TABUĽKA ZHODY NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2009/43/ES
SMERNICA 2009/43/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva
Návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Admin. infraštr.
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Štádium legislatívneho procesu
Č:1
O:1
Predmet
1. Cieľom tejto smernice je zjednodušenie pravidiel a postupov uplatniteľných na transfer výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
N
Návrh zákona
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
b) podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
c) transfer výrobkov obranného priemyslu,
d) kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.
Ú
Č:1
O:2
2. Táto smernica nemá vplyv na právomoc členských štátov rozhodovať v oblasti vývoznej politiky výrobkov obranného priemyslu.
n. a.
Č:1
O:3
3. Uplatňovanie tejto smernice sa riadi článkami 30 a 296 zmluvy.
n. a.
Č:1
O:4
4. Táto smernica neovplyvňuje možnosť členských štátov realizovať a rozvíjať medzivládnu spoluprácu pri dodržaní ustanovení tejto smernice.
n. a.
2
Č:2
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa uplatňuje na výrobky obranného priemyslu uvedené v prílohe.
N
Návrh zákona
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
b) podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
c) transfer výrobkov obranného priemyslu,
d) kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.
Ú
Č:3
O:1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:
1. "výrobok obranného priemyslu" je každý výrobok, ktorý je uvedený v prílohe;
N
Návrh zákona
§ 3
Výrobkom obranného priemyslu sú
a) výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b) stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielov uvedených v písmene a),
c) služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedených v písmenách a) a b) (ďalej len „produkt“), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava
Ú
3
výrobkov, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, dekompletácie, likvidácie, použitia a ovládania výrobkov obranného priemyslu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.
Č:3
O:2
2. "transfer" je akýkoľvek presun alebo pohyb výrobku obranného priemyslu od dodávateľa k prijímateľovi v inom členskom štáte;
N
Návrh zákona
§ 2
O:1
P:d)
d) transferom výrobku obranného priemyslu preprava výrobku obranného priemyslu od dodávateľa v jednom členskom štáte Európskej únie k prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie
Ú
Č:3
O:3
3. "dodávateľ" je právnická alebo fyzická osoba so sídlom alebo bydliskom v Spoločenstve, ktorá je právne zodpovedná za transfer;
N
Návrh zákona
§ 2
O:2
P:a)
a) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za transfer výrobku obranného priemyslu,
Ú
Č:3
O:4
4. "prijímateľ" je právnická alebo fyzická osoba so sídlom alebo bydliskom v Spoločenstve, ktorá je právne zodpovedná za prijatie transferu;
N
Návrh zákona
§ 2
O:2
P:b)
b) prijímateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu,
Ú
Č:3
O:5
5. "transferová licencia" je povolenie, ktoré udeľuje vnútroštátny orgán členského štátu dodávateľom na transfer výrobkov obranného priemyslu prijímateľovi do iného členského štátu;
N
Návrh zákona
§:2
O:1
P:f)
f) transferovou licenciou povolenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) dodávateľovi so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu Európskej únie, ktorý je zodpovedný za transfer výrobku obranného priemyslu prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie, zodpovednému za prijatie transferu výrobku obranného priemyslu,
Ú
Č:3
O:6
6. "vývozná licencia" je povolenie na dodávku výrobkov obranného priemyslu pre právnickú alebo fyzickú osobu v
N
Návrh zákona
§:2
O:1
P:g)
g) vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre
Ú
4
ktorejkoľvek tretej krajine;
fyzickú osobu alebo právnickú osobu mimo územia členských štátov Európskej únie,
Č:3
O:7
7. "presun" je preprava výrobkov obranného priemyslu cez jeden členský štát alebo viacero členských štátov, ktoré nie členskými štátmi, z ktorých výrobky pochádzajú, ani členskými štátmi, do ktorých smerujú.
N
Návrh zákona
§:2
O:1
P:e)
e) presunom tranzit výrobku obranného priemyslu cez územie jedného členského štátu alebo viacero členských štátov Európskej únie, z ktorého výrobok obranného priemyslu nepochádza a na územie ktorého tento výrobok nesmeruje,
Ú
Č:4
O:1
Všeobecné ustanovenia
1. Transfer výrobkov obranného priemyslu medzi členskými štátmi musí byť vopred povolený. Na presun výrobkov obranného priemyslu cez členské štáty alebo ich vstup na územie členského štátu, kde sídli prijímateľ, sa nevyžaduje žiadne ďalšie povolenie od ostatných členských štátov, pričom sa to netýka uplatňovania ustanovení nevyhnutných z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ako je napríklad bezpečnosť dopravy.
