1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
473
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ......................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 sa za slová „orgánom štátnej správy“ vkladajú slová „alebo v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre zriadenom Konferenciou biskupov Slovenska,“.
2.V § 1 ods. 3 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa nevzťahujú ustanovenia dvanástej časti tohto zákona.“.
3.V § 7 ods. 3 sa za bodkočiarkou vypúšťa slovo „základnej“.
4.§ 8 znie:
㤠8
(1)Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
a)pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) alebo
b)pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť“), ak vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.
(2)Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) poskytujú
2
a) pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy25) v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín,26) ktoré majú akreditované študijné programy v prvom stupni alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie; pedagogickým zamestnancom stredných zdravotníckych škôl aj vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy v skupine študijných odborov nelekárske zdravotnícke vedy; pedagogickým zamestnancom stredných odborných škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy v sústave študijných odborov bezpečnostné služby,
b)pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia.
(3)Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú
a)pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré majú akreditovaný študijný program špeciálna pedagogika,
b)pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky.
(4)Dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti je vysvedčenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) § 102 ods. 2 písm. t) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Rozširujúce štúdium
(1) Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti.
(2) Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.
(3) Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na
a)výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií podľa § 13,
b)vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru.
(4) Rozširujúce štúdium poskytujú pedagogickým zamestnancom
a)s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy druhého stupňa v príslušných študijných odboroch,
3
b)so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné odborné školy a konzervatóriá v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia.
(5) Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.“.
6.V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí iba ten, kto vykonal prvú atestáciu.“.
7.V § 33 ods. 2 písm. e) a ods. 8 sa za slová „predmetovej komisie“ vkladajú slová „alebo vzdelávacej oblasti45a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
45a) § 9 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 35 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).
9.V § 35 odsek 6 znie:
„(6) Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, výkonom jeho odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním. Overenie profesijných kompetencií sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a spôsobom určeným pre príslušný druh akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) d) s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania a funkčného aktualizačného vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií sa môže uskutočniť v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania, prípadne u rôznych poskytovateľov, ak sa ponúkané programy líšia obsahom a cieľmi. Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.“.
10.V § 35 ods. 5, 7 a 8 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
11.V 35 ods. 9 na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „v základných umeleckých školách, v jazykových školách, v materských školách a v školských zariadeniach so súhlasom zriaďovateľa.“.
12.§ 35 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca po ukončení adaptačného vzdelávania.“.
13.V § 38 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová:
„a funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov súkromných škôl alebo súkromných školských zariadení55a) môže zabezpečovať aj iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
55a) § 19 ods. 2 písm. e) a § 21 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4
14.V § 39 ods. 1 sa za slová „odbornej činnosti,“ vkladajú slová „na výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca,“.
15.V § 39 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová „okrem aktualizačného vzdelávania na výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktoré môžu poskytovať poskytovatelia funkčného inovačného vzdelávania podľa § 40 ods. 2.“.
16.§ 39 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Aktualizačné vzdelávanie na udržiavanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností je funkčné aktualizačné vzdelávanie.“.
17.V § 40 odsek 6 znie:
„(6) Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností je funkčným inovačným vzdelávaním.“.
18.§ 41 sa vypúšťa.
19.V § 42 ods. 2 písm. g) sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
20.V § 42 odsek 7 znie:
„(7) Ministerstvo začne konanie o zrušení akreditácie, ak
a)zistí porušenie podmienok akreditácie pri uskutočňovaní programu kontinuálneho vzdelávania a poskytovateľ v určenej lehote zistené nedostatky neodstráni,
b)o to požiada poskytovateľ,
c)o to požiada odborný garant programu kontinuálneho vzdelávania,
d)odborný garant programu kontinuálneho vzdelávania zomrie alebo písomne odmietne garantovanie programu a poskytovateľ v lehote do 60 dní od doručenia písomného oznámenia o úmrtí odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania alebo doručenia písomného odmietnutia odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania nepredloží písomný súhlas nového odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania.“.
21.V § 43 ods. 2 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) až m), ktoré znejú:
„k) meno, priezvisko, titul odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania a jeho písomný súhlas s garantovaním programu,
l) profesijné kompetencie, ktoré absolvent programu kontinuálneho vzdelávania získa (profil absolventa) na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti,
m) webové sídlo žiadateľa,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená n) a o).
