Odôvodnenie
Všeobecná časť
Návrh výnosu reaguje na potrebu vydať v súlade s § 43 písm. b) d), f) k) a m) q) zákona č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov celkovo štrnásť vzorov tlačív. Ide o vzor žiadosti o udelenie licencie, vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi, vzor medzinárodného dovozného certifikátu, vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie, vzor certifikátu o overení transferu, vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nebude mať vplyv na verejné rozpočty, nebude mať vplyv na podnikateľskú sféru, ani na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti a nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Výnos je v súlade so zákonom č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. ../2011 z ...., ktorým sa vydáva vzor žiadosti o udelenie licencie, vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi, vzor medzinárodného dovozného certifikátu, vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie, vzor certifikátu o overení transferu, vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
Termín začatia a ukončenia PPK: Návrh výnosu je vykonávacím predpisom k zákonu č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva do právneho poriadku Slovenskej republiky. V zmysle aktualizovanej jednotnej metodiky na hodnotenie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 112/2010) a zmien Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 352/2010) nie je potrebné návrhy právnych predpisov, ktorými Slovenská republika preberá alebo vykonáva právne záväzné akty Európskej únie predkladať na predbežné pripomienkové konanie.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Celkové pozitívne a negatívne vplyvy sú vyvážené.
3
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Bezpredmetné.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Bezpredmetné.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Bezpredmetné.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Bezpredmetné.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Bezpredmetné.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. ../2011 z .... ktorým sa vydáva vzor žiadosti o udelenie licencie, vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi, vzor medzinárodného dovozného certifikátu, vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie, vzor certifikátu o overení transferu, vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie
Hlava Ia kapitola 1a Colná spolupráca, čl. 27a
Hlava II Voľný pohyb tovaru, čl. 28 – 37
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
problematika nie je upravená
2.nelegislatívne akty
problematika nie je upravená,
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
5
problematika nie je upravená
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo
Súdu prvého stupňa Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: bezpredmetné
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
- úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6
Osobitná časť
K § 1
Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o udelenie licencie. Držiteľ licencie je oprávnený na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.
K § 2
Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi. Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej republiky vydá ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
K § 3
Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor medzinárodného dovozného certifikátu. Ministerstvo pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o licenciu medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
K § 4
Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie. Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky priamo realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre určené kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie.
K § 5
Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie. Globálna transferová licencia umožňuje za podmienok, stanovených zákonom, realizáciu transferov výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľa v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskej únie.
K § 6
Príloha č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie. Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní zákonom stanovené podmienky, realizovať jeden transfer určeného množstva výrobkov obranného priemyslu v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach vopred určenému prijímateľovi.
K § 7
7
Príloha č. 7 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.
K § 8
Príloha č. 8 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor certifikátu o overení transferu. Certifikát je dokladom o dôveryhodnosti príjemcu transferu výrobkov obranného priemyslu so sídlom na území Slovenskej republiky.
K § 9
Príloha č. 9 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
K § 10
Príloha č. 10 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
K § 11
Príloha č. 11 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
K § 12
Príloha č. 12 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
K § 13
Príloha č. 13 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej činnosti.
K § 14
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti výnosu dňa .......