Návrh
V Ý N O S
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. xx/2011
z ..... 2011,
ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. l) zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti podľa § 43 písm. l) zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť ......
Juraj Miškov
minister hospodárstva
2
Príloha č. 1
ZNEHODNOTENÉ VÝROBKY OBRANNÉHO PRIEMYSLU, KTORÉ MÔŽU BYŤ PREDMETOM ZBERATEĽSKEJ ČINNOSTI
ZM1 Zbrane s hladkým vývrtom hlavne kalibru menšieho ako 20 mm, iné zbrane a samočinné zbrane strieľajúce dávkou kalibru 12,7 mm, ich príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti:
a)Pušky, karabíny, revolvery, pištole, samopaly a guľomety.
ZM1 a) sa nevzťahuje na:
1.muškety, pušky a karabíny vyrobené pred rokom 1938,
2.repliky a napodobeniny muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890,
3.revolvery, pištole a guľomety vyrobené pred rokom 1890 a ich repliky a napodobeniny.
b)Zbrane s hladkým vývrtom hlavne:
1.zbrane s hladkým vývrtom hlavne špeciálne konštruované na vojenské účely,
2.ostatné zbrane s hladkým vývrtom hlavne:
a.samočinné,
b.samonabíjacie alebo opakovacie zbrane s pohyblivým predpažbím,
c.zbrane používajúce beznábojnicové strelivo,
d.tlmiče hluku výstrelu, špeciálne podpery, nabíjacie pásy, zameriavače a tlmiče záblesku prezbrane uvedené v ZM1 a), ZM1 b).
ZM1 sa nevzťahuje na zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktoré sa používajú na poľovné a športové účely. Tieto zbrane nesmú byť špeciálne konštruované na vojenské účely alebo na samočinnú streľbu.
ZM1 sa nevzťahuje na strelné zbrane špeciálne konštruované na cvičné strelivo a tie, ktoré nie sú schopné streľby ktorýmkoľvek strelivom uvedeným v ZM3.
ZM1 sa nevzťahuje na zbrane, ktoré nevyužívajú strelivo so stredovým zápalom a ktoré nemajú samočinnú streľbu.
ZM2 Zbrane s hladkým vývrtom hlavne kalibru 20 mm alebo väčším, iné zbrane alebo výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm, vrhače a príslušenstvo ako nasleduje a špeciálne konštruované súčasti:
a)Delá, húfnice, kanóny, mínomety, protitankové zbrane, vrhače projektilov, vojenské plameňomety, pušky, bezzáklzové pušky, zbrane s hladkým vývrtom hlavne a prístroje na zmenšenie rozlišovacích znakov pre ne určené.
3
ZM2 a) zahŕňa injektory, meracie zariadenia, skladovacie nádrže a iné špeciálne konštruované súčasti pre používanie s kvapalnými patentnými nábojmi pre akékoľvek zariadenia kontrolované prostredníctvom ZM2 a).
ZM2 a) sa nevzťahuje na tieto zbrane:
1.muškety, pušky a karabíny vyrobené pred rokom 1938,
2.repliky a napodobeniny muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890.
ZM2 a) sa nevzťahuje na ručné vrhače projektilov alebo odpaľovacie zariadenia špeciálne navrhnuté a skonštruované na odpaľovanie uviaznutých projektilov bez silnej výbušnej nálože alebo komunikačného spojenia, s dosahom najviac 500 m.
b)Dymové, plynové a pyrotechnické vojenské vrhače alebo generátory.
ZM2 b) sa nevzťahuje na signálne pištole.
c)Zameriavacie zariadenia pre zbrane.
ZM3 Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti: Munícia pre zbrane uvedené v ZM1.
ZM3 sa nevzťahuje na nábojky a cvičné náboje s prevŕtanou prachovou komorou.
ZM3 sa nevzťahuje na náboje špeciálne konštruované na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:
a.signalizácia,
b.plašenie vtákov alebo
c.zapaľovanie plynovej žiary na ropných vrtoch.
ZM4 Súvisiace zariadenia a príslušenstvo bômb, torpéd, rakiet, riadených striel a iných výbušných zariadení.
ZM5 Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a systémy; testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo:
a)Optické zameriavače zbraní, zameriavače strelných zbraní a riadiace systémy pre zbrane.
b)Systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti sledovanie a zobrazenie cieľa.
4
ZM6 Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti:
a) Terénne vozidlá a ich súčasti, špeciálne konštruované alebo modifikované na vojenské účely.
Na účely ZM6 a) zahŕňa výraz terénne vozidlá aj prívesy.
b) Vozidlá s pohonom všetkých kolies schopné využitia aj v teréne, ktoré boli vyrobené alebo upravené pomocou vhodných materiálov tak, aby zabezpečovali balistickú ochranu na úrovni III alebo lepšiu.
