Návrh
V Ý N O S
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. xx/2011
z ..... 2011,
ktorým sa vydáva vzor žiadosti o udelenie licencie, vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi, vzor medzinárodného dovozného certifikátu, vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie, vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie, vzor certifikátu o overení transferu, vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) d), f) k) a m) q) zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor žiadosti o udelenie licencie podľa § 43 písm. b) zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi podľa § 43 písm. c) zákona je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Vzor medzinárodného dovozného certifikátu podľa § 43 písm. d) zákona je uvedený v prílohe č. 3.
2
§ 4
Vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie podľa § 43 písm. f) zákona je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie podľa § 43 písm. g) zákona je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie podľa § 43 písm. h) zákona je uvedený v prílohe č. 6.
§ 7
Vzor žiadosti o vydanie certifikátu ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie podľa § 43 písm. i) zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§ 8
Vzor certifikátu o overení transferu podľa § 43 písm. j) zákona je uvedený v prílohe č. 8.
§ 9
Vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. m) zákona je uvedený v prílohe č. 9.
§ 10
Vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. n) zákona je uvedený v prílohe č. 10.
§ 11
Vzor žiadosti fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. o) zákona je uvedený v prílohe č. 11.
3
§ 12
Vzor žiadosti právnickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. p) zákona je uvedený v prílohe č. 12.
§ 13
Vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu § 43 písm. q) zákona je uvedený v prílohe č. 13.
§ 14
Tento výnos nadobúda účinnosť ......
Juraj Miškov
minister hospodárstva
4
Príloha č. 1
ŽIADOSŤ
o udelenie licencie
číslo: ......................................
A) Údaje o žiadateľovi:
Obchodné meno
Sídlo
Telefón/fax
B) IČO:
C) Údaje o zahraničnom zmluvnom partnerovi:
Obchodné meno
Sídlo
Štát
D) Číslo povolenia na obchodovanie:
E+F) Údaje o výrobkoch obranného priemyslu:
Názov výrobkov obranného priemyslu
Množstvo výrobkov obranného priemyslu
Účel použitia uvedeného tovaru
Číslo HS *)
Celková dohodnutá cena v SK
Názov štátu z/do ktorého sa majú doviezť/vyviezť výrobky obranného priemyslu
*) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
G) Navrhovaná doba platnosti licencie:
H) Názov štátu, z ktorého sa majú doviezť alebo do ktorého sa majú vyviezť výrobky obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky:
I) Účel:
5
Dovoz
Vývoz
reexport
Nakladanie
Aktívny zušľachťovací styk
Pasívny zušľachťovací styk
Číslo povolenia colného úradu na
Aktívny/pasívny zušľachťovací styk
J) Cena v eurách:
K) Údaje o konečnom užívateľovi:
Obchodné meno
Sídlo
Telefón/fax
L) Údaje o sprostredkovateľovi:
Obchodné meno
Sídlo
Štát
M) Spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás:
N) Žiadosť o vydanie medzinárodného certifikátu:
Žiadam o vydanie medzinárodného dovozného certifikátu**):
ÁNO
NIE
M) Vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a sú v súlade s predloženými dokladmi k žiadosti.
Prílohy k žiadosti:
Zmluvný dokument
EUC/IIC
Doklad o nadobudnutí tovaru
Povolenie colného úradu na AZS/PZS
V ........................... dňa ....................... ...................................................
Meno, priezvisko, podpis
zodpovedného zástupcu
odtlačok pečiatky
6
Príloha č. 2
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTRY OF ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC
VYHLÁSENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA
END USER CERTIFICATE
1. Číslo vyhlásenia:
Certificate No.
2. Číslo dovoznej licencie
Import Licence No.
3. Meno a adresa dovozcu
Name and Address of Importer
4. Meno a adresa vývozcu
Name and Address of Exporter
5. Meno a adresa konečného užívateľa
Name and Address of End User
6. Účel dovozu
Purpose of Import
7. Číslo zmluvy
Contract No.
8. Dátum uzatvorenia zmluvy
Contract Date
9. Popis tovaru
Description of the Goods
10. Číslo HS
Customs Tariff No.