22.§ 43 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Odborným garantom programu kontinuálneho vzdelávania je fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti zodpovedá za kvalitu programu kontinuálneho vzdelávania, za kvalitu jeho uskutočňovania, za dodržanie spĺňania kvalifikačných predpokladov lektorov a odborný výkon ich činnosti.
5
(4)Odborným garantom programu kontinuálneho vzdelávania môže byť pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou alebo vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa s minimálne piatimi rokmi pedagogickej praxe alebo odbornej praxe v odbore, na ktorý je program kontinuálneho vzdelávania zameraný.
(5)Na základe žiadosti poskytovateľa poplatok podľa odseku 2 písm. o) ministerstvo vráti poskytovateľovi v plnej výške, ak sa nemohla vykonať akreditácia bez zavinenia poskytovateľa alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby táto povinnosť poskytovateľovi vznikla; taktiež vráti poskytovateľovi sumu, o ktorú poskytovateľ zaplatil viac na poplatku než bol povinný.“.
23.§ 45 znie:
㤠45
Poskytovateľ je povinný
a)uskutočňovať kontinuálne vzdelávanie podľa akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b)predkladať ministerstvu na základe výzvy časový plán a miesto uskutočňovania akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
c)oznámiť ministerstvu zmenu adresy a názvu, zmenu webového sídla, zrušenie alebo zánik,
d)viesť dokumentáciu o uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
e)umožniť vstup do priestorov, v ktorých sa kontinuálne vzdelávanie uskutočňuje, osobám povereným ministerstvom na výkon kontroly uskutočňovania a zabezpečenia akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania podľa § 42 ods. 1 písm. c),
f)poskytovať nevyhnutnú súčinnosť na účely kontroly a hodnotenia uskutočňovaného akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
g)zverejňovať na webovom sídle akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania, anotácie záverečných prác absolventov programu kontinuálneho vzdelávania a zoznam absolventov programu kontinuálneho vzdelávania,
h)oznámiť ministerstvu skutočnosti uvedené v § 42 ods. 7 písm. d) v lehote do 15 dní, od kedy zmena uvedenej skutočnosti nastala.“.
24.§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Získavanie kreditov
(1)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a)absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
b)profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa § 35 ods. 6 pre druhy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d),
c)vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a,
6
d)absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti,
e)tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú
1.autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov59) a odborno-preventívne programy,
2.odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.
(2)Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti
a)z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva60) alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
b)z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
(3)Kredity nie je možné získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 10 písm. a), za funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.“.
25.Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠47a
Priznávanie a uznávanie kreditov
(1)Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 47 odseku 1 písm. a) a b) priznáva poskytovateľ, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 8 o počte získaných kreditov.
(2)Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. d) priznáva akreditačná rada, ktorá vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.
(3)Kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.
(4)Kredity za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov.
7
(5)Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.
(6)Riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia priznáva kredity podľa odsekov 3 až 5 zriaďovateľ.
(7)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží osvedčenie podľa odsekov 1 5 riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia; riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia predloží osvedčenie zriaďovateľovi.
(8)Akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie o priznaní kreditov podľa odsekov 2 až 6, ktoré obsahuje najmä
a)určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú,
b)počet priznaných kreditov,
c)dátum priznania kreditov.
(9)Ak akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neprizná kredity podľa odsekov 2 6 a nevydá osvedčenie podľa odseku 8, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.
(10)Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu;58) riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.58)
(11)Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z priznaných kreditov podľa odseku 2 a 3 uzná riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najviac 30 kreditov za sedem rokov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu;58) riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.
(12)Ak riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neuzná kredity podľa odseku 10 a 11, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.
8
§ 47b
(1)Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia podľa § 47a môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo o neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je
a)príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre stredné zdravotnícke školy,
b)príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
c)príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,53) pre školy alebo školské zariadenia, ktoré sa nachádzajú v jeho územnej pôsobnosti, okrem škôl podľa písmena a) a b).
(2)Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov zriaďovateľom podľa § 47a môže riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov alebo neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je
a)príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre riaditeľov stredných zdravotníckych škôl,
b)príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)príslušné ministerstvo pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej správe v školstve,53)
d)príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,53) pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ktoré sa nachádzajú v jeho územnej pôsobnosti, okrem riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení podľa písm. a) až c).