N
Návrh zákona
§:29
P:f)
Ministerstvo hospodárstva transferovú licenciu nevydá, okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2, ak
f) sa prepravuje výrobok obranného priemyslu z iného členského štátu Európskej únie cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie a ide o prepravu výrobkov obranného priemyslu, na ktorú bola vydaná licencia iným členským štátom Európskej únie a nenastane skutočnosť, že tieto výrobky obranného priemyslu budú vyvezené z colného územia Európskej únie v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
Ú
Č:4
O:2
2. Členské štáty môžu vyňať transfery výrobkov obranného priemyslu z povinnosti predchádzajúceho povolenia stanovenej v odseku 1, ak:
a) je dodávateľ alebo prijímateľ vládnym orgánom alebo súčasťou ozbrojených síl;
b) dodávky realizované Európskou úniou, NATO, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu alebo inými medzivládnymi organizáciami na plnenie ich úloh;
c) je transfer nevyhnutný na realizáciu
N
Návrh zákona
§:29
P: a) až e)
Ministerstvo hospodárstva transferovú licenciu nevydá, okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2, ak
a) dodávateľ alebo prijímateľ je orgánom štátnej moci alebo súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie,
b) transfery realizované Európskou úniou, Severoatlantickou alianciou, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu alebo inou medzivládnou
Ú
5
spoločného zbrojného programu medzi členskými štátmi;
d) transfer súvisí s humanitárnou pomocou v prípade katastrofy alebo ako dar v núdzi; alebo
e) je transfer potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie, alebo po nich.
organizáciou na plnenie ich úloh,
c) transfer je nevyhnutný na realizáciu spoločného zbrojného programu medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom Európskej únie,
d) transfer súvisí s humanitárnou pomocou pri katastrofe alebo je darom v núdzi,
e) transfer je potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov obranného priemyslu, ktoré vo vlastníctve orgánu štátnej moci alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie alebo po ukončení týchto činností alebo
Č:4
O:3
3. Komisia môže na žiadosť členských štátov alebo z vlastného podnetu zmeniť a doplniť odsek 2 tak, aby zahŕňal prípady, keď:
a) sa transfer uskutočňuje za takých podmienok, aby neohrozil verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť;
b) sa povinnosť predchádzajúceho povolenia stala po prijatí tejto smernice nezlučiteľnou s medzinárodnými záväzkami členských štátov; alebo
c) je transfer potrebný na medzivládnu spoluprácu uvedenú v článku 1 ods. 4
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2
n.a.
Č:4
O:4
4. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia, ktorí majú v úmysle transferovať výrobky obranného priemyslu z ich územia, mohli využiť všeobecné transferové licencie alebo
N
Návrh zákona
§:23
(1) Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu podľa povahy transferu daného výrobku obranného
Ú
6
požiadať o globálne alebo individuálne transferové licencie v súlade s článkami 5, 6 a 7.
priemyslu alebo danej kategórie výrobkov obranného priemyslu.
(2) Súčasti výrobku obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva posúdi z hľadiska transferu podľa povahy výrobku ktorého je súčasťou vo vzťahu k:
a) akémukoľvek konečnému použitiu hotového výrobku, ktorý by mohol vyvolať obavy z jeho zneužitia,
b) výrobkom obranného priemyslu, ktorého sú súčasťou.
(3) Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie žiadne vývozné obmedzenia ak prijímateľ súčastí výrobku obranného priemyslu poskytne ministerstvu hospodárstva vyhlásenie o ich použití, v ktorom uvedie, či súčasti, ktoré predmetom niektorej z uvedených licencií v odseku 1 alebo budú začlenené do jeho vlastných výrobkov. Ak súčasti výrobku obranného priemyslu nie určené na údržbu alebo opravu, nesmú byť predmetom transferu alebo vývozu.
Č:4
O:5
5. Členské štáty určia pre dané výrobky obranného priemyslu alebo dané kategórie výrobkov obranného priemyslu typ licencie podľa ustanovení tohto článku a článkov 5, 6 a 7.
N
Návrh zákona
§:24
O:1
§:25
O:1
(1) Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2 priamo realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre určenú kategóriu alebo kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie.