ZM6 a) zahŕňa:
a.tanky a iné vojenské obrnené vozidlá a vojenské vozidlá vybavené lafetami pre zbranealebo zariadeniami na kladenie mín alebo na odpálenie streliva, ktoré sú uvedené v ZM4,
b.pancierované vozidlá,
c.obojživelné vozidlá a vozidlá pre brodenie sa v hlbokej vode,
d.vyslobodzovacie vozidlá a vozidlá vyrobené špeciálne na ťahanie alebo prepravu muníciealebo zbraňových systémov a príslušné zariadenia určené na manipuláciu s nákladmi.
Modifikácia terénneho vozidla na vojenské účely uvedená v ZM6 a) zahŕňa konštrukčné, elektrické alebo mechanické zmeny obsahujúce jednu alebo viacero súčastí osobitne konštruovaných na vojenské účely. Takéto súčasti zahŕňajú:
a.plášte pneumatík, ktoré sú špeciálne určené ako odolné proti strelám alebo schopné choduv prípade sfúknutia,
b.systém na kontrolu a riadenie tlaku v pneumatikách, obsluhovaný zvnútra pohybujúceho savozidla,
c.pancierovú ochranu dôležitých častí,
d.špeciálne výstuže alebo lafety na zbrane,
e.zatemnenie osvetlenia.
ZM6 sa nevzťahuje na civilné automobily ani na nákladné vozidlá určené alebo modifikované pre prepravu peňazí a iných cenností, ktoré pancierované alebo vybavené balistickou ochranou.
ZM9 Vojnové plavidlá - hladinové alebo podvodné, špeciálne námorné zariadenia, príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá:
a) Plavidlá a súčasti:
5
1.plavidlá - hladinové alebo podvodné špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo modifikované na vojenské účely, bez ohľadu na aktuálny stav opravy alebo prevádzkové podmienky a obsahujúce alebo neobsahujúce nosné zbraňové systémy alebo opancierovanie, trupy lodí alebo ich časti pre takéto plavidlá a súčasti špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
2.iné hladinové plavidlá ako plavidlá uvedené v ZM9 a) 1, ktoré majú na plavidlo pripevnené alebo doň zabudované:
a.automatické zbrane kalibru 12,7 mm alebo viac uvedené v ZM1 alebo zbrane uvedené vZM2, ZM4, alebo ZM9 alebo osadenia či montážne miesta pre tieto zbrane, pričomosadenie sa vzťahuje na uchytenie zbrane alebo zosilnenie konštrukcie na účely inštaláciezbraní,
b.systémy riadenia paľby uvedené v ZM2.
ZM10 Lietadlá, prostriedky ľahšie ako vzduch, bezpilotné prostriedky, letecké motory a zariadenia lietadiel, súvisiace zariadenia a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo upravené na vojenské účely:
a)Bojové lietadlá a pre ne špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti.
b)Ostatné lietadlá a prostriedky ľahšie ako vzduch špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, vrátane vojenského prieskumu, útoku, vojenského výcviku, prepravy a vysadzovania jednotiek alebo vojenského materiálu, logistickej podpory a ich špeciálne navrhnuté súčasti.
c)Bezpilotné prostriedky a súvisiace zariadenia, špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, a ich špeciálne navrhnuté súčasti:
1.bezpilotné prostriedky vrátane diaľkovo ovládaných leteckých prostriedkov a samostatné programovateľné prostriedky a prostriedky ľahšie ako vzduch,
2.pridružené odpaľovacie zariadenia a zariadenia pozemnej podpory,
3.súvisiace zariadenia na velenie a riadenie.
d)Letecké motory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely a ich špeciálnenavrhnuté súčasti.
e)Palubné zariadenia, vrátane palubných zariadení pre doplňovanie paliva lietadieluvedených v ZM10 a) alebo ZM10 b) alebo letecké motory uvedené v ZM10 d) a ichšpeciálne navrhnuté súčasti.
f)Tlakové palivové alebo prečerpávacie zariadenie, tlakové zariadenie pre plnenie paliva špeciálne navrhnuté na prevádzku v obmedzenom priestore a pozemné
6
zariadenia špeciálne vyvinuté pre lietadlá uvedených v ZM10 a) alebo ZM10 b) alebo pre letecké motory uvedené v ZM10 d).
g)Vojenské letecké ochranné prilby, ochranné masky a preto špeciálne navrhnuté súčasti, pretlakové dýchacie zariadenia a čiastočne pretlakové obleky určené pre používanie v lietadlách, anti-g obleky, konvertory kvapalného kyslíka určené pre lietadlá a rakety, zariadenia pre núdzové opustenie posádky z lietadla.
h)Padáky a súvisiace zariadenia používané pre bojové posádky, pre spomaleniezhadzovaného nákladu z lietadiel a ich špeciálne navrhnuté súčasti:
1.Padáky:
a.na vysadzovanie jednotiek zvláštneho určenia,
b.na vysadzovanie výsadkárov.
2.Nákladné padáky.
3.Padákové klzáky, ťahové padáky, brzdiace padáky na stabilizáciu a ovládanie polohy padajúcich telies.
4.Brzdiace padáky na použitie so systémami vystreľovacích sedadiel a na reguláciu otvárania a postupnosti napĺňania núdzových padákov.
