PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-3142/2011
465
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. augusta 2011
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456), doručený 18. augusta 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej
rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
v z. Pavol H r u š o v s k ý v. r.