(1) Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá
Ú
7
§:26
O:1
dodávateľovi, ktorý splní podmienky podľa odseku 2 realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľa v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskej únie.
(1) Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní podmienky uvedené v odseku 2 realizovať jeden transfer určeného množstva výrobkov obranného priemyslu v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach vopred určenému prijímateľovi.
Č:4
O:6
6. Členské štáty stanovia všetky podmienky transferových licencií vrátane akýchkoľvek obmedzení na vývoz výrobkov obranného priemyslu právnickým alebo fyzickým osobám v tretích krajinách, so zreteľom okrem iného na nebezpečenstvo pre dodržiavanie ľudských práv a zachovanie mieru, bezpečnosti a stability, ktoré vznikne transferom. Členské štáty môžu pri dodržaní práva Spoločenstva využiť možnosť požiadať o záruky konečného použitia vrátane certifikátov konečného používateľa.
N
Návrh zákona
§:24
O:2
§:25
O:2
(2) Všeobecnú transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a) je prijímateľ súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim výrobky obranného priemyslu na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie,
b) prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba je držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie,
c) sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav alebo
d) sa transfer uskutočňuje na účely údržby a opravy a prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov obranného priemyslu.
(2) Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie obsahuje
a) názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú
Ú
8
osobu,
b) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e) špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré predmetom žiadosti,
f) navrhovanú dobu platnosti licencie,
g) názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky, h) účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i) dohodnutú cenu v eurách,
j) názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k) spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť a
l) súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
9
§:26
O:2
(2) Individuálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a) žiadosť o udelenie individuálnej transferovej licencie je obmedzená len na jeden transfer,
b) si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky alebo verejného poriadku,
c) si to vyžaduje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo
d) žiadateľ nespĺňa podmienky pre vydanie globálnej transferovej licencie.
Č:4
O:7
7. Členské štáty určia podmienky transferových licencií pre súčasti na základe posúdenia citlivosti transferu okrem iného podľa nasledujúcich kritérií:
a) povaha súčastí v súvislosti s výrobkami, ktorých súčasťou a vo vzťahu k akémukoľvek konečnému použitiu hotových výrobkov, ktorá by mohla vyvolať obavy;
b) význam súčastí vo vzťahu k výrobkom, ktorých sú súčasťou.
N
Návrh zákona
§:23
(1) Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu podľa povahy transferu daného výrobku obranného priemyslu alebo danej kategórie výrobkov obranného priemyslu.
(2) Súčasti výrobku obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva posúdi z hľadiska transferu podľa povahy výrobku ktorého je súčasťou vo vzťahu k:
a) akémukoľvek konečnému použitiu hotového výrobku, ktorý by mohol vyvolať obavy z jeho zneužitia,
b) výrobkom obranného priemyslu, ktorého sú súčasťou.
(3) Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie žiadne vývozné obmedzenia ak prijímateľ súčastí výrobku obranného priemyslu poskytne ministerstvu hospodárstva vyhlásenie o
Ú
10
ich použití, v ktorom uvedie, či súčasti, ktoré predmetom niektorej z uvedených licencií v odseku 1 alebo budú začlenené do jeho vlastných výrobkov. Ak súčasti výrobku obranného priemyslu nie určené na údržbu alebo opravu, nesmú byť predmetom transferu alebo vývozu.
Č:4
O:8
8. Okrem prípadu, keď sa členské štáty domnievajú, že transfer súčastí je citlivá záležitosť, sa členské štáty zdržia uloženia akýchkoľvek vývozných obmedzení na tieto súčasti, ak prijímateľ poskytne vyhlásenie o použití, kde uvedie, že súčasti, ktoré predmetom uvedenej transferovej licencie, začlenené alebo sa začlenia do jeho vlastných výrobkov, a preto ako také nemôžu byť predmetom transferu alebo vývozu, ak nie určené na údržbu alebo opravu.
N
Návrh zákona
§:23
O:3
(3) Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie žiadne vývozné obmedzenia ak prijímateľ súčastí výrobku obranného priemyslu poskytne ministerstvu hospodárstva vyhlásenie o ich použití, v ktorom uvedie, či súčasti, ktoré predmetom niektorej z uvedených licencií v odseku 1 alebo budú začlenené do jeho vlastných výrobkov. Ak súčasti výrobku obranného priemyslu nie určené na údržbu alebo opravu, nesmú byť predmetom transferu alebo vývozu.