11. Množstvo
Quantity
12. Hodnota
Value EUR
7
1.Dolupodpísaný týmto vyhlasuje, že sa zaviazal doviezť do Slovenskej republiky tovar v uvedenom množstve a na deklarovaný účel a nebude ho reexportovať na iné miesto určenia bez oprávnenia zodpovedného slovenského orgánu.
The undersigned hereby represents that he has undertaken to import into the Slovak Republic the goods in quantities described in item 7 and for declare purpose and not to reexport them to another destination except with the authorisation of the competent Slovak authority.
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Name, Title and Signature of Authorized Person
Dátum
Date
Odtlačok pečiatky dovozcu
Seal of Importer
Director
8
1.Týmto sa potvrdzuje, že dovozca sa zaviazal doviezť do Slovenskej republiky vyššie uvedený tovar na deklarovaný účel a nebude ho reexportovať bez oprávnenia zodpovedného slovenského orgánu.
It is hereby certified that the importer has undertaken to import into the Slovak Republic the above mentioned goods in item 7 to declare purpose, and not to reexport them to another destination except with the authorisation of the competent Slovak authority.
2.Tento dokument je neplatný, pokiaľ nie je predložený zodpoveným zahraničným orgánom do 6 mesiacov odo dňa jeho vydania.
This document ceases to be valid unless presented to the competent foreign authorities within six months of its date of issue.
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Name, Title and Signature of Authorized Official
Dátum
Date
Odtlačok pečiatky zodpovedného orgánu
Seal of Competent Authority
Director
9
Príloha č. 3
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTRY OF ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC
MEDZINÁRODNÝ DOVOZNÝ CERTIFIKÁT
INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE
1. Číslo certifikátu:
Certificate No.
2. Platnosť do:
Validity of the Certificate
6 months of the date of issue
3. Meno a adresa dovozcu
Name and Address of Importer
4. Meno a adresa vývozcu
Name and Address of Exporter
5. Meno a adresa konečného užívateľa
Name and Address of End User
6. Účel dovozu
Purpose of Import
7. Popis tovaru
Description of the Goods
8. Číslo HS
Customs Tariff No.
9. Množstvo
Quantity
10. Hodnota
Value
Eur
10
2.Dolupodpísaný týmto vyhlasuje, že sa zaviazal doviezť do Slovenskej republiky tovar v uvedenom množstve a na deklarovaný účel a nebude ho reexportovať na iné miesto určenia bez oprávnenia zodpovedného slovenského orgánu.
The undersigned hereby represents that he has undertaken to import into the Slovak Republic the goods in quantities described in item 7 and for declare purpose and not to reexport them to another destination except with the authorisation of the competent Slovak authority.
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Name, Title and Signature of Authorized Person
Dátum
Date
Odtlačok pečiatky dovozcu
Seal of Importer
3.Týmto sa potvrdzuje, že dovozca sa zaviazal doviezť do Slovenskej republiky vyššie uvedený tovar na deklarovaný účel a nebude ho reexportovať bez oprávnenia zodpovedného slovenského orgánu.
It is hereby certified that the importer has undertaken to import into the Slovak Republic the above mentioned goods in item 7 to declare purpose, and not to reexport them to another destination except with the authorisation of the competent Slovak authority.
4.Tento dokument je neplatný, pokiaľ nie je predložený zodpoveným zahraničným orgánom do 6 mesiacov odo dňa jeho vydania.
This document ceases to be valid unless presented to the competent foreign authorities within six months of its date of issue.
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Name, Title and Signature of Authorized Official
Dátum vydania IIC
Date of issue of IIC
Odtlačok pečiatky zodpovedného orgánu
Seal of Competent Authority
Director
11
Príloha č. 4
ŽIADOSŤ
o vydanie
VŠEOBECNEJ TRANSFEROVEJ LICENCIE
a) údaje o dodávateľovi:
Obchodné meno/názov/ meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Telefón/fax
b) IČO / RODNÉ ČÍSLO
b 1) číslo povolenia na obchodovanie:
c*) údaje o prijímateľovi / prijímateľoch // kategórii / kategóriách prijímateľa:
Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
číslo certifikátu prijímateľa
ŠTÁT, do ktorého sa vykonať dodávka/dodávky
Kategória prijímateľa
*) ak dodávateľ požaduje v žiadosti viacero prijímateľov, vyplní identifikačné údaje o prijímateľoch samostatne, každého prijímateľa na samostatný list, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o všeobecnú licenciu !!!