5.Vratné padáky pre riadené rakety, bezpilotné prostriedky alebo vesmírne nosiče.
6.Približovacie padáky a brzdiace padáky pre skrátenie pristátia.
7.Iné vojenské padáky.
8.Zariadenie špeciálne navrhnuté pre parašutistov vo veľkých výškach.
i) Automatické pilotné systémy pre náklady zhadzované padákom; zariadenia špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely pre riadené otváracie zoskoky v ľubovoľnej výške, vrátane kyslíkových zariadení.
ZM10 b) sa nevzťahuje na lietadlá alebo ich varianty špeciálne skonštruované na vojenské použitie, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:
a. konfigurované na vojenské účely a nie vybavené zariadeniami alebo príslušenstvom,ktoré je špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely a
b. certifikované na civilné použitie príslušným orgánom pre civilné letectvo v členskomštáte Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo v členskom štáte Wassenaarskéhousporiadania.
ZM10 d) sa nevzťahuje na:
a.letecké motory určené alebo modifikované na vojenské účely, ktoré boli certifikovanéprostredníctvom príslušného orgánu pre civilné letectvo v členskom štáte alebo včlenskom štáte Wassenaarského usporiadania na používanie v civilných lietadlách, aleboich špeciálne navrhnuté súčasti,
b.piestové motory alebo ich špeciálne navrhnuté súčasti s výnimkou tých, ktoré špeciálnenavrhnuté pre bezpilotné prostriedky.
7
ZM10 b) a ZM10 d) v súvislosti so špeciálne navrhnutými súčasťami a súvisiacimi zariadeniami pre nevojenské lietadlá alebo letecké motory modifikované na vojenské účely sa vzťahujú len na tie vojenské súčasti a na zariadenia súvisiace s vojenskými zariadeniami, ktoré sú vyžadované na modifikáciu na vojenské účely.
ZM16 Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktorých používanie je možné identifikovať v špecifikovanom výrobku na základe zloženia materiálu, geometrie alebo funkcie a ktoré špeciálne navrhnuté pre akékoľvek výrobky špecifikované prostredníctvom ZM1 až ZM4, ZM6,ZM9, ZM10.
ZM17 Rozličné zariadenia, materiály a knižnice a ich špeciálne určené súčasti:
a)Samostatné potápacie prístroje a prístroje na plávanie pod vodou:
1.prístroje s uzatvoreným alebo polo uzatvoreným obvodom špeciálne navrhnuté na vojenské použitie,
2.špeciálne navrhnuté súčasti na použitie v konverzii prístrojov s otvoreným obvodom na vojenské účely,
3.výrobky špeciálne určené na vojenské použitie so samostatnou potápacou súpravou a prístrojmi na plávanie pod vodou.
b)Stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
c)Príslušenstvo, nátery, opláštenia a úpravy na potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
d)Zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov špeciálne navrhnuté na používanie v bojových zónach.
e)Poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely.
f)Kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely.
g)Trajekty, iné ako tie, ktoré uvedené v iných položkách tohto zoznamu, mosty a pontóny, špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
h)Skúšobné modely špeciálne navrhnuté na vývoj položiek, ktoré kontrolovanéprostredníctvom ZM4, ZM6, ZM9 alebo ZM10.
i)Vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
Na účely ZM17 modifikované znamená akékoľvek štrukturálne, elektrické, mechanické alebo iné zmeny, na základe ktorých nevojenské položky s vojenským využitím rovnocenné položke, ktorá je špeciálne navrhnutá na vojenské účely.
ZM22 Technológia:
8
Technológia, ktorá sa vyžaduje na:
1.projektovanie, montáž súčastí do a na prevádzku, údržbu a opravy kompletných zariadení na výrobu položiek uvedených v tomto zozname, aj keď súčasti takýchto výrobných zariadení nie sú uvedené,
2.vývoj a výrobu ručných zbraní, aj keď sa používa len na reprodukcie starožitných ručných zbraní,
Technológia, ktorá sa vyžaduje na vývoj, výrobu alebo používanie položiek uvedených v tomto zozname zostáva pod kontrolou, i keď sa vzťahuje na akúkoľvek položku, ktorá nie je uvedená v tomto zozname.
ZM22 sa nevzťahuje na:
a.technológiu, ktorá je minimom potrebným na montáž, prevádzku, údržbu, kontrolu aopravu tých položiek, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil,
b.technológiu, ktorá je vo verejnej sfére, základným vedeckým výskumom alebo minimompotrebných informácií na uplatňovanie patentov,
c.technológiu na magnetickú indukciu, ktorá slúži na nepretržitý pohon vozidiel civilnejprepravy.
Ak znehodnotené výrobky obranného priemyslu, uvedené v tomto zozname podliehajú Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 261/ 1997 Z. z.), môžu byť predmetom zberateľskej činnosti len vtedy, ak bol znehodnotený ich palný zbraňový systém podľa Protokolu o znižovaní, časť X Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Tento zoznam nezahŕňa znehodnotené výrobky obranného priemyslu, ktoré archeologickým nálezom podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.