Ú
Č:4
O:9
9. Členské štáty môžu kedykoľvek stiahnuť, pozastaviť alebo obmedziť použitie transferových licencií, ktoré vydali, z dôvodov ochrany svojich základných bezpečnostných záujmov alebo z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo pre nedodržiavanie podmienok tvoriacich súčasť licencie.
N
Návrh zákona
§:27
O:1
(1) Ministerstvo hospodárstva zruší vydanú všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu alebo individuálnu transferovú licenciu, ak
a) licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c) neboli dodržané podmienky určené vo vydanej licencii alebo
d) prijímateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte
Ú
11
Európskej únie.
Č:5
O:1
Všeobecné transferové licencie
1. Členské štáty vydávajú všeobecné transferové licencie priamo udeľujúce povolenie dodávateľom so sídlom na ich území, ktorí spĺňajú podmienky tvoriace súčasť licencie na realizáciu transferov výrobkov obranného priemyslu špecifikovaných v licencii pre kategóriu alebo kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte.
N
Návrh zákona
§ 24
O:1, 5 a 6
(1) Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2 priamo realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre určenú kategóriu alebo kategórie prijímateľov so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie.
(5) V konaní o vydaní všeobecnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
(6) Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej licencie povinný zaslať ministerstvu hospodárstva oznámenie o jej prvom použití. Na základe zaslaného oznámenia ministerstvo hospodárstva zaregistruje použitie všeobecnej transferovej licencie.
Ú
Č:5
O:2
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2, všeobecné transferové licencie sa vydávajú aspoň v týchto prípadoch:
a) keď prijímateľ je súčasťou ozbrojených síl členského štátu alebo obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu;
b) keď prijímateľ je podnik certifikovaný v súlade s článkom 9;
c) keď sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia a výstav;
d) keď sa transfer uskutočňuje na účely údržby a opravy, ak prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov obranného priemyslu.
N
Návrh zákona
§ 24
O:2
(2) Všeobecnú transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a) je prijímateľ súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim výrobky obranného priemyslu na výhradné použitie ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie,
b) prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba je držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie,
c) sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav alebo
d) sa transfer uskutočňuje na účely údržby
Ú
12
a opravy a prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov obranného priemyslu.
Č:5
O:3
3. Členské štáty zúčastňujúce sa na programe medzivládnej spolupráce medzi členskými štátmi, ktorý sa týka vývoja, výroby a použitia jedného alebo viacerých výrobkov obranného priemyslu, môžu vydať všeobecnú transferovú licenciu pre transfery do iných členských štátov zúčastňujúcich sa na danom programe, ktoré potrebné na vykonávanie tohto programu.
D
Ú
Č:5
O:4
4. Členské štáty môžu stanoviť podmienky registrácie pred prvým použitím všeobecnej transferovej licencie, bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tejto smernice.
N
Návrh zákona
§ 24
O:6
(6) Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej licencie povinný zaslať ministerstvu hospodárstva oznámenie o jej prvom použití. Na základe zaslaného oznámenia ministerstvo hospodárstva zaregistruje použitie všeobecnej transferovej licencie.
Ú
Č:6
O:1
Globálne transferové licencie
1. Členské štáty na základe žiadosti rozhodujú o udelení globálnych transferových licencií individuálnemu dodávateľovi, ktorými sa povoľujú transfery výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľov v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch.
N
Návrh zákona
§:25
O:1
(1) Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá dodávateľovi, ktorý splní podmienky podľa odseku 2 realizovať transfery výrobkov obranného priemyslu pre prijímateľa v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskej únie.
Ú
Č:6
O:2
2. Členské štáty určujú v každej globálnej transferovej licencii výrobky obranného priemyslu alebo kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje globálna transferová licencia a autorizovaných prijímateľov alebo kategóriu prijímateľov.
Globálna transferová licencia sa udeľuje
N
Návrh zákona
§:25
O:5 a 7
(5) Globálna transferová licencia obsahuje:
a) názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o
Ú
13
na obdobie troch rokov, pričom členské štáty ju môžu obnoviť.
fyzickú osobu,
c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) identifikačné údaje prijímateľov alebo označenie kategórie prijímateľov,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí a
f) dobu platnosti licencie.
(7) Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá na obdobie troch rokov, pričom globálna transferová licencia môže byť predĺžená najviac o dva roky. Pri predĺžení globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3.