12
d) špecifikácia výrobku / kategórii výrobkov obranného priemyslu:
Kategória a názov výrobku obranného priemyslu
VM
Účel použitia uvedeného tovaru
Číslo HS *)
*) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
d 1)
Kategória a názov výrobku obranného priemyslu
VM
Účel použitia uvedeného tovaru
Číslo HS *)
d 2)
Kategória a názov výrobku obranného priemyslu
VM
Účel použitia uvedeného tovaru
Číslo HS *)
e) údaje o sprostredkovateľovi / sprostredkovateľoch:
Obchodné meno
Sídlo
Štát
f) vyhlásenie žiadateľa - dodávateľa:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a sú v súlade s predloženými dokladmi k žiadosti.
Prílohy k žiadosti:
zmluvný dokument (uviesť číslo zmluvy, dátum nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, počet strán zmluvy)
zmluva medzi obstarávateľom v oblasti obrany a ozbrojenými silami štátu prijímateľa
(uviesť číslo zmluvy, dátum nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, počet strán zmluvy)
EUC / IIC krajiny prijímateľa výrobkov obranného priemyslu
doklad o nadobudnutí tovaru
vyhlásenie prijímateľa / prijímateľov o použití výrobku obranného priemyslu: „ANTIREEXPORT CLAUSE“
13
V ........................... dňa ....................... ...................................................
Meno, priezvisko, podpis
zodpovedného zástupcu
odtlačok pečiatky
Žiadosť o udelenie licencie treba doplniť dokladmi uvedenými v §24 ods. 4 zákona č. ...../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
*) údaje o prijímateľovi / kategórii prijímateľa:
Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
číslo certifikátu prijímateľa
ŠTÁT, do ktorého sa vykonať transfer/transfery
Kategória prijímateľa
14
Príloha č. 5
ŽIADOSŤ
o vydanie
GLOBÁLNEJ TRANSFEROVEJ LICENCIE
a) údaje o dodávateľovi:
Obchodné meno/názov/ meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Telefón/fax
b) IČO / RODNÉ ČÍSLO
b 1) číslo povolenia na obchodovanie:
c*) údaje o prijímateľovi / kategórii prijímateľa:
Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Štát
Kategória prijímateľa
*) ak dodávateľ požaduje v žiadosti viacero prijímateľov, vyplní identifikačné údaje o prijímateľoch samostatne, každého prijímateľa na samostatný list, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o globálnu licenciu !!!
d) špecifikácia výrobkov obranného priemyslu / kategórií výrobkov obranného priemyslu:
Kategória a názov výrobku obranného priemyslu
Účel použitia uvedeného tovaru
Číslo HS *)
*) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
15
e) Navrhovaná doba platnosti licencie:
f*) názov štátu / štátov, do ktorého sa vykonať transfer výrobku/výrobkov obranného priemyslu:
*) zoradené abecedne
g) údaje o sprostredkovateľovi / sprostredkovateľoch:
Obchodné meno
Sídlo
Štát
h) vyhlásenie žiadateľa - dodávateľa:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a sú v súlade s predloženými dokladmi k žiadosti.
Prílohy k žiadosti:
zmluvný dokument (číslo zmluvy, dátum nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, počet strán zmluvy)
EUC/IIC: krajiny / krajín prijímateľa výrobkov obranného priemyslu
doklad o nadobudnutí tovaru
Vyhlásenie prijímateľa o použití výrobku obranného priemyslu: ANTIREEXPORT CLAUSE
V ........................... dňa ....................... ...................................................
Meno, priezvisko, podpis
zodpovedného zástupcu
odtlačok pečiatky
Žiadosť o udelenie licencie treba doplniť dokladmi uvedenými v § 25 ods. 3 zákona č. ....../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
*) údaje o prijímateľovi / kategórii prijímateľa:
1.
10.
19.
2.
11.
20
3.
12.
21.
4.
13.
22.
5.
14.
23.
6.
15.
24.
7.
16.
25.
8.
17.
26.
9.
18.
