Predkladacia správa
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR a v zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR transformujú zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť (ďalej len „štátne organizácie“).
Výška finančných prostriedkov na finančnú stabilizáciu štátnych organizácií vychádza z „Rozboru štruktúry záväzkov a trendu zadlžovania transformovaných zdravotníckych zariadení k 31.12.2011“, ktorý vypracoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a je v celkovej výške 419 816 045 Eur.
Vláda na svojom rokovaní dňa 17. augusta 2011 schválila uznesením vlády v bode A.1. finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR a MO SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť (ďalej len „štátnych organizácií“) a v bode A.3. návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych organizácií podľa bodu A.1 v sume 350 000 000 eur.
Pridelené finančné prostriedky zo štátnych finančných aktív budú poukázané prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na samostatne otvorené účty štátnych organizácií, ktoré budú vedené v Štátnej pokladnici.
V predloženom materiáli uvedené základné princípy a postup pri finančnej stabilizácii. Na transparentné zabezpečenie procesu finančnej stabilizácie minister zdravotníctva zriadil Komisiu pre finančnú stabilizáciu.