Odôvodnenie
Všeobecná časť
Návrh výnosu reaguje na potrebu vydať v súlade s § 43 písm. l) zákona č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
Výnos nebude mať vplyv na verejné rozpočty, nebude mať vplyv na podnikateľskú sféru, ani na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti a nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Výnos je v súlade so zákonom č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. ../2011 z .... ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
Termín začatia a ukončenia PPK: Návrh výnosu je vykonávacím predpisom k zákonu č. .../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva do právneho poriadku Slovenskej republiky. V zmysle aktualizovanej jednotnej metodiky na hodnotenie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 112/2010) a zmien Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 352/2010) nie je potrebné návrhy právnych predpisov, ktorými Slovenská republika preberá alebo vykonáva právne záväzné akty Európskej únie predkladať na predbežné pripomienkové konanie.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Celkové pozitívne a negatívne vplyvy sú vyvážené.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.
3
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Bezpredmetné.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Bezpredmetné.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Bezpredmetné.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Bezpredmetné.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Bezpredmetné.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. ../2011 z .... ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie
Hlava Ia kapitola 1a Colná spolupráca, čl. 27a
Hlava II Voľný pohyb tovaru, čl. 28 – 37
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
problematika nie je upravená
2.nelegislatívne akty
problematika nie je upravená,
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
problematika nie je upravená
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Súdu
prvého stupňa Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné
5
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: bezpredmetné
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
- úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6
Osobitná časť
K § 1
Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 uvádza zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti. Terminológia zoznamu zodpovedá platným právnym predpisom.
K § 2
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti výnosu dňa .......