16
Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Štát
Kategória prijímateľa
17
Príloha č. 6
ŽIADOSŤ
o vydanie
INDIVIDUÁLNEJ TRANSFEROVEJ LICENCIE
a) údaje o dodávateľovi:
Obchodné meno/názov/ meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
Telefón/fax
b) IČO / RODNÉ ČÍSLO
b 1) číslo povolenia na obchodovanie:
c) údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko fyzickej osoby
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého alebo prechodného pobytu
ŠTÁT, do ktorého sa vykonať transfer
d) špecifikácia výrobkov obranného priemyslu:
*Kategória a názov výrobku obranného priemyslu
VM
množstvo
celková dohodnutá cena v EUR
účel použitia uvedeného tovaru
číslo HS **)
*) uviesť kategóriu výrobkov obranného priemyslu v zmysle Smernice Rady EÚ platnej pri podávaní žiadosti dodávateľom
**) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
18
f) navrhovaná doba platnosti licencie:
g) údaje o sprostredkovateľovi / sprostredkovateľoch:
Obchodné meno
Sídlo
Štát
h) vyhlásenie žiadateľa - dodávateľa:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a sú v súlade s predloženými dokladmi k žiadosti.
Prílohy k žiadosti:
*)
zmluvný dokument (číslo zmluvy, dátum nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, počet strán zmluvy)
EUC/IIC: (číslo EUC/IIC krajiny prijímateľa výrobkov obranného priemyslu)
doklad o nadobudnutí tovaru
vyhlásenie prijímateľa o použití výrobku obranného priemyslu „ANTIREEXPORT CLAUSE“
*)uviesť počet príloh, napr. 1 x zmluvný dokument; 1x EUC a pod.
V ........................... dňa ....................... ...........................................................
Meno, priezvisko, podpis
zodpovedného zástupcu
odtlačok pečiatky
Žiadosť o udelenie licencie treba doplniť dokladmi uvedenými v § 28 ods. 4 zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
Príloha č. 7
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Žiadosť o vydanie certifikátu – ktorým sa osvedčuje hodnovernosť držiteľa povolenia na obchodovanie so sídlom na území Slovenskej republiky
číslo ........................1)
A) Žiadateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Telefón/Fax:
E-mail:
B) Štatutárny orgán alebo jeho člen:
Titul, meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Spôsob konania v mene spoločnosti:
C) Zodpovedný zástupca:
Titul, meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
D) IČO: E) DIČ:
F) špecifikácia výrobkov obranného priemyslu, ktoré chce žiadateľ prijímať:
G) Navrhovaná doba platnosti certifikátu:
H) Vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov:
Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti úplné, pravdivé a zodpovedajú dokladom, tvoriacim prílohu tejto žiadosti.
1) Číslo žiadosti prideľuje Ministerstvo hospodárstva SR
20
V ........................ dňa ..............
...........................................................
Meno, priezvisko a podpis
zodpovedného zástupcu žiadateľa
odtlačok pečiatky žiadateľa
Prílohy v zmysle zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov k žiadosti o certifikát
1.
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, preukazujúce skúsenosti žiadateľa v oblasti obranných činností a priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
2.
rovnopis záznamu žiadateľa o súlade jeho doterajšej činnosti s platnými vývoznými obmedzeniami,
3.
všetky súdne rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak sú dostupné,
4.
doklady, preukazujúce zamestnávanie odborne skúseného riadiaceho personálu
5.
doklad, preukazujúci vymenovanie zamestnanca, osobne zodpovedného za transfery a vývozy výrobkov obranného priemyslu
6.
rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom, podľa ktorého žiadateľ vykonával všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie a realizáciu podmienok, súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom každého prijatého výrobku obranného priemyslu alebo jeho špecifickej súčasti,
7.
rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom, podľa ktorého žiadateľ poskytne ministerstvu hospodárstva všetky informácie o konečných užívateľoch a konečnom použití všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré vyviezol, transferoval alebo prijal na základe licencie z iného členského štátu,
8.
rovnopis systému riadenia transferu a vývozu realizovaného oprávnenou osobou, podpísaný aj zamestnancom, ktorý obsahuje
a)podrobnosti o všetkých organizačných, personálnych a technických opatreniach, vyčlenených na zabezpečenie transferov a vývozov,
b)reťazec zodpovednosti v rámci spoločnosti,
c)postupy vnútorného auditu,
d)opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania zamestnancov,
e)údaje o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach,
f)údaje o vedení záznamov o pripravovaných a realizovaných transferoch a vývozoch.
