Návrh
V Ý N O S
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. xx/2011
z ..... 2011,
ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. ..../2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. e) zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť ......
Juraj Miškov
minister hospodárstva
Príloha č. 1
Všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia a individuálna transferová licencia môže byť udelená na výrobky obranného priemyslu, uvedené vo výnose Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. .../2011 z ... 2011.