Č:7
Individuálne transferové licencie
Členské štáty na základe žiadosti rozhodnú o udelení individuálnych transferových licencií individuálnemu dodávateľovi, ktorými sa povoľuje jeden transfer konkrétneho množstva konkrétnych výrobkov obranného priemyslu, ktoré sa majú previezť v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach jednému prijímateľovi, ak:
a) je žiadosť obmedzená len na jeden transfer;
b) je to potrebné na ochranu ich základných bezpečnostných záujmov alebo z dôvodu verejného poriadku;
c) je to potrebné na plnenie medzinárodných záväzkov a povinností členských štátov; alebo
d) členský štát vážne dôvody
N
Návrh zákona
§ 26
O: 1až 4 a6
(1) Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní podmienky uvedené v odseku 2 realizovať jeden transfer určeného množstva výrobkov obranného priemyslu v jednej zásielke alebo vo viacerých zásielkach vopred určenému prijímateľovi.
(2) Individuálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak
a) žiadosť o udelenie individuálnej transferovej licencie je obmedzená len na jeden transfer,
b) si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky alebo verejného poriadku,
c) si to vyžaduje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo
d) žiadateľ nespĺňa podmienky pre
Ú
14
domnievať sa, že dodávateľ nedokáže splniť všetky podmienky potrebné na to, aby sa mu udelila globálna licencia.
vydanie globálnej transferovej licencie.
(3) Písomná žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie obsahuje:
a) názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) identifikačné údaje prijímateľa,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f) množstvo výrobkov obranného priemyslu,
g) navrhovanú dobu platnosti licencie,
h) názov štátu, z ktorého sa uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa uskutočniť vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky, i) účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j) dohodnutú cenu v eurách,
k) názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l) spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa vývoz
15
výrobkov obranného priemyslu uskutočniť a
m) súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4) Prílohou žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie sú
a) pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1. názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2. obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov obranného priemyslu,
3. obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4. presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5. antireexportnú doložku,
6. čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
b) pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
c) vyhlásenie žiadateľa o individuálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v
16
objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná9),
d) súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu vyradených z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri dovoze výrobkov obranného priemyslu pre potreby obrany a bezpečnosti,
e) platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca a
f) vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej individuálnej transferovej licencie nebudú predmetom ďalšieho vývozu okrem výrobkov obranného priemyslu určených na údržbu alebo opravu,
g) ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada.
(6) Individuálna transferová licencia obsahuje
a) názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
17
d) identifikačné údaje prijímateľa,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
f) množstvo výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
g) dátum vydania licencie a
h) dobu platnosti licencie.
Č:8
O:1
Informácie, ktoré majú poskytnúť dodávatelia
1. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia výrobkov obranného priemyslu informovali prijímateľov o podmienkach transferovej licencie, vrátane obmedzení súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom výrobkov obranného priemyslu.
N
Návrh zákona
§ 28
P:a)
Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie je povinný
a) informovať prijímateľa výrobkov obranného priemyslu o podmienkach licencie vrátane obmedzení, súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom výrobkov obranného priemyslu, ktoré predmetom transferu,
Ú
Č:8
O:2
2. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia v primeranej lehote informovali príslušné orgány členského štátu, z územia ktorého chcú transferovať výrobky obranného priemyslu, o svojom zámere použiť všeobecnú transferovú licenciu po prvý raz. Členské štáty môžu určiť dodatočné informácie, ktoré možno požadovať o výrobkoch obranného priemyslu transferovaných na základe tejto licencie.
N
Návrh zákona
§ 24
O: 6
(6) Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej licencie povinný zaslať ministerstvu hospodárstva oznámenie o jej prvom použití. Na základe zaslaného oznámenia ministerstvo hospodárstva zaregistruje použitie všeobecnej transferovej licencie.
Ú
Č:8
O:3
3. Členské štáty zabezpečia a pravidelne kontrolujú, či dodávatelia vedú podrobné a úplné záznamy o svojich transferoch v súlade s platnou legislatívou v príslušnom členskom štáte, a určujú požiadavky na podávanie správ spojené s využitím všeobecnej, globálnej alebo individuálnej transferovej licencie. Tieto
N
Návrh zákona
§ 28
P:b)
Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie je povinný
b) najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu viesť
Ú
18
záznamy zahŕňajú obchodné dokumenty obsahujúce tieto informácie:
a) opis výrobku obranného priemyslu a jeho referenčné zatriedenie podľa zoznamu v prílohe;
b) množstvo a hodnotu výrobku obranného priemyslu;
c) dátum transferu;
d) meno a adresu dodávateľa a prijímateľa;
e) konečné použitie a konečného používateľa výrobku obranného priemyslu, ak sú tieto údaje známe; a
f) dôkaz, že informácie o vývozných obmedzeniach pripojených k transferovej licencii boli oznámené prijímateľovi týchto výrobkov obranného priemyslu.
záznamy, obsahujúce
1. opis výrobkov obranného priemyslu, ktoré boli predmetom transferu a ich referenčné zatriedenie,
2. množstvo a hodnotu výrobkov obranného priemyslu,
3. dátum transferu,
4. identifikačné údaje dodávateľa a prijímateľa výrobkov obranného priemyslu,
5. údaje o konečnom použití a konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu, ak sú známe,
6. písomný doklad, preukazujúci, že informácie o vývozných obmedzeniach tvoriace súčasť transferovej licencie boli oznámené prijímateľovi výrobkov obranného priemyslu,
Č:8
O:4
4. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia uchovávali záznamy uvádzané v odseku 3 najmenej počas doby, ktorá sa rovná dobe ustanovenej v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch súvisiacich s požiadavkami na uchovávanie záznamov pre hospodárske subjekty platných v konkrétnom členskom štáte, nie však kratšie ako 3 roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa transfer realizoval. Na požiadanie budú poskytnuté príslušným orgánom členského štátu, z územia ktorého dodávateľ transferoval výrobky obranného priemyslu.
N
Návrh zákona
§ 28
P:c) a f)
Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie alebo individuálnej transferovej licencie je povinný
c) najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu uchovávať záznamy podľa písmena b) a s nimi súvisiace obchodné dokumenty a na požiadanie ich predložiť ministerstvu hospodárstva,
f) uviesť vo všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii alebo individuálnej transferovej licencii záznamy o čerpaní výrobkov obranného priemyslu v merných jednotkách.
Ú
Č:9
O:1
Certifikácia
1. Členské štáty stanovia príslušné
N
Návrh zákona
§ 31
O:1 až 5
(1) O vydaní certifikátu ministerstvo hospodárstva rozhodne do 60 dní odo dňa
Ú
19
orgány na certifikáciu prijímateľov so sídlom na ich území, ktorí prijímajú výrobky obranného priemyslu na základe licencií vydaných inými členskými štátmi v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b).
doručenia žiadosti o vydanie certifikátu.
(2) Pred vydaním certifikátu preverí ministerstvo hospodárstva údaje žiadateľa uvedené v žiadosti podľa § 30 ods. 2 a 3.
(3) Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát, ak preverovanie podľa odseku 2 potvrdí zhodu údajov deklarovaných žiadateľom so skutočným stavom.
(4) Certifikát obsahuje:
a) označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu splnomocnenej osoby,
b) názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c) vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami ustanovenými v § 30 ods. 1 a
d) dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(5) Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát najviac na päť rokov.
Č:9
O:2
2. Certifikáciou sa stanovuje najmä hodnovernosť prijímajúceho podniku, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu prijaté na základe transferovej licencie z iného členského štátu. Hodnovernosť prijímajúceho podniku sa vyhodnocuje podľa nasledujúcich kritérií:
a) preukázané skúsenosti v oblasti obranných činností, so zreteľom najmä na záznam podniku o súlade s vývoznými obmedzeniami, všetky súdne rozhodnutia v tejto veci, povolenie vyrábať alebo obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a zamestnávanie
N
Návrh zákona
§ 30
O: 1
(1) Certifikácia je postup, ktorým ministerstvo hospodárstva zisťuje schopnosť príjemcu transferu výrobkov obranného priemyslu so sídlom na území Slovenskej republiky dodržiavať vývozné obmedzenia na výrobky obranného priemyslu prijaté podľa všeobecnej transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie. Dôveryhodnosť príjemcu sa zisťuje preverením
a) povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
b) priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
Ú
20
skúsených riadiacich pracovníkov;