(3)Na preskúmanie sťažností proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom alebo akreditačnou radou je príslušné ministerstvo. Sťažnosť možno podať do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní kreditov.
(4)Ak tento zákon nestanovuje inak, na konanie o sťažnosti podľa odsekov 1 3 sa vzťahuje osobitný predpis.60a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
60a) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
26.V § 49 ods. 3. písmeno c) znie:
„c) vysoká škola, ktorá akreditované študijné programy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, v študijnom odbore psychológia, v skupine študijných odborov nelekárske zdravotnícke vedy a v sústave študijných odborov bezpečnostné služby.“.
27.V § 49 ods. 6 prvá veta znie: „Atestáciu tvorí atestačná skúška a obhajoba atestačnej práce, ktorú pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží v písomnej alebo inej forme umožňujúcej jej trvalé uchovanie.“.
9
28.V § 50 ods. 8 sa slová „o vykonanie novej atestačnej skúšky“ nahrádzajú slovami „o vykonanie novej atestácie“.
29.V § 51 ods. 4 sa za slovo „Členom“ vkladajú slová „a predsedom“.
30.V § 51 ods. 5 sa za slovo „Členom“ vkladajú slová „a predsedom“.
31.§ 53 znie:
㤠53
Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50% detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka
a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca,
b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca.“.
32.Poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 67 sa vypúšťajú.
33.V názve Dvanástej časti sa pred slovo „REGISTER“ vkladá slovo „CENTRÁLNY“.
34.§ 58 a 59 znejú:
㤠58
(1)Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“) je zoznam údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo ďalšie pracovné činnosti v školách a v školských zariadeniach.
(2)Centrálny register je informačným systémom verejnej správy,68) ktorého správcom je ministerstvo.
(3)V centrálnom registri sa vedú tieto údaje
a)titul, meno a priezvisko,
b)rodné priezvisko,
c)dátum narodenia a miesto narodenia,
d)rodné číslo,
e)pohlavie,
f)adresa pobytu a druh pobytu,
g)štátna príslušnosť,
h)národnosť,
10
i)údaje o dosiahnutom vzdelaní,
j)údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,
k)zamestnávateľ,
l)údaje o pracovnoprávnom vzťahu,
m)dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov,
n)kategória,
o)podkategória,
p)kariérový stupeň,
q)údaje o odmeňovaní,
r)druh poberaného dôchodku,
s)základný úväzok,
t)kariérová pozícia,
u)absolvované kontinuálne vzdelávanie,
v)údaje o získaných kreditoch,
z) zdravotná poisťovňa.
(4)Ministerstvo je oprávnené po zmene údajov v centrálnom registri spracúvať podľa tohto zákona aj údaje, vedené v centrálnom registri aj pred touto zmenou, a to po dobu podľa odseku 11.
(5)Ministerstvo zabezpečí všetky technické rozhrania, v rozsahu potrebnom na plnenie povinností škôl a školských zariadení podľa § 59 ods. 1.
(6)Centrálny register je zdrojom platných údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení pre potreby škôl, školských zariadení, zriaďovateľov škôl, zriaďovateľov školských zariadení, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných orgánov verejnej správy.
(7)Centrálny register je neverejný, okrem údajov podľa odseku 3 písm. a), j) a l).
(8)Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra len osobám podľa odseku 6 v rozsahu potrebnom na účely
a)zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
b)financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,69)
c)zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
d)štatistických zisťovaní, vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely alebo
e)plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.69a)
(9)Ministerstvo sprístupní údaje v centrálnom registri pre
a)školy a školské zariadenia, ktoré sa týkajú pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo inú činnosť v škole a školskom zariadení,
b)zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení alebo pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorých zamestnávajú; ak zriaďovateľ nie je zamestnávateľom
11
týchto osôb, ministerstvo sprístupní len údaje v rozsahu, neumožňujúcom ich identifikáciu,
c)orgány štátnej správy v školstve, v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
d)iné subjekty, než podľa písm. a) c), na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,69b) a to na základe písomnej dohody medzi ministerstvom školstva a týmto subjektom.
(10)Školy, školské zariadenia a zriaďovateľ oprávnené spracúvať údaje podľa odseku 3 vo svojich informačných systémoch, na účely plnenia ich úloh podľa právnych predpisov.
