďže ustanovenie § 35 ods. 6 hovorí o overovaní profesijných kompetencií, ktoré zamestnanec nadobudnúť sebavzdelávaním a praxou, teda sa nemusí zúčastňovať na kontinuálnom vzdelávaní, navrhuje sa, aby o takéto preskúšanie mohol požiadať len ten zamestnanec, ktorý najmenej 3 roky praxe. Zavedenie podmienky trojročnej praxe vychádza zo samotnej definície overenia profesijných kompetencií. Účelom tohto overovania je možnosť uznať získanie kompetencií prostredníctvom sebavzdelávania. Ďalšia možnosť získať takéto kompetencia je prax, čo potvrdila aj medzinárodná štúdia TALIS, ktorá konštatovala, účinnosť a efektivita vyučovania u učiteľov starších tridsať rokov t. j. učiteľov, ktorí majú viac ako päť rokov praxe je viac ako o 50% vyššia z pohľadu udržiavania disciplíny v triede, čo je podľa štúdie PISA priamym indikátorom kvality vyučovania. Z uvedeného dôvodu sa považovať aj prax za proces učenia sa a nadobúdania profesijných kompetencií. Na účely overovania profesijných kompetencií považujeme požadovanú trojročnú prax za dostatočnú. Zároveň sa uplatňuje predpoklad, že overenie profesijných kompetencií sa môže uskutočňovať v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania, prípadne u rôznych poskytovateľov, ak sa ponúkané programy líšia obsahom a cieľmi.
K bodu 10:
Úprava v ustanoveniach § 35 ods. 5, 7 a 8 sa vykonáva v nadväznosti na bod 8, ktorým sa upravilo ustanovenie § 35 ods. 4 vypustením písmena f), t.j. kvalifikačného vzdelávania.
23
K bodu 11: