4
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín začatia a ukončenia PPK: Návrh zákona v plnom rozsahu preberá Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva do právneho poriadku Slovenskej republiky. V zmysle aktualizovanej jednotnej metodiky na hodnotenie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 112/2010) a zmien Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 352/2010) nie je potrebné návrhy zákonov, ktorými Slovenská republika preberá alebo vykonáva právne záväzné akty Európskej únie predkladať na predbežné pripomienkové konanie.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, vzhľadom na zavedenie nových druhov úradných povolení (t.j. certifikát príjemcu výrobkov obranného priemyslu, všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia a individuálna transferová licencia). Neočakávajú sa vplyvy na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu v roku 2012 sa u správnych poplatkov za vydanie certifikátu odhaduje v rozmedzí od 16 650 do 33 300 eur.
Poplatok za licencie sa vyberal aj podľa súčasnej právnej úpravy, podľa novej právnej úpravy sa rozšíri len počet druhov licencií, preto sa očakáva len mierny nárast príjmov za vydanie licencií.
Poplatok za vydanie duplikátu u všetkých povolení a licencií bude 66 eur. Ide o vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie duplikátu dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu
5
individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, u ktorých je predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu za rok 2012 cca 6 600 eur.
V prípade poplatkov za vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu v roku 2012 cca 1 000 eur a v prípade vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, rozhodnutia o predĺžení platnosti všeobecnej transferovej licencie, rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie a rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej transferovej licencie sa v roku 2012 očakáva príjem do štátneho rozpočtu cca 3 300 eur.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Bezpredmetné.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Bezpredmetné.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Bezpredmetné.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Bezpredmetné.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Bezpredmetné.