(11)Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri a údajov podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.70) Na uchovávanie údajov z centrálneho registra sa vzťahuje osobitný predpis.71)
(12)Osobné údaje podľa odseku 3 je možné v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka od smrti dotknutej osoby, alebo jej vyhlásenia za mŕtvu.
§ 59
(1)Školy, školské zariadenia a zriaďovatelia, ako zamestnávatelia zaznamenávajú do centrálneho registra údaje podľa § 58 ods. 3, a to do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti alebo v ktorom sa dozvedia o zmene týchto údajov.
(2)Povinnosť podľa odseku 1 plnia školy a školské zariadenia elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí ministerstvo v rámci funkcionality centrálneho registra.
(3)Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov, zaznamenaných do centrálneho registra podľa odseku 1, s údajmi, vedenými v registri obyvateľov Slovenskej republiky72) a v prípade rozporu medzi údajmi v centrálnom registri a údajmi v registri obyvateľov Slovenskej republiky zabezpečí opravu údajov v centrálnom registri podľa údajov v registri obyvateľov Slovenskej republiky. Na účely podľa prvej vety poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerstvu údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky, a to spôsobom, umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom registri. Podrobnosti upravia ministerstvo a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzájomnej dohode.
(4)Zriaďovateľ alebo orgán miestnej štátnej správy je povinný na základe požiadania ministerstvom vykonať vo vzťahu k údajom, zaznamenaným v centrálnom registri školou alebo školským zariadením v ich pôsobnosti, kontrolu zaznamenaných údajov a potvrdiť ich správnosť a úplnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 68, 69a, 69b, 70 až 72 znejú:
68) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69a) Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12
69b) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
71) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
35.§ 60 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tak ustanovuje tento zákon.“.
36.Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca môže do 31. decembra 2016 vykonávať aj samostatný pedagogický zamestnanec, ktorý minimálne päť rokov pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca alebo samostatný odborný zamestnanec, ktorý minimálne päť rokov odbornej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca.
(2)Odborný zamestnanec, ktorý ku dňu 31. októbra 2009 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku vo svojom alebo príbuznom odbore sa od 1. januára 2012 považuje za odborného zamestnanca s prvou atestáciou.
(3)Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
(4)Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
(5)Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti a absolvoval rozširujúce štúdium podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
(6)Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
(7)Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti a vykonal štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
13
(8)Programy kontinuálneho vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov, ktorými programy na doplnenie si pedagogickej spôsobilosti, na doplnenie si špeciálnopedagogickej spôsobilosti a programy na doplnenie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu akreditované pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a vykonávané organizáciami zriadenými ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním sa uskutočňujú a ukončujú do doby ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie však do 31. decembra 2016, podľa doterajších predpisov.
(9)Špecializačné inovačné vzdelávanie podľa doterajších predpisov na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností sa uskutočňuje a ukončuje do doby ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie však do 31. decembra 2016, podľa doterajších predpisov.
(10) Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý minimálne tri roky pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec, ktorý minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania1),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.“.
Čl. III
14
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 4 odsek 1 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u) príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi,
v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.“.
2.V § 4 odsek 4 sa slová „odseku 1 písm. c) j) a l)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) až j), l), u) a v).“.
3.Za § 14b sa vkladajú § 14c a 14d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14c
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
§ 14d
Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
(1)Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu,30f) ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.
(2)Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu
a)hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede;30g) najmenej 4 hodiny týždenne,
b) žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a
c)tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.
15
(3)Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,50% z platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30f a 30g znejú:
30f) § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30g) § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.
4.Príloha č. 7 znie:
„PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
v eurách mesačne
Stupnica platových taríf
Platová trieda
Pracovná trieda
Platová tarifa
1
370,00
6
2
395,50
1
410,00
7
2
439,00
1
454,50
8
2
485,50
1
508,50
9
2
543,00
1
555,00
10
2
592,50
1
622,00
11
2
664,00
1
697,00
12
2
743,50
.
Čl. IV
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 38/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „starobné dôchodkové sporenie“ sa vkladajú slová „príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,“.
2.V § 4a ods. 2 písm. b) sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci pripájajú slová „a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.
3.V § 4e ods. 8 sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.
16
4.V § 6b ods. 5 písm. a) sa za slová „dôchodkové sporenie“ vkladá čiarka a slová „príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.