VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
Číslo: ÚV-27184/2011
471
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
v y s l o v u j e súhlas s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácia v pôsobnosti MZ SR a MO SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť v sume 350 000 000 eur
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 18. augusta 2011