b) relevantná priemyselná činnosť v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva, najmä schopnosť začlenenia systémov/subsystémov;
c) vymenovanie riadiaceho pracovníka, prideleného pre túto oblasť, osobne zodpovedného za transfery a vývozy;
d) písomný záväzok podniku, podpísaný riadiacim pracovníkom uvedeným v písmene c), že podnik urobí všetky potrebné kroky na dodržiavanie a presadzovanie všetkých špecifických podmienok súvisiacich s konečným použitím a s vývozom akejkoľvek prijatej špecifickej súčasti alebo výrobku;
e) písomný záväzok podniku, podpísaný riadiacim pracovníkom uvedeným v písmene c), že v odpovedi na žiadosti a otázky týkajúce sa konečných používateľov alebo konečného použitia všetkých výrobkov, ktoré podnik vyviezol, transferoval alebo prijal na základe transferovej licencie z iného členského štátu, poskytne príslušným orgánom s náležitou starostlivosťou podrobné informácie; a
f) opis vnútorného programu súladu alebo systému riadenia transferu a vývozu realizovaného v podniku, podpísaný aj riadiacim pracovníkom uvedeným v písmene c). Tento opis poskytne podrobnosti o organizačných, ľudských a technických zdrojoch pridelených na riadenie transferov a vývozov, o reťazci zodpovednosti v štruktúre podniku, o postupoch vnútorného auditu, o zvyšovaní povedomia a školeniach pre
c) vymenovania zamestnanca, prideleného pre oblasť obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, osobne zodpovedného za transfery a vývozy,
d) písomného záväzku právnickej osoby, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že právnická osoba urobí všetky potrebné kroky na dodržiavanie a presadzovanie všetkých špecifických podmienok súvisiacich s konečným použitím a s vývozom akejkoľvek prijatej špecifickej súčasti alebo výrobku obranného priemyslu,
e) písomného záväzku právnickej osoby, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že v odpovedi na žiadosti a otázky týkajúce sa konečných používateľov alebo konečného použitia všetkých výrobkov obranného priemyslu, ktoré právnická osoba vyviezla, dodala alebo prijala na základe transferovej licencie z iného členského štátu Európskej únie poskytne príslušným orgánom s náležitou starostlivosťou podrobné informácie a
f) opisu systému riadenia transferu a vývozu realizovaného právnickou osobou, podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), ktorý poskytne podrobnosti o organizačných, ľudských a technických zdrojoch pridelených na riadenie transferov a vývozov, o reťazci zodpovednosti v štruktúre právnickej osoby, o postupoch vnútorného auditu, o zvyšovaní povedomia a školeniach pre zamestnancov, o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a o vedení záznamov o transferoch a vývozoch a ich
21
zamestnancov, o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach, o vedení záznamov o transferoch a vývozoch a ich vystopovateľnosti.
vystopovateľnosti.
Č:9
O:3
3. Certifikáty obsahujú tieto informácie:
a) príslušný orgán, ktorý certifikát vydal;
b) meno a adresa prijímateľa;
c) vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami uvedenými v odseku 2; a
d) dátum vydania a obdobie platnosti certifikátu.
Obdobie platnosti certifikátu uvedené v písm. d) v žiadnom prípade nesmie presiahnuť päť rokov.
N
Návrh zákona
§:31
O:4 a 5
(4) Certifikát obsahuje:
a) označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu splnomocnenej osoby,
b) názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c) vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami ustanovenými v § 30 ods. 1 a
d) dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(5) Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát najviac na päť rokov.
Ú
Č:9
O:4
4. Certifikáty môžu obsahovať ďalšie podmienky súvisiace s:
a) poskytovaním informácií vyžadovaných na overenie súladu s kritériami uvedenými v odseku 2;
b) pozastavením alebo odobratím certifikátu.
N
Návrh zákona
§:30
O:3
(3) Prílohou žiadosti o vydanie certifikátu je
a) písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, preukazujúce skúsenosti žiadateľa v oblasti obranných činností a priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
b) rovnopis záznamu žiadateľa o súlade jeho doterajšej činnosti s platnými vývoznými obmedzeniami,
c) všetky súdne rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak sú dostupné,
d) doklady, preukazujúce zamestnávanie odborne skúseného vedúceho personálu,
e) doklad, preukazujúci vymenovanie zamestnanca podľa odseku 1 písm. c),
Ú
22
osobne zodpovedného za transfery a vývozy výrobkov obranného priemyslu,
f) rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa ktorého žiadateľ vykonával všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie a realizáciu podmienok, súvisiacich s konečným použitím alebo vývozom každého prijatého výrobku obranného priemyslu alebo jeho špecifickej súčasti,
g) rovnopis vyhlásenia, podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 písm. d), podľa