21
Príloha č. 8
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTRY OF ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC
CERTIFIKÁT O OVERENÍ TRANSFERU
POST-SHIPMENT VERIFICATION CERTIFICATE
1. Meno a adresa dovozcu
Name and Address of Importer
2. Meno a adresa vývozcu
Name and Address of Exporter
3. Meno a adresa výrobcu
Name and Address of Producer
4. Účel použitia
Utilization
5. Názov a typ / Popis tovaru
Name and Type / Description of the Goods
6.
Kate-gória
Cate-gory
7.
Klasifikačné číslo ECNN
Classification Number ECNN
8.
Číslo HS
Customs Tariff No.
9.
Množstvo
Quantity
10.
Hodnota v eurách
Value in euros
22
Prepúšťací colný úrad
Customs Office
Miesto a dátum prepustenia tovaru
Place and Date of the releaseof the goods
for circulation
Tento doklad potvrdzuje, že vyššie uvedený tovar bol prepustený na colné územie Slovenskej republiky v súlade s colnými predpismi.
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby / Odtlačok úradnej pečiatky colného úradu / Dátum
Name and signature of responsible official / Stamp of custom office / Date
It is hereby confirmed that the abovementioned goods have been released for the proposed circulation in the single customs territory of the Slovak Republic in accordance with customs regulations.
23
Príloha č. 9
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Povolenie na povolenie na nákup - predaj1)
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
V Bratislave dňa .....................
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa §
povolenie na nákup - predaj1) znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
číslo: ...............................
Zberateľ:
(meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo)
Číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu:
Kategória znehodnotených výrobkov obranného priemyslu:
Množstvo znehodnotených výrobkov obranného priemyslu:
Označenie oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakupuje alebo ktorej zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu predáva:
Miesto uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu:
.............................................................
Meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby
odtlačok úradnej pečiatky
1) nehodiace sa prečiarknite
24
Príloha č. 10
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Žiadosť
o vydanie povolenia na nákup alebo predaj*) znehodnotených výrobkov obranného priemyslu - zberatelia
Číslo....................................
A)Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov*)
Trvalý pobyt/ sídlo
Kontaktné údaje
(telefón, fax, e-mail)
Číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
B)Údaje o obchodnom partnerovi:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov*
Trvalý pobyt/ sídlo
Kontaktné údaje
(telefón, fax, e-mail)
Číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
C)Údaje o znehodnotených výrobkoch obranného priemyslu:
Kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Množstvo znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Hodnota znehodnotených výrobkov obranného priemyslu v eurách
Miesto uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
V ........................ dňa ..............
...................................................................
25
Meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
jeho štatutárneho orgánu alebo osoby
oprávnenej konať v mene žiadateľa
___________________________________
*) nehodiace sa prečiarknite
Príloha č. 11
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŽIADOSŤ
fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
A)Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko
Trvalý pobyt
Rodné číslo
Kontaktné údaje(telefón, fax, e-mail)
B)Údaje o znehodnotených výrobkoch obranného priemyslu:
26
Kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti
Údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Súhlasím so spracovaním osobných údajov Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je bezúhonný a spoľahlivý podľa § 7 zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čestne vyhlasujem, že som bezúhonný a spoľahlivý.
V ........................ dňa ..............
.......................................................
Meno, priezvisko a podpis žiadateľa
Príloha č. 12
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŽIADOSŤ
právnickej osoby o zápis do registra zberateľov
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
A)Údaje o žiadateľovi:
Obchodné meno/Názov
Sídlo
IČO
Kontaktné údaje(telefón, fax, e-mail)
B)Údaje o znehodnotených výrobkoch obranného priemyslu:
 nehodiace sa prečiarknite
27
Kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti
Údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
C) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že bezúhonní a spoľahliví podľa § 7 zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čestne vyhlasujem, že som bezúhonný a spoľahlivý.
V ........................ dňa ..............
....................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
pečiatka
Príloha č. 13
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Váš list značky/zo dňa Naša značkaVybavuje/tel. Bratislava
Vec: Osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 8 zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
číslo: ..........................
Zberateľ:
(Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo, IČO)
28
Kategória znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré predmetom zberateľskej činnosti zberateľa:
Meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby
odtlačok úradnej pečiatky